ارزیابی مدل فعالیت های یاد گیری خلاقیت محور در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،آموزگار منطقه زرندیه

چکیده

هدف از این پژوهش، ارزیابی مدل فعالیت­های یادگیری خلاقیت محور در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان ساوه می­باشد. این مدل بر سه بعد کلی شناختی، عاطفی و فراشناختی تکیه دارد. جامعه­ی آماری پژوهش، تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ساوه است، که در سال تحصیلی90 -89 مشغول به تحصیل می­باشند. براساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تک مرحله­ای 46 نفر از دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی (23نفر کنترل ،23 نفر  آزمایش) انتخاب شدند. این پژوهش به­صورت شبه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. ابزار پژوهش شامل آزمون تصویری تفکر خلاق تورنس فرم B و مشاهده­ی رفتار دانش­آموزان بود. پایایی فرم B از راه باز آزمایی در طی دو هفته باضریب پایایی 87/0 تایید شد و پایایی مشاهده از راه میانگین گرفتن بین مشاهده­ی سه نفر، با ضریب پایایی 85/0 مورد تایید قرار گرفت و روایی آنها به­وسیله متخصصین تایید شد. داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف استاندارد و آزمون کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که آموزش مهارت­های یادگیری بر مهارت­های شناختی، مهارت­های عاطفی و مهارت­های فراشناختی تاثیر معنی­داری داشت. در نهایت تاثیرمعنی­داری بین مهارت­های یادگیری وخلاقیت وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of the Creativity-oriented Learning Activities Model

نویسندگان [English]

  • A.H. Mohammad Davodi 1
  • M. Moghemi 2
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the creativity-oriented learning activities model in Saveh elementary schools. The model incorporates three dimensions, that is, cognitive, emotional, and metacognitive skills. The target population included all Saveh elementary students in the academic year 1389-1390. Using cluster sampling, 46 elementary school boys (n=23 as a control group, n=23 as an experimental group) were selected. This research was performed through a quasi-experimental pre-test and post-test with a control group design. Research instruments were Torrance Test of Creative Thinking (TTCT, form B) and student behavior observation. The test-retest reliability of form B was calculated to be 0/87 and the student behavior observation reliability was assessed to be 0/85 (calculated as the mean of 3 observers’ observation). The validity of both instruments was confirmed by the experts. The data was analyzed through descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (covariance test). The results revealed that teaching learning skills had a significant impact on cognitive, emotional and metacognitive skills. Further, there was a significant impact between learning skills and creativity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Learning activities
  • Cognitive
  • Emotional
  • Metac¬ognitive skills
  • Elementary schools