ارائه الگوی مدیریت اجرای آموزش مهارت های زندگی دانش اموزان ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30495/jedu.2022.28418.5695

چکیده

مقدمه و هدف: این مقاله به ارائه الگوی اجرایی آموزش مهارت های زندگی به دانش آموزان ابتدایی بر اساس مدل 4H  با استفاده از پژوهش ترکیبی پرداخته است. با مطالعه ادبیات پژوهش، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شده و نتیجه در قالب الگوی اجرایی ارائه شده است.
روش شناسی پژوهش: جامعه آماری در بخش کمی معلمان ابتدایی شاغل به تدریس در شهرستان رفسنجان شامل 1457 نفر هستند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه حداقل 304 نفر برآورد شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تبیین بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّی، 13 مصاحبه عمیق در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و به صورت گلوله برفی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها در خصوص مولفه های آموزش مهارت های زندگی و عوامل سه شاخگی، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و هم چنین روایی صوری و پایایی توسط محاسبه آلفای کرونباخ بترتیب با مقادیر 830/0 و 81/0 سنجیده و الگوی اجرایی تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و هم چنین بهره گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: الگوی پژوهش با 15 مولفه مهارت زندگی و 10 مولفه از عوامل سه شاخگی ارائه گردید.
بحث و نتیجه­ گیری: یکی از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر مهارت های زندگی، کتاب درسی یکی از عوامل زمینه ای است که میتواند 6 مولفه از مهارت های زندگی را شامل: ارتباطات، مهارت های قابل عرضه، خود مسوولیتی، اخلاق کاری، مدیریت، مهارت های زندگی سالم را پیش بینی کندو مهم ترین مولفه تاثیرگذار بعدی بر مهارت های زندگی، جامعه از عوامل رفتاری است که قابلیت پیش بینی 5 مولفه از مهارت های زندگی از جمله: تصمیم گیری، تفکر خلاق، هدف گذاری، حل مساله و خودآگاهی را دارد و مولفه های تاثیرگذار بعدی از عوامل سه شاخگی خانواده، تلویزیون و مدرسه هر کدام با قابلیت پیش بینی 3 مولفه از مهارت های زندگی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for managing the implementation of life skills training for elementary students

نویسندگان [English]

  • ali Jabbari 1
  • Mehdi Shariatmadari 2
  • yalda delgoshaei 2
  • Fereshteh Kordestani 2
1 PhD Student, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Life skills are abilities that enable a person to cope effectively with the demands and conflicts of life.The present study aims to provide a management model for the implementation of life skills training for elementary students based on the 4H and three-pronged model.
research methodology: The present research was a series of consecutive conversions (qualitative and quantitative) in terms of applied development objectives and in terms of data, and in terms of the type of study and the nature of the research, it was a systematic review in terms of quality and cross-sectional in terms of quantity. The statistical population of the study was all primary teachers working in primary schools in Rafsanjan (1457 people). Targeted and Delphi sampling methods were used to determine the sample size in qualitative dimension and Cochran sampling in quantitative dimension. The number of samples was estimated to be at least 304. The measuring instrument was two researcher-made questionnaires (Life Skills Questionnaire with 91 questions and Tricolor Factors Questionnaire with 27 questions).
Findings: The results of the present study showed that one of the most important components affecting life skills is the textbook of contextual factors that can include 6 components of life skills including: communication, deliverable skills, self-responsibility, work ethic, management, healthy living skills And the most important influential component on the life skills of society is one of the behavioral factors that can predict 5 components of life skills .
Conclusion: Research model with 15 life skills including communication skills, trustworthy skills, self-responsibility, work ethic, management, healthy living skills, critical thinking, approval, creative thinking, self-awareness, determination, problem solving, attention to others, self-esteem and 10 The component is presented from three factors including textbook, television, workshop, family, peers, community, cyberspace, counselor, extracurricular books and school.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills model
  • Elementary students
  • 4H model
  • three-pronged model

1.                Aflaki Fard, H. (2015). Investigating the effect of life skills training on self-efficacy and increasing happiness of female high school students in Isfahan's 4th district; Quarterly Journal of Counseling Research. [in perseian]

2.                Amoosoltani, S., Yazdkhasti, F., Oreyzi, H., Abbasi Jondani, J. (2021). The Effectiveness of Psychodrama with the Content of Life Skills on Loneliness, Happiness, Affective Relationship and Parents’ Social Support in Adolescent Girls Dependent on the Cellphone. Counseling Culture and Psycotherapy, 12(45), 239-268. [in perseian]

3.                Asadi, M. Aghaei, A., Atashpour, S. (2011). The effect of life skills training on the spiritual intelligence of female high school students. Scientific Journal of Women and Culture, 3 (9), 21-31[in perseian]

4.                Azami, M., and Jafari, A., and Karimi, N. (2012). Investigating the effect of life skills training on increasing the creativity of primary school children; Quarterly Journal of Initiative and Creativity in the Humanities, Volume: 2, Number 2. [in perseian]

5.                Bahrami, M. (2017). The Effectiveness of Life Skills Training on Reducing Tendenciy toward High-Risk Behavior in High-School Adolescents in Tehran. Policewomen Studies Journal, (27), 49-67. [in perseian]

6.                Duncan Rebecca D. (2000). Youth leadership lif outh leadership life skills de e skills development of par elopment of participants in the ticipants in the West Virginia 4-H camping program, Thesis submitted to the College of Agriculture, Forestry, and Consumer Sciences at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Agricultural and Environmental Education

7.                Fazalizadeh, S., and Masoumi Fard, M.(2020). How to Realize Life Skills in Elementary Education Curricula, Second National Conference on New Findings of Teaching-Learning in Elementary School, Bandar Abbas. [in perseian]

8.                Foroozeh, S. (2015). A Study of Attention to Creative Thinking Skills in Story Books of Age Group "C" Based on Guilford Creative Thinking Components, Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. [in perseian]

9.                Ghobakhloo, B. (2017). Providing a model of school life skills curriculum in primary school in Iran; PhD Thesis in Educational Management, Urmia University. [in perseian]

10.             Jahani, J.(2019). Investigating the extent of using Gilford's components of creativity in Persian children's magazines. Library and Information Sciences, 1-26. [in perseian]

11.             Jamali, M.(2014); The effect of life skills training on students' self-esteem, Master Thesis in Curriculum Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. [in perseian]

12.             Khanifar, H., Karimzadeh, k., Yazdani, H., Rahmati, M. (2021). Qualitative design of elementary school life skills curriculum based on expert opinions, Scientific Journal of Training & Learning Researches, Vol.16, No.2, Serial 30, Autumn & Winter 2019-2020, pp.: 57-72. [in perseian]

13.             Klinke, C. (2019). Translated by Shahram Mohammadkhani; Complete set of life skills to deal with: anxiety, depression, loneliness, shyness, failure, marital discord, loss, aging, pain, illness, injury; Specialized media publications. [in perseian]

14.             Mantegh, A., and Gholtash, A. (2020). The effect of life skills training on the expression and self-esteem of female first year high school students in District 1 of Shiraz, 8th Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Harms of Iran, Tehran. [in perseian]

15.             Meyer K. A (2015). Students’ Perceptions of Life Skill Development in Project-Based Learning Schools, Journal of Educational, Issues, Vol. 2, No. 1

16.             Mobini Dehkordi, A. Keshtkar Haranki, M. (2014). Investigating the effect of three-pronged model on social innovation (a case study of a company affiliated with the automotive industry), Journal of Innovation Management, third year, fourth issue, winter [in perseian]

17.             Naro A. and Laura L. Greenhaw (2017). Designing a 4-H Residential Summer Camp Experience, The Mississippi State University

18.             Rezaei, Z. (2009). Identifying and prioritizing the life skills of female students in Tehran, Master Thesis in Curriculum Planning, Tarbiat Moallem University. [in perseian]

19.             Rezapour M. Fallah, Y., Saberi, M. (2016). Evaluation of the effectiveness of intervention based on life skills training on the quality of life of women heads of households, Journal of Women and Society, Spring, Year 7 - Number 1. [in perseian]

20.             Saatchi, M., Kamkari, K., Askarian, M., (2010); Psychological tests; Virayesh Publications [in perseian]

21.             Sandra, J..Bailey, S., and Deen, M. (2002). Development of a Web-Based Evaluation System :A Tool for Measuring Life Skills in Youth and Family Programs, Family Relations, Volume 51, Issue 2, Pages: 101-189

22.             Sharma S. (2003). Measuring life skills of adolescents in a secondary school of Kathmandu: an experience, Kathmandu University Medical Journal (2003), Vol. 1, No. 3, Issue 3, 170

23.             Yousefi, R., Samadi, P. (2017). Success rate of Islamic life etiquette and skills curriculum (dignity plan) in students' problem-solving skills, Quarterly Journal of Curriculum Planning