نمایه نویسندگان

آ

 • آبدری، فاطمه شناسایی مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی زنان بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار در ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 35-52]
 • آب روشن، حسن بررسی و مقایسه مهارت تفکر انتقادی فرهنگیان دوره¬های ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی استان بوشهر و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء تفکر انتقادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 193-216]
 • آتشی، فلکناز کاربرد دلالت های فلسفی و تربیتی جان دیوئی برای مدیران آموزشی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 333-348]
 • آخوندی، معصومه رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-20]
 • آذرنیاد، عبدالله رابطه سبک های مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 63-82]
 • آراسته، حمیدرضا واکاوی، رتبه بندی و ارائه الگوی مولفه‌های شناسایی مدیران مستعد مدارس غیردولتی شهر تهران (با روش آمیخته) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-28]
 • آراسته، حمیدرضا تبیین الگوی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک سیستم مدیریت آموزش در ایران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 133-154]
 • آراسته، حمیدرضا طراحی و تبیین الگوی پیامدهای دانشگاه به عنوان سازمان فضیلتی؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان یزد [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 75-54]
 • آرام، محبوبه تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی کارشناسان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 63-80]
 • آزما، فریدون شناسایی مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی زنان بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار در ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 35-52]
 • آقاجانی، حسنعلی مدل معادلات ساختاریِ ارتباط میان ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان (شاهد تجربی: اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر و بهنمیر) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 147-166]
 • آقاسی، صدیقه بررسی رابطه بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 149-168]
 • آقایی، اصغر تاثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر خودکارآمدی، باورهای ناکارآمد حرفه‌ای و باور به مهارت‌های دانش آموزان [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 109-126]
 • آقایی، مریم نقش خودارزیابی در پیش بینی توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 59-72]
 • آموزگار، آزاده آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 125-142]
 • آهنچیان، محمد رضا بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 63-82]
 • آهنچیان، محمدرضا تاثیر آموزش سازندهگرا بر میسان رضایت و یادگیری شرکتکنندگان در دوره های آموزش مداوم پسشکی مبتنی بر وب [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-24]
 • آهنچیان، محمدرضا ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 196-216]
 • آیتی، محسن نقش مدیریت کوانتومی در بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به میانجی اشتیاق شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 111-123]

ا

 • اباذری، زهرا تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دوره ی متوسطه [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 195-212]
 • اباذری، زهرا ارائه مدل مناسب برای نوآوری سازمانی درکتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 279-296]
 • اباذری محمود آباد، علی محمد رابطه‌ی معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 119-144]
 • اباصلتیان، علی شناسایی و اولویت بندی مولفه های آموزش کارکنان در موسسات آموزش عالی بر پایه روش تحلیل مضمون [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 171-202]
 • ابراهیم زاده، عیسی رابطه سبکهای یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظوراستفاده در طراحیهای آموزشی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 137-152]
 • ابراهیم زاده دستجردی، رضا پژوهش‌محوری چندلایه:ارائه مدل پارادایمی مدرسه پژوهش‌محور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 133-166]
 • ابراهیمی، سارا تحلیل روان‌سنجی مقیاس هوش‌هیجانی ادراک‌شده در معلمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 179-184]
 • ابراهیمی، صلاح الدین مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 1-30]
 • ابراهیمی کوشک‌مهدی، سمیه تاثیر آموزش سازندهگرا بر میسان رضایت و یادگیری شرکتکنندگان در دوره های آموزش مداوم پسشکی مبتنی بر وب [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-24]
 • ابطحی، سید مهدی طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان‌های آموزش محور [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 69-94]
 • ابطحی، معصومه السادات بررسی جایگاه توانمند سازی شغلی در برنامه‌ی درسی دوره‌ی متوسطه حرفه‌ای دانش‌آموزان آهسته‌گام ‌آموزش‌پذیر [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 135-166]
 • ابوالقاسمی، محمود بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 77-108]
 • ابوالقاسمی، محمود بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 129-142]
 • ابوالقاسمی، محمود چالش‌های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 161-194]
 • ابوالقاسمی، محمود طراحی و تبیین الگوی صلاحیت‌های حرفه ای مدیران مراکز پیش دبستان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 321-344]
 • ابوالقاسمی، محمود طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه کابل [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 311-348]
 • ابوالقاسمی، محمود طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی با تاکید بر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 167-202]
 • ابوالمعالی، خدیجه ساخت و هنجاریابی پرسشنامه نگرش سنج استعداد ریاضی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 77-104]
 • ابیـلی، خدایـار تبیین نقش سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش‌ عالی درگرایش به نوآوری سازمانی آنان (مورد: دانشگاه بیرجند) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-84]
 • اجتهادی، مصطفی طراحی مدلی مفهومی برای ارتقا نقش مدرسه در ایجاد سرمایه ی اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 148-172]
 • احدی، حسن تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 105-118]
 • احدی، حسن نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 71-86]
 • احسانی قدس، حمید رابطه ی مولفه های سازمان یادگیرنده با خلاقیت و نوآوری دبیران دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 1-20]
 • احسنت، ستاره تحول نظام آموزشی آکادمیک هنر در تقویت تفکر خلاق و فرآیند ادراک دانشجویان (با تکیه بر رویکرد آشنایی زدایی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 267-290]
 • احقر، قدسی مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 19-32]
 • احقر، قدسی طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 285-308]
 • احقر، قدسی ابعاد مدیریت کیفیت فراگیرآموزشی سازمان دانش آفرین برپایه کارتیمی وپذیرش فن آوری با رویکرد پژوهش ترکیبی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 1-20]
 • احمدبیگی، شهریار طراحی مدلی مفهومی برای ارتقا نقش مدرسه در ایجاد سرمایه ی اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 148-172]
 • احمدبیگی، فاطمه طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 285-308]
 • احمدنژاد، محمود رابطه بین هوش سازمانی و هوش هیجانی با رفتارتابعیت سازمانی در بین معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 201-224]
 • احمدی، امینه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیرآموزشی سازمان دانش آفرین برپایه کارتیمی وپذیرش فن آوری با رویکرد پژوهش ترکیبی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 1-20]
 • احمدی، امینه ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 203-222]
 • احمدی، امینه طراحی الگوی آموزش شهروند جهانی براساس مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی و هویت ملی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-157]
 • احمدی، حبیب تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 113-132]
 • احمدی، حسن طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 243-266]
 • احمدی، دکتر غلامرضا تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 147-166]
 • احمدی، سعید بررسی نقش سبک رهبری مدیران(تحولی/ تبادلی) در ارتقاء هویت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 49-68]
 • احمدی، سید احمد بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهرستان خوانسار [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 81-106]
 • احمدی، عبادالله رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 145-162]
 • احمدی، عبادالله نقش واسطه‌گری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر مرودشت [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 85-104]
 • احمدی، عبادالله ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 47-70]
 • احمدی، عباد اله رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 163-176]
 • احمدی، عباد اله رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-54]
 • احمدی، عباداله رابطه جو و فرهنگ سازمانی با میانجی گری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 199-220]
 • احمدی، عباداله رابطه بین‌ سبک‌های مدیریت‌ با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 73-90]
 • احمدی، عباداله ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-40]
 • احمدی، عباداله خودارزیابی کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM از دیدگاه مربیان [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 43-62]
 • احمدی، عباداله رابطه‌ی پیچیدگی اینترنت بر سهولت کاربرد و سودمندی ادراک شده‌ی اینترنت در بین مدیران مدارس [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 89-106]
 • احمدی، عباداله بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دخترانه ی شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87 [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-128]
 • احمدی، عباداله بررسی رابطهی بین مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثربخشی دبیرستانهای ناحیهی 1 شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 119-136]
 • احمدی، عباداله رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 63-84]
 • احمدی، عباداله رابطه خلاقیت و نوآوری با بهره وری منابع انسانی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 209-222]
 • احمدی، عباداله مقایسه‌ی مهارت‌های ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 307-322]
 • احمدی، عباداله نقش واسطه ای حمایت سازمانی در رابطه با مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی در کارکنان آموزش پرورش ناحیه یک شیراز [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 267-296]
 • احمدی، عباداله شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 2، 1400]
 • احمدی، عباداله شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت جانشین پروری در سازمان های فرهنگی (مطالعه موردی: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 57-45]
 • احمدی، عباس مطالعه رابطه بین کارکرد های مدیریت منابع انسانی در محیط های یادگیری با فرسودگی شغلی در بین مدیران دبیرستان: مطالعه موردی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 247-268]
 • احمدی، غلامرضا بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد مدیران شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 141-150]
 • احمدی، محمدسعید تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 105-118]
 • احمدیان، محبوبه بررسی دانش ارزیابی کیفیت ترجمه و آموزش آن در دانشگاههای ایران [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 125-140]
 • احمدیان، مینا بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی فلسفه های آموزشی با ابعاد باورهای نظارتی مدیران مدارس شهر تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 27-48]
 • احمدیان، نجمه ارزیابی کیفی معماری سازمانی وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه الگوی سرویس‌های معماری در وضع مطلوب [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 235-260]
 • احمدی زهرانی، مریم رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 41-64]
 • احمدی زهرانی، مریم بررسی رابطه عزت نفس و تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری حس همدلی کارکنان(مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • احمدی مقدم، افسانه رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 107-126]
 • اخلاقی، مسعود استنباط‌های رهبری آموزشی مبتنی بر شناخت خدا وانسان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 193-208]
 • اخوان دورباش، روح اله طراحی مدل بهینه مولفه های مدیریت و توسعه استعداد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 150-132]
 • ادیب، یوسف تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 21-42]
 • ادیب، یوسف تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس سبک های یادگیری [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 341-358]
 • اردکانی، سعید تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در نهادهای آموزش عالی و بررسی رابطه آن با نوآوری [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 103-120]
 • اردلان، امید طراحی یک مدل مفهومی مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی برای بهبود نظام آموزش مدیریت تخصصی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 147-166]
 • اردلان، محمد رضا رابطه بین عارضه‌های سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اثر بخشی مدیریت سازمان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 83-108]
 • اردلان، محمد رضا بررسی مدل پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در اداره کل آموزش و پرورش فارس [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 165-180]
 • اردلان، محمدرضا رابطه‌ی هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه2 شهر شیراز [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 81-102]
 • اردلان، محمدرضا نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 235-260]
 • اردلانی، حسین تحول نظام آموزشی آکادمیک هنر در تقویت تفکر خلاق و فرآیند ادراک دانشجویان (با تکیه بر رویکرد آشنایی زدایی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 267-290]
 • ارمندیی، مریم طراحی و تبیین الگوی مدیریت ارزش ها در آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-78]
 • استخریان حقیقی، امیررضا ارایه مدل مدیریت محتوای رسانه های آموزشی دیجیتال فارسی زبان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 215-239]
 • استخریان حقیقی، امیررضا نقش فن‌آوری اطلاعات بر بهبود فرآیند مدیریت رابطه یادگیرنده در رسانه‌های نوین آموزشی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 265-284]
 • اسدزاده، حسن تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 105-118]
 • اسدزاده، حسن تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق سبکهای فرزندپروری و باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 209-236]
 • اسدزاده، سینا ارزیابی تمایل به پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و تاثیر آن بر تحول پذیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 135-166]
 • اسدزاده، محبوبه ارایه الگوی جامع موبینگ (ترور روحی) در محیط کار با تأکید بر محیطهای آموزشی؛ پیشایندها، ابعاد و پیامدها [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 69-90]
 • اسعدی، سمانه تأثیرآموزش هدف گذاری بر خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 158-168]
 • اسفندیاری، فریبا مقایسه‌اثربخشی‌دوروش‌مداخله‌آموزش‌کیفیت‌زندگی‌والدین‌وآموزش‌یادگیری‌اجتماعی-هیجانی‌دانش‌آموزان‌برکاهش‌علایم اختلال سلوک [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 203-234]
 • اسکروچی، رقیه ارایه مدل مدیریت محتوای رسانه های آموزشی دیجیتال فارسی زبان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 215-239]
 • اسکروچی، غلامرضا ارایه مدل مدیریت محتوای رسانه های آموزشی دیجیتال فارسی زبان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 215-239]
 • اسکندری، اصغر رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار مدنی– تحصیلی با اثربخشی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 175-188]
 • اسکندری، اصغر رابطه بین سبک‌های رهبری با سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 65-94]
 • اسکندری، سعیده نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی والدین کودکان بیش‌فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره‌های آموزشی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 247-270]
 • اسکندری، شهره بررسی و مقایسه مهارت تفکر انتقادی فرهنگیان دوره¬های ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی استان بوشهر و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء تفکر انتقادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 193-216]
 • اسکندری، قاسم رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول‌آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان‌های فارس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 195-218]
 • اسلامبولچی، علیرضا ارتقای مدل مسوولیت اجتماعی برای آموزش در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 339-358]
 • اسلام پناه، مریم طراحی الگوی تفکر راهبردی مدیران آموزشی به روش آمیخته اکتشافی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 29-54]
 • اسلام پناه، مریم نقش میانجی رفتار شهروندی در رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه‌های کرمانشاه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-92]
 • اسلامی، حسین ارائه الگویی برای تسهیم دانش در سازمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 167-151]
 • اسلامیه، فاطمه اولویت‌بندی مولفه‌های مدارس سبز با رویکرد فازی در نظام آموزش و پرورش ایران [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 283-304]
 • اسلامی هرندی، فاطمه الگوی ساختاری عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی دبیران شهر اصفهان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 59-83]
 • اسماعیلی، بهرام بررسی رابطه بین مهارت ها و توانایی ها با نقش های مدیریتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 103-120]
 • اسماعیلی، بهرام نیاز‌سنجی ارائه خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی دبیران شهر شیراز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 183-204]
 • اسماعیلی، عبدالحمید چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 15-44]
 • اسمعیلی صیقلدهی، معصومه تاثیر بکارگیری فناوری داده ها بر اثر بخشی آموزش [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 1-24]
 • اشرافی، سکینه واکاوی شایستگی‌های کارآفرینان آموزشی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 95-116]
 • اشرف مدرس، علیرضا فرهنگ‌سازمانی و اشتیاق کارآفرینانه: نقش میانجی بازارگرایی و یادگیری سازمانی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 81-102]
 • اشرفی سلیم کندی، فرشید بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی عوامل فردی و شغلی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 271-294]
 • اشرفی فشی، سکینه شناسایی نشانگان کامیابی شغلی معلمان و ارزیابی وضع موجود آن [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 25-48]
 • اصفهانی، کرم طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 103-132]
 • اصلاحی، عباس الگویی برای آسیب شناسی برنامه ریزی آموزشی با رویکرد توسعه منطقه ای( مطالعه موردی: مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-103]
 • اعتباریان، اکبر ارائه مدلی برای ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 29-17]
 • اعتماداهری، علاءالدین شناسایی عوامل برنامه‌ درسی چند فرهنگی دوره متوسطه دوم آموزش ‌و‌ پرورش ایران [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 166-150]
 • اعتمادی، آیدا اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان یک سازمان در اهواز [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-18]
 • افخمی روحانی، حسین اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 163-187]
 • افشاری، مهرافروز ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نوع انتظارآنها از شغل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 129-144]
 • افضل خانی، مریم بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره¬های آموزش ضمن خدمت معلمان و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 83-98]
 • افضلی، افشین نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 235-260]
 • افکانه، صغری ارائه مدلی مناسب برای خدمت محوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 127-152]
 • افلاکی فرد، حسین شکاف نسلی و انتزاع ابعاد تربیت بین نسلی در قلمرو برنامه درسی: یک مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 217-248]
 • افلاکی فرد، حسین نیاز‌سنجی ارائه خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی دبیران شهر شیراز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 183-204]
 • افلاکی فرد، حسین رابطه بین مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مراکز پیش‌دبستانی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 169-184]
 • افلاکی فرد، حسین رابطه کارآفرینی سازمانی و چابکی سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش (مورد مطالعه:استادان دانشکده فنی پسران مرودشت) [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 263-278]
 • اکبری، احمد کارآفرینی اجتماعی، رهیافتی‌ نو در سیاست‌گذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 223-242]
 • اکبری، احمد شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری مدیران ادارات آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با استفاده از تحلیل آنتروپی شانون [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 77-65]
 • اکبری، رمضان بررسی تاثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی و بهره وری مدیران و کارکنان ( اداره کل ورزش و جوانان استان فارس) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 131-148]
 • اکبری، محمدنقی طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل* [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-29]
 • اکبری، مرضیه الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 143-158]
 • اللهی، ذبیح اله هوشمندسازی از نظریه تا عمل [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 69-84]
 • اللهیاری، محمد صادق تأثیر بلوغ سازمانی بر آمادگی الکترونیک سازمان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 55-84]
 • اله توکلی، غلامرضا رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 213-228]
 • امام جمعه، محمدرضا رابطه‌ بین رهبری فکورانه با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس بر اساس الگوی پارسونز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-168]
 • امامی پور، سوزان رابطه مدیریت هیجان و مهارت های ارتباطی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه اول [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 89-108]
 • امانی، احمد نقش رگه‌های شخصیت در پیش‌بینی میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارمندان: مطالعه موردی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 43-62]
 • امیدپناه، علی ارائه الگویی برای تسهیم دانش در سازمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 167-151]
 • امیراحمدی، طاهره بررسی عامل های مؤثر بر تمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-36]
 • امیرتاش، علیمحمد مقایسه عملکرد کارکنان ادارات دارای ثبات و بدون ثبات مدیریت کشور [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 153-176]
 • امیر حسینی، سید احسان طراحی و تدوین برنامه استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-26]
 • امیرحسینی، سید احسان طراحی الگوی موانع توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس بر اساس مدل یابی ساختاری تفسیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیرشاه جعفری، ابراهیم بررسی تطبیقی رویکردهای تربیت معنوی با توجه به مؤلفه های برنامه درسی در چند کشور جهان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 83-102]
 • امیری، سمیه رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 181-194]
 • امیری، طیبه تحلیل محتوای کتب آموزش زبان انگلیسی منتخب دانشگاهی از نظر میزان توجه به هوش‌های چندگانه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 189-200]
 • امیریان زاده، مژگان رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 221-234]
 • امیریان زاده، مژگان رابطه ی عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 21-35]
 • امیریان زاده، مژگان رابطه‌ی معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 119-144]
 • امیریان زاده، مژگان میزان اثربخشی برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فارس از دیدگاه دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 163-178]
 • امیریان زاده، مژگان ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 47-70]
 • امیریان زاده، مژگان گرایش‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس;کاربردهایی برای مدیران آموزش عالی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 319-338]
 • امیریان زاده، مژگان شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 2، 1400]
 • امین بیدختی، علی‌اکبر تاثیر آموزش مهارت تریز در تقویت روحیه کارآفرینی [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 153-174]
 • امین بیدختی، علی اکبر بررسی علل گرایش کم دانش‌آموزان دختر مستعد به رشته‌ی علوم انسانی در دبیرستان‌های شهر سمنان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-28]
 • امین بیدختی، علی اکبر تحلیل ساختاری مولفه‌های مدیریت مدرسه محور مبتنی بر نظریه‌پردازی تطبیقی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 27-50]
 • امین بیدختی، علی اکبر اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر پیامدهای شناختی: ادراک از محیط یادگیری و زمان انجام تکلیف [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 107-93]
 • امین شایان جهرمی، شاپور ارزیابی و اولویت بندی کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد شیراز با استفاده از ابزار شش سیگما و رویکرد حل مسأله [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 65-82]
 • امین شایان جهرمی، شاپور رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 163-176]
 • امین شایان جهرمی، شاپور رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-54]
 • امین شایان جهرمی، شاپور رابطه ی بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 169-194]
 • امین شایان جهرمی، شاپور بررسی تاثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی و بهره وری مدیران و کارکنان ( اداره کل ورزش و جوانان استان فارس) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 131-148]
 • امین شایان جهرمی، شاپور رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 257-274]
 • امینی، مرضیه رابطه سبکهای یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظوراستفاده در طراحیهای آموزشی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 137-152]
 • اناری نژاد، عباس طراحی و اعتبار سنجی الگوی شایستگی های حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 297-322]
 • انتصار فومنی، غلامحسین طراحی مدل بهینه مولفه های مدیریت و توسعه استعداد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 150-132]
 • انتصار فومنی، غلامحسین طراحی و ارائه الگوی مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 18-1]
 • انصاری، آذرنوش تدوین استراتژی توسعه حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش SWOT، SPACE و QSPM(مطالعه واحدهای استان تهران و البرز) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 93-126]
 • انصاری منش، محسن رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول‌آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان‌های فارس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 195-218]
 • انصافداران، فریده بررسی عوامل پیش بینی‌کننده در ایجاد اعتماد در روابط مدیران و دبیران دبیرستان‌های دخترانه متوسطه نظری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-62]
 • اوجی نژاد، احمد رضا رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 213-228]
 • اوجی نژاد، احمد رضا تحلیل پرسش های کنکور سراسری در رشته ریاضی – فیزیک [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 139-162]
 • اوجی نژاد، احمدرضا رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان هنرستان‌های شهر شیراز [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 85-102]
 • اوجی نژاد، احمدرضا میزان توجه به شاخص‌های تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 109-122]
 • اوجی نژاد، احمدرضا بررسی تطبیقی رویکردهای تربیت معنوی با توجه به مؤلفه های برنامه درسی در چند کشور جهان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 83-102]
 • اوجی نژاد، احمدرضا رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 63-84]
 • اوجی نژاد، احمدرضا نقش واسطه‌گری اشتیاق تحصیلی در رابطه بین جهت گیری هدف و خود کار آمدی تحصیلی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 315-336]
 • اورنگی، عبدالمجید بررسی ملاک های مناسب برای گزینش دانشجو در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 207-221]
 • اورنگی، عبدالمجید بررسی تأثیرآموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای معلمان شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 95-114]
 • اولادیان، معصومه اولویت‌بندی مولفه‌های مدارس سبز با رویکرد فازی در نظام آموزش و پرورش ایران [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 283-304]
 • ایرانبان، سیدجواد شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش و رابطه آن با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 127-142]
 • ایران نژاد، پریسا طراحی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه فکری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 108-147]
 • ایزان، محسن تحلیل روایت نگارانه ی ادراک و تجربه زیسته راهبران آموزشی از اجرای الگوهای نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی: تدوین و اعتباریابی الگوی بومی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 211-236]
 • ایزدی، صمد بررسی راه‌های توانمندسازی کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش مازندران و ارائه الگوی مناسب [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 23-42]
 • ایزدی، صمد بررسی ارتباط کار آمدی مدیران هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش با رهبری تحول گرا از دیدگاه هنر آموزان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 297-320]
 • ایزدی، صمد بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 117-134]
 • ایمانی، محمدتقی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت شغلی هیات ‌علمی دانشگاه‌ها با تأکید بر استقلال دانشگاه آزاد اسلامی ایران با رویکرد AHP [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 153-180]
 • ایمانی، محمدنقی مدل مدیریت ریسک مبتنی بر سطوح بلوغ، قابلیت های منابع انسانی و کیفیت آموزش (مورد مطالعه: مجتمع گاز پارس جنوبی) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 221-246]
 • ایمانی گله پردسری، محمد نقی ارائه الگوی ارتقای بهره وری آموزش منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 179-208]
 • ایمانی نائینی، محسن طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 285-308]

ب

 • بابائیان، فیروزه بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 117-134]
 • باباپور واجاری، مریم تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش-آموزان [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 129-152]
 • باباپور واجاری، مریم تأثیر آموزش صلح بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 65-82]
 • باتمانی، فردین واکاوی شایستگی های مدیران مدارس هوشمند بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 57-80]
 • باتمانی، فردین واکاوی شاخص‌های مطلوب نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی در سازمان نظارتی با بهره‌گیری از روش آمیخته [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 30-17]
 • بارخدا، سیدجمال ادراک دانشجو معلمان از فرصت‌های شغلی برابر (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فرهنگیان سنندج). [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 51-76]
 • بارخدا، سیدجمال تحلیل رابطه‌ی ساختاری بین تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی ‌کارکنان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 188-209]
 • بازرگان، عباس توسعه منابع انسانی پایدار : اثرات کانال مدیریت دانش و عوامل سازمانی. [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-22]
 • بازیار، شهاب طراحی یک مدل تحیل پوششی داده‌های غیر‌محدب (FDH) برای ارزیابی عملکرد دبیرستان‌های شهرستان رستم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-174]
 • باعزت، سارا رابطه بین مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مراکز پیش‌دبستانی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 169-184]
 • باغشاهی، فاطمه سنتز پژوهی مولفه‌ها و شاخص‌های شایستگی‌های کلیدی منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی: یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 73-88]
 • باقرپور، معصومه رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 87-98]
 • باقرزاده وشکی، زمان شناسایی ابعاد و مولفه های برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس رویکرد چندفرهنگی: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 48-33]
 • باقری، کمال رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارتباطات سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 163-176]
 • باقری، کمال بررسی تاثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر توانمندسازی و بهره وری مدیران و کارکنان ( اداره کل ورزش و جوانان استان فارس) [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 131-148]
 • باقری، کمال ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت استقرار آموزش مجازی در ادارات ورزش و جوانان فارس [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 89-62]
 • باقری، معصومه واکاوی شاخص‌های مطلوب نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی در سازمان نظارتی با بهره‌گیری از روش آمیخته [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 30-17]
 • باقری، مهدی مدل بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مبتنی بر یادگیری غیررسمی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 312-342]
 • باقری، مهدی ارائه مدلی برای نهادینه کردن و بررسی وضع فعلی کار تیمی در اداره کل بهزیستی استان فارس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 53-41]
 • باقری، مهدی طراحی الگوی آموزش شهروند جهانی براساس مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی و هویت ملی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-157]
 • باقری، مهدی ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت استقرار آموزش مجازی در ادارات ورزش و جوانان فارس [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 89-62]
 • باقری، مهران ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 71-84]
 • باقریان فر، مصطفی بررسی میزان قابلیت پیش‌بینی تنیدگی‌شغلی معلمان براساس مؤلفه‌های سلامت‌سازمانی و مهارت‌های‌ارتباطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-25]
 • باقری قاجاری، مهدیه شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی و شخصی موثر بر رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • ببری، حسن مقدار توجه به تربیت شهروندی در مؤلفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 137-154]
 • بحرینی زاده، آناهیتا ارائه الگویی به‌منظور پرورش ذهنیت فلسفی در برنامه‌ درسی ریاضی دوره‌ ابتدایی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-216]
 • بختیارپور، سعید اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان یک سازمان در اهواز [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-18]
 • بختیاری، تهمینه ارائه مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 225-246]
 • بختیاری فایندری، منصوره ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 196-216]
 • بخشایش، علیرضا رابطه سبک های مدیریت کلاس با ویژگی های شخصیتی معلمان مدارس ابتدایی شهر یزد [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 185-198]
 • بخشایش، علیرضا رابطه سبک های مدیریت مدیران با رضایت شغلی و سلامت روانی معلمان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 63-82]
 • بخشایش، علیرضا رابطه تاب‌آوری و کیفیت دوستی با رضایت از زندگی در دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 145-158]
 • بخشایش، علیرضا تأثیرآموزش هدف گذاری بر خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 158-168]
 • بداغی، داریوش ارتقای مدل مسوولیت اجتماعی برای آموزش در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 339-358]
 • بدری، رحیم تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس سبک های یادگیری [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 341-358]
 • بدری، عمران رابطه آگاهی‌های فراشناختی با خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 177-190]
 • بذر افشان، آذر بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندوره ی متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • بذرافشان، عباسعلی رابطه بین‌ سبک‌های مدیریت‌ با سلامت سازمانی و استرس شغلی کارکنان [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 73-90]
 • بذرافشان مقدم، مجتبی ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 196-216]
 • برات، محمدرضا بررسی رابطه عزت نفس و تعهد سازمانی با توجه به نقش تعدیل گری حس همدلی کارکنان(مورد مطالعه: سازمان فنی و حرفه‌ای استان اصفهان) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 169-186]
 • براری، رضا نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 177-200]
 • برازنده، امین تدوین الگوی پیش بینی تعهد سازمانی معلمان بر اساس متغیرهای همبسته؛ تعارض نقش،گرانباری و قرارداد روانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 135-150]
 • برخورداری، حمید اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه ی گروهی بر انگیزه ی پیشرفت ،عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه ی اول دبیرستان شهر جیرفت [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 131-144]
 • برزآبادی فراهانی، نرگس رابطه مدیریت هیجان و مهارت های ارتباطی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه اول [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 89-108]
 • برزگر، مجید رابطه جو و فرهنگ سازمانی با میانجی گری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 199-220]
 • برزگر، مجید خودارزیابی کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM از دیدگاه مربیان [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 43-62]
 • برزگر، مجید نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 71-86]
 • برزگر، مجید نقش واسطه‌گری امنیت شغلی در رابطه بین هویت سازمانی با توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش شهر مرودشت [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 85-104]
 • برزگر، مجید مقایسه‌ی مهارت‌های ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 307-322]
 • برزگر، مجید بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی، با سرزندگی معلمان [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 77-90]
 • برزگر، مجید مقایسه‌اثربخشی‌دوروش‌مداخله‌آموزش‌کیفیت‌زندگی‌والدین‌وآموزش‌یادگیری‌اجتماعی-هیجانی‌دانش‌آموزان‌برکاهش‌علایم اختلال سلوک [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 203-234]
 • برزگر، نادر آسیب شناسی خلق ظرفیتهای نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران (مورد: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 291-310]
 • برزیده، ام البنین مدل معادلات ساختاری تاثیرفضای مدرسه برخودکارآمدی معلمان مقطع ابتدایی دراستان فارس [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 67-82]
 • برزیده، ام البنین بررسی مقایسه ای رابطه بین کیفیت زندگی با عزت نفس، کانون کنترل، استرس و سرمایه اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر فارس [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 107-124]
 • برکت، غلامحسین طراحی مدل مدیریت برمبنای ارزش در سیستم جامع مدیریت آموزش (مورد مطالعه : اداره کل مدیریت آموزش صدا و سیما ) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 27-72]
 • برنجیان تبریزی، حسین بررسی مقایسه ای رابطه بین کیفیت زندگی با عزت نفس، کانون کنترل، استرس و سرمایه اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر فارس [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 107-124]
 • بقولی، حسین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت با رضایت از زندگی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 115-128]
 • بنکداری، نسرین ویژگی‌های استاد شایسته در آموزش عالی ایران: یک مطالعه کیفی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 117-138]
 • بهادری، سعید تعیین عوامل مؤثر بر اثربخشی اخلاق حرفه‌ای ازدیدگاه معلمان استان قم [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 165-186]
 • بهار، محبوبه بررسی تطبیقی تاثیر آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی و رضایت شغلی معلمان ایران و آلمان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-45]
 • بهبودیان، جواد رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 21-44]
 • بهجتی اردکانی، فاطمه بررسی بین المللی سازی نظام آموزش عالی در کشورهای آمریکا،کاناداواسترالیا وارایه الگوی مناسب در ایران [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 1-18]
 • بهرامی، اعظم بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد مدیران شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 141-150]
 • بهرنگی، محمد‌رضا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌های توسعۀ آموزش‌کارآفرینی در نظام آموزش‌عالی ایران (چهارچوبی برای برنامه‌ریزی اجرا و ارزیابی) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 229-242]
 • بهرنگی، محمد رضا فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 53-75]
 • بهرنگی، محمد رضا تاثیر تدریس علوم‌تجربی بر یادگیری فراشناختی با الگوی مدیریت آموزش [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-116]
 • بهرنگی، محمدرضا بررسی مشکلات تدریس کتاب تاریح هنر جهان و مقدار اثرگذاری هفت گام الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از دیدگاه هنرآموزان این درس [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 1-28]
 • بهرنگی، محمدرضا ذهنیت فلسفی مدیران مدارس متوسطه آمل در ارتباط با روحیۀ دبیران در پذیرش الگوی مدیریت آموزش علوم [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 1-20]
 • بهرنگی، محمدرضا مستند سازی الگوی مدیریت برآموزش در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-18]
 • بهرنگی، محمدرضا بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 65-86]
 • بهرنگی، محمدرضا تأثیر تدریس علوم تجربی با الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 109-130]
 • بهرنگی، محمدرضا بررسی میزان خودراهبری دانشجویان متأثر از الگوی مدیریت آموزش با محوریت تدریس مشارکتی (جیگ‌ساو) در درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 107-128]
 • بهروزی، محمد آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 125-142]
 • بهروزی، محمد بررسی عامل های مؤثر بر تمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-36]
 • بهروزی، محمد نقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مدیران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 95-111]
 • بهروزی، محمد بررسی تجربه کارآفرینی در دانشگاه های ایران و تاثیر آن بر بازار اشتغال به منظور ارائه مدل مناسب [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 249-272]
 • بهشتی، سعید تحلیل مفهومی مراحل و ابعاد تربیت شهروندی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 83-106]
 • بهمئی، سمیه ابعاد و مؤلفه‌های اثر گذار در کیفیّت خدمات آموزش عالی از دیدگاه مشتریان داخلی و خارجی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 101-126]
 • بیاتی، احمد شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری های غیرمتمرکز مدیران آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 73-87]
 • بی بی حفیظه، مجیداوا تاثیر فرهنگ سازمانی و استرس شغلی بر بهره وری کارکنان دانشگاه [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 305-318]
 • بیگم فقیهی، طاهره نظارت و کنترل از نگاه مدیریتی امام علی (علیه السلام) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 191-212]

پ

 • پاپری، محیا ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 247-282]
 • پارسا، عبدالله مطالعه ی روابط بین اثربخشی سازمانی ادراک شده، اعتماد معلم به همکاران و گشودگی جوّ مدرسه با شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 241-274]
 • پارسا، عبدالله کاوشی در عوامل مؤثر بر شکل گیری نقشه مفهومی توسعه دانشگاه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 30-56]
 • پارسا معین، کورش ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 203-222]
 • پارسا مهر، امراله تعیین ابعاد الگوی تغییر بینش معلمان با هدف آموزش کارآفرینانه کتاب های درسی دوره متوسطه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 69-94]
 • پارسه، وارث ارائه چارچوبی برای پاسخگویی به محیط در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 211-248]
 • پاشا، غلامرضا اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان یک سازمان در اهواز [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-18]
 • پاشا شریفی، حسن ارائه مدلی مناسب برای خدمت محوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 127-152]
 • پالیزبان، علی ارائه یک مدل مفهومی دینامیکی برای تبیین الگوی سبک زندگی با رویکرد مصرف (با تاکید بر مصرف آموزشی) [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 85-70]
 • پدرام، حمیدرضا عوامل مؤثر بر بهره‌وری اماکن ورزشی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرگلی، فرزانه رابطه جامعه پذیری سازمانی با نگهداشت استعدادهاونقش میانجی اعتماد سازمانی کارکنان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 124-140]
 • پرنیان، علیرضا شناسایی مولفه های نظام ارزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در فرهنگ دانشگاهی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 147-166]
 • پژوهش، شبنم ارزیابی مدل رهبری مشترک در تیم خلق دانش در اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 123-146]
 • پناهی، ایران مقایسه ی دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 115-131]
 • پورآتشی، مهتاب تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 183-194]
 • پوربهرام، روشنک رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 109-124]
 • پور حسینی، ابراهیم طراحی مدل اثربخشی مدیران آموزش و پرورش استان لرستان (مطالعه موردی: مدیران دوره دوم متوسطه) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 40-28]
 • پور حسینی، ابراهیم ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران دوره متوسطه شهر اصفهان [دوره 12، شماره 6، 1400]
 • پورشافعی، هادی بررسی تفاوت ادراک مدیران و دبیران مقطع متوسطه از عوامل انگیزش شغلی بر اساس نظریه آلدرفر [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 75-96]
 • پورشافعی، هادی نقش مدیریت کوانتومی در بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به میانجی اشتیاق شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 111-123]
 • پور شهریار، حسین تحلیل روان‌سنجی مقیاس هوش‌هیجانی ادراک‌شده در معلمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 179-184]
 • پورقاز، عبدالوهاب رابطه ی سبک های تفکر با منابع قدرت مدیران مدارس [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 117-138]
 • پورکریمی، جواد رابطه صفات برتر خـودتوسعـه‌ای، دانش و اطلاعات بنیـادی مدیـران و عملکـرد آنان (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر ری) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 63-86]
 • پورکریمی، جواد اثر میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی (مورد: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 263-282]
 • پورکریمی، جواد شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در تضمین کیفیت آماده‌سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 1-34]
 • پورکریمی، جواد شناسایی و بررسی شایستگی‌های موردنیاز یادگیرندگان در بستر الکترونیکی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-1]
 • پورکیانی، مسعود طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 281-314]
 • پورمند، رسول رابطه بین هوش سازمانی و هوش هیجانی با رفتارتابعیت سازمانی در بین معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 201-224]
 • پیکانی، جلال رابطه جهت گیری اخلاقی و معنویت با انگیزش پیشرفت در کارکنان اداره آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 180-167]
 • پیلوار، فریبا رابطه دموکراسی و مراتب علمی دانشگاه ها [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 343-371]

ت

 • تابع بردبار، فریبا نقش خودارزیابی در پیش بینی توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 59-72]
 • تابلی، حمید رابطه بین فرهنگ سازمانی و رهبری تحول‌آفرین در بین کارکنان اداره کل زندان‌های فارس [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 195-218]
 • تاجی، مریم رویکرد مبتنی داده‌کاوی در طراحی مدل خودبهسازی رهبری مدیران مدارس [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 77-94]
 • ترابی، سهیلا بررسی رابطه ی کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گچساران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 45-62]
 • ترک‌زاده، جعفر بررسی مقایسه‌ای نظام ارزشی فرهنگیان (مدیران و معلّمان) شهرستان دشتستان بر اساس نظریه ارزش‌های بنیادین شوارتز [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 99-118]
 • ترک زاده، جعفر ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نوع انتظارآنها از شغل [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 129-144]
 • ترک زاده، جعفر نیازسنجی آموزشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد با استفاده از الگوی شغل و شاغل [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 217-234]
 • ترک زاده، جعفر امکان سنجی کاربرد مدیریت عملکرد در گروههای آموزشی دانشگاه شیراز از دیدگاه مدیران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 63-88]
 • ترک زاده، جعفر چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 15-44]
 • ترک زاده، جعفر تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 113-132]
 • ترک زاده، جعفر ارزیابی میزان دستیابی به مولفه های آموزش مادام العمر در برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 325-344]
 • ترک زاده، جعفر توسعه و اعتباریابی چارچوبی برای شناسایی چالش های توسعه دانشگاه اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 295-316]
 • ترک زاده، جعفر ارائه چارچوبی برای پاسخگویی به محیط در برنامه درسی آموزش عالی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 211-248]
 • ترک زاده، جعفر طراحی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 146-160]
 • ترک فر، احمد عوامل مؤثر بر بهره‌وری اماکن ورزشی مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • تسلیمی، مهناز سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدارس [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 167-186]
 • تعبدی، میمنت رابطه بین مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران در سطوح گوناگون مدیریتی با ارزیابی عملکرد نیروی انسانی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 76-94]
 • تفته، مرضیه رابطه ی هوش معنوی و ادارک از جو سازمانی با سرمایه فکری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 129-150]
 • تقوائی یزدی، مریم تاثیر عدالت سازمانی و فرهنگ سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 55-78]
 • تقوایی یزدی، مریم ارائه الگوی توانمندسازی مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران (منطقه سه) [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 159-180]
 • تقوایی یزدی، مریم رابطه مؤلفه‌های سلامت سازمانی با اعتماد سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دبیران آموزش و پرورش ساری [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 95-116]
 • تقوایی یزدی، مریم ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک‌های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-18]
 • تقوایی یزدی، مریم رابطه آینده‌نگری با هوش سازمانی، خلاقیت سازمانی و تعالی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران به منظور ارایه مدل [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 167-192]
 • تقوایی یزدی، مریم تأثیر کاربرد اینترنت اشیاء بر شناسایی فرصت‌های کارآفرینی با نقش واسطه‌ای خلق دانش [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 121-136]
 • تقوایی یزدی، مریم شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی و شخصی موثر بر رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقی پور، صابر مدل سازی شاخص‌های رهبری هدفمند در مدارس با روش ساختاری تفسیری [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 102-90]
 • تقی پور ظهیر، علی طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]
 • تقی پور ظهیر، علی شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-54]
 • تقی پورظهیر، علی آسیب شناسی خلق ظرفیتهای نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران (مورد: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 291-310]
 • تقی زاده، هوشنگ کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری در سطح بندی شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 23-42]
 • تقی زاده، هوشنگ رابطه بین هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 121-136]
 • تقی زاده، هوشنگ نقشه راه بالنده سازی در فرایندهای آموزشی سیستم‌های آموزش عالی(مطالعه موردی) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-24]
 • تندنویس، فریدون مقایسه عملکرد کارکنان ادارات دارای ثبات و بدون ثبات مدیریت کشور [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 153-176]
 • تهمتن نعمتی، شیرین رابطه بین سبک رهبری و آوای سازمانی با میانجیگری چابکی سازمانی در کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 191-204]
 • توحیدفام، محمد سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی) [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 289-304]
 • تودار، سید رسول ارائه مدل مناسب برای نوآوری سازمانی درکتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 279-296]
 • تورانی، حیدر طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 103-132]
 • توکل، سارا رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی،تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 85-108]
 • تیزهوش جلالی، فاطمه شناسایی و بررسی شایستگی‌های موردنیاز یادگیرندگان در بستر الکترونیکی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-1]
 • تیغ بخش، سمیرا طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی، یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 239-270]

ث

 • ثمری، عیسی راهبرد، زمینه و پیامد توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مطالعه کیفی) [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 237-262]
 • ثواب، لیلا مطالعه تجربی رابطه بین انعطاف‌پذیری سازمانی و عدالت سازمانی در محیط‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 55-80]

ج

 • جاجرمی، محمود نقش ادراکات کلاسی درعملکرد تحصیلی با میانجی گری جهت گیری هدف و باورهای انگیزشی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 187-202]
 • جانعلی پور، رضا تأثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 49-62]
 • جاودانی، محمد طراحی و اعتبار سنجی الگوی شایستگی های حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 297-322]
 • جاویدی، حجت اله تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی کارشناسان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 63-80]
 • جباری، نگین نظریه برخاسته از داده‌کاوی کیفی در به‌ اشتراک گذاری دانش و طراحی مقیاس بومی آن: مطالعه موردی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 83-104]
 • جباری، نگین ارائه مدلی برای دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان در نظام آموزشی ایران [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 135-158]
 • جباری ظهیرآبادی، علی ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 89-104]
 • جباری ظهیرآبادی، علی ارائه الگوی مدیریت اجرای آموزش مهارت های زندگی دانش اموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 184-167]
 • جدیدی، اکبر رابطه‌ی پیچیدگی اینترنت بر سهولت کاربرد و سودمندی ادراک شده‌ی اینترنت در بین مدیران مدارس [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 89-106]
 • جعفرزاده، محمدرحیم نقش میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین تاب‌آوری و ارتباط مثبت در مدرسه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 180-165]
 • جعفرلی، فریماه بررسی تأثیر استراتژی‌های کار احساسی و خستگی عاطفی و رضایت شغلی بر رضایت دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-120]
 • جعفری، پریوش رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 21-44]
 • جعفری، پریوش ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 1-20]
 • جعفری، پریوش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس شاخصهای تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 101-116]
 • جعفری، پریوش ارائه مدلی مناسب برای خدمت محوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 127-152]
 • جعفری، پریوش شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ کارامدی جمعی معلمان شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 335-358]
 • جعفری، پریوش مدل بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مبتنی بر یادگیری غیررسمی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 312-342]
 • جعفری، پریوش مدل رهبری اثر بخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 290-311]
 • جعفری، پریوش ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 71-84]
 • جعفری، پریوش عوامل سازمانی- شغلی مؤثر بر کیفیت زندگی معلمان ابتدایی استان سیستان و بلوچستان: یک پژوهش کیفی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 164-151]
 • جعفری، پریوش ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت استقرار آموزش مجازی در ادارات ورزش و جوانان فارس [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 89-62]
 • جعفری، حسن بررسی ساختار سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد و رابطۀ آن با رضایت ‌شغلی و توانمندسازی کارکنان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 227-238]
 • جعفری، سکینه امکان سنجی کاربرد مدیریت عملکرد در گروههای آموزشی دانشگاه شیراز از دیدگاه مدیران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 63-88]
 • جعفری، طیبه طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 243-266]
 • جعفریان، وحیده آسیب‌شناسی مدیریت آموزش سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 55-76]
 • جعفری ثانی، حسین بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 63-82]
 • جعفری راد، علی راهبرد، زمینه و پیامد توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مطالعه کیفی) [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 237-262]
 • جعفری هرندی، رضا تعیین ابعاد الگوی تغییر بینش معلمان با هدف آموزش کارآفرینانه کتاب های درسی دوره متوسطه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 69-94]
 • جلالوندی، مهناز بررسی دیدگاه دبیران در زمینه جایگاه آموزش زیست محیطی در برنامه درسی کنونی دوره متوسطه اول [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 161-175]
 • جلالی، داریوش تاثیر مشاوره شغلی گروهی به روش یادگیری کرومبولتز بر خودکارآمدی، باورهای ناکارآمد حرفه‌ای و باور به مهارت‌های دانش آموزان [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 109-126]
 • جلالی بارزاری، سعید رابطه خوش بینی تحصیلی معلمان با ادراک حمایت اجتماعی، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 181-200]
 • جلیلیان، سهیلا بررسی میزان انطباق آموزش‌های فنی و حرفه‌‌ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان خرمشهر [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 131-150]
 • جلیلیان، سهیلا شناسایی ابعاد اساسی بی‌تفاوتی سازمانی معلمان: پژوهشی ترکیبی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 49-31]
 • جمال‌زاده، محمد بررسی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شیراز از لحاظ سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 71-94]
 • جمال زاده، محمد ارزیابی و اولویت بندی کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد شیراز با استفاده از ابزار شش سیگما و رویکرد حل مسأله [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 65-82]
 • جمال زاده، محمد مقایسه عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه از نظر مهارت‌های سه گانه مدیریتی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 165-188]
 • جمال زاده، محمد مقایسه ی دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 115-131]
 • جمالی، اختر طراحی مدلی مفهومی برای ارتقا نقش مدرسه در ایجاد سرمایه ی اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 148-172]
 • جمالی، اختر عوامل سازمانی- شغلی مؤثر بر کیفیت زندگی معلمان ابتدایی استان سیستان و بلوچستان: یک پژوهش کیفی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 164-151]
 • جمشیدی، لاله نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 177-200]
 • جمشیدی کوهساری، محبوبه طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی با تاکید بر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 167-202]
 • جنابی نمین، علی مدیریت کلاس‌های چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی؛ آسیب‌ها و راهکارها [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 49-64]
 • جهانی، جعفر رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 155-170]
 • جهانی، جعفر بررسی تأثیر عوامل فردی بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه نواحی چهارگانه شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 51-70]
 • جهانی، جعفر بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروهای انسانی(کارشناسان) شرکت بیمه معلم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-160]
 • جهانی، جعفر طراحی و اعتباریابی مقیاس رهبری فضیلت محور در آموزش عالی ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 130-145]
 • جهانی، جعفر کاربست تخصص های علوم رفتاری در خلق فرصت های تجاری سازی دانش: رویکرد میان رشته ای [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-1]
 • جهانیان، رمضان رابطه سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌‌های آموزشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 97-114]
 • جهانیان، رمضان طراحی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه فکری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 108-147]
 • جهانیان، رمضان ارائه مدل استقرار مدیریت ناب در مدارس متوسطه دوره اول شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 95-110]
 • جهانیان، رمضان طراحی و تبیین الگوی مدیریت ارزش ها در آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-78]
 • جوادیان، زهرا تدوین الگوی پیش بینی تعهد سازمانی معلمان بر اساس متغیرهای همبسته؛ تعارض نقش،گرانباری و قرارداد روانی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 135-150]
 • جواهری زاده، ناصر طراحی الگوی برون سپاری در وزارت آموزش وپرورش (رهیافتی نو در آموزش و پرورش استان لرستان) [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 49-68]
 • جوکار، ناصر رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با رفتارشهروندی سازمانی دبیران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 158-180]
 • جوکار، ناصر تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 113-132]

چ

 • چاوشی، الهام پژوهش‌محوری چندلایه:ارائه مدل پارادایمی مدرسه پژوهش‌محور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 133-166]
 • چرابین، مسلم کارآفرینی اجتماعی، رهیافتی‌ نو در سیاست‌گذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 223-242]
 • چرابین، مسلم شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری مدیران ادارات آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با استفاده از تحلیل آنتروپی شانون [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 77-65]
 • چراغعلی، محمود رضا شناسایی مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی زنان بر اساس استانداردهای سازمان بین‌المللی کار در ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 35-52]
 • چراغی، نسرین واکاوی شایستگی های مدیران مدارس هوشمند بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 57-80]
 • چناری، علیرضا ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 203-222]
 • چناری، علیرضا شناسایی ابعاد و مولفه های برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس رویکرد چندفرهنگی: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 48-33]
 • چهری، کلثوم نقش میانجی رفتار شهروندی در رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه‌های کرمانشاه [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-92]
 • چیذری، محمد تحلیل موانع فراروی آموزش‌های کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 112-132]

ح

 • حاتمی، حسین تاثیر تفویض اختیار بر بهره وری منابع انسانی منطقه یک دانشگاه آزاداسلامی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 51-65]
 • حاتمی، حسین رابطه‌ی کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی و میزان بهره وری در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جهرم [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 25-40]
 • حاتمی، حسین ارزیابی و سنجش اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت دفتر مطالعات نیروی انسانی در ارتقای عملکرد مدیران، هیئت علمی و کارکنان واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 77-100]
 • حاتمی، حسین ارائه راهبردهایی برای هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان دوره ی متوسطه شهرستان سیرجان [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 117-130]
 • حاتمی، حمیدرضا تاثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 105-118]
 • حاج خزیمه، مجتبی تبیین سلامت‌سازمانی براساس نقش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 231-262]
 • حاجلو، نادر پیش‌بینی کننده‌های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 61-76]
 • حاجلو، نادر رابطه استرس شغلی، فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کارکنان با رضایت از جو سازمانی دانشگاه محقق اردبیلی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 169-184]
 • حاجی حسینی، محسن طراحی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیات علمی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه فکری [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 108-147]
 • حاجی زاد، محمد بررسی کارکردهای شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی در آمـوزش و پـرورش شهرستان ساری [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 121-134]
 • حاجی زاد، محمد واکاوی تاریخچۀ آموزش و توسعه منابع انسانی درایران: از عصر سنت تا دوره ثبات [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 149-133]
 • حاجی محمد علی جهرمی، مقداد اولویت‌بندی ابعاد کیفیت خدمات دانشگاهی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 349-372]
 • حافظیان، مریم مؤلفه های اثرگذار بعد خدمات در انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]
 • حافظیان، مریم اعتباریابی مدل مدارس یادگیرنده ویاددهنده درآموزش و پرورش [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]
 • حبیبی، حمدالله بررسی میزان قابلیت پیش‌بینی تنیدگی‌شغلی معلمان براساس مؤلفه‌های سلامت‌سازمانی و مهارت‌های‌ارتباطی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 1-25]
 • حبیبی، حمدالله آسیب‌شناسی مدیریت آموزش سازمانی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 55-76]
 • حبیبی، حمداله واکاوی عملکرد حرفه‌ای راهبران آموزشی- تربیتی از منظر مدیر آموزگاران و معلمان مدارس ابتداییِ چند پایة روستایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 88-110]
 • حبیبی، سیده فاطمه شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 2، 1400]
 • حجازی، اسد شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌های توسعۀ آموزش‌کارآفرینی در نظام آموزش‌عالی ایران (چهارچوبی برای برنامه‌ریزی اجرا و ارزیابی) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 229-242]
 • حجازی، اسد بررسی تأثیر ابعاد هوش عاطفی بر رهبری هوشمند در سازمان‌های عصر دانش (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگیان) [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 249-268]
 • حجتی، سید عبدالله طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته‌های گروه فنی و مهندسی بر اساس تجارب زیسته اساتید و دانشجویان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 321-338]
 • حجتی، فائزه ارزیابی فرایند یادگیری گروهی در دانشجویان براساس مدل نَپ [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 57-88]
 • حدادپور، سمانه ارائه الگوی ساختاری عدالت سازمانی براساس سبک های رهبری تحول-گرا و عمل گرا دردانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 51-66]
 • حدادنیا، سیروس رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی از دیدگاه مدیران گروه‌های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 165-188]
 • حدادنیا، سیروس رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با رفتارشهروندی سازمانی دبیران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 158-180]
 • حدادنیا، سیروس ارزیابی میزان دستیابی به مولفه های آموزش مادام العمر در برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 325-344]
 • حریری، نجلا ارائه مدل مناسب برای نوآوری سازمانی درکتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 279-296]
 • حسن رضائی، محمد رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 257-274]
 • حسن مرادی، نرگس سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدارس [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 167-186]
 • حسن مرادی، نرگس طراحی الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی در میان اعضای هیأت علمی بر مبنای نظریه داده بنیاد( مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس) [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 167-152]
 • حسنی، رفیق مروری نظام‌مند بر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل توانمندسازی فرهنگ یادگیری مدارس [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 15-1]
 • حسنی، محمد تأثیر تجربه و عوامل سازمانی بر تعهد حرفه‌ای معلمان: آزمون نقش میانجی خودکارآمدی معلم و هویت سازمانی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-20]
 • حسنی، محمد رابطه بین هوش سازمانی و هوش هیجانی با رفتارتابعیت سازمانی در بین معلمان ابتدایی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 201-224]
 • حسنی، محمد توسعه منابع انسانی پایدار : اثرات کانال مدیریت دانش و عوامل سازمانی. [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-22]
 • حسنی راد، تورج تبیین الگوی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک سیستم مدیریت آموزش در ایران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 133-154]
 • حسومی، فهیمه رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 151-166]
 • حسین بر، بهمن بررسی تاثیر آموزش اکتشافی مدرسه طبیعت بر دانش ، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش آموزان مقطع ابتدایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 27-15]
 • حسین پور، محمد ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 247-282]
 • حسین پور، محمد طراحی مدل مدیریت برمبنای ارزش در سیستم جامع مدیریت آموزش (مورد مطالعه : اداره کل مدیریت آموزش صدا و سیما ) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 27-72]
 • حسین پور، محمد ارزیابی مقایسه ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 19-48]
 • حسین پور، محمد ارائه مدل کاربردی مدیریت دانش با هدف بهسازی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت ملی مناطق نفت‌خیزجنوب) [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 137-152]
 • حسین پور، معصومه شناسایی شایستگی‌های راهبردی مدیران آموزش و پرورش مبتنی بر ارزش‌آفرینی منابع انسانی [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 44-30]
 • حسینچاری، مسعود بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 319-340]
 • حسینی، حسین بررسی رابطه بین مهارت ها و توانایی ها با نقش های مدیریتی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 103-120]
 • حسینی، سید سعید رابطه عزت نفس با عملکرد سازمانی وسازگاری شغلی مدیران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 207-224]
 • حسینی، سیده اسماء نقش میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین تاب‌آوری و ارتباط مثبت در مدرسه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 180-165]
 • حسینی، فریده السادات نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره‌های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 151-164]
 • حسینی، مهدی مدیریت کلاس‌های چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی؛ آسیب‌ها و راهکارها [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 49-64]
 • حسینی راد، سید علی رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان) [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-154]
 • حسینی سنگریزه، اکرم شناسایی مولفه های توانمندسازی مدارس با تاکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 16-1]
 • حسینی کاشانی، فاطمه معصومه ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 203-222]
 • حسینی مهر، علی بررسی مقایسهای دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارساییهای آموزش و تربیت شهروندی در برنامهی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 29-56]
 • حسینی مهر، علی اعتبار سنجی مولفه‌های آموزش چند فرهنگی برای طرح در برنامه درسی دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 233-250]
 • حقانی، محمود سنجش سرمایه های فکری به منظور توسعه منابع انسانی در شرکت های خودرو سازی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 151-164]
 • حق پرست لاتی، طیبه تاثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر تهران [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 201-220]
 • حق شناس، بهناز 7 ارزیابی هم ترازی کتاب‌های کارشناسی زبان انگلیسی تخصصی رشته‌ها‌ی علوم انسانی انتشارات سمت و استانداردهای آموزشی مربوطه براساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 95-110]
 • حق شناس، بهناز بررسی هم سویی کتاب جدید زبان انگلیسی، محتوای آموزش و پرسش‌های پایان ترم پایه هفتم دبیرستان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 179-192]
 • حق وردی، مجید بازنمایی‌های چندگانه در آموزش و یادگیری: انعکاس تجربیات عملی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-54]
 • حق وردی، مجید آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان: از اثربخشی تا کارآمدی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 305-324]
 • حقیقت، شهربانو مقایسه ی تاثیر داستان های فلسفی ایرانی، غیرایرانی و داستان های عادی بر رشد تفکر فلسفی کودکان پایه ی اول ابتدایی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 133-151]
 • حقیقی فرد، مریم بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 319-340]
 • حکاک، محمد مدل سازی شاخص‌های رهبری هدفمند در مدارس با روش ساختاری تفسیری [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 102-90]
 • حکاک، محمد مربی‌گری خیرخواهانه و تقویت سرمایه انسانی: تحلیل نقش میانجی سرمایه انگیزشی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 34-19]
 • حمزه پور، فرهاد تدوین استراتژی توسعه حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش SWOT، SPACE و QSPM(مطالعه واحدهای استان تهران و البرز) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 93-126]
 • حمیدی، فریده رابطه بین تبادل رهبر-‌ عضو و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-50]
 • حمیدی، فریده رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 35-58]
 • حمیدی، فریده پیش‌بینی سبک مدیریت کلاسی معلمان زن بر اساس ذهن‌آگاهی و خوش‌بینی تحصیلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 127-144]
 • حمیدی، مهرزاد طراحی و تدوین برنامه استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-26]
 • حمیدی زاده، علی تدوین و اعتبارسنجی شاخص های شناسایی استعدادهای مدیریتی مدیران آموزش و پرورش استثنایی قم [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 199-222]
 • حیدرزادگان، علیرضا بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 43-58]
 • حیدری، الهام مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روانشناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • حیدری، الهام بررسی و مقایسه سبک های عمومی تصمیم گیری در مدیران دانشگاه مطالعه موردی: دانشگاه شیراز [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 67-84]
 • حیدری، ژیلا طراحی و اعتبار سنجی الگوی شایستگی های حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 297-322]
 • حیدری، علیرضا اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در محیط کار بر فرسودگی شغلی و شادکامی در کارکنان یک سازمان در اهواز [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 1-18]
 • حیدری، مرضیه رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 21-38]
 • حیدری، مرضیه رابطه هوش فرهنگی با سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری اعضای هیات علمی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 127-144]
 • حیدری، مرضیه بررسی روابط چندگانه میان راهبردهای رهبری مثبت‌گرا، اشتیاق شغلی و نشاط اجتماعی در دانشگاه‌های‌آزاد اسلامی استان فارس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-64]
 • حیدری، مرضیه بررسی نقش میانجی گری اعتماد سازمانی بر رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 171-190]
 • حیدری، مرضیه نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین حمایت اجتماعی با خستگی عاطفی و بهزیستی روانشناختی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 151-170]
 • حیدری فرد، رضا فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 53-75]
 • حیدری لقب، طاهره اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر پیامدهای شناختی: ادراک از محیط یادگیری و زمان انجام تکلیف [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 107-93]

خ

 • خادم کشاورز، مریم بررسی رابطه ی بین تیپ های شخصیتی و بهداشت روانی آموزگاران باادراک ازجو سازمانی مدارس ابتدایی ناحیه ی یک شیراز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-44]
 • خادمی کُله لو، محمد شناسایی و رتبه‌بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 129-156]
 • خالق خواه، علی استخراج مؤلفه های مهارت های نرم مدیران آموزشی به روش آمیخته اکتشافی(طراحی یک ابزار اندازه گیری) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 25-44]
 • خالق خواه، علی طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 243-266]
 • خالق خواه، علی توانمندسازی معلمان چشم انداز مدیریت آموزشی (بررسی نقش خودکارآمدی فردی، انتقال دانش و کیفیت زندگی کاری) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 41-68]
 • خالق خواه، علی نقش سواد علمی– فناوری مدیران آموزشی در افزایش مؤلفه های مهارت نرم [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 85-104]
 • خانی، بهمن طراحی الگوی آموزش شهروند جهانی براساس مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی و هویت ملی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 141-157]
 • خباره، کبری تبیین نقش سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش‌ عالی درگرایش به نوآوری سازمانی آنان (مورد: دانشگاه بیرجند) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 63-84]
 • خباره، کبری رابطه صفات برتر خـودتوسعـه‌ای، دانش و اطلاعات بنیـادی مدیـران و عملکـرد آنان (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر ری) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 63-86]
 • خجسته، معصومه تاثیر پیش‌سازمان‌دهنده ی مقایسه‌ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 127-146]
 • خدائی، علی مدیریت کلاس‌های چند پایه مدارس ابتدایی شهرستان گرمی؛ آسیب‌ها و راهکارها [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 49-64]
 • خدائی متین، اسماعیل بررسی و مقایسه میزان آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه-های پیام نور و آزاد اسلامی واحد مشهد [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 201-220]
 • خداشناس، حمیده شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 93-114]
 • خراسانی، اباصلت تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 323-344]
 • خراسانی، اباصلت شناسایی و رتبه‌بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 129-156]
 • خراسانی، اباصلت شناسایی پیامدهای بکارگیری منتورینگ در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 105-128]
 • خراسانی، اباصلت طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه کابل [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 311-348]
 • خراسانی، اباصلت تبیینی بر پیش بایست های راهبردی استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه ها: رویکردی کیفی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 109-134]
 • خرده گیر، سعیده بررسی شاخص‌های بهسازی منابع انسانی و تأثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 245-262]
 • خرمایی، فرهاد طراحی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 146-160]
 • خسروی، محسن رابطه مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت حل تعارض مدیران دوره متوسطه [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 59-74]
 • خسروی بابادی، علی اکبر الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 31-56]
 • خسروی‌پور، بهمن تحلیل اثرات قابلیت‌های حرفه‌ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش-آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 181-196]
 • خضری، نور جهان مقایسه عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه از نظر مهارت‌های سه گانه مدیریتی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 165-188]
 • خلخالی، علی مدیریت کیفیت جامع ، پیش بین مقدار نهادی سازی کیفیت در مدارس [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-20]
 • خلخالی، علی تأثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 49-62]
 • خلخالی، علی مفهوم‌سازی حکمرانی خوب در آموزش‌و‌پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 191-208]
 • خلیفه، مصطفی بررسی رابطه ی ادراک از رفتار معلم با خودپنداره ی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 37-64]
 • خمیس ابادی، مرجان آسیب شناسی مدارس تیزهوشان با توجه به مولفه های (فیزیکی،اجتماعی و اموزشی) از نظر کارشناسان استان البرز [(مقالات آماده انتشار)]
 • خنیفر، حسین مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 1-30]
 • خنیفر، حسین طراحی مدل تعامل استاد و دانشجو مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 69-58]
 • خواجه پور، لیلا اصول و روش های مدیریت خشم در بوستان سعدی: دلالت هایی برای مدیران آموزشی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 209-246]
 • خواجه زاده، رزاق تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دوره ی متوسطه [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 195-212]
 • خورشیدی، عباس الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 31-56]
 • خورشیدی، ماشاءاله طراحی مدل مدیریت برمبنای ارزش در سیستم جامع مدیریت آموزش (مورد مطالعه : اداره کل مدیریت آموزش صدا و سیما ) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 27-72]
 • خوش طالع، محمد جواد اثربخشی روش تدریس مبتنی بر شبیه سازی درس فیزیک بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان متوسطه دوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 120-108]
 • خوش قلب، آرمین اولویت‌بندی ابعاد کیفیت خدمات دانشگاهی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 349-372]

د

 • دارائی، محمدرضا سنتز پژوهی مولفه‌ها و شاخص‌های شایستگی‌های کلیدی منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی: یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 73-88]
 • دارائی، مریم بررسی علل گرایش کم دانش‌آموزان دختر مستعد به رشته‌ی علوم انسانی در دبیرستان‌های شهر سمنان [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 1-28]
 • دارابی، مریم رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 145-164]
 • دارایی، مهری شناسایی و اعتباریابی مدل سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران آموزش‌ و پرورش [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 127-150]
 • دارایی، مهری شناسایی و اعتباریابی مولفه های مدل مدیریت استعداد آموزگاران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 131-117]
 • داستان، نصیر بررسی عوامل پیش بینی‌کننده در ایجاد اعتماد در روابط مدیران و دبیران دبیرستان‌های دخترانه متوسطه نظری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-62]
 • دامنی، حسین عوامل سازمانی- شغلی مؤثر بر کیفیت زندگی معلمان ابتدایی استان سیستان و بلوچستان: یک پژوهش کیفی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 164-151]
 • دانشمندی، سمیه شناسایی پیامدهای بکارگیری منتورینگ در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 105-128]
 • دانشور، امیر ارائه مدل ارزشیابی مدرسین نظام آموزش الکترونیکی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 176-190]
 • دانشور هریس، زرین طراحی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه براساس الگوی اکر [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 132-114]
 • دانشی کهنی، غلامرضا استنباط‌های رهبری آموزشی مبتنی بر شناخت خدا وانسان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 193-208]
 • داودی، رسول ارزیابی عملکرد و موانع فراروی شورای دانش آموزی جهت مشارکت-دهی دانش آموزان در فعالیت های مدارس [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 147-161]
 • داودی، رسول تحلیلی بر عوامل سوق‌دهنده دانشگاه‌ها بر مسوولیت‌پذیری اجتماعی: رهیافتی جهت نیل به رسالت دانشگاه‌های نسل چهارم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 16-32]
 • داودی، رضا بررسی تاثیر عملکرد شبکه‌های اجتماعی بر تحول اجتماعی جوانان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 297-318]
 • داودی، مریم اثربخشی آموزش راهبرد های فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 147-170]
 • داوودی، حسین رابطه عزت نفس با عملکرد سازمانی وسازگاری شغلی مدیران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 207-224]
 • دایی زاده، حسین هوشمندسازی از نظریه تا عمل [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 69-84]
 • دبیرزاده، شهلا ارایه الگوی مفهومی تجارب مدیریت موثر کلاس درس در علوم پزشکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 21-46]
 • درتاج، فریبرز نقش میانجیگری اشتیاق تحصیلی در رابطۀ علّی سبک‌های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 185-168]
 • درستکار مقدم، حسین نقش میانجیگری اشتیاق تحصیلی در رابطۀ علّی سبک‌های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 185-168]
 • درودی، هما بررسی تأثیر استراتژی‌های کار احساسی و خستگی عاطفی و رضایت شغلی بر رضایت دانشجویان(مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان) [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 101-120]
 • درویش پور، عیسی ارائه مدلی برای آموزش استاندارد در هنرستان های شهر تهران از بعد مهارت آموزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درویش پور فراغه، سکینه بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دخترانه ی شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87 [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-128]
 • درویشی، محمدرسول سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی) [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 289-304]
 • دشمن زیاری، اسفندیار شناسایی عوامل موثر بر کاربرد رایانش ابری در دانشگاه‌های دولتی به روش تحلیل عاملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 211-232]
 • دشمن زیاری، اسفندیار مطالعه بومی‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های دولتی براساس آموزه‌های دین اسلام و فرهنگ ایران [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 193-214]
 • دشمن زیاری، اسفندیار ارائه مدل ارزشیابی مدرسین نظام آموزش الکترونیکی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 176-190]
 • دقیقی ماسوله، زهرا تأثیر بلوغ سازمانی بر آمادگی الکترونیک سازمان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 55-84]
 • دلاور، علی بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهشهای مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینهای [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-26]
 • دلاور، علی نقش واسطه ای الگوی چهاربخشی هدف های پیشرفت و راهبردهای شناختی در رابطه بین نظریه های ضمنی هوش و پیشرفت تحصیلی (یک مدل علی) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 71-86]
 • دلاور، علی ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 1-20]
 • دلاور، علی طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]
 • دلاور، علی شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه‌بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 71-88]
 • دلاور، علی کاوش عوامل نهادی و سازمانی اثرگذار در توسعه ظرفیت دانشگاه‌های دولتی کشور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 209-230]
 • دلاور، علی شناسایی ابعاد و مولفه ها ی ارتقای کیفیت آموزشی درآموزشکده های سما دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین سهم هر یک از آن ها [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 105-126]
 • دلخوش کسمایی، ابوالقاسم مدل مدیریت ریسک مبتنی بر سطوح بلوغ، قابلیت های منابع انسانی و کیفیت آموزش (مورد مطالعه: مجتمع گاز پارس جنوبی) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 221-246]
 • دلشاد، عبدالحمید مدل رهبری اثر بخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 290-311]
 • دلگشایی، یلدا ارائه الگوی مدیریت اجرای آموزش مهارت های زندگی دانش اموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 184-167]
 • دلیلیان، خاتون شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر استقرار مدارس هوشمند در استان گیلان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 93-114]
 • دهقان دهنوی، حسن ارائه الگویی برای تسهیم دانش در سازمان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 167-151]
 • دهقان منشادی، منصور ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 249-262]
 • دهقانی، اعظم بررسی نقش میانجی جهت گیری هدف شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی مدرسه و تعهد شغلی نمونه ای از معلمان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 223-240]
 • دهقانی، مسعود ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 109-132]
 • دهقانی زاده، مرضیه طراحی و تبیین الگوی پیامدهای دانشگاه به عنوان سازمان فضیلتی؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان یزد [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 75-54]
 • دوازده امامی، حمید عوامل موثر بر معماری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 373-398]
 • دورفرد، سیدمحمد شناسایی عوامل برنامه‌ درسی چند فرهنگی دوره متوسطه دوم آموزش ‌و‌ پرورش ایران [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 166-150]
 • دوست محمد لو، حکیمه بررسی رابطهی بین مهارتهای فنی، انسانی و ادراکی مدیران با میزان اثربخشی دبیرستانهای ناحیهی 1 شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 119-136]
 • دیانت، عارفه سادات مقایسه ی سبک های یادگیری و شیوه های حل مسئله ی دانشجویان دخترو پسر گرایش های علوم انسانی، علوم پایه و فنی- مهندسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 77-92]
 • دیبا واجاری، طلعت آسیب شناسی مدارس تیزهوشان با توجه به مولفه های (فیزیکی،اجتماعی و اموزشی) از نظر کارشناسان استان البرز [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیندار فرکوش، فیروز عوامل مؤثر بر تنیدگی شغلی معلمان و مدیریت آن [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 177-188]

ذ

 • ذاکرحقیقی، کیانوش تحول نظام آموزشی آکادمیک هنر در تقویت تفکر خلاق و فرآیند ادراک دانشجویان (با تکیه بر رویکرد آشنایی زدایی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 267-290]
 • ذاکری، مریم بررسی نقش میانجی جهت گیری هدف شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی مدرسه و تعهد شغلی نمونه ای از معلمان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 223-240]
 • ذکریایی، منیژه طراحی مدل بهینه مولفه های مدیریت و توسعه استعداد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 150-132]
 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید ارائه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن شایسته گزینی مدیران در بانک ملی ایران [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 161-188]
 • ذوالفقاری زعفرانی، رشید ارائه الگوی ارتقای بهره وری آموزش منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 179-208]
 • ذوقی پور، سودابه مستند سازی الگوی مدیریت برآموزش در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-18]

ر

 • راد سلیمانی، لیلا تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 21-42]
 • راستگو، اعظم ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس الگوی سروکوال [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 177-196]
 • راستگو، اعظم میزان اجرای ویژگی های بوروکراسی و تمایلات دیوان سالارانه مدیران مدارس شهر تهران [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 153-168]
 • راستگو، اعظم بررسی تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-22]
 • راهی، فاطمه رابطه جو و فرهنگ سازمانی با میانجی گری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 199-220]
 • ربیعی مندجین، محمدرضا ارتقای مدل مسوولیت اجتماعی برای آموزش در سازمان تأمین اجتماعی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 339-358]
 • رجائی آذرخوارانی، عباس تبیین روابط چندگانه میان قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های منتخب اصفهان [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • رجائی پور، سعید تبیین روابط چندگانه میان قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های منتخب اصفهان [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 103-122]
 • رجایی پور، سعید بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت بر اساس ارزش های سازمانی و ارائه مدلی برای پیشبینی مدیریت بر اساس ارزشها [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 125-148]
 • رجایی پور، سعید طراحی و اعتبار یابی مدل ارزشیابی عملکرد وظیفه ‌مدار مدیرگروه آموزشی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 291-328]
 • رجبی، زهرا ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 95-112]
 • رجبی، منیژه اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک با رویکرد AHP/CFA در دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 237-264]
 • رجبی پور میبدی، علیرضا شناسایی و اولویت بندی مولفه های آموزش کارکنان در موسسات آموزش عالی بر پایه روش تحلیل مضمون [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 171-202]
 • رجبی فرجاد، حاجیه تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی بهره‌وری منابع انسانی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 14-1]
 • رحمان سرشت، حسین اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-20]
 • رحمان سرشت، حسین رابطه دموکراسی و مراتب علمی دانشگاه ها [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 343-371]
 • رحمانسرشت، حسین پیامدهای راهبرد هم‌آفرینی ارزش در خدمات آموزشی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 136-122]
 • رحمانی، ساغر بررسی نقش میانجی گری اعتماد سازمانی بر رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 171-190]
 • رحمانی، عذرا اعتبار سنجی مولفه‌های آموزش چند فرهنگی برای طرح در برنامه درسی دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 233-250]
 • رحمانی، هادی نیازسنجی آموزشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد با استفاده از الگوی شغل و شاغل [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 217-234]
 • رحمانیان‌کوشککی، مهدی ‌ تحلیل موانع فراروی آموزش‌های کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 112-132]
 • رحمانی جوانمرد، سمیرا رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 109-124]
 • رحمتی، محمد حسین مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 1-30]
 • رحیم نیا، فریبرز اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 163-187]
 • رحیمی، ذبیح اله ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 47-70]
 • رحیمیان، حمید بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهشهای مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینهای [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-26]
 • رحیمیان، حمید شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-54]
 • رحیمیان، حمید کاوش عوامل نهادی و سازمانی اثرگذار در توسعه ظرفیت دانشگاه‌های دولتی کشور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 209-230]
 • رحیمیان، حمید اعتباریابی کیفی مدل مفهومی مدرسه سالم با تاکید بر سلامت سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-30]
 • رحیمیان، حمید طراحی مدل مفهومی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 109-146]
 • رحیمیان، حمید طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل* [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-29]
 • رحیمی کیا، امین شناسایی و اعتباریابی مدل سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران آموزش‌ و پرورش [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 127-150]
 • رزقی شیر سوار، هادی شناسایی مولفه‌های آموزش ضمن خدمت و تعیین رابطه آنها با بهبود عملکرد کارکنان (مورد: سازمان پزشکی قانونی کشور) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 311-334]
 • رزقی شیرسوار، هادی ارائه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 127-146]
 • رزمی، امیر مختار طراحی نظام جامع آموزش اثربخش کارکنان مبتنی بر استاندارد آموزشی ایزو 10015 [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 19-44]
 • رستگار، احمد نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره‌های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 151-164]
 • رستگار، احمد نقش واسطه‌ای خودکارآمدی، اضطراب و سبک‌های مقابله در رابطه میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی آمار [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 123-146]
 • رستگار، احمد تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 99-127]
 • رستمی، بابک تدوین الگوی رهبری اخلاقی بر اساس مطالعه نظریه‌های فرانوگرای مدیریت [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 123-146]
 • رستمی، کاوه نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 167-188]
 • رستمی تنگکی، آرمان تبیین طرح واره الگوی فرهنگ امداد و نیکوکاری در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 269-288]
 • رسته مقدم، آرش طراحی مدل مفهومی یکپارچه ی سازمان یادگیرنده [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 21-54]
 • رسولی، رضا سنتز پژوهی مولفه‌ها و شاخص‌های شایستگی‌های کلیدی منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی: یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 73-88]
 • رسولی، عصمت اعتباریابی الگوی برنامه درسی وارونه مبتنی بر توجه انتخابی و یادگیری خودراهبر در درس کار و فناوری متوسطه‌ی اول [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 111-129]
 • رشادت جو، حمیده تدوین مدل هویت حرفه‌ای اعضای هیات علمی (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 217-242]
 • رشنودی، بهزاد رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 181-194]
 • رضائیان، علی شناسایی و رتبه‌بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 129-156]
 • رضاپور میرصالح، یاسر بررسی نقش میانجی جهت گیری هدف شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی مدرسه و تعهد شغلی نمونه ای از معلمان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 223-240]
 • رضایی، آذرمیدخت مقایسه‌اثربخشی‌دوروش‌مداخله‌آموزش‌کیفیت‌زندگی‌والدین‌وآموزش‌یادگیری‌اجتماعی-هیجانی‌دانش‌آموزان‌برکاهش‌علایم اختلال سلوک [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 203-234]
 • رضایی، غلامرضا رابطه سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان) [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 139-154]
 • رضایی، فاطمه ارائه مدل کاربردی مدیریت دانش با هدف بهسازی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت ملی مناطق نفت‌خیزجنوب) [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 137-152]
 • رضایی، لیلا ارائه مدلی برای تبیین رفتار شهروندی سازمانی براساس رضایت شغلی و عدالت سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 263-282]
 • رضایی، محمد حسن بررسی چگونگی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 45-62]
 • رضایی، منیره رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 195-214]
 • رضایی، میترا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر امنیت شغلی هیات ‌علمی دانشگاه‌ها با تأکید بر استقلال دانشگاه آزاد اسلامی ایران با رویکرد AHP [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 153-180]
 • رضایی زاده، مرتضی شناسایی شاخص‌های اثرگذار در طراحی سامانه موبایل موک برای آموزش مجازی کارکنان: یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-28]
 • رضایی شریف، علی مدل سازی نقش رهبری‌آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-24]
 • رضایی کلانتری، مرضیه رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مؤلفه‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 189-200]
 • رضوانفر، احمد بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی آموزشگران هنرستان‌های کشاورزی استان تهران [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 115-134]
 • رضوانی، رضا تحلیل محتوای کتب آموزش زبان انگلیسی منتخب دانشگاهی از نظر میزان توجه به هوش‌های چندگانه [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 189-200]
 • رضوانی، رضا 7 ارزیابی هم ترازی کتاب‌های کارشناسی زبان انگلیسی تخصصی رشته‌ها‌ی علوم انسانی انتشارات سمت و استانداردهای آموزشی مربوطه براساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 95-110]
 • رضوانی، رضا بررسی دانش ارزیابی کیفیت ترجمه و آموزش آن در دانشگاههای ایران [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 125-140]
 • رضوانی، رضا ارزیابی هم ترازی آزمونهای سراسری، محتوای کتابها و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 105-120]
 • رضوانی، رضا بررسی هم سویی کتاب جدید زبان انگلیسی، محتوای آموزش و پرسش‌های پایان ترم پایه هفتم دبیرستان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 179-192]
 • رضوانی، رضا بررسی علّت افزایش چاپ مقالات در نشریات جعلی و بی‌کیفیت با نگاه ویژه به رشته ی آموزش زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 268-289]
 • رضوی، عبدالحمید نیاز‌سنجی ارائه خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی دبیران شهر شیراز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 183-204]
 • رضویه، اصغر بررسی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • رعنایی کردشولی، حبیب اله شناسایی شاخص‌های موثر جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 187-210]
 • رفاهی، ژاله اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه ی گروهی بر انگیزه ی پیشرفت ،عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه ی اول دبیرستان شهر جیرفت [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 131-144]
 • رفاهی، ژاله بررسی عوامل پیش بینی‌کننده در ایجاد اعتماد در روابط مدیران و دبیران دبیرستان‌های دخترانه متوسطه نظری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-62]
 • رفیعی دهبیدی، وحید مقایسه عملکرد کارکنان ادارات دارای ثبات و بدون ثبات مدیریت کشور [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 153-176]
 • رمضانی، گل افروز تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 173-190]
 • رنجبر، فاطمه خودارزیابی کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM از دیدگاه مربیان [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 43-62]
 • رنجبر، فاطمه شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت جانشین پروری در سازمان های فرهنگی (مطالعه موردی: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 57-45]
 • رنجبر، مختار بررسی شاخص‌های بهسازی منابع انسانی و تأثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 245-262]
 • رنجبر، مختار بررسی تأثیر خودراهبری بر مدیریت دانش فردی مدیران مدارس [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 309-328]
 • رنجبر، ندا رابطه هوش سازمانی با شادکامی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 63-84]
 • رنجبریان، بهرام تدوین استراتژی توسعه حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش SWOT، SPACE و QSPM(مطالعه واحدهای استان تهران و البرز) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 93-126]
 • رنج دوست، شهرام ارائه الگویی برای خلاقیت بر اساس فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 311-340]
 • رهسپار، طیبه بررسی چگونگی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 45-62]
 • رهگذر، حسن مقایسه ی دبیرستان های دولتی و غیرانتفاعی ناحیه 3 شیراز [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 115-131]
 • رهگذر، حسن بررسی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شیراز از لحاظ سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 71-94]
 • رهگذر، حسن طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس شاخصهای تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 101-116]
 • رهگذر، حسن رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 209-234]
 • روحانی، زهرا بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه ای و انگیزش شغلی با میزان تمایل معلمان به مشارکت در تدوین برنامه درسی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 239-256]
 • روستا، علیرضا تبیین شرایط توسعه قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان (رویکرد نظریه زمینه‌ای) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 116-104]

ز

 • زارع، امین رابطه سرپرستی توهین‌آمیز با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی سازمانی: تبیین نقش میانجی‌گر ادراک کارکنان از عدالت تعاملی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 210-233]
 • زارع، حسین نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره‌های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 151-164]
 • زارع، حسین تاثیر آموزش فراشناخت در حل مسایل ریاضی دانش آموزان [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 161-176]
 • زارع، حسین بررسی سهم متغیرهای سطح دانش آموز ومعلم بر عملکردخواندن دانش‌آموزان پایه چهارم براساس داده های پرلز2006 [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 39-52]
 • زارع، حشمت تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 173-190]
 • زارع، داوود مطالعه اعتماد جمعی و کارآمدی جمعی در ارتباط با اثربخشی مدرسه از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 103-89]
 • زارع، دکتر حسین عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 67-80]
 • زارع، رضا بررسی رفتارهای فرانقش میان فردی در نظام آموزشی: تبیین نقش انگیزه خدمت عمومی، حمایت همکاران و ظرفیت ماموریت [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 19-34]
 • زارع، زهرا مقایسه ی تاثیر داستان های فلسفی ایرانی، غیرایرانی و داستان های عادی بر رشد تفکر فلسفی کودکان پایه ی اول ابتدایی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 133-151]
 • زارع، فرجام بررسی نقش سبک رهبری زهراگین بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 189-216]
 • زارع، محمدرضا بررسی نقش سبک رهبری مدیران(تحولی/ تبادلی) در ارتقاء هویت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 49-68]
 • زارع خلیلی، مجتبی بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروهای انسانی(کارشناسان) شرکت بیمه معلم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-160]
 • زارعی، رضا میزان توجه به شاخص‌های تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 109-122]
 • زارعی، رضا بررسی ملاک های مناسب برای گزینش دانشجو در دانشگاه های ایران از دیدگاه صاحبنظران [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 207-221]
 • زارعی، رضا ارزیابی و سنجش میزان رضایتمندی اعضای هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 145-160]
 • زارعی، رضا تحلیل پرسش های کنکور سراسری در رشته ریاضی – فیزیک [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 139-162]
 • زارعی، رضا نیازسنجی دوره‌های آموزش ضمن‌خدمت کارکنان آموزش‌ و پرورش ناحیه 4 شیراز [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 283-296]
 • زارعی، رضا شناسایی مولفه های شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 12، شماره 2، 1400]
 • زارعی، صدیقه رابطه مدیریت کیفیت فراگیربا توانمندسازی و ارزیابی عملکرد کارکنان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-54]
 • زارعی، فاطمه اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر عملکرد شغلی کارکنان هنرستان های فنی مرودشت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 315-332]
 • زارعی، مهدی قلی اثر بخشی طرح مثلث موفقیت در افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 27-40]
 • زاهد بابلان، عادل رابطه کمال‌گرایی، جهت‌گزینی هدف و عملکرد تحصیلی با فرسودگی تحصیلی [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 109-124]
 • زاهد بابلان، عادل مدل سازی نقش رهبری‌آموزشی مدیران از طریق فرهنگ مدرسه در اشتیاق شغلی معلمان [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 1-24]
 • زاهد بابلان، عادل توانمندسازی معلمان چشم انداز مدیریت آموزشی (بررسی نقش خودکارآمدی فردی، انتقال دانش و کیفیت زندگی کاری) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 41-68]
 • زاهد بابلان، عادل راهبرد، زمینه و پیامد توسعه شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مطالعه کیفی) [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 237-262]
 • زاهد بابلان، عادل رابطه بین رهبری آموزشی مدیران و اثربخشی مدرسه با نقش میانجی فرهنگ مدرسه در مدارس دوره اول متوسطه استان اردبیل [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 92-76]
 • زاهدبابلان، عادل طراحی الگوی مدیریت استعداد معلمان دوره متوسطه [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 243-266]
 • زبردست، محمد امجد رابطه ی خود کارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران دبیرستان های استان گیلان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 37-50]
 • زرافشانی، کیومرث تبیین پیشگوکننده‌های نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 107-124]
 • زرگران خوزانی، فاطمه پیامدهای راهبرد هم‌آفرینی ارزش در خدمات آموزشی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 136-122]
 • زمانی، اصغر تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر عملکرد مالی پردیس های دانشگاهی در نظام آموزش عالی کشور [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 85-107]
 • زمانی، بی بی عشرت شناسایی و ارزشیابی میزان مطلوب بودن سامانه ی مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان از دیدگاه کارکنان ستادی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 283-300]
 • زمانی، گران‌ناز بررسی علّت افزایش چاپ مقالات در نشریات جعلی و بی‌کیفیت با نگاه ویژه به رشته ی آموزش زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 268-289]
 • زمانی، گرانناز ارزیابی هم ترازی آزمونهای سراسری، محتوای کتابها و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف آموزشی اندرسون و کراتول [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 105-120]
 • زمانی فرد، زیبا شناسایی و اعتباریابی مولفه های مدل مدیریت استعداد آموزگاران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 131-117]
 • زمانی مقدم، افسانه طراحی نظام جامع آموزش اثربخش کارکنان مبتنی بر استاندارد آموزشی ایزو 10015 [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 19-44]
 • زمانی مقدم، افسانه عوامل سازمانی- شغلی مؤثر بر کیفیت زندگی معلمان ابتدایی استان سیستان و بلوچستان: یک پژوهش کیفی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 164-151]
 • زند، بهمن رابطه سبکهای یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظوراستفاده در طراحیهای آموزشی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 137-152]
 • زندوانیان، احمد مطالعه اعتماد جمعی و کارآمدی جمعی در ارتباط با اثربخشی مدرسه از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 103-89]
 • زندی، فرزاد شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه‌بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 71-88]
 • زین‌آبادی، حسن‌رضا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر برنامه‌های توسعۀ آموزش‌کارآفرینی در نظام آموزش‌عالی ایران (چهارچوبی برای برنامه‌ریزی اجرا و ارزیابی) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 229-242]
 • زین آبادی، حسن رضا مدیران به عنوان رهبران فناوری در مدرسه: یافته‌های یک پژوهش ترکیبی اکتشافی در مدارس هوشمند شهر تهران [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 1-22]
 • زین آبادی، حسن رضا فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 53-75]
 • زین آبادی، حسن رضا بررسی نقش فضیلت‌سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: یافته‌های یک پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 195-208]
 • زین آبادی، حسن رضا واکاوی، رتبه بندی و ارائه الگوی مولفه‌های شناسایی مدیران مستعد مدارس غیردولتی شهر تهران (با روش آمیخته) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 1-28]
 • زین آبادی، حسن رضا بررسی شایستگی‌های پایه در بین دانش‌آموختگان رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارزیابی میزان اثربخشی آن در دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-50]
 • زین آبادی، حسن رضا بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه در سازمان های آموزشی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 269-290]
 • زین آبادی، حسن رضا تبیین الگوی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک سیستم مدیریت آموزش در ایران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 133-154]
 • زین آبادی، حسن رضا طراحی و تبیین الگوی پیامدهای دانشگاه به عنوان سازمان فضیلتی؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استان یزد [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 75-54]

س

 • ساجدی، علی‌محمد نظارت و کنترل از نگاه مدیریتی امام علی (علیه السلام) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 191-212]
 • ساجدی، علی محمد چارچوب انگیزش مبتنی بر مفاهیم قرآنی: به سوی توسعه یک دیدگاه اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 15-44]
 • ساده میمندی، محمد رضا بررسی تاثیر سوادآموزی برکاهش آسیب های اجتماعی و توسعه اقتصادی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 319-340]
 • ساکتی، پرویز ارزیابی مقایسه ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 19-48]
 • ساکی، رضا رابطه بین تبادل رهبر-‌ عضو و رضایت شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر یزد [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 29-50]
 • ساکی، رضا رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 35-58]
 • ساکی، رضا رابطه‌ بین رهبری فکورانه با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس بر اساس الگوی پارسونز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-168]
 • سامانی، سیامک اثر بخشی طرح مثلث موفقیت در افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 27-40]
 • سامانی، سیامک تدوین مدل هویت حرفه‌ای اعضای هیات علمی (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 217-242]
 • سامری، مریم روابط مهارت های مدیریتی، نگرش شغلی، دانش و اطلاعات بنیادی با عملکرد مدیران مدارس بر مبنای پاسخگویی به نیازهای محیطی با میانجیگری تعهد اخلاقی و کارآمدی جمعی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 49-35]
 • سبحانی، سید محمد پیامدهای راهبرد هم‌آفرینی ارزش در خدمات آموزشی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 136-122]
 • سبحانی، عبدالرضا شناسایی ابعاد، مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بهسازی منابع انسانی با توجه به رویکرد رهبری تحول گرا در سازمان آموزش و پرورش استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 68-54]
 • سبحانی نژاد، مهدی بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی فلسفه های آموزشی با ابعاد باورهای نظارتی مدیران مدارس شهر تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 27-48]
 • سبزی پور، امیر رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 181-194]
 • سبزی پور، امیر طراحی مدلی برای بازگشت سرمایه در نظام آموزش عالی از دور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-68]
 • سبک رو، مهدی شناسایی و اولویت بندی مولفه های آموزش کارکنان در موسسات آموزش عالی بر پایه روش تحلیل مضمون [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 171-202]
 • سپاه منصور، مژگان رابطه مدیریت هیجان و مهارت های ارتباطی با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه اول [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 89-108]
 • سپهوند، رضا بررسی نقش سبک رهبری زهراگین بر ترومای سازمانی با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 189-216]
 • سپهوند، رضا مربی‌گری خیرخواهانه و تقویت سرمایه انسانی: تحلیل نقش میانجی سرمایه انگیزشی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 34-19]
 • سپهی، محسن کاربست تخصص های علوم رفتاری در خلق فرصت های تجاری سازی دانش: رویکرد میان رشته ای [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-1]
 • ستاری، صدرالدین ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل براساس الگوی سروکوال [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 177-196]
 • ستاری، صدرالدین میزان اجرای ویژگی های بوروکراسی و تمایلات دیوان سالارانه مدیران مدارس شهر تهران [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 153-168]
 • ستاری، صدرالدین شناسایی شایستگی‌های راهبردی مدیران آموزش و پرورش مبتنی بر ارزش‌آفرینی منابع انسانی [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 44-30]
 • ستوده اصل، نعمت اله تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق سبکهای فرزندپروری و باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 209-236]
 • ستوده فر، سلیمه مطالعه تجربی رابطه بین انعطاف‌پذیری سازمانی و عدالت سازمانی در محیط‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 55-80]
 • سرائی، علی اصغر نقش ادراکات کلاسی درعملکرد تحصیلی با میانجی گری جهت گیری هدف و باورهای انگیزشی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 187-202]
 • سرچهانی، زهرا رابطه‌ی هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه2 شهر شیراز [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 81-102]
 • سرچهانی، زهرا بررسی تأثیر عوامل فردی بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه نواحی چهارگانه شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 51-70]
 • سرچهانی، زهرا کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه ای داده بنیاد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-26]
 • سرچهانی، زهرا بررسی مدل پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در اداره کل آموزش و پرورش فارس [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 165-180]
 • سرچهانی، مجتبی رابطه‌ی هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و بلوغ معلمان ابتدایی ناحیه2 شهر شیراز [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 81-102]
 • سرچهانی، مجتبی بررسی مدل پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در اداره کل آموزش و پرورش فارس [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 165-180]
 • سرلک، ناهید بررسی دیدگاه دبیران در زمینه جایگاه آموزش زیست محیطی در برنامه درسی کنونی دوره متوسطه اول [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 161-175]
 • سرمد، محمدرضا ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی( از دور ) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 91-122]
 • سرمدی، محمد رضا تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 99-127]
 • سرمدی، محمد رضا تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-18]
 • سرمدی، محمد رضا ارایه مدل علی اخلاق کار اسلامی و تعهد سازمانی با نقش واسطه ای عدالت سازمانی و ارزش های شغلی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 61-74]
 • سرمدی، محمد رضا اعتبار سنجی مولفه‌های آموزش چند فرهنگی برای طرح در برنامه درسی دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 233-250]
 • سرمدی، محمد رضا طراحی مدلی برای بازگشت سرمایه در نظام آموزش عالی از دور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-68]
 • سرمدی، محمد رضا طراحی مدل عِلّی عوامل موثر بر انتقال یادگیری الکترونیک ادراک شده در بین کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق جنوب و جنوب غرب کشور [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 61-51]
 • سرمدی، محمدرضا نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره‌های آموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 151-164]
 • سروقد، سیروس مقایسه ی سبک های یادگیری و شیوه های حل مسئله ی دانشجویان دخترو پسر گرایش های علوم انسانی، علوم پایه و فنی- مهندسی [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 77-92]
 • سروقد، سیروس رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت با رضایت از زندگی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 115-128]
 • سعادتمند، زهره شکاف نسلی و انتزاع ابعاد تربیت بین نسلی در قلمرو برنامه درسی: یک مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 217-248]
 • سعادتمند، زهره بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد مدیران شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 141-150]
 • سعادتمند، زهره عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت مربیان و معلمان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 197-206]
 • سعادتمند، زهره تحلیل روش‌های تدریس هنر به منظور ارائه الگوی مطلوب در دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-100]
 • سعادتمند، زهره طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی، یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 239-270]
 • سعادتمند، زهره شناخت مولفه های مشارکت والدین در اجرای برنامه های درسی دوره ابتدایی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 234-251]
 • سعدی، حشمت اله آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان‏های کشاورزی استان‌های همدان و کردستان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 45-66]
 • سعیدیان، نرگس ارایه الگوی مفهومی تجارب مدیریت موثر کلاس درس در علوم پزشکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 21-46]
 • سعیدیان خوراسگانی، نرگس ارائه مدل سازمان یاددهنده برای دانشگاه فرهنگیان [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 249-262]
 • سعیدی پور، بهمن الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت‌ ‌شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش واسطه‌ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 211-238]
 • سعیدی پور، بهمن ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی( از دور ) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 91-122]
 • سعیدی کیا، مهرزاد تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 99-127]
 • سلاجقه، سنجر مطالعه تطبیقی وضعیت سیستم کیفیت خدمات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به منظور ارائه مدل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 301-320]
 • سلاجقه، سنجر بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام آموزش عمومی کارآفرینی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-26]
 • سلاجقه، سنجر طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 293-314]
 • سلاجقه، سنجر طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 281-314]
 • سلامی، نازنین چارچوب مناسب برای سنجش معنویت محیط کار بر اساس آموزه های ایرانی و اسلامی در مراکز آموزش عالی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 155-178]
 • سلحشوری، احمد مقدار تأکید کتاب فارسی عمومی دوره تربیت معلم بر تربیت هنری از دیدگاه دانشجویان مرکز تربیت معلم استان همدان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 169-184]
 • سلطانزاده، وحید روابط ساده و ترکیبی بین جامعه پذیری سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی (مطالعه مورد کارکنان دانشگاه ارومیه) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 167-190]
 • سلطانی، ایرج عوامل موثر بر معماری منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 373-398]
 • سلطانی، حسن مطالعه تطبیقی وضعیت سیستم کیفیت خدمات در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به منظور ارائه مدل [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 301-320]
 • سلطانی، حسن اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیک با رویکرد AHP/CFA در دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 237-264]
 • سلطانی، شهنواز عوامل مؤثر بر تنیدگی شغلی معلمان و مدیریت آن [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 177-188]
 • سلطانی پرشکفتی، نجمه مدل بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مبتنی بر یادگیری غیررسمی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 312-342]
 • سلطانی سروستانی، ژاله تحلیل عاملی تأیید ی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 19-42]
 • سلطانی فر، محمد بررسی تاثیر عملکرد شبکه‌های اجتماعی بر تحول اجتماعی جوانان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 297-318]
 • سلطانی نسب، رضا بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات در دانشگاه ها (مطالعه موردی: کارکنان آموزشکده ها ودانشکده های فنی وحرفه ای شهر تهران) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 191-206]
 • سلمانپور، محمدجواد طراحی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 146-160]
 • سلیمانپور، جواد مفهوم‌سازی حکمرانی خوب در آموزش‌و‌پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 191-208]
 • سلیمانپور، محمدرضا تحلیل اثرات قابلیت‌های حرفه‌ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش-آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 181-196]
 • سلیمان پور عمران، محبوبه رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی با مدیریت استعداد و نوآوری سازمانی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 107-126]
 • سلیمانپور عمران، محبوبه اعتباریابی مدل مدارس یادگیرنده ویاددهنده درآموزش و پرورش [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]
 • سلیمانی، زهرا مقایسه باورها و نگرش های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی های دموگرافیک [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 115-136]
 • سلیمانی، زهرا مقدار توجه به تربیت شهروندی در مؤلفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 137-154]
 • سلیمانی، عادل تبیین پیشگوکننده‌های نیت کارآفرینانه در بین هنرجویان هنرستان کشاورزی [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 107-124]
 • سلیمانی، نادر ابعاد کیفیت زندگی کاری اعضاء هیات علمی در آیینه پژوهش محیط پژوهش: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 171-192]
 • سلیمانی، نادر رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 21-38]
 • سلیمانی، نادر بررسی میزان سلامت سازمانی مدارس شهرستان های استان تهران براساس الگوی هوی و فیلدمن [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 23-43]
 • سلیمانی، نادر شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ کارامدی جمعی معلمان شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 335-358]
 • سلیمانی، نادر طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 103-132]
 • سلیمانی، نادر الگوی دانشگاه کارآفرین با تاکید بر دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 88-69]
 • سلیمی، جمال ادراک دانشجو معلمان از فرصت‌های شغلی برابر (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فرهنگیان سنندج). [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 51-76]
 • سلیمی، جمال مطالعه رابطه بین کارکرد های مدیریت منابع انسانی در محیط های یادگیری با فرسودگی شغلی در بین مدیران دبیرستان: مطالعه موردی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 247-268]
 • سلیمی، جمال بررسی ابعاد فساد آکادمیک در نظام آموزش عالی: یک پژوهش آمیخته [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 205-181]
 • سلیمی، سمانه کاوشی در عوامل مؤثر بر شکل گیری نقشه مفهومی توسعه دانشگاه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 30-56]
 • سلیمی، قاسم مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روانشناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • سلیمی، قاسم اثر هوش عاطفی در بهبود رضایت و عملکرد شغلی کارکنان در نهادهای آموزش عالی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 39-60]
 • سلیمی، قاسم مطالعه تجربی رابطه بین انعطاف‌پذیری سازمانی و عدالت سازمانی در محیط‌های دانشگاهی: مطالعه موردی دانشگاه شیراز [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 55-80]
 • سلیمی، قاسم ارزشیابی کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه شیراز از نگاه دانشجویان [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 47-76]
 • سلیمی، قاسم ارزیابی میزان دستیابی به مولفه های آموزش مادام العمر در برنامه درسی اجرا شده از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 325-344]
 • سلیمی، قاسم واکاوی تیم های‌ مجازی پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور: مطالعه موردی کیفی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-126]
 • سلیمی، قاسم طراحی و اعتباریابی مقیاس رهبری فضیلت محور در آموزش عالی ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 130-145]
 • سلیمی، قاسم کاربست تخصص های علوم رفتاری در خلق فرصت های تجاری سازی دانش: رویکرد میان رشته ای [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-1]
 • سلیمی، قربانعلی بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهرستان خوانسار [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 81-106]
 • سلیمی، لادن اعتباریابی الگوی برنامه درسی وارونه مبتنی بر توجه انتخابی و یادگیری خودراهبر در درس کار و فناوری متوسطه‌ی اول [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 111-129]
 • سلیمی، مهتاب ارائه مدل استقرار مدیریت ناب در مدارس متوسطه دوره اول شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 95-110]
 • سلیمی، مهتاب طراحی و تبیین الگوی مدیریت ارزش ها در آموزش و پرورش [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-78]
 • سلیمی نژادیان، علیرضا آسیب شناسی ابعاد آموزشی هنرستان‏های کشاورزی استان‌های همدان و کردستان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 45-66]
 • سهامی، سوسن بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 85-97]
 • سهامی، سوسن پیش بینی ارزش‌های معطوف به توسعه دانشجویان بر اساس سرمایه فرهنگی و اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 251-266]
 • سهراب پور، وحید کاربست تخصص های علوم رفتاری در خلق فرصت های تجاری سازی دانش: رویکرد میان رشته ای [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-1]
 • سهرابی، نادره اثر بخشی طرح مثلث موفقیت در افزایش عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 27-40]
 • سودی، حورا طراحی و روان سنجی پرسشنامه مدرسه اثربخش با معیارهای فرهنگی جامعه ایرانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 57-84]
 • سورغالی، اعظم ارزیابی و اولویت بندی کیفیت آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد شیراز با استفاده از ابزار شش سیگما و رویکرد حل مسأله [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 65-82]
 • سیادت، سید علی مدل‌یابی معادلات ساختاری رابطه بین ابعاد عدالت سازمانی، اعتماد، تعهد مستمر و عاطفی با ادراک معلمان از خودکارآمدی نقش مدیران آموزشی شهر اصفهان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 19-44]
 • سیادت، سید علی رابطه بین توانمندساز‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه-ها (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی منتخب استان اصفهان) [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-18]
 • سیادت، سید علی رویکرد مبتنی داده‌کاوی در طراحی مدل خودبهسازی رهبری مدیران مدارس [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 77-94]
 • سیادت، سید علی تعیین سلسله مراتب معیارهای شایستگی مدیران مدارس مبتنی بر روش دلفی فازی در آموزش و پرورش استان اصفهان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 159-190]
 • سیادت، سیدعلی رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 21-38]
 • سیادت، سیدعلی رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 139-154]
 • سیاهی اتابکی، علی محمد بررسی تجارب زیسته دانش آموزان از تدریس مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 99-117]
 • سید عباس زاده، میر محمد رابطه ی مولفه های سازمان یادگیرنده با خلاقیت و نوآوری دبیران دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 1-20]
 • سید عباس زاده، میرمحمد توسعه منابع انسانی پایدار : اثرات کانال مدیریت دانش و عوامل سازمانی. [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 1-22]
 • سیدعباس زاده، میرمحمد روابط ساده و ترکیبی بین جامعه پذیری سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی (مطالعه مورد کارکنان دانشگاه ارومیه) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 167-190]
 • سیدعباس زاده، میرمحمد تدوین مدل ارتقای توانایی‌های مدیریت دانش شخصی (PKM) معلمان: کاربردی از روش داده بنیاد [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 64-50]
 • سیدی، سید مسعود امکان سنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بمنظور ایجاد نوآوری در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 55-70]
 • سیدی، سید مسعود سنجش الگوی مفهومی مدیریت بهره‌وری در اداره کل آموزش و پرورش فارس [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 141-160]
 • سیدی، سید مسعود ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 247-282]
 • سیدی، سیدمسعود رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 39-54]
 • سیف نراقی، مریم مقایسه دیدگاه معلمان دروس علوم، ریاضی، عربی و ادبیات دوره راهنمایی در بکارگیری و اولویت بندی مهارت های فن آوری داده ای و ارتباطات [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 39-62]
 • سیف نراقی، مریم بررسی تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-22]
 • سیف نراقی، مریم بررسی مقایسهای دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارساییهای آموزش و تربیت شهروندی در برنامهی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 29-56]
 • سیف نراقی، مریم ارائه الگویی به‌منظور پرورش ذهنیت فلسفی در برنامه‌ درسی ریاضی دوره‌ ابتدایی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 191-216]
 • سیفی، محمد تاثیر ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 129-146]
 • سیفی، محمد طراحی و اعتباربخشی ابزار ارزیابی برنامه‌های درسی ضمن خدمت معلمان با تاکید بر اسناد بالادستی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 151-178]
 • سینا، حمید مقدار تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 155-168]
 • سینا، حمید ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-40]

ش

 • شاکری، محسن مطالعه اعتماد جمعی و کارآمدی جمعی در ارتباط با اثربخشی مدرسه از دیدگاه معلمان ابتدایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 103-89]
 • شاه حسینی، سکینه الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش: تبیین سهم واسطه گری فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی دبیران [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 291-310]
 • شاه طالبی، بدری ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-38]
 • شاه طالبی، بدری تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ی ارزشها و هنجارها برای دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 57-74]
 • شاه طالبی، بدری رابطه بین هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی،تعهد سازمانی و رهبری تحولی مدیران دوره ابتدایی شهرستان گلپایگان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 85-108]
 • شاه طالبی، بدری پژوهش‌محوری چندلایه:ارائه مدل پارادایمی مدرسه پژوهش‌محور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 133-166]
 • شاه طالبی، سمیه ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-38]
 • شاه طالبی حسین آبادی، بدری مقایسه آسیب های اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 261-280]
 • شاه نظری، علی طراحی مدل کیفی سرمایه فکری با رویکرد یادگیری سازمانی در آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 39-23]
 • شاه نعمتی، سیده زهرا تحلیل روش‌های تدریس هنر به منظور ارائه الگوی مطلوب در دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-100]
 • شاهی، سکینه بررسی الزامات تمرکز زدایی در آموزش و پرورش شهرستان اهواز: چشم انداز، رهبری و نیروی انسانی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 57-76]
 • شاهی، سکینه کاوشی در عوامل مؤثر بر شکل گیری نقشه مفهومی توسعه دانشگاه [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 30-56]
 • شاهی، سکینه بررسی فرهنگ سازمانی پارسونز با به اشتراک گذاری دانش در سازمان آموزش و پرورش منطقه ارژن شیراز [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-24]
 • شاهین، آرش رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 21-38]
 • شایان جهرمی، امین بررسی رابطه ی کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گچساران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 45-62]
 • شایان جهرمی، شاپورامین بررسی رابطه ی میان جو سازمانی با تعهد سازمانی و روحیه از دیدگاه دبیران دوره ی راهنمایی مدارس دخترانه ی شهر مرودشت در سال تحصیلی 88-87 [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 107-128]
 • شبانی، علی اکبر ارزیابی کیفی معماری سازمانی وضعیت موجود دانشگاه آزاد اسلامی و ارایه الگوی سرویس‌های معماری در وضع مطلوب [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 235-260]
 • شرفی، رسول امکان سنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بمنظور ایجاد نوآوری در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 55-70]
 • شرفی، زینت تحلیل و مقایسه نیازهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 119-140]
 • شرفی، محمود تحلیل و مقایسه نیازهای تربیت دینی دانش آموزان دوره متوسطه در ابعاد شناختی، عاطفی و عملکردی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 119-140]
 • شرفی، محمود بررسی تطبیقی تاثیر آموزش ضمن خدمت در رفع نیازهای آموزشی و رضایت شغلی معلمان ایران و آلمان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-45]
 • شرفی، محمود رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 145-164]
 • شرفی، محمود اثربخشی آموزش راهبرد های فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی ریاضی و ادبیات فارسی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان شوش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 147-170]
 • شرفی، محمود نیازسنجی آموزش زیست‌محیطی والدین کودکان بیش‌فعال در حوزه شناختی و پیشنهاد دوره‌های آموزشی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 247-270]
 • شرفی، محمود بررسی تاثیر آموزش اکتشافی مدرسه طبیعت بر دانش ، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش آموزان مقطع ابتدایی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 27-15]
 • شریعتمداری، علی مقایسه دیدگاه معلمان دروس علوم، ریاضی، عربی و ادبیات دوره راهنمایی در بکارگیری و اولویت بندی مهارت های فن آوری داده ای و ارتباطات [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 39-62]
 • شریعتمداری، علی بررسی تأثیر آموزش سواد اطلاعاتی اینترنت بر رشد مهارت های حل مساله دانشجویان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 1-22]
 • شریعتمداری، علی بررسی مقایسهای دیدگاه کارشناسان و معلمان شهر قزوین به لحاظ نارساییهای آموزش و تربیت شهروندی در برنامهی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 29-56]
 • شریعتمداری، مهدی ارائه الگوی مدیریت اجرای آموزش مهارت های زندگی دانش اموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 184-167]
 • شریعتمداری، مهدی شناسایی الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد و بررسی ویژگی‎های روانسنجی آن [دوره 12، شماره 6، 1400]
 • شریف زاده، فتاح رابطه دموکراسی و مراتب علمی دانشگاه ها [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 343-371]
 • شریفی، اصغر بررسی رابطه بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 149-168]
 • شریفی، اصغر شناسایی ابعاد و مولفه های برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس رویکرد چندفرهنگی: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 48-33]
 • شریفی، بهمن ارائه مدلی برای دستیابی به هدایت تحصیلی کارآمد دانش آموزان در نظام آموزشی ایران [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 135-158]
 • شریفی، روح اله رابطه سبک های مدیریت کلاس با باورها درباره تلفیق فناوری آموزشی در بین مدرسان زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 329-352]
 • شریفی، سعید تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ی ارزشها و هنجارها برای دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 57-74]
 • شریفی، سمانه بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در مدیران و معلمان مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه شهرستان خوانسار [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 81-106]
 • شریفیان، لیلا رابطه بین سبک رهبری و آوای سازمانی با میانجیگری چابکی سازمانی در کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 191-204]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 183-194]
 • شعبانی، محمد رابطه سبک تفکر (قانون‌گذار، اجرایی و قضاوت‌گرا) و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 309-326]
 • شعله، مریم رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 39-54]
 • شعله کار، شیما تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 283-310]
 • شفیع آبادی، عبدالله مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 19-32]
 • شفیع آبادی، عبدالله طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 243-266]
 • شفیع پور مطلق، دکتر فرهاد رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش بین (مطالعه موردی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-18]
 • شفیع پور مطلق، فرهاد تعیین رابطه بین پویایی آموزشی و برند آموزشی با اعتماد آموزشی ادراک شده (مطالعه موردی؛ دیدگاه استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 89-104]
 • شفیع پور مطلق، فرهاد طراحی الگوی مدرسه داری مدیران برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا (کوید 19) به شیوه تحلیل مضمون [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 323-344]
 • شفیع پور مطلق، فرهاد تعیین ابعاد الگوی تغییر بینش معلمان با هدف آموزش کارآفرینانه کتاب های درسی دوره متوسطه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 69-94]
 • شفیع پورمطلق، فرهاد ارزیابی مدل عدالت سازمانی با تکیه بر اعتماد سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 1-20]
 • شفیع زاده، حمید اثربخشی نرم‌افزارهای درسی دانش‌آموزان در میزان یادگیری دانش‌آموزان مقطع ششم ابتدایی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 271-286]
 • شفیع زاده، حمید الگوی دانشگاه کارآفرین با تاکید بر دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 88-69]
 • شفیعی، مرتضی طراحی یک مدل تحیل پوششی داده‌های غیر‌محدب (FDH) برای ارزیابی عملکرد دبیرستان‌های شهرستان رستم [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 147-174]
 • شفیعی سروستانی، مریم واکاوی تیم های‌ مجازی پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور: مطالعه موردی کیفی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-126]
 • شفیعی سروستانی، مریم مدل یابی ساختاری آمادگی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش برای تغییر سازمانی بر اساس نوع فرهنگ سازمانی با نقش واسطه ای سایش اجتماعی: استان فارس [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-18]
 • شکرالهی، علی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 129-152]
 • شکرالهی، محبوبه تحلیلی بر عوامل سوق‌دهنده دانشگاه‌ها بر مسوولیت‌پذیری اجتماعی: رهیافتی جهت نیل به رسالت دانشگاه‌های نسل چهارم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 16-32]
 • شکری، امید تحلیل روان‌سنجی مقیاس هوش‌هیجانی ادراک‌شده در معلمان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 179-184]
 • شکری، عبدالحسین کاربرد مدلسازی ساختاری تفسیری در سطح بندی شاخص‌های رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 23-42]
 • شکری، نرجس طراحی الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی در میان اعضای هیأت علمی بر مبنای نظریه داده بنیاد( مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس) [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 167-152]
 • شکیبایی، زهره مفهوم‌سازی حکمرانی خوب در آموزش‌و‌پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 191-208]
 • شکیبی، زینب رابطه جهت گیری اخلاقی و معنویت با انگیزش پیشرفت در کارکنان اداره آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 180-167]
 • شمس مورکانی، غلامرضا طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی با تاکید بر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 167-202]
 • شمس مورکانی، غلامرضا شناسایی شاخص‌های اثرگذار در طراحی سامانه موبایل موک برای آموزش مجازی کارکنان: یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-28]
 • شمشیری، بابک صلح‌آموزی با اتکاء به مبانی فلسفی عرفان اسلامی: دلالت ها برای مدیران آموزشی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 18-38]
 • شمشیری، بابک شناسایی شاخص‌های موثر جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 187-210]
 • شمشیری، محمدرضا کاربرد دلالت های فلسفی و تربیتی جان دیوئی برای مدیران آموزشی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 333-348]
 • شهامت، فاطمه مقایسه استفاده از فناوری آموزشی در روش‌های تدریس آموزش زبان انگلیسی در دانشگاههای دولتی و آزاد شیراز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 267-286]
 • شهامت، نادر رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 221-234]
 • شهامت، نادر رابطه هوش سازمانی با خودکارآمدی و رضایت شغلی دبیران متوسطه شهر جیرفت [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 213-228]
 • شهامت، نادر بررسی تأثیرآموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای معلمان شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 95-114]
 • شهامت، نادر مقدمه‌ای برای ایجاد ساختارهای میان رشته‌ای در آموزش عالی [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 165-182]
 • شهامت، نادر مقایسه استفاده از فناوری آموزشی در روش‌های تدریس آموزش زبان انگلیسی در دانشگاههای دولتی و آزاد شیراز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 267-286]
 • شهامت، نادر رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات با انگیزش شغلی و خلاقیت دبیران مقطع متوسط شهر بیضا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 287-304]
 • شهامت، نادر شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت جانشین پروری در سازمان های فرهنگی (مطالعه موردی: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 57-45]
 • شهامت، نادر الگویی برای آسیب شناسی برنامه ریزی آموزشی با رویکرد توسعه منطقه ای( مطالعه موردی: مناطق چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز) [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 123-103]
 • شهبازی، ابوذر رابطه هوش اخلاقی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 209-234]
 • شهبازی، زهرا الگوی فراکتالی برنامه درسی دکترای رشته مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ایران با رویکرد بین فرهنگی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 273-294]
 • شهبازی، معصومه بررسی عوامل پیش بینی‌کننده در ایجاد اعتماد در روابط مدیران و دبیران دبیرستان‌های دخترانه متوسطه نظری [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 47-62]
 • شهپر، مریم مقایسه‌ی مهارت‌های ارتباطی و احساس اثربخشی معلمان مدارس کم توان ذهنی و عادی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 307-322]
 • شهری، آذر شناسایی ابعاد اساسی بی‌تفاوتی سازمانی معلمان: پژوهشی ترکیبی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 49-31]
 • شهسواری، تهمینه اعتباریابی مدل مدارس یادگیرنده ویاددهنده درآموزش و پرورش [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 53-72]
 • شهودی، مریم تأثیر تجربه و عوامل سازمانی بر تعهد حرفه‌ای معلمان: آزمون نقش میانجی خودکارآمدی معلم و هویت سازمانی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 1-20]
 • شهیدی، نیما رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 21-44]
 • شهیدی، نیما رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی از دیدگاه مدیران گروه‌های آموزشی واحدهای منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 165-188]
 • شهیدی، نیما رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و تغییر سازمانی در بین مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شیراز [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 39-54]
 • شهیدی، نیما امکان سنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بمنظور ایجاد نوآوری در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 55-70]
 • شهیدی، نیما رابطه بین مدیریت دانش با خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مراکز پیش‌دبستانی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 169-184]
 • شوقی، بهزاد تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 283-310]
 • شیبانی، حسن سنجش سرمایه های فکری به منظور توسعه منابع انسانی در شرکت های خودرو سازی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 151-164]
 • شیخ الاسلامی، نادر طراحی الگوی بلوغ قابلیت منابع انسانی در میان اعضای هیأت علمی بر مبنای نظریه داده بنیاد( مورد مطالعه :دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس) [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 167-152]
 • شیخی، ایوب طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 293-314]
 • شیرازی، علی رابطه جو اخلاقی سازمان با اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی دبیران دوره متوسطه [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 41-64]
 • شیربگی، ناصر بررسی خصوصیات مدیران آموزشی موفق از نظر معلمان: تلاش در جهت ساخت مقیاسی استاندارد برای مطالعه ویژگی های مدیریت موفق مدرسه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 45-62]
 • شیربگی، ناصر رابطه ی خود کارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران دبیرستان های استان گیلان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 37-50]
 • شیربگی، ناصر ادراک دانشجو معلمان از فرصت‌های شغلی برابر (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه فرهنگیان سنندج). [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 51-76]
 • شیربگی، ناصر تحلیل رابطه‌ی ساختاری بین تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی ‌کارکنان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 188-209]
 • شیربگی، ناصر تحلیل روایت نگارانه ی ادراک و تجربه زیسته راهبران آموزشی از اجرای الگوهای نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی: تدوین و اعتباریابی الگوی بومی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 211-236]
 • شیربگی، ناصر واکاوی شایستگی های مدیران مدارس هوشمند بر اساس نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 57-80]
 • شیربگی، ناصر ارزیابی راهبردهای توسعۀ منابع انسانی در فضای معماری تغییرات [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 138-121]

ص

 • صابری، بهروز رابطه ادراک از فرهنگ سازمانی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 257-274]
 • صادقی، ام البنین ارائه الگوی ساختاری بهره وری بر اساس سرمایه اجتماعی وسرمایه فکری در آموزش وپرورش [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 147-164]
 • صادقی، زینب تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 283-310]
 • صادقی، سهراب نیاز‌سنجی ارائه خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی دبیران شهر شیراز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 183-204]
 • صادقی، شراره ارزیابی راهبردهای توسعۀ منابع انسانی در فضای معماری تغییرات [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 138-121]
 • صادقی، علیرضا الگوی فراکتالی برنامه درسی دکترای رشته مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ایران با رویکرد بین فرهنگی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 273-294]
 • صادقیان سورکی، مهدی بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروهای انسانی(کارشناسان) شرکت بیمه معلم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-160]
 • صادقی باروجی، زین‌العابدین تعیین میزان گرایش اعضاء هیات علمی به فرهنگ کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 25-34]
 • صادقی کهمینه، معصومه بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بیدبلند [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 201-220]
 • صادقی یخدانی، افلاطون رابطه جهت گیری اخلاقی و معنویت با انگیزش پیشرفت در کارکنان اداره آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 180-167]
 • صارمی نوری، فریده میزان توجه به شاخص‌های تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 109-122]
 • صارمی نوری، معصومه میزان توجه به شاخص‌های تنوع بخشی به محیط‌های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی عمومی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 109-122]
 • صارمی نوری، معصومه تحلیل پرسش های کنکور سراسری در رشته ریاضی – فیزیک [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 139-162]
 • صافیان، محمدجواد تحول نظام آموزشی آکادمیک هنر در تقویت تفکر خلاق و فرآیند ادراک دانشجویان (با تکیه بر رویکرد آشنایی زدایی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 267-290]
 • صالحی، شایسته ارایه الگوی مفهومی تجارب مدیریت موثر کلاس درس در علوم پزشکی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 21-46]
 • صالحی، محمد رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مؤلفه‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 189-200]
 • صالحی، محمد بررسی کارکردهای شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی در آمـوزش و پـرورش شهرستان ساری [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 121-134]
 • صالحی، محمد ارتباط مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 143-160]
 • صالحی، محمد مؤلفه های اثرگذار بعد خدمات در انکوباتورهای دانشگاهی و نقش آن در ایجاد شرکت های زایشی دانشگاه [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 1-20]
 • صالحی، محمد شناسایی ابعاد مدیریت هوش فرهنگی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 197-226]
 • صالحی، محمد ارائه مدل اخلاق کاری با تأکید بر معنویت‌گرایی در آموزش‌و‌پرورش [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 113-99]
 • صالحی، محمد شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی و شخصی موثر بر رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، مسلم رابطه خلاقیت و مشارکت با توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد مرودشت) [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 99-116]
 • صالحی، مسلم تجارب زیسته متخصصان علوم تربیتی از برنامه درسی تربیت شهروندی فعال برای دوره راهنمایی تحصیلی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 55-75]
 • صالحی، مسلم بررسی رابطه ی بین تیپ های شخصیتی و بهداشت روانی آموزگاران باادراک ازجو سازمانی مدارس ابتدایی ناحیه ی یک شیراز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-44]
 • صالحی، مسلم ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 89-104]
 • صالحی، مسلم رابطه بین حمایت سازمانی و خودکارآمدی شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 81-92]
 • صالحی، مسلم تحلیل عاملی تأیید ی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 19-42]
 • صالحی، مسلم رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات با انگیزش شغلی و خلاقیت دبیران مقطع متوسط شهر بیضا [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 287-304]
 • صالحی، مسلم مقایسه مهارت‌های اجتماعی و یادگیری خود راهبر دانش‌آموزان مدارس هوشمند و سنّتی دوره متوسطه دوم [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 73-88]
 • صالحی، مسلم ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 47-70]
 • صالحی، مسلم شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت جانشین پروری در سازمان های فرهنگی (مطالعه موردی: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 57-45]
 • صالحی زاده، مریم ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر کیفیت تدریس حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-92]
 • صالحی صدقیانی، جمشید رابطه دموکراسی و مراتب علمی دانشگاه ها [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 343-371]
 • صالحی کشکولی، محمد صالح نیاز‌سنجی ارائه خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی دبیران شهر شیراز [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 183-204]
 • صالحی نجف آبادی، نعمت اله واکاوی مولفه های مناسب جهت ارایه الگوی کیفیت بخشی یادگیری الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 217-248]
 • صباحی، پرویز طراحی و اعتبار سنجی الگویی برای توسعه حرفه‌ای مدیران آموزشگاهی به شیوه آمیخته [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 103-132]
 • صبحی قراملکی، ناصر پیش‌بینی کننده‌های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 61-76]
 • صفاریان همدانی، سعید ارائه مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 225-246]
 • صفایی موحد، سعید واکاوی تاریخچۀ آموزش و توسعه منابع انسانی درایران: از عصر سنت تا دوره ثبات [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 149-133]
 • صفرنواده، مریم تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سواد زیست محیطی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 247-262]
 • صفری، اکرم بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه در سازمان های آموزشی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 269-290]
 • صفری، محمد بررسی رفتارهای فرانقش میان فردی در نظام آموزشی: تبیین نقش انگیزه خدمت عمومی، حمایت همکاران و ظرفیت ماموریت [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 19-34]
 • صفری، محمود شناسایی عوامل توسعه‌دهنده فرهنگ کارامدی جمعی معلمان شهر تهران از دیدگاه خبرگان [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 335-358]
 • صفری، محمود اولویت‌بندی مولفه‌های مدارس سبز با رویکرد فازی در نظام آموزش و پرورش ایران [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 283-304]
 • صفری، یحیی اثربخشی آموزش محتوای مبتنی بر فراشناخت با کمک نرم افزار بر خودراهبری و پیشرفت درسی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 51-65]
 • صفری، یحیی کاربرد راهبردهای فراشناخت در تجربه‌های دانشجویان و ارتباط آن با سطح پیشرفت تحصیلی آن‌ها [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 41-56]
 • صفری، یحیی بررسی رابطه ی سبک های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزاندوره ی متوسطه در درس زبان انگلیسی شهر شیراز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 17-30]
 • صفری، یحیی ارزیابی تطبیقی جایگاه نظریه های انگیزشی مدیریت در گستره آیات الهی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 117-130]
 • صفری دشتکی، محمد بررسی رابطه ابعاد فرهنگی هافستد با شکل گیری شبکه های خط مشی در نظام آموزش عمومی کارآفرینی ایران [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 1-26]
 • صفوی، علی اکبر واکاوی تیم های‌ مجازی پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور: مطالعه موردی کیفی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 105-126]
 • صمدی میارکلائی، حسین مدل معادلات ساختاریِ ارتباط میان ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان (شاهد تجربی: اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر و بهنمیر) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 147-166]
 • صمدی میارکلائی، حمزه مدل معادلات ساختاریِ ارتباط میان ساختار سازمانی و توانمندسازی روانشناختی کارکنان (شاهد تجربی: اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر و بهنمیر) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 147-166]
 • صمیمی، سمیه نقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مدیران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 95-111]
 • صمیمی، سمیه مدل مدیریت ریسک مبتنی بر سطوح بلوغ، قابلیت های منابع انسانی و کیفیت آموزش (مورد مطالعه: مجتمع گاز پارس جنوبی) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 221-246]
 • صمیمی، سمیه برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های آموزش عالی ایران از طریق رویکردکارت امتیازی متوازن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 77-100]
 • صیادی، سعید طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 281-314]
 • صیادی، یاسر بررسی خصوصیات مدیران آموزشی موفق از نظر معلمان: تلاش در جهت ساخت مقیاسی استاندارد برای مطالعه ویژگی های مدیریت موفق مدرسه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 45-62]
 • صیف، محمد حسن تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 99-127]
 • صیف، محمد حسن الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت‌ ‌شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش واسطه‌ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 211-238]
 • صیف، محمد حسن طراحی مدل عِلّی عوامل موثر بر انتقال یادگیری الکترونیک ادراک شده در بین کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق جنوب و جنوب غرب کشور [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 61-51]
 • صیف، محمدحسن نقش واسطه‌ای خودکارآمدی، اضطراب و سبک‌های مقابله در رابطه میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی آمار [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 123-146]
 • صیف، محمدحسن مدل پیش‌بینی فرسود‌گی‌شغلی براساس عدالت و تعهدسازمانی، میل به تغییر، تعارض و ابهام نقش [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 53-70]

ض

 • ضامنی، فرشیده بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 189-205]
 • ضامنی، فرشیده ارائه الگوی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 181-198]
 • ضیاء نژاد شیرازی، آسیه بررسی نقش تغییرات محتوایی برنامه درسی بر عملکرد دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی در آزمون های بین المللی تیمز شهر شیراز [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 127-146]
 • ضیائی حاجی پیرلو، مصطفی نقشه راه بالنده سازی در فرایندهای آموزشی سیستم‌های آموزش عالی(مطالعه موردی) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 1-24]
 • ضیایی، محمد صادق شناسایی مولفه‌های آموزش ضمن خدمت و تعیین رابطه آنها با بهبود عملکرد کارکنان (مورد: سازمان پزشکی قانونی کشور) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 311-334]
 • ضیایی، محمدصادق ارائه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 127-146]

ط

 • طالب، زهرا مقایسه دیدگاه معلمان دروس علوم، ریاضی، عربی و ادبیات دوره راهنمایی در بکارگیری و اولویت بندی مهارت های فن آوری داده ای و ارتباطات [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 39-62]
 • طالبی، بهنام طراحی و روان سنجی پرسشنامه مدرسه اثربخش با معیارهای فرهنگی جامعه ایرانی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 57-84]
 • طالبی، سعید نقش واسطه‌ای خودکارآمدی، اضطراب و سبک‌های مقابله در رابطه میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی آمار [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 123-146]
 • طالبی، سعید طراحی و هنجاریابی پرسشنامه سنجش اثربخشی برنامه درسی دوره های آموزش ضمن خدمت الکترونیکی مدیران آموزشی [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 91-106]
 • طالبی، سعید طراحی مدل عِلّی عوامل موثر بر انتقال یادگیری الکترونیک ادراک شده در بین کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق جنوب و جنوب غرب کشور [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 61-51]
 • طالبی، هوشنگ رابطه بین توانمندساز‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه-ها (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی منتخب استان اصفهان) [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-18]
 • طالع پسند، سیاوش اثر ساختاری رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت سازمانی با نقش واسطه‌ای جو سکوت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 41-58]
 • طالع پسند، سیاوش اثربخشی آموزش معلمان در مدیریت مؤثر کلاس درس بر پیامدهای شناختی: ادراک از محیط یادگیری و زمان انجام تکلیف [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 107-93]
 • طاهری، ژاله رابطه هوش و اعتماد سازمانی با اثربخشی و سلامت روان در مدیران مدارس [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 145-164]
 • طاهری، سیّده مریم رابطه‌ی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و تعیین سهم هر یک از مؤلفه‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 189-200]
 • طاهری، عبد المحمد بررسی رابطه ی کارآفرینی سازمانی با خلاقیت در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گچساران [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 45-62]
 • طاهری، عبد المحمد شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری های غیرمتمرکز مدیران آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 73-87]
 • طاهری، عبدالمحمد رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 145-162]
 • طاهری، عبدالمحمد مقایسه عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه از نظر مهارت‌های سه گانه مدیریتی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 165-188]
 • طاهری، عبدالمحمد رابطه ی بین سلامت سازمانی با استقرار مدیریت مدرسه محوری [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 169-194]
 • طاهری، عبدالمحمد سنجش الگوی مفهومی مدیریت بهره‌وری در اداره کل آموزش و پرورش فارس [دوره 2، شماره 7، 1390، صفحه 141-160]
 • طاهری، عبدالمحمد رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی کارکنان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 129-152]
 • طاهری، عبدالمحمد رابطه سبک تفکر (قانون‌گذار، اجرایی و قضاوت‌گرا) و کارآفرینی مدیران با سلامت سازمانی کارکنان [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 309-326]
 • طاهری، عبدالمحمد بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بیدبلند [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 201-220]
 • طاهری، علی اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 87-98]
 • طاهری طیبی، سعیده اعتباربخشی الگوی تدوین شده برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 121-104]
 • طاهری عطار، فتانه فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 21-34]
 • طباطبایی، بهار بررسی رابطه ی کارآفرینی با اثربخشی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 65-86]
 • طباطبایی، زهرا رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان هنرستان‌های شهر شیراز [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 85-102]
 • طلوعی اشلقی، عباس ارائه یک مدل مفهومی دینامیکی برای تبیین الگوی سبک زندگی با رویکرد مصرف (با تاکید بر مصرف آموزشی) [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 85-70]
 • طهماسب زاده شیخلار، داود مطالعه پدیدار شناختی از تجارب معلمان برخوردار از تحصیلات دکتری تخصصی از مواجه آنان با خدمات مبتنی بر نگهداری منابع انسانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 133-160]
 • طهماسبی، رضا تدوین و اعتبارسنجی شاخص های شناسایی استعدادهای مدیریتی مدیران آموزش و پرورش استثنایی قم [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 199-222]
 • طهماسبی، عبدالرضا رابطه استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 145-162]
 • طهماسبی، غلامحسین تاثیر راهبردهای فراشناختی بر انگیزه پیشرفت و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 173-190]
 • طهماسبی، فروغ بررسی الزامات تمرکز زدایی در آموزش و پرورش شهرستان اهواز: چشم انداز، رهبری و نیروی انسانی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 57-76]
 • طهماسبی، مرضیه رابطه بین حمایت سازمانی و خودکارآمدی شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 81-92]
 • طهماسبی پور، نجف بررسی رابطه ی ساختار سازمانی با انگیزش شغلی کارکنان شرکت گاز بیدبلند [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 201-220]
 • طوطیان، صدیقه ارزیابی عملکرد سرمایه فکری در مراکز آموزشی عالی با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 225-246]
 • طولابی، زینب سرایت کژ رفتاری هدایت شده سازمانی به کژ رفتاری هدایت شده فردی:آزمون یک الگو با نقش تعدیلگر انسجام گروهی، ادراک بی عدالتی و قوانین تنبیهی غیررسمی در مدارس دولتی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 45-72]
 • طیاران، شهرزاد ارزیابی عملکرد سرمایه فکری در مراکز آموزشی عالی با استفاده از روش AHP (مطالعه موردی: دانشگاه‌های پیام نور استان گیلان) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 225-246]

ع

 • عابدی، صمد الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت‌ ‌شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش واسطه‌ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 211-238]
 • عابدی، محمد رضا رابطه یادگیری سازمانی و خودکارآمدی مسیر شغلی با اشتیاق کاری مدیران [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 139-154]
 • عابدی، محمد رضا بررسی مقایسه ای رابطه بین کیفیت زندگی با عزت نفس، کانون کنترل، استرس و سرمایه اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر فارس [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 107-124]
 • عابدی، محمدرضا بررسی تاثیر برنامه ی درسی ویژه ی ارتقاء خواندن، بر سطح خواندن دانش آموزان نا رسا خوان پایه ی سوم ابتدایی شهر یاسوج [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 93-118]
 • عابدی کوشکی، سارا بررسی نقش فضیلت‌سازمانی مدارس در رفتار شهروندی سازمانی معلمان: یافته‌های یک پژوهش کمی در مدارس متوسطه شهر کرج [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 195-208]
 • عابدینی، یاسمین تعیین سلسله مراتب معیارهای شایستگی مدیران مدارس مبتنی بر روش دلفی فازی در آموزش و پرورش استان اصفهان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 159-190]
 • عارفی، محبوبه چالش‌های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 161-194]
 • عارفی، محبوبه تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 323-344]
 • عارفی، محبوبه شناسایی و رتبه‌بندی وظایف کلیدی رهبران فناوری اطلاعات در آموزش عالی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 129-156]
 • عارفی، محبوبه طراحی و تبیین الگوی صلاحیت‌های حرفه ای مدیران مراکز پیش دبستان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 321-344]
 • عارفی، محبوبه تأثیر یادگیری مشارکتی همیاردبیر و خودارزیابی بر انگیزش خود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم دبیرستانی با رویکرد مدل جیگساو [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-68]
 • عالم رهنما، طاهره ارائه مدلی جهت سنجش مولفه‌های تاثیر گذار بر چابکی سازمانی واحد آموزش شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 65-90]
 • عالم زاده، پریسا تدوین و اعتبارسنجی شاخص های شناسایی استعدادهای مدیریتی مدیران آموزش و پرورش استثنایی قم [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 199-222]
 • عامری فر، فرشاد رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 155-170]
 • عامری فر، فرشاد طراحی چارچوب اخلاق سازمانی با رویکرد اسلامی: یک مطالعه کیفی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 146-160]
 • عامل هوشمند، ربابه پیش‌بینی کننده‌های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 61-76]
 • عبادی، سامان بررسی علّت افزایش چاپ مقالات در نشریات جعلی و بی‌کیفیت با نگاه ویژه به رشته ی آموزش زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 268-289]
 • عبادی شرف آباد، مجید مطالعه پدیدار شناختی از تجارب معلمان برخوردار از تحصیلات دکتری تخصصی از مواجه آنان با خدمات مبتنی بر نگهداری منابع انسانی [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 133-160]
 • عباس پور، عباس بازشناسی چالش های فراروی تجاری سازی پژوهشهای مدیریت آموزشی با ارائه نظریه زمینهای [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-26]
 • عباس پور، عباس طراحی مدل مفهومی یکپارچه ی سازمان یادگیرنده [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 21-54]
 • عباس پور، عباس شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه‌بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 71-88]
 • عباس پور، عباس کاوش عوامل نهادی و سازمانی اثرگذار در توسعه ظرفیت دانشگاه‌های دولتی کشور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 209-230]
 • عباس پور، عباس اعتباریابی کیفی مدل مفهومی مدرسه سالم با تاکید بر سلامت سازمانی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 1-30]
 • عباس پور، عباس طراحی مدل مفهومی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 109-146]
 • عباسپور، عباس طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل* [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-29]
 • عباسپور، عباس طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 243-266]
 • عباس زاده، ناصر رابطه اخلاق کار با رضایت شغلی و استرس شغلی کارکنان در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای شهر تهران [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 21-38]
 • عباس زاده، ناصر بررسی و مقایسه ی مهارت های زندگی دانش آموزان دختر و پسر شاخه های نظری، فنی حرفه ای و کاردانش دوره ی متوسطه ی شهرستان گرمسار بر اساس الگوی وایلز و باندی [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • عباسی، ابوالفضل مقایسه ی میزان انطباق دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دولتی استان فارس با ویژگی‌های دانشگاه‌های هزاره سوم از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 175-196]
 • عباسی، رضا بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات در دانشگاه ها (مطالعه موردی: کارکنان آموزشکده ها ودانشکده های فنی وحرفه ای شهر تهران) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 191-206]
 • عباسی، روح‏ اله بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات در دانشگاه ها (مطالعه موردی: کارکنان آموزشکده ها ودانشکده های فنی وحرفه ای شهر تهران) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 191-206]
 • عباسی، زهرا بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 85-97]
 • عباسی، زهره بررسی شاخص‌های ارزشیابی عملکرد مدیران شهر اصفهان از دیدگاه مدیران و معلمان [دوره 4، شماره 16، 1392، صفحه 141-150]
 • عباسی، عنایت تحلیل موانع فراروی آموزش‌های کارآفرینی در مراکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 112-132]
 • عباسیان، حسین مطالعه نقش انسجام مدرسه به عنوان پیشایند کارآمدی گروهی معلمان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 45-60]
 • عباسیان، حسین تبیین الگوی استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک سیستم مدیریت آموزش در ایران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 133-154]
 • عباسیان، عبدالحسین مستند سازی الگوی مدیریت برآموزش در پیشرفت تحصیلی دانش-آموزان و سلامت سازمانی کلاس درس [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 1-18]
 • عباسی سروک، لطف الله شناسایی الگوی بومی دانشگاه نسل چهارم کارآفرینی دانشگاه آزاد و بررسی ویژگی‎های روانسنجی آن [دوره 12، شماره 6، 1400]
 • عبدالحسین عباسیان، عبدالحسین عباسیان نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران: ارائه یک مدل [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 33-50]
 • عبداللهی، فردین واکاوی شاخص‌های مطلوب نظام جامع آموزش مشاغل اختصاصی در سازمان نظارتی با بهره‌گیری از روش آمیخته [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 30-17]
 • عبدالملکی، جمال نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی با میانجی گری هوش سازمانی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 235-260]
 • عبداله زاده، حسن رابطه بین هوش معنوی و سبک رهبری مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرگان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 87-98]
 • عبدالهی، بیژن فرهنگ و جوسازمانی نوآورانه مدرسه؛ یک پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 53-75]
 • عبدالهی، بیژن بررسی و تبیین پیشایندهای رشد حرفه‌ای همکارانه در سازمان های آموزشی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 269-290]
 • عبدالهی، مژگان شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-54]
 • عبدی، اکبر گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی(مطالعه موردی) [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 77-96]
 • عبدی، کاملیا طراحی الگوی موانع توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس بر اساس مدل یابی ساختاری تفسیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عجم، علی اکبر بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 63-82]
 • عراقیه، علیرضا گونه شناسی رهیافت های میان رشته ای و دلالت های آن در طراحی برنامه درسی چند فرهنگی در آموزش عالی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 81-98]
 • عراقیه، علیرضا شناسایی نیازهای مهارتی مدیران گروه های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 252-267]
 • عراقیه، علیرضا الگوی مدیریت سازمان‌های آموزشی مردم نهاد فعال در حوزه مدرسه سازی [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 31-56]
 • عرفانی نژاد، ابوالفضل تاثیر پیش‌سازمان‌دهنده ی مقایسه‌ای بر پیشرفت درس ریاضی اول دبیرستان [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 127-146]
 • عزتی، محسن مطالعه ی تاثیر یادگیری مشارکتی (تفحص گروهی) بر رشد مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی ناحیه ی 5 شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 66-76]
 • عزیزی، بهنام نقش واسطه‌گری اشتیاق تحصیلی در رابطه بین جهت گیری هدف و خود کار آمدی تحصیلی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 315-336]
 • عزیزی، شادی ارائه مدلی برای آموزش مشارکتی در طراحی معماری در دانشکده های ایران [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 317-338]
 • عزیزی، مصطفی بررسی موانع پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ابتدایی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 117-134]
 • عزیزی، نعمت اله رابطه ی خود کارآمدی با اثربخشی رهبری در بین مدیران دبیرستان های استان گیلان [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 37-50]
 • عزیزی، نعمت اله بررسی ابعاد فساد آکادمیک در نظام آموزش عالی: یک پژوهش آمیخته [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 205-181]
 • عزیزی نژاد، بهاره الگویابی ساختاری روابط بین کیفیت زندگی کاری، جامعه پذیری سازمانی کارکنان و تعهد سازمانی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 75-94]
 • عزیزی نژاد، بهاره بررسی تاثیر رهبری همنوا بر عملکرد سازمانی از طریق نقش توانمندسازی تیمی در بین مدیران و کارکنان دانشگاه پیام نور [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 27-46]
 • عسکری، احمد بررسی شاخص‌های بهسازی منابع انسانی و تأثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 245-262]
 • عسکریان، مصطفی فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 21-34]
 • عصاری، ناصر تعیین سلسله مراتب معیارهای شایستگی مدیران مدارس مبتنی بر روش دلفی فازی در آموزش و پرورش استان اصفهان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 159-190]
 • عصایی، سیده معصومه تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش-آموزان [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 129-152]
 • عصایی، سیده معصومه ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 95-112]
 • عظیم پور، احسان شناسایی ابعاد اساسی بی‌تفاوتی سازمانی معلمان: پژوهشی ترکیبی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 49-31]
 • عظیمی، محمد تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 21-42]
 • عظیمی آقبلاغ، احد واکاوی عملکرد حرفه‌ای راهبران آموزشی- تربیتی از منظر مدیر آموزگاران و معلمان مدارس ابتداییِ چند پایة روستایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 88-110]
 • علایی، حبیبه رابطه ی منبع کنترل دانش آموزان با گرایش آنها به انواع سبک های انضباطی معلمان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 83-98]
 • علایی روزبهانی، اعظم نقش میانجی‌گری بهزیستی روان‌شناختی در رابطه بین تاب‌آوری و ارتباط مثبت در مدرسه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 180-165]
 • علوی، سیدحمیدرضا استنباط‌های رهبری آموزشی مبتنی بر شناخت خدا وانسان در تفسیر المیزان علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 193-208]
 • علوی، فاطمه بررسی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شیراز از لحاظ سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 71-94]
 • علوی صائب، فرداد عوامل تاثیرگذار بر بیگانگی از کار، روابط و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 55-80]
 • علوی لنگرودی، سید کاظم مقایسه باورها و نگرش های معلمان پیرامون مدیریت کلاس با توجه به ویژگی های دموگرافیک [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 115-136]
 • علوی لنگرودی، سید کاظم مقدار توجه به تربیت شهروندی در مؤلفه های جو، ساختار و ارتباط متقابل دانش آموز و معلم (مطالعه موردی: معلمان دوره متوسطه شهر همدان) [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 137-154]
 • علوی لنگرودی، سید کاظم رابطه‌ی بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 85-110]
 • علی پناه، مهران اعتباریابی مدل نظارت آموزشی برای آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 345-364]
 • علی پناه، مهرداد طراحی مدل اثربخشی مدیران آموزش و پرورش استان لرستان (مطالعه موردی: مدیران دوره دوم متوسطه) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 40-28]
 • علی پور، احمد رابطه سبکهای یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظوراستفاده در طراحیهای آموزشی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 137-152]
 • علی پور، حسین شناسایی واولویت‌بندی شاخص‌های نظام آموزش وبهسازی عدالت-محور [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 167-192]
 • علی پور، کیومرث ارائه الگوی ارتقای بهره وری آموزش منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 179-208]
 • علیپور، یعقوب آسیب‌شناسی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان دوره متوسطه [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 125-142]
 • علیجانی، رسول اثر ساختاری رهبری اخلاقی بر رفتار سکوت سازمانی با نقش واسطه‌ای جو سکوت [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 41-58]
 • علیدادی، علیرضا ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 71-84]
 • علیرضایی، مینا تحلیل عوامل مدیریتی تاثیرگذار بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 183-194]
 • علیزاده، فاطمه بررسی ارتباط کار آمدی مدیران هنرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش با رهبری تحول گرا از دیدگاه هنر آموزان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 297-320]
 • علیزاده رنجبر، تینا رابطه بین توانمندسازی و کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی در کارکنان سازمان آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 91-108]
 • علیمحمدلو، مسلم شناسایی شاخص‌های موثر جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 187-210]
 • علیمردانی، مهرزاد بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 129-142]
 • عمادی، سمیه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 1-26]
 • عمادی، سیدرسول تأثیر روش استاد- شاگردی مبتنی برآموزش چند رسانه ای بر مقدار انگیزش و پیشرفت تحصیلی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 1-17]
 • عنایتی، ترانه بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 189-205]
 • عنایتی، ترانه ارتباط مؤلفه‌های اصلی استراتژی‌های مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مازندران [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 143-160]
 • عنایتی، ترانه ابعاد و مؤلفه‌های اثر گذار در کیفیّت خدمات آموزش عالی از دیدگاه مشتریان داخلی و خارجی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 101-126]
 • عنایتی، ترانه ارائه مدل ساختاری عوامل موثر بر رشد سرمایه فکری در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 225-246]
 • عنایتی، ترانه شناسایی مولفه های توانمندسازی مدارس با تاکید بر نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 16-1]

غ

 • غزنوی، محمدرضا هوشمندسازی از نظریه تا عمل [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 69-84]
 • غفارثمر، رضا رابطه سبک های مدیریت کلاس با باورها درباره تلفیق فناوری آموزشی در بین مدرسان زبان انگلیسی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 329-352]
 • غفاری، خلیل امکان ‌سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 167-193]
 • غفاری، خلیل ارزشیابی برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ی درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه ی نظری،با استفاده از مدل سه بعدی روبیتایل [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 87-106]
 • غفاری، خلیل رابطه عزت نفس با عملکرد سازمانی وسازگاری شغلی مدیران [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 207-224]
 • غفاری، هادی طراحی مدلی برای بازگشت سرمایه در نظام آموزش عالی از دور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-68]
 • غفاری مجلج، محمد طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 1-28]
 • غفوری، حمیده رابطه‌ی بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 85-110]
 • غلام زاده، روح الله ارزیابی تمایل به پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و تاثیر آن بر تحول پذیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه) [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 135-166]
 • غلام شاه زری، حبیب تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش عالی ایران : ارائه مدل مفهومی تحلیلی [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 175-200]
 • غلامی، حسین تحلیل مسیر روابط لنگرهای مسیر شغلی با عملکرد مدیران [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 159-176]
 • غلامی، خلیل بررسی خصوصیات مدیران آموزشی موفق از نظر معلمان: تلاش در جهت ساخت مقیاسی استاندارد برای مطالعه ویژگی های مدیریت موفق مدرسه [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 45-62]
 • غلامی، فاطمه چالش‌های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 161-194]
 • غنی زاده گرایلی، مهری تأثیر خرد سازمانی بر خلاقیت با توجه به نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 283-310]
 • غیاثی، پروین تأثیر آموزش زبان تکلیف- محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 99-114]
 • غیاثی، پروین تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دوره ی متوسطه [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 195-212]
 • غیاثی ندوشن، سعید طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل* [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 1-29]

ف

 • فاتحی پور، گلاویژ تحلیل رابطه‌ی ساختاری بین تعهد سازمانی با یادگیری سازمانی ‌کارکنان [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 188-209]
 • فارسی علی آباد، نسرین طراحی و اعتباربخشی ابزار ارزیابی برنامه‌های درسی ضمن خدمت معلمان با تاکید بر اسناد بالادستی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 151-178]
 • فارغ زاده، نفیسه بررسی روش‌ها و ابزارهای آموزش مجازی به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 121-152]
 • فاطمی نژاد، محمد رابطه رضایت‌شغلی با انگیزش کارکنان با مدل دوعاملی هرزبرگ [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 263-282]
 • فانی، حجت اله تأثیر آموزش زبان تکلیف- محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 99-114]
 • فانی، حجت اله تحلیل محتوای کتاب تاریخ معاصر ایران در دوره ی متوسطه [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 195-212]
 • فانی، حجت اله بررسی رابطه ی ادراک از رفتار معلم با خودپنداره ی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهر شیراز [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 37-64]
 • فتاحیان، سیما رابطه بین توانمندساز‌ها و فرآیندهای مدیریت دانش با عملکرد دانشگاه-ها (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی منتخب استان اصفهان) [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-18]
 • فتحی، سعید تدوین استراتژی توسعه حوزه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش SWOT، SPACE و QSPM(مطالعه واحدهای استان تهران و البرز) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 93-126]
 • فتحی زاده، علیرضا بررسی رفتارهای فرانقش میان فردی در نظام آموزشی: تبیین نقش انگیزه خدمت عمومی، حمایت همکاران و ظرفیت ماموریت [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 19-34]
 • فتحی واجارگاه، کورش شایستگی‌های مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 23-54]
 • فتحی واجارگاه، کورش تحلیل ساختاری مولفه‌های مدیریت مدرسه محور مبتنی بر نظریه‌پردازی تطبیقی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 27-50]
 • فتحی واجارگاه، کورش تبیین شرایط زمینه‌ای در راستای ارتقای فرهنگ برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 323-344]
 • فتحی واجارگاه، کورش شناسایی پیامدهای بکارگیری منتورینگ در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 105-128]
 • فتحی واجارگاه، کورش تأثیر یادگیری مشارکتی همیاردبیر و خودارزیابی بر انگیزش خود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سوم دبیرستانی با رویکرد مدل جیگساو [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 45-68]
 • فتحی واجارگاه، کورش تبیینی بر پیش بایست های راهبردی استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه ها: رویکردی کیفی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 109-134]
 • فتحی واجارگاه، کوروش چالش‌های آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی ایران از دیدگاه مدیران آموزشی و دبیران زبان انگلیسی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 161-194]
 • فخاری اشرفی، غلامعلی بررسی و مقایسه همبستگی شاخه های مختلف تحصیلی با مهارت های اینترنتی و مؤلفه های حرفه ای معلمان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 105-126]
 • فخاریان، جلاله رابطه سبک مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و سلامت روانی دبیران دبیرستان‌ها [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 221-234]
 • فخری، فاطمه پیامدهای راهبرد هم‌آفرینی ارزش در خدمات آموزشی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 136-122]
 • فدایی، حمید رضا ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 95-112]
 • فدایی، صمد ارائه مدلی برای ایجاد دانشگاه کارآفرین مبتنی بر تکنیک‌های آینده نگاری و تولید علم در نظام آموزشی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 1-18]
 • فدایی اشکیکی، مهدی ارائه مدل ارزشیابی مدرسین نظام آموزش الکترونیکی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (ANFIS) [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 176-190]
 • فدوی، محبوبه سادات شناسایی مولفه های نظام ارزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در فرهنگ دانشگاهی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 147-166]
 • فراستخواه، مقصود شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در تضمین کیفیت آماده‌سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 1-34]
 • فراستخواه، مقصود تبیینی بر پیش بایست های راهبردی استقرار نظام مدیریت کیفیت در دانشگاه ها: رویکردی کیفی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 109-134]
 • فراستخواه، مقصود ارزیابی مقایسه ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 19-48]
 • فراستخواه، مقصود سنخ شناسی فرهنگ سازمانی مدارس [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 167-186]
 • فرج اللهی، مهران الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت‌ ‌شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش واسطه‌ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 211-238]
 • فرج الهی، رسول کاوش عوامل نهادی و سازمانی اثرگذار در توسعه ظرفیت دانشگاه‌های دولتی کشور [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 209-230]
 • فرج الهی، مهران رابطه سبکهای یادگیری با غلبه طرفی مغز دانشجویان بمنظوراستفاده در طراحیهای آموزشی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 137-152]
 • فرج الهی، مهران طراحی مدلی برای بازگشت سرمایه در نظام آموزش عالی از دور [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 45-68]
 • فرج الهی، مهران ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی( از دور ) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 91-122]
 • فرح بخش، سعید بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه با میانجی‌گری محبوبیت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشگاه لرستان) [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 91-108]
 • فرح بخش، کیومرث اثر بخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی به شیوه ی گروهی بر انگیزه ی پیشرفت ،عزت نفس و شادکامی دانش آموزان پسر پایه ی اول دبیرستان شهر جیرفت [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 131-144]
 • فرح بخش، کیومرث; طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 243-266]
 • فرحبخش، سعید شناسایی و اعتباریابی مولفه های مدل مدیریت استعداد آموزگاران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 131-117]
 • فرخ نژاد، خدانظر بررسی عامل های مؤثر بر تمایل اعضای سازمان های فرهنگی- آموزشی برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 19-36]
 • فرخی، نور علی شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه‌بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 71-88]
 • فرخی، نورعلی نقش میانجیگری اشتیاق تحصیلی در رابطۀ علّی سبک‌های دلبستگی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 185-168]
 • فردایی بنام، کیوان بررسی روابط همبستگی و سهم تبیینی فلسفه های آموزشی با ابعاد باورهای نظارتی مدیران مدارس شهر تهران [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 27-48]
 • فرزان، نسرین شناسایی شاخص‌های اثرگذار در طراحی سامانه موبایل موک برای آموزش مجازی کارکنان: یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-28]
 • فرزانه، سمانه رابطه صفات برتر خـودتوسعـه‌ای، دانش و اطلاعات بنیـادی مدیـران و عملکـرد آنان (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر ری) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 63-86]
 • فرزانه، عبدالحمید میزان اثربخشی برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی فارس از دیدگاه دانشجویان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 163-178]
 • فرزانه، عبدالحمید گرایش‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس;کاربردهایی برای مدیران آموزش عالی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 319-338]
 • فرزانه، محمد بررسی شایستگی‌های پایه در بین دانش‌آموختگان رشته‌ی مدیریت آموزشی و ارزیابی میزان اثربخشی آن در دانشگاه های دولتی شهر تهران [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 23-50]
 • فرزین، رحیم بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و ویژگیهای شخصیتی، با سرزندگی معلمان [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 77-90]
 • فرهادی، فاطمه طراحی مدل تعامل استاد و دانشجو مبتنی بر نظریه داده بنیاد(مورد مطالعه: دانشگاه شیراز) [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 69-58]
 • فرهادی راد، حمید مطالعه ی روابط بین اثربخشی سازمانی ادراک شده، اعتماد معلم به همکاران و گشودگی جوّ مدرسه با شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی مدیران و معلمان در مدارس [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 241-274]
 • فرهادی راد، حمید بررسی الزامات تمرکز زدایی در آموزش و پرورش شهرستان اهواز: چشم انداز، رهبری و نیروی انسانی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 57-76]
 • فرهنگ، ابوالقاسم بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 43-58]
 • فرهنگی، علی اکبر ارایه مدل مدیریت محتوای رسانه های آموزشی دیجیتال فارسی زبان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 215-239]
 • فرهنگی، علی اکبر بررسی تاثیر عملکرد شبکه‌های اجتماعی بر تحول اجتماعی جوانان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 297-318]
 • فروتن، معین تدوین مدل هویت حرفه‌ای اعضای هیات علمی (مورد مطالعه: اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 217-242]
 • فروزان فر، مهدی طراحی مدل عِلّی عوامل موثر بر انتقال یادگیری الکترونیک ادراک شده در بین کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق جنوب و جنوب غرب کشور [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 61-51]
 • فروغی ابری، احمدعلی بررسی تطبیقی رویکردهای تربیت معنوی با توجه به مؤلفه های برنامه درسی در چند کشور جهان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 83-102]
 • فریدونی، فائزه بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری نیروهای انسانی(کارشناسان) شرکت بیمه معلم [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 143-160]
 • فطرت، محمدعلی طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه کابل [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 311-348]
 • فعلی، راضیه مربی‌گری خیرخواهانه و تقویت سرمایه انسانی: تحلیل نقش میانجی سرمایه انگیزشی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 34-19]
 • فقیه آرام، بتول رابطه جامعه پذیری سازمانی با نگهداشت استعدادهاونقش میانجی اعتماد سازمانی کارکنان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 124-140]
 • فقیهی، علیرضا اعتبار سنجی مولفه‌های آموزش چند فرهنگی برای طرح در برنامه درسی دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 233-250]
 • فکری، کاترین مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 19-32]
 • فکری، کاترین اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری شفیع آبادی بر رفتار کارآفرینانه دانش آموزان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 87-98]
 • فکری، کاترین اثربخشی تلفیق الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز برخشنودی شغلی معلمان زن [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 153-172]
 • فکری، کاترین اثربخشی نظریه یادگیری اجتماعی کرامبولتز بر عملکرد شغلی کارکنان هنرستان های فنی مرودشت [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 315-332]
 • فلاح، وحید شناسایی ابعاد مدیریت هوش فرهنگی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 197-226]
 • فلاح، وحید ارائه الگوی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 181-198]
 • فلاح، وحید هوشمندسازی از نظریه تا عمل [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 69-84]
 • فلاحی، نازنین طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان‌های آموزش محور [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 69-94]
 • فلاحی، ویدا نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 167-188]
 • فلسفی نژاد، محمدرضا شناسایی منابع وتجهیزات موثر در رتبه‌بندی و ارزشیابی عملکرد مدارس مقطع ابتدایی در استان کردستان [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 71-88]
 • فهامی، ریحانه عوامل موثر بر پذیرش فناوری های جدید در آموزش از راه دور با استفاده از مدل پذیرش فناوری (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور اصفهان) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 67-80]
 • فهامی، ریحانه مطالعه ی تاثیر یادگیری مشارکتی (تفحص گروهی) بر رشد مولفه های مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی ناحیه ی 5 شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 66-76]
 • فهامی، ریحانه تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-18]
 • فولادوند، مریم رابطه ی بین عدالت سازمانی، رضایت شغلی و اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با خود ارزیابی از تعالی سازمانی بمنظور ارائه یک مدل پیش بین (مطالعه موردی اساتید دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه چهار کشور) [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 1-18]
 • فولادوند، مریم ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها؛ مورد مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 19-38]
 • فیاض بخش، حسین بررسی تاثیر برنامه ی درسی ویژه ی ارتقاء خواندن، بر سطح خواندن دانش آموزان نا رسا خوان پایه ی سوم ابتدایی شهر یاسوج [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 93-118]
 • فیاضی، مرجان مدیران مدارس: شایستگی، دانش، توانایی و مهارتها و ارائه مدل [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 1-30]
 • فیاضی، مهسا بررسی تاثیر اینترنت بر رفتار اطلاع یابی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه شیراز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 1-16]
 • فیجانی، نفیسه تاثیر ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسرپایه چهارم ابتدایی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 129-146]
 • فیضی، محمد تأثیر وزنی تاکتیک‌های مدیریت برداشت بر نفوذ سازمانی و مهارت‌های سیاسی(مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل) [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 275-292]

ق

 • قائدی، محمدرضا سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی) [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 289-304]
 • قائدی، مهدی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سواد زیست محیطی دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 247-262]
 • قائدی، وهاب رابطه ی تعهد شغلی با مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 99-108]
 • قادری، اسماعیل شناسایی واولویت‌بندی شاخص‌های نظام آموزش وبهسازی عدالت-محور [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 167-192]
 • قادری، مصطفی تحلیل روایت نگارانه ی ادراک و تجربه زیسته راهبران آموزشی از اجرای الگوهای نظارت آموزشی معلم-محور در مدارس ابتدایی: تدوین و اعتباریابی الگوی بومی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 211-236]
 • قارلقی، سجاد اثر میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی (مورد: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 263-282]
 • قاسمی، الهام بررسی فرهنگ سازمانی پارسونز با به اشتراک گذاری دانش در سازمان آموزش و پرورش منطقه ارژن شیراز [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 1-24]
 • قاسمی، سمانه ارزیابی تطبیقی جایگاه نظریه های انگیزشی مدیریت در گستره آیات الهی [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 117-130]
 • قاسمی، علیرضا ابعاد مدیریت کیفیت فراگیرآموزشی سازمان دانش آفرین برپایه کارتیمی وپذیرش فن آوری با رویکرد پژوهش ترکیبی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 1-20]
 • قاسمی، فرشید بررسی و مقایسه مهارت تفکر انتقادی فرهنگیان دوره¬های ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی استان بوشهر و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء تفکر انتقادی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 193-216]
 • قاسمی، فرشید مقایسه ی تاثیر داستان های فلسفی ایرانی، غیرایرانی و داستان های عادی بر رشد تفکر فلسفی کودکان پایه ی اول ابتدایی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 133-151]
 • قاسمی زاد، علیرضا بررسی مقایسه ای رابطه بین کیفیت زندگی با عزت نفس، کانون کنترل، استرس و سرمایه اجتماعی فرزندان شاهد و ایثارگر فارس [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 107-124]
 • قاسمی زاد، علیرضا بررسی میزان بکارگیری رسانه‌های نوین آموزشی؛ شناسایی مشکلات و موانع آنها از دیدگاه مسئولین و معلمان اداره‌ی آموزش و پرورش [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 145-164]
 • قاسمی زاد، علیرضا چارچوب مناسب برای سنجش معنویت محیط کار بر اساس آموزه های ایرانی و اسلامی در مراکز آموزش عالی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 155-178]
 • قاسمی زاد، علیرضا شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری های غیرمتمرکز مدیران آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 73-87]
 • قانع، زهرا تأثیر آموزش زبان تکلیف- محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 99-114]
 • قانونی، رسول مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت‌های شهروندی مدارس دولتی و غیر دولتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 209-224]
 • قبادی، مجید ارائه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن شایسته گزینی مدیران در بانک ملی ایران [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 161-188]
 • قبادیان، وحید ارائه مدلی برای آموزش مشارکتی در طراحی معماری در دانشکده های ایران [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 317-338]
 • قدسی، سمانه رابطه سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌‌های آموزشی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 97-114]
 • قربان جهرمی، رضا نقش واسطه‌ای خودکارآمدی، اضطراب و سبک‌های مقابله در رابطه میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی آمار [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 123-146]
 • قربانی، طلعت بررسی موانع پژوهش از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی بهشهر [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 189-205]
 • قربانی، محمود طراحی مدل کیفی سرمایه فکری با رویکرد یادگیری سازمانی در آموزش و پرورش [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 39-23]
 • قربانی، مصطفی بررسی رابطه‌ ساده و چند‌گانه توسعه‌ی کارکنان و تعهد سازمانی [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 43-58]
 • قربانی دولت آبادی، مسعود بررسی روابط چندگانه میان راهبردهای رهبری مثبت‌گرا، اشتیاق شغلی و نشاط اجتماعی در دانشگاه‌های‌آزاد اسلامی استان فارس [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 43-64]
 • قربانی دولت ابادی، مسعود نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین حمایت اجتماعی با خستگی عاطفی و بهزیستی روانشناختی [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 151-170]
 • قرونه، داود ادراک معلمان از وضعیت سلامت سازمانی مدارس [دوره 6، شماره 23، 1394، صفحه 111-126]
 • قطبدین، حمزه طراحی و اعتباریابی مقیاس رهبری فضیلت محور در آموزش عالی ایران [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 130-145]
 • قلاوندی، حسن روابط ساده و ترکیبی بین جامعه پذیری سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی (مطالعه مورد کارکنان دانشگاه ارومیه) [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 167-190]
 • قلتاش، عباس رابطه خلاقیت و مشارکت با توانمندسازی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد مرودشت) [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 99-116]
 • قلتاش، عباس رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 115-128]
 • قلتاش، عباس رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان هنرستان‌های شهر شیراز [دوره 6، شماره 21، 1394، صفحه 85-102]
 • قلتاش، عباس رابطه ی عدالت و تعهد سازمانی با بهره وری شغلی در بین دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر مرودشت [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 21-35]
 • قلتاش، عباس تجارب زیسته متخصصان علوم تربیتی از برنامه درسی تربیت شهروندی فعال برای دوره راهنمایی تحصیلی [دوره 2، شماره 8، 1390، صفحه 55-75]
 • قلتاش، عباس بررسی تأثیرآموزش‌های ضمن خدمت بر عملکرد حرفه‌ای معلمان شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 95-114]
 • قلتاش، عباس بررسی رابطه ی بین تیپ های شخصیتی و بهداشت روانی آموزگاران باادراک ازجو سازمانی مدارس ابتدایی ناحیه ی یک شیراز [دوره 1، شماره 2، 1389، صفحه 31-44]
 • قلتاش، عباس ارتباط بین سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در آموزش و پرورش [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 89-104]
 • قلتاش، عباس رابطه بین حمایت سازمانی و خودکارآمدی شغلی با رفتار شهروند سازمانی کارکنان [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 81-92]
 • قلتاش، عباس الگوی برنامه درسی تربیت جنسی برای دوره نوجوانی بر اساس مبانی قرآن و روایت های معصومین [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 19-44]
 • قلتاش، عباس تحلیل عاملی تأیید ی مدل رهبری معنوی در آموزش عالی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 19-42]
 • قلتاش، عباس بررسی نقش تغییرات محتوایی برنامه درسی بر عملکرد دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی در آزمون های بین المللی تیمز شهر شیراز [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 127-146]
 • قلتاش، عباس مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت‌های شهروندی مدارس دولتی و غیر دولتی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 209-224]
 • قلتاش، عباس تبیین طرح واره الگوی فرهنگ امداد و نیکوکاری در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 269-288]
 • قلتاش، عباس اعتباربخشی الگوی تدوین شده برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 121-104]
 • قلعه ای، علیرضا بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی عوامل فردی و شغلی [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 271-294]
 • قلعه نوی، محمد رابطه کارآفرینی سازمانی و چابکی سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش (مورد مطالعه:استادان دانشکده فنی پسران مرودشت) [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 263-278]
 • قلی پور، سولماز شناسایی عوامل موثر برارتقای فرهنگ کارآفرینی در مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای: رویکرد ترکیبی [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 35-56]
 • قلیچ لی، بهروز شناسایی پیامدهای بکارگیری منتورینگ در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام: با رویکرد کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 105-128]
 • قلی زاده، آذر تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ی ارزشها و هنجارها برای دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 57-74]
 • قلی زاده، آذر شناسایی مولفه های نظام ارزشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در فرهنگ دانشگاهی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 147-166]
 • قلی زاده، آذر ارائه مدلی برای ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 29-17]
 • قلی قورچیان، نادر مدل رهبری اثر بخش دانشگاه جامع علمی-کاربردی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 290-311]
 • قلی قورچیان، نادرقلی ارائه مدلی برای توسعه خود مدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 71-84]
 • قلی مسگرها، سمانه ارائه مدل استقرار مدیریت ناب در مدارس متوسطه دوره اول شهر تهران [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 95-110]
 • قناعت پیشه، مریم مقایسه مهارت‌های اجتماعی و یادگیری خود راهبر دانش‌آموزان مدارس هوشمند و سنّتی دوره متوسطه دوم [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 73-88]
 • قنبری، سیروس رابطه بین سبک‌های رهبری با سازمان یادگیرنده در مدارس ابتدایی [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 65-94]
 • قنبری، سیروس رابطه بین فرهنگ سازمانی با ادراک توانمندی مدیران مدارس متوسطه شهر همدان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 1-20]
 • قنبری، سیروس کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه ای داده بنیاد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 1-26]
 • قنبری، سیروس رابطه بین عارضه‌های سازمانی و کیفیت زندگی کاری با اثر بخشی مدیریت سازمان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 83-108]
 • قنبری، مصطفی ارائه الگوی تاثیر مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اثربخشی سازمانی در سازمان آموزش و پرورش استان گلستان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 181-198]
 • قهرمانی، lمحمد شناسایی شاخص‌های اثرگذار در طراحی سامانه موبایل موک برای آموزش مجازی کارکنان: یک مطالعه کیفی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 1-28]
 • قهرمانی، شهربانو مدیریت کیفیت جامع ، پیش بین مقدار نهادی سازی کیفیت در مدارس [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-20]
 • قهرمانی، محمد بررسی موانع تولید علم از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 6، شماره 22، 1394، صفحه 77-108]
 • قهرمانی، محمد بررسی رابطه ی میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه دانشگاه شهید بهشتی) [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 129-142]
 • قهرمانی، محمد طراحی و تبیین الگوی صلاحیت‌های حرفه ای مدیران مراکز پیش دبستان [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 321-344]
 • قهرمانی، محمد طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه کابل [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 311-348]
 • قهرمانی، محمد طراحی مدل تعالی نظام دانشگاهی با تاکید بر بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (مورد مطالعه:دانشگاههای دولتی جامع شهر تهران) [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 167-202]
 • قورچیان، نادر ارائه مدلی مناسب برای خدمت محوری در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 127-152]
 • قورچیان، نادر قلی ارائه مدلی برای نهادینه کردن و بررسی وضع فعلی کار تیمی در اداره کل بهزیستی استان فارس [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 53-41]
 • قورچیان، نادرقلی رابطه ی تعهد شغلی با مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 99-108]
 • قورچیان، نادرقلی رابطه بین خودکارآمدی و تعهد سازمانی با کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 21-44]
 • قورچیان، نادرقلی طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس شاخصهای تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها [دوره 1، شماره 3، 1389، صفحه 101-116]
 • قورچیان، نادرقلی آسیب شناسی خلق ظرفیتهای نوآوری در مدیریت دانشگاهی ایران (مورد: دانشگاه آزاد اسلامی) [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 291-310]
 • قورچیان، نادرقلی مدل بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مبتنی بر یادگیری غیررسمی با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 312-342]
 • قورچیان، نادرقلی ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر کیفیت تدریس حرفه ای اساتید دانشگاه فرهنگیان با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 69-92]
 • قورچیان، نادرقلی ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت استقرار آموزش مجازی در ادارات ورزش و جوانان فارس [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 89-62]
 • قیصری، بهنام شناسایی ابعاد، مولفه ها و عوامل تاثیرگذار بهسازی منابع انسانی با توجه به رویکرد رهبری تحول گرا در سازمان آموزش و پرورش استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 68-54]
 • قیصری، مهدی بررسی نگرش دبیران و کارشناسان نسبت به عملکرد مدیران دارای مدرک مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و سایر رشته ها [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 85-97]

ک

 • کارشکی، حسین ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 196-216]
 • کاشی، علی بررسی روش‌ها و ابزارهای آموزش مجازی به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 121-152]
 • کاظم پور، اسماعیل تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش-آموزان [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 129-152]
 • کاظم پور، اسماعیل امکان ‌سنجی استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1390، صفحه 167-193]
 • کاظم پور، اسماعیل ارزشیابی برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ی درس مطالعات اجتماعی آموزش متوسطه شاخه ی نظری،با استفاده از مدل سه بعدی روبیتایل [دوره 1، شماره 1، 1389، صفحه 87-106]
 • کاظم پور، اسماعیل تأثیر برنامه آموزش صلح در تربیت شهروند جهانی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 49-62]
 • کاظم پور، اسماعیل تأثیر آموزش صلح بر مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 65-82]
 • کاظم پور، اسماعیل ارائه مدل آموزش اقتصاد خانواده برای دانش آموزان [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 95-112]
 • کاظم پور، اسماعیل مفهوم‌سازی حکمرانی خوب در آموزش‌و‌پرورش عمومی ایران با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 191-208]
 • کاظم پور، اسماعیل تبیین عوامل مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات در حوزه علوم تربیتی [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 98-85]
 • کاظمی، اکبر روابط مهارت های مدیریتی، نگرش شغلی، دانش و اطلاعات بنیادی با عملکرد مدیران مدارس بر مبنای پاسخگویی به نیازهای محیطی با میانجیگری تعهد اخلاقی و کارآمدی جمعی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 49-35]
 • کاظمی، سلطانعلی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر استرس شغلی کارشناسان [دوره 1، شماره 4، 1389، صفحه 63-80]
 • کاظمی، سلطانعلی مقایسه‌اثربخشی‌دوروش‌مداخله‌آموزش‌کیفیت‌زندگی‌والدین‌وآموزش‌یادگیری‌اجتماعی-هیجانی‌دانش‌آموزان‌برکاهش‌علایم اختلال سلوک [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 203-234]
 • کاظمی، فضل اله رابطه سرپرستی توهین‌آمیز با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی سازمانی: تبیین نقش میانجی‌گر ادراک کارکنان از عدالت تعاملی [دوره 10، شماره 40، 1398، صفحه 210-233]
 • کاظمی، مجتبی طراحی مدل مفهومی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 109-146]
 • کاظمی، معصومه ارائه الگویی برای خلاقیت بر اساس فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 311-340]
 • کاظمی، یحیی رابطه ی منبع کنترل دانش آموزان با گرایش آنها به انواع سبک های انضباطی معلمان [دوره 4، شماره 14، 1392، صفحه 83-98]
 • کاوه، داود طراحی مدل فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمند سازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 293-314]
 • کجباف، محمدباقر الگوی برنامه درسی تربیت جنسی برای دوره نوجوانی بر اساس مبانی قرآن و روایت های معصومین [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 19-44]
 • کرامت، عزیز رابطه‌ بین رهبری فکورانه با اثربخشی مدارس ابتدایی شهر قدس بر اساس الگوی پارسونز [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 149-168]
 • کرامتی، انسی شناسایی انتظارات غیرحرفه ای مدیران از نومعلمان در مدارس ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرامتی، محمدرضا برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های آموزش عالی ایران از طریق رویکردکارت امتیازی متوازن [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 77-100]
 • کرباسیان، سعید سنجش سرمایه های فکری به منظور توسعه منابع انسانی در شرکت های خودرو سازی [دوره 9، شماره 34، 1397، صفحه 151-164]
 • کردستانی، فرشته ارائه الگوی مدیریت اجرای آموزش مهارت های زندگی دانش اموزان ابتدایی [دوره 12، شماره 5، 1400، صفحه 184-167]
 • کردلو، محسن تاثیر تدریس علوم‌تجربی بر یادگیری فراشناختی با الگوی مدیریت آموزش [دوره 8، شماره 29، 1396، صفحه 89-116]
 • کردمیرزا، عزت اله تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره‌وری آموزش از دور [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 1-18]
 • کرم افروز، محمد جواد طراحی الگوی تفکر راهبردی مدیران آموزشی به روش آمیخته اکتشافی [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 29-54]
 • کرم الهی، علی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرایی- برونگرایی با میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 181-194]
 • کرمی، ابوالفضل تدوین مدل ساختاری برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی از طریق سبکهای فرزندپروری و باورهای معرفت شناختی در دانش آموزان متوسطه دوره دوم شهر تهران [دوره 10، شماره 38، 1398، صفحه 209-236]
 • کرمی، فرشید طراحی الگوی موانع توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس بر اساس مدل یابی ساختاری تفسیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمی، محمدرضا اثر میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی (مورد: کارکنان دانشگاه تهران) [دوره 9، شماره 36، 1397، صفحه 263-282]
 • کرمی، مرتضی تاثیر آموزش سازندهگرا بر میسان رضایت و یادگیری شرکتکنندگان در دوره های آموزش مداوم پسشکی مبتنی بر وب [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 1-24]
 • کرمی، میرحمزه ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی( از دور ) [دوره 10، شماره 39، 1398، صفحه 91-122]
 • کرمی جویانی، فاطمه رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت با رضایت از زندگی دانش‌آموزان دوره متوسطه [دوره 6، شماره 24، 1394، صفحه 115-128]
 • کریم زاده، صمد ارائه مدل ساختاری پیش بینی فرسودگی شغلی مدیران آموزش عالی برحسب کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی و مدیریت دانش [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 19-40]
 • کریمی، سیدبهاالدین تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی بر اساس سبک های یادگیری [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 341-358]
 • کریمی، فریبا الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه [دوره 5، شماره 18، 1393، صفحه 143-158]
 • کریمی، فریبا رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان [دوره 3، شماره 9، 1391، صفحه 151-166]
 • کریمی، فریبا ارائه مدل فرهنگ مشتری‌مداری مبتنی بر آموزه‌های اسلام در آموزش و پرورش کشور [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 31-54]
 • کریمی، فریبا رابطه اعتماد و سکوت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 263-276]
 • کریمی، فریبا مقایسه آسیب های اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 261-280]
 • کریمی، فریبا ارائه الگوی رهبری مدارس موفق در دوره ابتدایی مبتنی برنظریه زمینه ای [دوره 11، شماره 44، 1399، صفحه 181-210]
 • کریمی، محمد کارآفرینی اجتماعی، رهیافتی‌ نو در سیاست‌گذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد [دوره 11، شماره 46، 1399، صفحه 223-242]
 • کریمی، نازیلا شناسایی و ارزشیابی میزان مطلوب بودن سامانه ی مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان از دیدگاه کارکنان ستادی [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 283-300]
 • کریمی، نازیلا طراحی و اعتبار یابی مدل ارزشیابی عملکرد وظیفه ‌مدار مدیرگروه آموزشی [دوره 9، شماره 33، 1397، صفحه 291-328]
 • کریمی ارقینی، علی طراحی و ارائه الگوی مناسب برای ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در مدارس ابتدایی [دوره 12، شماره 6، 1400، صفحه 18-1]
 • کریمی حصاری، فرشید تبیین شرایط توسعه قصد کارآفرینی اجتماعی دانشجویان (رویکرد نظریه زمینه‌ای) [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 116-104]
 • کشاورزی، فهیمه مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روانشناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز [دوره 5، شماره 19، 1393، صفحه 1-22]
 • کشاورزی، مهدی طراحی الگوی روش‌های تدریس مبتنی بر توسعه آینده‌پژوهی در آموزش عالی ایران [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 157-174]
 • کشتی آرای، دکتر نرگس تدوین اهداف برنامه درسی در دوره متوسطه با تاکید بر تربیت شهروندی [دوره 4، شماره 13، 1392، صفحه 147-166]
 • کشتی آرای، نرگس شکاف نسلی و انتزاع ابعاد تربیت بین نسلی در قلمرو برنامه درسی: یک مطالعه کیفی [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 217-248]
 • کشتی آرای، نرگس تناسب نیازهای بخش صنعت با آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان های دخترانه و پسرانه (مطالعه موردی شهرستان فلاورجان) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 119-138]
 • کشتی آرای، نرگس بررسی تجارب زیسته دانش آموزان از تدریس مبتنی بر توسعه تفکر انتقادی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 99-117]
 • کشتی آرای، نرگس طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته‌های گروه فنی و مهندسی بر اساس تجارب زیسته اساتید و دانشجویان [دوره 8، شماره 30، 1396، صفحه 321-338]
 • کشتی آرای، نرگس تحلیل روش‌های تدریس هنر به منظور ارائه الگوی مطلوب در دوره ابتدایی ایران [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 79-100]
 • کشتی آرای، نرگس طراحی برنامه درسی مبتنی بر آموزش صلح در دوره ابتدایی، یک مطالعه کیفی [دوره 8، شماره 32، 1396، صفحه 239-270]
 • کشتی آرای، نرگس اصول و روش های مدیریت خشم در بوستان سعدی: دلالت هایی برای مدیران آموزشی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 209-246]
 • کشیشیان سیرکی، گارینه سیاست گذاری آموزش در ایران با توجه به نظریه حکمرانی خوب (مطالعه موردی؛ شاخص اعتماد عمومی) [دوره 11، شماره 45، 1399، صفحه 289-304]
 • کلانتری، مهدی ارائه چارچوب ادراکی برای نهادینه کردن شایسته گزینی مدیران در بانک ملی ایران [دوره 10، شماره 37، 1398، صفحه 161-188]
 • کلانتری، مهدی الگوی فراکتالی برنامه درسی دکترای رشته مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ایران با رویکرد بین فرهنگی [دوره 11، شماره 42، 1399، صفحه 273-294]
 • کمالی، محسن ارزیابی مقایسه ای سیستم اطلاعات مدیریت دانشگاهی با روش الگوبرداری جهت ارائه مدل بهینه کاربردی [دوره 11، شماره 43، 1399، صفحه 19-48]
 • کمالی، نقی تحلیلی بر عوامل سوق‌دهنده دانشگاه‌ها بر مسوولیت‌پذیری اجتماعی: رهیافتی جهت نیل به رسالت دانشگاه‌های نسل چهارم [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 16-32]
 • کمیجانی، علی بازنمایی‌های چندگانه در آموزش و یادگیری: انعکاس تجربیات عملی [دوره 8، شماره 31، 1396، صفحه 29-54]
 • کمیجانی، علی آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان: از اثربخشی تا کارآمدی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 305-324]
 • کنجکاو منفرد، امیررضا تحلیلی بر وضعیت ابعاد مدیریت دانش در نهادهای آموزش عالی و بررسی رابطه آن با نوآوری [دوره 5، شماره 17، 1393، صفحه 103-120]
 • کنعانی، مریم مروری نظام‌مند بر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل توانمندسازی فرهنگ یادگیری مدارس [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 15-1]
 • کوچکی، محمد تأثیرآموزش هدف گذاری بر خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 158-168]
 • کوچکی نژاد ارم ساداتی، مرضیه الگویابی ساختاری هوش معنوی بر فرسودگی شغلی معلمان با نقش میانجی تعهد سازمانی [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 25-40]
 • کوشازاده، سید علی اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان [دوره 4، شماره 15، 1392، صفحه 1-20]
 • کوشازاده، سید علی اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آنها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی [دوره 3، شماره 12، 1391، صفحه 163-187]
 • کوشازاده، سید علی ارایه الگوی جامع موبینگ (ترور روحی) در محیط کار با تأکید بر محیطهای آموزشی؛ پیشایندها، ابعاد و پیامدها [دوره 9، شماره 35، 1397، صفحه 69-90]
 • کولایی، قدرت اله مدل سازی نقش رهبری‌آموزشی مدیران ا