ادراک معلمان از وضعیت سلامت سازمانی مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند

2 دانش‌آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه تهران

چکیده

سلامت سازمانی عبارت است از توانایی یک سازمان برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریت خود. در مدرسه سالم معلّمان به آموزش و یادگیری متعهد هستند، آنان اهداف بالاتر ولی قابل حصول برای دانش‌آموزان در‌نظر‌می‌گیرند، و محیط یادگیری منظم و جدّی است. این تحقیق با هدف «بررسی ادراک معلمان از سلامت سازمانی در مدارس پسرانه دولتی مناطق 3 و12 آموزش و پرورش شهر تهران» صورت گرفته است. از روش تحقیق پیمایشی برای پاسخ به سؤال‌های پژوهش استفاده شده و آزمون‌های آماری t تک‌گروهی، t مستقل، و تحلیل واریانس با استفاده از نرم‌افزار spss به‌کار برده شده است. سلامت سازمانی مدارس از طریق پرسشنامه مبتنی بر مدل ماتیو مایلز مورد سنجش قرار گرفته است. نمونة آماری شامل 281 نفر از معلمان در سه مقطع تحصیلی است که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی انتخاب شده‌اند (108 نفر از منطقه3 و 173 نفر از منطقه12). نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از نظر معلمان، میزان سلامت سازمانی مدارس هر دو منطقه به طور معنی‌داری بالاتر از میانگین و رضایت‌بخش است. مدارس منطقه 3 نسبت به مدارس منطقه 12 از سلامت سازمانی بالاتری برخوردار هستند. در بین مقاطع تحصیلی، مدارس مقطع ابتدایی از سلامت نسبتاً بهتری برخوردار هستند. مدارس مقاطع راهنمایی و متوسطه در مراتب بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Perception of Teachers about Organizational Health in Boy Public Schools of Educational Districts 3 and 12 in Tehran

نویسندگان [English]

 • D. GH 1
 • E. M 2
چکیده [English]

Organizational health (OH) is the ability of an organization to carry out its mission successfully. In the health school, teachers are committed to teaching and learning. They consider high but achievable goals for their students, and learning environment is orderly and serious. The purpose of this study is to compare the OH of boy public schools in educational districts 3 and 12 inTehran. The survey research method was used to answer the research questions. One samples T- test, independent samples T- test, and analysis of variance (one way ANOVA) were used to analyze the data. The data were collected through a questionnaire of school health based on Miles model. The sample were 281 teachers selected according to relative randomly sample (108 person from district 2 and 173 person from district12). The results of the study indicated that, in according to teachers, the degree of OH of both districts was significantly above the mean and therefore satisfactory. The degrees of district 12 were greater than those of district 3. Primary schools, compared with guidance and high schools, enjoyed a greater degree of OH.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Health (OH)
 • Schools
 • Tehran
 1. 1.      Abbaspoor, A. (2003). "The Concept of Structure and its Role in Resolving of Educational Problems", Administration in Education Quarterly, No.33, PP.5-34. 
 2. Adler, B., et.al. (2003). SDDOT Organizational Health Assessment. University of south Bakota. http:// www. state.sd. us/ Applications/ HR19ResearchProjects/Projects%5CSD200206.ExecutiveSummary.pdf
 3. Alagheband, A. (1999). "Organizational Health of School", Administration in Education Quarterly, No.21, PP.14-33.  
 4. Bratton, J., & Gold, J. (2003). Human Resource Management. New York: Palgrave Macmillon.
 5. Davis, K. & Newstrom, J.W. (1993). Organizational behaviour: human behaviour at work. Translated in to Persian By Mohammad Ali Toosi. Tehran: Center of Governmental Management Education.
 6. Eskandari, A. (1999). The Relationship between Organizational Health and Performance in Middle School of Meshkinshahr. Master Dissertation, University of Tehran.  
 7. Ghorooneh, D. (2008). The Relationship between Organizational Health and effectiveness in the Boy Public Schools of Educational Districts 3 and 3 of Tehran. Master Dissertation, University of Tehran.   
 8. Hosley, N. S. (2005). Collective Efficacy, Organizational Health and Student Performance: Implications for School Reform Initiatives. Doctoral Dissertation in educational leadership. The Pennsylvania State University: college of Education.
 9. Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2003). Educational Administration: Theory, Research, and Practice. Translated in to Persian By Mirmohammad Seyyedabbaszadeh, Urmia : University of Urmia.
 10. Hoy, W.K., & Feldman, J.A. (1987). "Organizational Health: The Concept and Its Measure". Journal of Research and Development in Education, Vol. 20, No.4, Pp.30-42.
 11. Hoy, W.K., & Woolfolk, A.E. (1993).  "Teachers' Sense of Efficacy and the Organizational Health of Schools". Elementary School Journal, Vol.93, No.4, Pp.355-372.  http://www.eric.ed.gov
 12. Hoy, W.K., Tarter, C.J., & Kottcamp, R.B. (1993). "Open School and Healthy School: Measuring Organizational Climate". Educational Administration Quarterly, Vol.75, No.3, Pp.20-39.  http://www.eric.ed.gov
 13. Jahed, H. (2005). "Organizational Health". Tadbir Journal, No.159, PP.16-21.
 14. Mirjalili, S. M. (2005). The Relationship Between Organizational Health, Efficiency of teachers, and Achievement of Students in Middle Schools of Yazd.. Master Dissertation, Allameh Tabatabaee University. 
 15. Polin, L., & Leclerc, S. (2004). Organizational health: evaluation and implementation process. Canada Council for the Arts.  http://www.Canadacouncil.ca
 16. Rezaee, H. (2001). "Strengthen employee motivation, A strategy for active participation in short-term classes".  Administration in Education Quarterly, No.27, PP.26-36.   
 17. Saraee, H. (1993). An Introduction to Sampling in Research. Tehran: SAMT.
 18. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2005). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah.
 19. Seyed Abbas Zadeh, M. M. (1987). "Teaching Profession and Job Satisfaction of Teachers" .Education Quarterly, No.21, PP.58-76.
 20. Taheri, A. (2003). The Relationship between Organizational Health and Morale of Teachers in the Boy Public Schools of Tehran. Master Dissertation, University of Tehran. 
 21. Thomasson,V.L. (2006). A study of the relationship between school climate and student performance on the Virginia Standards of Learning tests in elementary schools. Doctoral Dissertation. Virginia Commonwealth University: School of Education. http://ezproxy.umuc.edu/login?url=http://proquest.umi.com/
  pqdweb