ارائه مدلی برای نهادینه کردن و بررسی وضع فعلی کار تیمی در اداره کل بهزیستی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد بندر عباس ،دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استادتمام، مدیر گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران ،دانشکده اقتصاد و علوم تحقیقات ، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسلامی ، بندرعباس، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی ،بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، همواره این مفهوم پربازتاب است که صرفا توانایی و استعدادهای فردی برای نیل به اهداف کافی نیست، بلکه یک اصل مهم آن است که افراد بتوانند با یکدیگر و در قالب تیم‌های گوناگون کاری فعالیت کنند. هم چنین یافتن راه حل‌های خلاق و جدید برای مسائل پیچیده، هر روز دشوارتر می‌شود ، بنابراین هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای نهادینه کردن و بررسی وضع فعلی کار تیمی در اداره کل بهزیستی استان فارس بود. روش شناسی: روش تحقیق ترکیبی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان سازمان بهزیستی در رابطه با کار تیمی و خبرگان علمی استادان مرتبط در حوزه کار تیمی و افراد صاحب نظر و  جامعه آماری در بخش کمی همه مدیران رده‌های بالا و میانی و کارکنان اداره کل بهزیستی استان فارس به تعداد 207 نفر بود. روش نمونه‌گیری بخش کیفی نمونه گیری هدفمند بود، خبرگان علمی و خبرگان حرفه‌ای تعدادی با قضاوت محقق، به عنوان نمونه انتخاب شدند و با آنها مصاحبه عمیق انجام شد. برای به دست آوردن حجم نمونه بخش کمی از فرمول کوکران استفاده شد. از کل افراد جامعه تعداد 135 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند که به صورت تصادفی طبقه‌ای سهم  هر معاونت مشخص و سرانجام به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل کیفی از روش تجزیه و تحلیل موضوعی و تحلیل محتوا استفاده شد، تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات مرتبط با اجزاء مدل و آزمون کل مدل تحقیق به ترتیب با استفاده از روش داده بنیاد و آزمون T تک نمونه‌ای انجام شد.یافته ها یافته‌های پژوهش بر اساس مدل  پژوهش مشتمل بر پنج بعد و 37  مولفه نشان داد، نتیجه گیری: نهادینه کردن کار تیمی در اداره کل بهزیستی استان فارس در همه ابعاد و مولفه‌های مدل (شامل شرایط علی، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها) پایین‌تر از حد متوسط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for institutionalizing and reviewing the current status of teamwork in the General Welfare Office of Fars Province

نویسندگان [English]

  • seyed reza nazariyan 1
  • Nader gholi ghourchian 2
  • mehdi bagheri 3
  • kolsom nami 4
1 educatinal management group.azad islamic universit.bandar abbas.iran
2 full professor and head department school of management and economic department of higher education science and research branch .the islamic azad university .tehran.iran
3 Associate Professor of Management, Islamic Azad University of Bandar Abbas and head of the Islamic Azad University of Bandar Abbas.iran
4 assistant professor of Educational Management group.Bander Abbas unit.azad Islamic University.bandar Abbas.Iran
چکیده [English]

Introduction: In governmental and non-governmental organizations today, the concept is always reflected that not only individual abilities and talents are not enough to achieve goals, but also an important principle that people can work together and in the form of various work teams. Also, finding creative and new solutions to complex problems is becoming more difficult every day, so the purpose of this study was to provide a model for institutionalizing and examining the current state of teamwork in the General Welfare Department of Fars Province. Methodology: The research method was combined. The statistical population in the qualitative section includes experts of the Welfare Organization in relation to teamwork and scientific experts of related professors in the field of teamwork and experts and the statistical population in the quantitative section of all senior and middle managers and employees of the General Department of Welfare of Fars Province 207 people Was. Sampling method the qualitative part of the sampling was purposeful, a number of scientific experts and professional experts were selected as a sample by the researcher, and in-depth interviews were conducted with them. Cochran's formula was used to obtain a small sample size. From the total population, 135 people were selected as the sample size, which were randomly selected as the share categories of each deputy and finally selected by simple random method. For qualitative analysis, thematic analysis and content analysis were used. Data analysis and testing of hypotheses related to the components of the model and testing of the whole research model were performed using the data data method and one-sample t-test, respectively. Research based on a research model consisting of five dimensions and 37 components showed, conclusion: Institutionalizing teamwork in the General Department of Welfare in Fars province in all dimensions and components of the model (including causal conditions, contextual conditions, interventionist conditions, strategies and consequences) lower It was moderate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutionalization
  • Teamwork
  • Welfare
Baker, D., & Amodeo, A. M., & Krokos, K. J., & Slonim, A., & Herrera, H. (2011). Assessing teamwork attitudes in healthcare: development of the TeamSTEPPS teamwork attitudes questionnaire. QualSaf Health Care, 19, 1- 4.
Barney, J. B., & Wright, P. M. (1998). On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human. Resources Management, 37(1), 31-46.
Brandt, B., Lutfiyya, M.N., King, J.A., Chioreso, C. (2014). A scoping review of interprofessional collaborative practice and education using the lens of the Triple Aim. Journal of Interprofessional Care, 28(5), 393-9.
Godard, a., Choi, S., & Owee, K. (2016). Transformational leadership, empowerment, and job satisfaction: the mediating role of employee empowerment. Human Resources for Health, 146-123.
Ghobadi,M., Zolfaghari Zafarani ,R., Kalantari,M.(2018). Provides a perceptual framework for institutionalizing the qualifications of managers in Bank Melli Iran. A new approach in educational management,10 (37 - serial number,1), 161-188. [in persian]
 
 
 
 
Heidarian, M., Raisi, H., and Ghanipour, S. (2019). The Impact of Organizational Socialization on Team Work of Employees in Shahrood Municipality. Fourth International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Takestan, Takestan Higher Education Institute. [in persian]
Hey, t., Yang, C., Feng , S., & Yang, T. (2017).  The Relationship between Transformational Leadership Style, Cognitive Confidence, and Group Effectiveness and the Impact of These Variables on Team Performance. Frontiers of Business Research in China volume, 41-63.
 Nadi, M., Ahanchian ,M., Nogani Dokht Bahmani,  M .,Shojaei, K .(2016). Qualitative Analysis of Khorasan Higher Education Managers' Viewpoints on Team Building and Cardio Case Study: Ferdowsi University of Mashhad. Journal of Khorasan Cultural-Social Studies, 11(2), Winter. [in persian]
Van den Bossche, P.,Koeslag-Kreunen, M. G. M., Van der Klink, M. R., & Gijselaers, W. H. (2018). Leadership for team learning: the case of university teacher teams. Higher Education, 75(2), 191–207.