شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی و شخصی موثر بر رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: بی تردید، عدم وجود یک تصویر مشترک، تبعات و عواقبی را، هم از نظر فردی و هم از لحاظ کار تیمی و سازمانی به دنبال خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی وشخصی موثر بر رفتارمدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران بوده است.
روش شناسی پژوهش: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی- پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در بهار 1398 در 33 شعبه این اداره، به تعداد 39220 نفر بودند که از این میان با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند داده ا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 72 گویه (شرایط موقعیتی 42 و شرایط شخصی 30 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم افزارهایSPSS  و AMOS مورد تحلیل قرارگرفت.
یافته­ ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی وتأییدی نشان دادمولفه های ارزیابی عملکرد، شرایط و جایگاه شغلی، ابهام نقش(عوامل استرس زای شغلی)، مبادله رهبر-عضو،  فرهنگ سازمانی، مهارت های سیاسی، سلسله مراتب پاسخگوئی، تبیین کننده شرایط موقعیتی (وضعیتی) و مولفه ها ، خودکنترلی(خود ارزیابی)، جذابیت شخصی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و وجدان(وظیفه شناسی) تبیین کننده شرایط شخصی موثر بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران، بوده اند.
بحث و نتیجه­ گیری: یافته های حاصل از آزمون فریدمن در بحث رتبه بندی مولفه ها نشان داد که در میان کلیه ابعاد، بالاترین اولویت مربوط به مولفه خودکنترلی با میانگین رتبه 17/8 و پائین ترین اولویت (دوازدهم) مربوط به مولفه سلسله مراتب پاسخگوئی با میانگین رتبه 31/4 بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Situational and Personal Predictors Components Affecting the Mental Imaging Management Behavior in Tthe Education Department of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

 • Mahdieh Bagheri Ghajari 1
 • mohammad salehi 2
 • maryam taghvaeeyazdi 2
1 PhD candidate of Educational Sciences, Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Undoubtedly, the lack of a common image will have consequences, both individually and in terms of teamwork and organization. The purpose of this study was to identify and rank the situational and personal the situational and personal predictors components affecting the mental imaging management behavior in the education department of Mazandaran province.
Research methodology: This applied study was conducted using descriptive-survey and cross-sectional approach. The statistical population included the education staff of Mazandaran province in 33 branches of this department in spring 1398 (39220 persons), and through using the amultistage random cluster sampling method with Karajsi and Morgan, 380 were chosen as the sample of the study. Data were collected using a researcher-made questionnaire with 72 items (situational conditions 42 and personal conditions 30 items) and analyzed by SPSS and AMOS software.
Findings: The findings showed that according to the results of exploratory and confirmatory factor analysis, components of performance evaluation, job conditions and position, role ambiguity (job stressors), leader-exchange member, organizational culture, political skills, accountability hierarchy, explaining situational conditions and components self-control, personal attraction, self-confidence, need for power, and conscience, which explain the personal circumstances affecting the management of subjective imagery in the Education Department of Mazandaran Province.
Conclusion: Findings from Friedman test considering the components ranking showed that among all dimensions, the highest priority was related to the self-control component with an average rank of 8/17 and the lowest priority (twelfth) was related to the accountability hierarchy with an average rank of 4/31.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ranking
 • Mental Imaging
 • Management Predictor
 • Personal Predictor
 • Department of
 • Education of Mazandaran Province
 1. Chen, Y., & Fang, W. (2013). The Moderating Effect of Impression Management on the Organizational Politics–Performance Relationship, Journal of Business Ethics, Vol. 79: 263-277.
 2. Damghanian, H., Ebrahimi SA., Nikoei M. (2018). Teachers' Image Management Tactics (Case Study: Secondary School Teachers in Semnan, Mehdi Shahr, Sorkheh), Organizational Culture Management, Volume 16, Number 3, Pp. 591-615. [In Persian]
 3. Damghanian, H., Yazdani Ziarat, M. (2016). Predictive and Personal Predictors of Mental Imaging Management Behaviors in the Organization, Management Studies (Improvement and Transformation), No. 80, 27-46. [In Persian]
 4. Deihim, J., Moghoul, A., Fotouhi M. (2016). The Role of Image Management in Organizations (with Emphasis on Educational Organizations), Quarterly Journal of New Research in Management and Accounting, No. 16, pp. 221-241. [In Persian]
 5. Farhangi, A., Maleki, M., Fattahi, M., Vasegh, B. (2010). A Study of Effective Factors on Effects Management and Its Consequences, Quarterly Journal of Humanities Teacher - Management Research in Iran, 14 (3), pp. 173- 194. [In Persian]
 6. Gegenhuber, T., & Dobusch, L. (2017). Making an impression through openness: how open strategy-making practices change in the evolution of new ventures. Long Range Planning, 50(3), 337-354.
 7. Gheisari, B., Moazzami, M., Sobhani, A. (2021). Identifying the Dimensions and Components of Human Resource Improvement based on the Transformational Leadership Approach in the Directorate of Education of Tehran Province. Journal of New Approaches in Educational Administration, 12(1), 68-54. doi: 10.30495/jedu.2021.24106.4840. [In Persian]
 8. Gofman, D.E. (1978). The presentation of self in everyday life, Garden City, NY: Doubleday: 40.
 9. Gwal, R. (2015). Tactics of Impression Management: Relative Success on Workplace Relationship, The International Journal of Indian Psychology, Volume 2, Issue 2, pp. 37-44.
 10. Hassani, M., Ghasemzadeh Alishahi, A., Kazemzadeh, M. (2013). The role of conscientiousness and perceptual control over employees’ satisfaction and job stress, Health and Wellness Journal, Volume 4, Number 1, pp. 47-56. [In Persian]
 11. Kazemi, S., Javidi, H. & Aram, M. (2010). The impact of communication skills on the job to experts, a new approach in the Journal of Educational Administration. No. 4, pp. 63-80. [In Persian]
 12. Keiser Nathanael, L., Payne Stephanie, C. (2019). Are employee surveys biased? Impression management as a response bias in workplace safety constructs, Safety Science, 118 (2019) 453–465.
 13. Mahdavi, A. (2017). The Impact of Image Management Tactics on the Performance of Employees of the Ministry of Defense, 4th Conference on Economics and Applied Management with a National Approach, Babolsar, Hazrat Masoumeh University of Qom, Islamic Azad University, Rafsanjan Branch Payame Noor, Yazd Branch, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Bu Ali Sina University. [In Persian]
 14. Mehdipoor, M. (2020). The Effectiveness of Organizational Culture and Job stress on Personnel Productivity of university. Journal of New Approaches in Educational Administration, 11(45), 305-318. [In Persian]
 15. Mayer, C. H. (2020). Key concepts for managing organizations and employees turning towards the Fourth Industrial Revolution. International Review of Psychiatry, 1-12.
 16. Rosenfeld, P. R., Giacalone, R. A., Riordan, C.A. (1995),"Impression management in organizations: theory, measurement and practice", New York: Routledge.
 17. Schokker, M.C. (2007), "The use of Impression Management tactics in group's overtime and the effect on the interpersonal outcomes of liking, competence and performance", Final Master Thesis of Organizational Change and Consultancy, Faculty of Economics and Business Administration, University of Maastricht.
 18. Sharifi, SM., Nargesian, A. (2013). A Study of the Relationship between Impact Management with Its Behavioral Consequences among Managers and Employees of Tehran University Libraries, Academic Library and Information Research, Volume 47, pp. 97-112. [In Persian]
 19. Spoorthi, GVN. (2020). Different Impression Management Techniques Used in Organizational Settings. Journal of Critical Reviews, 7 (13), 1430-1435. doi:10.31838/jcr.07.13.234
 20. Tabarsa, G. Moeini Karbakandi, M. (2014). A Study of the Relationship between Imaging Management and Job Burnout, Management Studies (Improvement and Transformation), Year 23, No. 76, Pp.157-186. [In Persian]
 21. Uziel, L. (2012). "Rethinking Social Desirability Scales from Impression Management to Interpersonally Oriented Self-Control". Perspectives on Psychological Science, 5(3): 243-262.
 22. Wayne SJ, Liden R.C (2003). Effects of impression management on performance ratings: Alongitudinal study. Academy of Management Journal, 38(1): 232- 260.
 23. Yadegar, M., Seif, M. (2017). Burnout prediction model based on organizational justices and commitment, change intention, role conflict and ambiguity. Journal of New Approaches in Educational Administration, 8(29), 53-70. [In Persian]
 24. Yazdani Ziyarat, M., Rastegar, A. (2014). The Impact of Political Skills on the Ability to Use Other Mental Image Management Techniques: North Khorasan Governorate Employees, Organizational Resource Management Research, Volume 3, Number 3, pp.112-134. [In Persian]
 25. Yazdani, H., Abbaspour, A., Sajjadi Nasab, A., Karimi, T. (2010). Image management in the interests of the organization or the individual: the impact of upward image management tactics on organizational citizenship behavior, public management, Volume 2, Number 5, Fall and Winter 89, pp. 107-124. [In Persian]
 26. Zivnuska, S., Kacmar, K., Witt, M.L., Carlson, D.S., Bratton, V.K. (2010). Interactive effects of impression management and organizational politics on job performance. Journal of Organizational Behavior, Vol. 25: 627–640