گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی(مطالعه موردی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی

2 دانشیار و رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

بررسی نتایح تحقیقات مربوط به ممیزی سیستم های آموزشی براساس استاندارد بین‌المللی ایزو 10015، بیانگر آن است که یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی برنامه‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، عدم به‌کارگیری روش‌ها و تکنیک‌های نیازسنجی آموزشی دقیق و عینی می‌باشد. در این مقاله تلاش شده تا ضمن شناخت نیازهای آموزشی شغل کارشناس مالی موسسه مالی و اعتباری مهر، تکنیک نیازسنجی آموزشی شغل محور به‌طور کاربردی به‌عنوان ابزاری جهت گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی تشریح گردد. این تحقیق از نظر هدف ازانواع تحقیقات کاربردی محسوب می‌شود. برای بررسی نظرات متخصصان از روش تحقیق زمینه‌یابی استفاده شده است. جامعه‌ی‌ آماری مورد بررسی در این تحقیق، کلیه مدیران و کارشناسان ارشد مالی موسسه مالی و اعتباری مهر در سراسر کشور به تعداد 61 نفر بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه‌ی لازم 21 نفر می‌شود که برای جلوگیری از افت نمونه، تعداد 30 نمونه انتخاب شد. نمونه‌گیری با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. به این ترتیب که در ابتدا از میان استان‌هایی که خوشه‌ها را تشکیل می‌دادند، چند استان انتخاب شده و تعداد نمونه لازم برحسب سهم آن استان به‌صورت تصادفی از میان شعب مختلف انتخاب شده است. برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش از دو پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد که پرسشنامه‌ی اول حاوی تعداد 30 گویه براساس شرح وظایف و پرسشنامه‌ی دوم مربوط به نیازهای استاندارد آموزشی مبتنی بر اولویت‌های مورد تایید مدیران و کارشناسان ارشد موسسه مالی و اعتباری مهر، حاوی 27 عنوان نیاز آموزشی بود. نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع عناوین نیازهای آموزشی، کمترین نیاز مربوط به آشنایی با اصول سرپرستی با 29.5% فاصله از استانداردهای آموزشی و بیشترین نیاز مربوط به آشنایی با مباحث بانکداری الکترونیکی با 60% فاصله از استاندارد آموزشی ‌می‌باشد. از رهیافت این بررسی و به جهت افزایش میزان موفقیت به‌کارگیری این روش در سایر سازمان‌ها، پیشنهاد می‌شود که قبل از انجام نیازسنجی آموزشی شغل محور، با توجه به اهمیت شرح وظایف در شناسایی استانداردهای آموزشی، دیدگاه خبرگان شغلی و نیز نتایج شبکه شغلی در حوزه‌ی مورد مطالعه، مورد بررسی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Progression from Quasi-needs Assessment to Real Education Needs Assessment: A Case study of Mehr Finance and Credit Union

نویسندگان [English]

  • A. Abdi 1
  • A. Naveh Ebrahim 2
چکیده [English]

A review of the literature on auditing educational systems based on international standard of ISO 10015 reveals that inefficiency of in-service trainings is due to not employing precise approaches and techniques of needs assessments. This paper sought to apply educational needs assessments for financial staff in Mehr Finance and Credit Union. The specific objective of the paper was to explain job-based needs assessment technique as an instrument in order to pass over the quasi-needs assessment to a real educational needs assessment. The population of this applied research included 61 financial managers and senior staff of the head quarters of Mehr Union. 30 managers and staff were selected as the study sample drawing on stage cluster sampling method. Two researcher-developed questionnaires were used to collect the data, one tapped into task duties with 30 items and the other was concerned with education standards with 27 items. The study revealed that from among the educational needs the least priority belonged to principles of supervision with 29.5% distance from standards and the highest priority belonged to knowledge of electronic banking with 60% distance from the standards. The study recommends that before undertaking job-related education needs assessment job experts’ views and job network results need to be scrutinized in such research areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education needs assessment
  • Education standards
Abbas poor, A. (2003). Advanced Human Resources: Approaches,
Processes and Applications. SAMT Publications, Tehran, Iran.
Abbaszadegan, S.M. & Torkzadeh, jafar (2009) Education Needs
Assessment in Organizations. Sherkat Sahami Enteshaar, Tehran, Iran
Barbazette Jean (2006) Training Need Assessment, Published by
Pfeiffer
Delaware, Ali (2009). Research Methods in Education and Psychology.
Publications of Payam Noor University, Iran.
Ebrahimi, Mahdi (1386) Educational Need Assessment of part-makers:
an Optimum Model. M.A. Thesis, Allameh Tabatabaee University,
Tehran, Iran.
Eidi, Akbar (2009). Problems of Educational Systems in Iranian
Organizations in the Context of Izo 20015. paper presented to the third
conference of Standard Systems of Education, Tehran, Iran.
Fathi, N. and Shabani Ravari, A. (2007). Applied and Scientific Model
for Training the Managers of Sipa Company. Morvarid Penhan
Publications, Iran.
Foroutani, Zahra (2009). Education Needs Assessment of the Employees
of Bank Melli in East Azerbaijan province. M.A. Thesis, Payam Noor
University - Central Branch, Tehran, Iran.
Frances and Roland bee (2003) Learning Needs Analysis and Evaluation
, British library.
Hasanpoor, Mohsen (2009). Educational Needs Assessment of
Employees of Bank Maskan in Khuzestan Province. M.A. Thesis,
Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
Kaufman, R. Herman, J. (1996). Strategic Planning in Education System.
Translated by F. Mashayekh and A. Bazargan, Madreseh Publications,
Iran.
Khorasani, A. & Eidi, A. (2010) Applied Techniques for Educational
Needs Assessment in the context of Izo 10015. Publications of the
Center for Education and Industrial research, Iran.
Kirkpatrick, Donald L, (1999) Evaluating Training Programs, the For
Levels, Second Edition Lotfi, Ali (2006). Education Needs Assessment
of the Employees of Bank Melli in Ardebil based on Survey Method.
M.A. Thesis, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Navehebrahim, Abdolrahim and Eidi, Akbar (2006). Measurement, An
Approach to Create Learning Universities. First Conference in
Organization Management and Leadership, Tehran, Iran.
Pakdel, Rahmatollah (2004) Administration and Leadership in
Organizations: Systematic Strategic Approach. Modiriat Publication,
Tehran, Iran.
Poorsafar, Ali (2002). Educational Needs Assessment of Managers in
Part makers of Iran Khodro Company. M.A. Thesis, Tehran University,
Tehran, Iran.
Schuler Randall S. & Jackson Susan E.( 1996) Human Resource
Management , West Publishing Company
Sharafi, Mohammad (2006). Education Needs Assessment of the
Employees of Maskan Foundation. M.A. Thesis, Shahid Beheshti
University, Tehran, Iran
Tada, Mariko ( 2004 ) Design and development of Standardized
Mitsubishi Plc Program Troubleshooting and Repair Training Manual,
Requirements of Master of Science Degree in Training and
Development, University of Wisconsin- stout
Wilson, John P. (2005) Human Resource Development: Learning and
Training for Individuals and Organizations, Kogan Page Publisher.