تبیین عوامل مؤثر بر تجاری سازی تحقیقات در حوزه علوم تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

10.30495/jedu.2021.23706.4771

چکیده

مقدمه و هدف: تجاری سازی تحقیق در چند دهه اخیر به عنوان رویکردی جدید در تحقیقات دانشگاهی و علوم طبیعی گسترش فراوان یافته است. هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات در حوزه علوم تربیتی است.
روش شناسی: پژوهش حاضر به روش کیفی با استفاده از تحلیل محتوا انجام شد. مشارکت کننده گان، پژوهشگران حوزه علوم تربیتی بودند. روش نمونه گیری، از نوع هدفمند بود و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 16 نفر به عنوان نمونه مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آن ها در خصوص  چالش ها و مشکلات فرا روی تجاری سازی تحقیقات علوم تربیتی مورد بررسی قرار گرفت. مصاحبه ها با استفاده ارتباط مفهومی و ویژگی های مشترک بین کدهای باز، مفاهیم و مقولات یا مفاهیم ترکیبی مشخص شدند.
یافته ها: برای تحلیل داده ها و نتیجه گیری از یافته های تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد؛ نظرات صاحب‌نظران و افراد با تحصیلات، سوابق کاری و تجارب مرتبط با موضوع پژوهش را از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته دریافت شد که حاصل این کار منجر به یافتن مؤلفه‌های جدیدی برای تجاری سازی در حوزه علوم تربیتی گردید.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد، به فقدان سیاست ها و بسترهای لازم برای تجاری سازی که به نوعی به نبود قوانین حمایتی، آیین نامه و دستور العمل های اجرایی و نقصان زیرساخت های آیین نامه های قانونی موجود اشاره دارد. بر همین اساس، دولت و هیات ناظر بر مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی باید ضمن تدوین آیین نامه های مربوط به بسترسازی و اعمال سیاست های تشویقی موثر، در مورد  ایجاد مهارت های لازم و به وجود آوردن انگیزش و فرهنگ تجاری سازی در پژوهشگران عرصه علوم تربیتی و سوق دادن آن ها به سمت تجاری سازی تحقیقات اقدام کنند. علمی کردن تجاری سازی و دستیابی به قوانین مستحکم همچون سایر علوم، تا حد زیادی به کاربرد نتایج علوم تربیتی در موقعیت های واقعی زندگی بستگی دارد. همین امر باعث تقویت و توجه کاربردی کردن و تجاری سازی تحقیقات علوم تربیتی می شود و در نتیجه تجاری سازی تحقیقات است که باعث ارتقای آکادمیک هر چه بیشتر علوم تربیتی می شود، و باعث کارکرد، کاربرد و اثرگذاری آن در جامعه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Factors Affecting the Commercialization of Research in Educational Sciences

نویسندگان [English]

 • Maryam Lame 1
 • esmaeil kazempour 2
1 PhD Student, Educational Management, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Associate professor, Department of education, Tonekabon branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

The commercialization of research has expanded in recent decades as a new approach to academic research and natural science. The goal of present study is explaining the Factors Affecting the Commercialization of Research in Educational Sciences. The research approach used the kind of qualitative methodology by Content analysis, in this research, interviews using the conceptual linkage of common features between open source code, combined concepts and concepts or concepts have been identified. The sampling method used in this research, it is a qualitative-purposeful sampling And using the theoretical saturation index 16 educational science researchers were interviewed as a sample of the research community. Their attitude and attitude towards the challenges and challenges facing the commercialization of educational science research were examined. Data analysis and conclusions from the research findings were used through content analysis. Then the researcher, the opinions of experts and educated people, Obtained work experience and experiences related to the research topic through semi-structured interviews this led to the development of new components for commercialization in the field of education. The commercialization approach of research for the educational sciences can to achieve scientific competence, strengthen the scientific nature and increase understanding of public awareness as a feedback process is the result of commercializing research it promotes academic excellence in the educational sciences, and contributes to its functioning, application and effectiveness in society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Commercialization
 • Educational Science
 • Researches
 1. Ahmadi, B. & Meigounpoory, M. (2012). Identification of the factors that affect in choosing the university research commercialization strategies". International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences. Vol. 12, 140-147.
 2. Alaghband, A. (2010), Educational Administration Preparations (SixthEdition) Ravan Publications (in Persian).
 3. Amadi-Echendu, J. E., & Rasetlola, R. T. (2011). Technology commercialization factors, frameworks and models. Technology Management Conference, 27-30.
 4. Barimani, Khadijeh; Jamila Aghabbar Roudbari & Saeed Saffarian Hamadani, 2017 Commercialization of Higher Education, Outcomes, Challenges and Solutions, International Conference on Challenges and Strategies for Economic Development and Management, UAE-Dubai, Institute for Management and Development Research Institute of Culture and Art.
 5. Barnes, T., Pashby, I. and Gibbons, A., 2002; “Effective University–Industry Interaction: A Multi-case Evaluation of Collaborative R & D Projects”; European Management Journal; Vol. 20: pp 272-285.
 6. Biemans, W. G. and Harmsen, H. (1995). Overcoming the development, journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science, vol. 1, no. 2, pp: 7-25.
 7. Debackere, K. and Veugelers R., (2005); “The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links”; Research Policy; Vol. 34: pp 321–42.
 8. Downie, Jocelyn (2006). The Power of Money: Commercialisation of Research Conducted in Public Institutions, Journal of Otago Law Review, Vol. 11 No 2, pp: 305-324.
 9. Etzkowitz, H. (2003); “Research Groups as “Quasi-firms’: The Invention of the Entrepreneurial University”, Research Policy, vol. 32, pp.109–121.
 10. Fakoor, Bahman. (2006). Commercialization Mechanisms of the Scientific Achievements of the Iranian Scientific and Industrial Research Organization, Research Report, Iranian Scientific and Industrial Research Organization.
 11. Fakoor, Bahman; Haji Hosseini, Hojjatollah. (2008). "Academic Entrepreneurship and Commercialization of Research Results in Iranian Universities (Case Study of 7 Important Universities of Iran)". Journal of Science and Technology Policy, Vol. 1, pp. 59-70.
 12. Fakur, B. (2004). Commercialization of Research Result; Journal of Rahyaft, No. 34, pp. 1-9 (in Persian)
 13. Hajipour, Bahman-Motemani, Alireza, and Tayebi Abolhassani, Seyed Amir Hossein. (2016). Beyond the Factors of Successful Commercialization of Advanced Technology Products, Innovation Management 5 (4), pp 19-54.
 14. Hashemnia, Shahram-Emadzadeh, Mustafa-Samadi, Saeed & Sakati, Parviz. (2009). Commercialization Methods in Higher Education and Its Challenges. Quarterly Journal of Iranian Higher Education Association, 2, 35-56.
 15. Howells, J., & McKinlay, C. (1999). Commercialization of University research in Europe. Report to the Expert Panel on the Commercialization of University Research for the Advisory Councils on Science and Technology, Ontario, Canada.
 16. Jahed, Hossein Ali; Arasteh, Hamid Reza. (2013). Factors Affecting Organizational Extraversion in Commercialization, Quarterly Journal of Higher Education Research and Planning, No. 67, 2013, pp. 68-45.
 17. Jahed, Hossein Ali; Arasteh, Hamid Reza, Jafari, Parivash. (2011). Determining and Explaining Individual Factors Affecting Commercialization of Research Results; A Case Study of Islamic Azad University Science and Research Branch. Science and Technology Policy Research Quarterly, pp. 16-1-16.
 18. Kazemi, Mohammad; Zahra Safari and Leila Mohammadi. (1989). The Importance of Knowledge Commercialization in the Entrepreneurship Development Process at the University, First International Conference on Modern Research in Psychology, Counseling and Behavioral Sciences. Tehran: Permanent Secretariat of the Conference.
 19. Klofsten, M. and Jones-Evans, D. (2008). “Comparing academic entrepreneurship in Europe - The case of Sweden and Ireland”; Small Business Economics; Vol. 14: pp. 299-309.
 20. Llano, j. a. (2006). “The university environment and academic entrepreneurship: a behavioral model for measuring environment success”; Howe School of Technology Management.
 21. Lockett, A., Wright, M., 2005; “Resources, capabilities, risk capital and the creation of university spin-out companies”; Research Policy; Vol. 34: pp. 1043–1057.
 22. Marques J.P.C., J.M.G. Carac¸ H. Diz. (2009). How canuniversity–industry government interactions change the innovation scenario in Portugal? The case of the University of Coimbra, Technovation, 26, pp. 534–542.
 23. Mohammadpour, Bakhtiar-Rahimian, Hamid; Abbaspour, Abbas & Delavar, Ali. (2012). Recognizing the Challenges of Commercialization of Educational Management Research by Presenting the Theory of the Quarterly, New Approaches to Educational Management, Third Year, No. 11, pp. 1-26.
 24. Nowotny, H. (2006). Real Science is Excellent- how to Interpret Post- Academic Science, Mode 2 and ERC; Journal of Science Communication, Vol. 5, No. 4, pp. 1-4.
 25. Paya, Ali. (2008). Critical Considerations on Two Concepts of Religious Science and Indigenous Science, Second Congress of Humanities, Tehran Humanities Research Institute.
 26. Pourazat, Ali Asghar; Gholipour, Arian Vandirankhanloo, Samira. (2010). Explaining the Barriers to Academic Entrepreneurship and Knowledge Trading at the University of Tehran. Journal of Science and Technology Policy, Vol. 4, pp. 65-76.
 27. Pournaghi, Roya and Hejazi, Akram Sadat. (1979). Investigating Factors Affecting Knowledge Commercialization from the Viewpoints of Postgraduate Students of Shahid Rajaee University. Journal of Information Processing and Management. No. 34. Pp 686-696.
 28. Siegel, D. S., Waldman, D. A., Atwater, L.E., Link, A. N. (2004). “Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration”; Journal of High Technology Management Research; Vol.14: pp 111–133.
 29. Siegel, D. S., Wright, M. (2007). “Intellectual property: the assessment”; Oxford Review of Economic Policy; Vol. 23, NO. 4: pp 529–540.
 30. Turk, J. L. (2017). The Landscape of the Contemporary University. Canadian Journal of Communication, 42 (1).
 31. Wright, M., Clarysse, B., Mustar P. and Lockett A. (2007). “Academic Entrepreneurship in Europe”; Edward Elgar, Cheltenham and Northampton; 172-3.