شناسایی ابعاد مدیریت هوش فرهنگی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش شناسایی ابعاد مدیریت هوش فرهنگی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با رویکرد آمیخته با طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی از روش دلفی و در بخش کمی از روش توصیفی از نوع زمینه­یابی استفاده شد. در بخش کیفی از روش نمونه­گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع، تعداد 10 نفر و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 248 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسش­نامه­ی محقق ساخته با 63 سؤال بود. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی، جداول، میانگین، انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت نرمال بودن توزیع داده­ها و برای بررسی سؤال‌های پژوهش از آزمون های پارامتریک t تک نمونه­ای، تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شده است. در این پژوهش بر اساس اطلاعات مستخرج شده از طریق ادبیات پژوهش و مصاحبه با خبرگان، چهار بعد «هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی رفتاری» در قالب 9 مؤلفه اساسی «علاقه درونی، علاقه بیرونی، برنامه­ریزی، آگاهی، ارزیابی و چک کردن، دانش فرهنگ عمومی، دانش فرهنگ خاص، رفتار کلامی و رفتار عملی» برای مدیریت هوش فرهنگی شناسایی و دسته­بندی شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان می­دهد که، همه ابعاد و مؤلفه­های مدیریت هوش فرهنگی دارای بار عاملی بالای 5/0 می­باشند، لذا تأثیر همه ابعاد و مؤلفه­ها بر مدیریت هوش فرهنگی تأیید می­گردد. در بین ابعاد مدیریت هوش فرهنگی، بعد هوش فرهنگی انگیزشی دارای بیش­ترین تأثیر و بعد هوش فرهنگی فراشناختی دارای کم­ترین تأثیر است. همچنین در بعد هوش فرهنگی انگیزشی، مؤلفه­ی علاقه­ی بیرونی دارای تأثیر بیش­تر و مؤلفه­ی علاقه­ی درونی دارای تأثیر کم­تری است. در بعد هوش فرهنگی فراشناختی، مؤلفه­ی آگاهی دارای بیش­ترین تأثیر و مؤلفه­ی ارزیابی و چک کردن دارای کم­ترین تأثیر است. در بعد هوش فرهنگی شناختی، مؤلفه­ی دانش فرهنگ خاص تأثیر بیش­تر و مؤلفه­ی دانش فرهنگ عمومی تأثیر کم­تری دارد.همچنین در بعد هوش فرهنگی رفتاری، مؤلفه­ی رفتار عملی تأثیر بیش­تر و مؤلفه­ی رفتار کلامی تأثیر کم­تری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Aspects of Cultural Intelligence Management at Islamic Azad Universities of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • F Mohsen zadeh
  • V Falah
  • M Salehi
چکیده [English]

The main goal of this research was identifying aspects of management cultural intelligence at Islamic Azad Universities of MazandaranProvince. In qualitative part, 10 people selected based on the purposive sampling and in quantitative part, 248 people selected as statistical sample based on the stratified random sampling and Cochran formula. The data collection tool was a questionnaire contains 63 questions in 4 aspects which are as follow; cultural-motivational intelligence, cultural-metacognitive intelligence, cognitive cultural intelligence and cognitive behavioral intelligence’’ and 9 components that are internal interest, external interest, planning, awareness, assessment and checking, general cultural knowledge, specific cultural knowledge, verbal behavior, and practical behavior. In order to analyzing data we used Kolmogorov, Asmynernov, one sample T test, operative-exploratory analysis and structural equation. The result of Kaiser-Mayer and Bartlet scale reveal their adequacy and interdependence. According to operative-exploratory analysis results and evaluated operative, management of cultural intelligence in Mazandaran’s Azad Universities have 4 aspects that are; cultural-motivational intelligence, cultural-metacognitive intelligence, cognitive cultural intelligence and cognitive behavioral intelligence’’ and 9 components that are internal interest, external interest, planning, awareness, assessment and checking, general cultural knowledge, specific cultural knowledge, verbal behavior, and practical behavior. Cultural-motivational intelligence aspect have two components that are internal and external interest. Cultural-metacognitive intelligence aspect havethree components that are planning, awareness, assessment and checking. Cognitive-cultural intelligence aspect havetwo components that are general cultural knowledge and specific cultural knowledge. Cultural-behavioral intelligence aspect havetwo components that are verbal behavior and practical behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence Management
  • Islamic Azad Universities
  • Mazandaran Province
-                      Abzari, M., Etebarian, A., and Khani, A.  (2010). Influence of Cultural Intelligence on Group Effectiveness  (Case of: Mobarakeh Steel Company), Transformation Managemet Journal, 2 (4), 25-41.
-                      Ahanchian, M.R., Amiri, R., and Bakhshi, M.  (2012). Correlation between cultural intelligence and social interaction of nurses. Journal of Health Promotion Management, 1 (2), 44-53.
-                      Ahmadi, S.A., Safarzade, H., Hoozoori, M.J., and Dehnavi, F.  (2013). The Role of Cultural Intelligence of Managers on employees’ conflict resolution ability, Social Cognition, 2 (3), 35-46.
-                      Ahmadi, Y.  (2012). Religious Perspective and Cultural Intelligence  (The Case in Question: Sananda), marifat, 20 (167), 123-138.
-                      Alaei, S., and Mirmohamadi, M.  (2014). The Relationship between Cultural Intelligence and Desired Organizational Culture  (Case Study: Graduate Students of Management at Islamic Azad University, Central Tehran Branch). Quarterly Journal of Cultural Management, 8 (23), 11-30.
-                      Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., and Chandrasekar, N. A.  (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation and task performance. Management and organization review, 3 (3), 335-371.
-                      Ashena, H., and Darzaei, R. C.,  (2013), Cultural Intelligence llnd Public Diplomacy Agents, Iranian Journal of Cultural Research, 6 (2), 1-22.
-                      Barbuto, J. E., Beenen, G., and Tran, H.  (2015). The role of core self-evaluation, ethnocentrism, and cultural intelligence in study abroad success.The International Journal of Management Education, 13 (3), 268-277.
-                      Carranza, M., and Egri, C.  (2010). Managerial cultural intelligence and small business in Canada. Management Revue. The International Review of Management Studies, 21 (3), 3353-3371.
-                      Crowne, K.A.  (2013). Cultural exposure, emotional inteLligence, and Cultural intelligence An ex Placatory Study. International Journal of Cross Cultural Management, 13 (1), 5-22.
-                      Earley, P.C., and Ang, S.  (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford: Stanfors Business Book.
-                      Ghaderi, W., Eravani, M., and Farnia, M. A.  (2013). A Study of the Relationship between Managers' Cultural Intelligence and Productivity of Maskan Bank Branches in Urumia. Quarterly Productivity Management  (Beyond Management), 7 (25), 33-52.
-                      Ghaffari, M., and Khani, L.  (2013). The Relationship between Social Capital and Cultural Intelligence with Medical Students’ Academic Performance.Iranian Journal of Medical Education, 13 (8), 642-651.
-                      Huff, K. C., Song, P., and Gresch, E. B.  (2014). Cultural intelligence, personality, and cross-cultural adjustment: A study of expatriates in Japan.International Journal of Intercultural Relations, 38, 151-157.
-                      Hamidi, M., Andam, R., and Faizi, S.  (2013). The Study of Dimensions of Cultural Intelligence in Volunteers for Sport. Journal of Sport Management, 5 (3). 5-20.
-                      Kamalian, A.R., Baharvand, F., Zare, N., and Ghoran, M.  (2014). Structural Equation Modeling for the Relationship between Cultural Intelligence and Entrepreneurial Orientation. Management Researches, 7 (23), 89-106.
-                      Khashei, V., and Harandi, A.  (2015). Investigating the Role of Cultural intelligence in Promoting Competitive Intelligence. Organizational Resources Management Research  (Scientific Research Quarterly), 5 (1). 1-18.
-                      Lotfi, M.H., Heydari, J., Ebrahimi, N., Ebrahimi, N.  (2014). Cultural intelligence relationship and creativity in students of Payam Noor University in Khuzestan province. The second International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development, Qom, PNU.
-                      Mirmahdavi, A.S.  (2015). Competitive intelligence relationship with conflict management strategies with an emphasis on the role of organizational culture between physical education teachers education in the province. Master's thesis, Islamic Azad University of Sari.
-                      Moon, T.  (2010). Emotional intelligence correlates of the four-factor model of cultural intelligence. Journal of Management Psychology, 25 (8), 876-898.
-                      Nasr-Esfehani, A., Vaezshahrestani, H., nagheri, E.  (2014). Investigate the relationship cultural intelligence and harvest management staff of Isfahan University. International Academy of Organizatioonal Behavior Management, 1 (4), 122-138.
 
-                      Papzan, A. H., Aliabadi, V., Saymohammadi, S., Ghorbani Piralidehi, F.  (2014). Impacts of Cultural Intelligence on Entrepreneurial Behavior among Agriculture Students at Razi University, Iran. Journal of Agricultural Education Administration Research, 29, 108-117.
-                      Poursoltani zarandi, H., Mirzaei, F., and Zareiyan, H.  (2013). The relationship between spiritual intelligence and cultural intelligence with productivity of sport science and research center personnel. Sport Managment Studies, 5 (20). 15-36.
-                      Putranto, N.A.R., Ganesha, J., Indonesia, B., & Ghazali, A.  (2013). The effect of Cultural Intelligence to Knowledge Sharing behavior in university students. Retrieved December 30, 2013 from: www.google.com/url?q=http://scholar.google.com/scholar%3Fq%
-                      Rose, R. C., Ramalu, S. S., Uli, J., and Kumar, N.  (2010). Expatriate performance in international assignments: The role of cultural intelligence as dynamic intercultural competency. International Journal of Business and Management, 5 (8), 76.
-                      Şahin, F., Gurbuz, S., and Köksal, O.  (2014). Cultural intelligence  (CQ) in action: The effects of personality and international assignment on the development of CQ. International Journal of Intercultural Relations, 39, 152-163.
-                      Sobhani, A., Hematiyan, N.  (2013). Relationship between Cultural Intelligence and Managers’ Style of Leadership at Semnan University. Quartely Journal of Educational Leadership and Administration, 6 (2). 39-51.
 
-                      Tabatabaeimozabadi M.  (2015). Study the role of emotional intelligence and cultural intelligence in the fields of organizational transformation tends. Quarterly Journal of Innovation and Enterpreneurship, 3 (7), 105-116
-                      Tuleja, E. A.  (2014). Developing cultural intelligence for global leadership through mindfulness. Journal of Teaching in International Business, 25 (1), 5-24.
-                      Van Dyne, L., Ang, S., Ng, K. Y., Rockstuhl, T., Tan, M. L., and Koh, C.  (2012). Sub‐dimensions of the four factor model of cultural intelligence: Expanding the conceptualization and measurement of cultural intelligence.Social and personality psychology compass, 6 (4), 295-313.
Van Dyne, L., Ang, S., and Koh, C. K. S.  (2009). Cultural intelligence: Measurement and scale development. Contemporary leadership and intercultural competence: Exploring the cross-cultural dynamics within organizations, New York, Sage. 233-254