اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

-         فراهم کردن فرصت تسهیم دانش و یافته های پژوهش های علمی میان دانشگاهیان و پژوهشگران

-         تدارک فرصت انتشار جدیدترین یافته های پژوهشی در حوزه مطالعات مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته

-         کمک به تبادل اندیشه ها و نظریات علمی مطرح در حوزه مطالعات مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته

-         کمک به تحول حوزه نظر و عمل مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته

-         کمک به ارتقای دانش روش شناختی پژوهشی در حوزه مطالعات مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته

محورها و حوزه فعالیت نشریه:

-         مطالعات حوزه مدیریت فرایندهای آموزش و یادگیری

-         مطالعات حوزه برنامه های آموزشی و درسی

-         مطالعات حوزه تغییر و نواوری آموزشی

-         مطالعات مربوط به صلاحیت های حرفه ای مدیران و کارگزاران نظام های آموزشی

-         مطالعات مربوط به حوزه رهبری آموزشی

-         مطالعات مربوط به تعالی و بالندگی منابع انسانی نظام های آموزشی

-         مطالعات آینده پژوهی در نظام های آموزشی

-         مطالعات حوزه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی