اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عبادالله احمدی

علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

ebadahmadiyahoo.com
00989173168803

سردبیر

دکتر محمد رضا بهرنگی

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

behrangimryahoo.com
00989121304599

مدیر داخلی

دکتر عباس قلتاش

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

gholtash578yahoo.com
00989173187516
0000-0002-8050-3710

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد رضا بهرنگی

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

behrangimryahoo.com
00989121304599

دکتر نادر سلیمانی

مدیریت آموشی دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران.

drnasoleimaniyahoo.com
00989122010644

دکتر سید علیرضا سیادت

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

s.a.siadatedui.ac.ir
00989131100146

دکتر عباس قلتاش

علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

gholtash578miau.ac.ir
00989173187516
0000-0002-8050

دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم

مدیریت آموزشی استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

naveh20001yahoo.com
00989126443724

دکتر سلطانعلی کاظمی

مشاوره دانشیار.دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

kazemi_eduyahoo.com

دکتر سید احمد هاشمی

مدیریت آموزشی استاد تمام.دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

hmd_hashemiyahoo.com

دکتر محمود ساعتچی

مدیریت آموزشی استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

saatchiyahoo.com
0000-0002-2278-3179

دکترصادق ملکی آوارسین

مدیریت آموزشی دانشیار.دانشگاه

s.malakiac.ir