انتقال یافته‌های تحقیقات کشاورزی با تاکید بر مولفه‌های خلق دانش و فناوری آموزش از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 گروه آموزش بهره برداران، مرکر تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

هدف پژوهش طراحی مدل مطلوب مدیریت دانش با تاکید بر مولفه خلق دانش و فناوری آموزش از دور که با بکارگیری مدل­سازی ساختاری تفسیری در کنار مدل­سازی معادلات ساختاری می­باشد. روش انجام پژوهش ترکیبی می­باشد. در مرحله اول جمع­آوری اطلاعات از روش دلفی از متخصصین انتقال دانش، شاخص­های اصلی استخراج و روایی آن تعیین گردید و در مرحله کمی پس از تعیین پایایی­، پرسشنامه در اختیار آزمون­شوندگان قرار گرفت. جامعه آماری1930 نفر شامل اعضای هیات علمی 325 نفر، مروّجان1300نفر و مربیان آموزشی 305 نفر از شاغلین موسسه­ها و مراکز تحقیقات کشاورزی بوده­اند که بر پایه جدول مورگان حجم نمونه به تفکیک گروه­ها به نسبت جمعیت­شان به شماره 641 نفر برآورد شد و نمونه­ها با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی گزینش شده­اند. به منظور بسط مفهوم مدیریت دانش از طریق آموزش از دور، پرسش پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ بررسی و استاندارد گردید در نتیجه یافته­های تحقیق، نشان می­دهد که 8 مولفه در انتقال دانش از طریق آموزش از راه دور اثر گزارند که خلق دانش و فناوری آموزش از دور را به عنوان دو شاخص اصلی معرفی که نقش بسزایی در انتقال یافته­های پژوهشی از طریق از راه دور دارند و مدیران نظام دانش و اطلاعات کشاورزی  باید به این دو مولفه نسبت به سایر مولفه ها، اهمیتی ویژه داشته باشند. پیشنهاد می شود ضمن مشارکت دادن کشاورزان در خلق دانش برای انتقال سریع یافته­های تحقیقات به بهره­برداران از فناوری­های آموزش از راه دور استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transfer findings of agricultural research with emphasis on the components of creating knowledge and technology of distance education

نویسندگان [English]

  • H .A Najafi hezarjaribi 1
  • Sh Noruzi 2
1 pnu univercity
چکیده [English]

The purpose of the research is to design a Transfer findings with an emphasis on the compounent creation of knowledge and technology of distance learning that uses structural interpretive modeling along with modeling structural equations. The research method is a combinatorial. In the first stage of data collection with the Delphi method of knowledge transfer specialists, the main indicators were extracted and its validity was determined and at the quantitative stage after determining the reliability of the questionnaire, was provided to test examiners. The statistical population is 1930 people, including 325 faculty members, Promoters 1300 people, educational instructors of 305 people who were staff of agricultural research institutes and centers that based on Morgan's table the sample size was estimated to be 641 people by population group and samples were selected by using random stratified sampling method. In order to develop the concept of Transfer findings through distance learning, the research questionnaire was analyzed by using factor analysis and Cronbach's alpha. As a result, the research findings show the research Which has eight components in knowledge transfer through distance learning introduced the creation of knowledge and technology of distance learning as two main indicators that play a significant role in the transfer of research findings from a distance. And the managers of the agricultural knowledge and information system should have these two components more important than other components. It is suggested that, in addition to contribute of farmers in creation of knowledge, in order to rapid transfer of research findings to the users, distance education technologies should be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • distance learning technologies
  • transfer of findings
  • creation of knowledge
  • Knowledge Management
  • Agricultural research
-                 Akpabio,I. (2007). Agricultural Extension Officials and Utilization of Information and Communication Technologies In the Niger Delta, Nigeria . journal of Extension Systems, 23, 23-28.
-                 Aries, S., Naniek U. H. and Mahardian Y. H. (2012). Key Success factors that Influence Knowledge Transfer Effectiveness: A Case Study of Garment Sentra at Kabupaten Sragen. Procedia Economics and Finance.4, 23-32.
-                 Black,G.(2002).Acomparsion of traditional, Online and hybrid methods and of course delivery . Available online at: http://Jbao.atu.edu/Spring2002/black.pdf
-                 Broadbent, B. (2003). Selecting training to deliver in an e-learning model. Retrieved May 20, Available online at www. E-learning hub.com/articles/selecting-training.html.
-                 Falon,K.(2004).Estandards of Electeronic Learning , Translator:Bagheri , F. & Kouchak,M,Tehran:Association of  development of Educational Technology of  Export Schooles.
-                 Graham, I. D., Logan, J., Harrison, M. B., Straus, S. E., Tetroe, J. and Caswell, W. (2006). Lost in knowledge translation: Time for a map? The Journal of Continuing education in the Health Professions, 26(1), 13–24.
-                 Keshavarzi,M.H & et.al .(2013). Feasibility study of e-learning deployment in Marvdasht Islamic Azad University, Faculty of Education and Psychology, in 2012,Megazine of Academic E-Learning 4(1)20-27.
-                 Kurzweil , R. (1999). The age of spiritual Machine, When Computer Exceed Human Intelligence, Viking press . 388-389.
-                 Lee, In – Sook. (2000). Imagings of virtual university: based banathy’s image-building Sejong university.
-                 Mahdizade, H., Biemans, H. and Mulder, M. (2008). Determining Factor of The Use of E-Learning Environments by University Teacher .Computers and education. 51(1), 142-154.
-                 Moore, M. (1989). Three types of interaction. American Journal of Distance Education. 3(2), 1-6.
-                 Najafi,H. & et.al.(2014). A Review of the Cost-Effectiveness Analysis Method in Far Eastern Higher Economics , Megazine  of  Letters  of Higher Education,7(26)77-94.
-                 Phang, M. M.S and  Foong, S.Y.  (2010) . Information Communication Technologies (ICTs) and Knowledge Sharing: The Case of Professional Accountants in Malaysia, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development. 7(1), 35-49.
-                 Schonwald, I.(2003). Sustainable implementation of e-learning as a change process at universities. Available online at: http;//e-learning reviews.org/publication/docs/2003-12-online-educat-schoenawld.pdf
-                 Smith, A. D. and Rupp, W.T. (2004). Managerial Implications of Computer – Based online /Face to Face Business Education: a Case Study. “Online Information Review. 2(2) , 9-10.
-                 Tornatzky, L. Fleischer, M. and Gray, D. (2002). Knowledge and Technology transfer in cooperative research settings. Retrieved Feb 2009. www.invent.ucsd.edu.
-                 Wilson, E. (2004). Factors Related TO The Internet OF Professional In Agricultural And Extension Education To Enroll IN An On-line Master’s Degree Program , journal of Agricultural Education, 45, 96-15.
-                 Zao, I. and Y. Zheng (2004). Factor Influencing Distance-Education Graduate Students’ Use Of information Sources: A User Study The Journal Of Academic Librarianship,30(1), 24-35.