طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان‌های آموزش محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی / مرودشت/ ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی طراحی مدل تخصیص منابع در سازمان‌های آموزش محور بود. در این تحقیق جامعه آماری در دو قالب تعریف شد. در بخش اول به‌منظور شناسایی شاخص های مورد بررسی و همچنین در بخش دوم رتبه‌بندی این مولفه ها از نظرات خبرگان سازمان‌های آموزش محور استفاده شد. روش تحقیق از نوع از نظر جمع­آوری داده­ها پیمایشی و از نظر آماری از نوع توسعه­ای می‌باشد. در این پژوهش برای افزایش روایی پرسش نامه با مطالعه پرسش نامه های مشابه، مقاله ها، کتاب ها و مجلات پرسش نامه های اولیه طراحی و سپس با تعدادی از استادان، مشورت گردید و سؤال ها با نظر آنان بررسی شد. سپس تعدادی پرسش نامه بین هر بخش از جامعه آماری توزیع گردید و همه ابهام ها مشخص شده و رفع و پرسش نامه نهایی توزیع گردید. چون پرسشنامه ها از یک سری شاخص یا معیار تشکیل شده اند بنابراین پایایی آن‌ها نیازی به بررسی ندارد. از روش تحلیل دلفی و روش تحلیل سلسله مراتبی برای تحلیل داده ها بهره گرفته شد. در بررسی تحلیل دلفی23 عامل در قالب 3 بعد منابع مالی، فیزیکی و تکنولوژی و انسانی شناسایی شد. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد هزینه‌های مالی بیشترین اولویت را در بین ابعاد به خود اختصاص داده است. بعد از آن منابع فیزیکی و فناوری دارای اولویت بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Optimal Resource Allocation Resource in Educational Organizations

نویسندگان [English]

 • nazanin fallahi 1
 • seyed mehdi abtahi 2
1 Islamic Azad University / Marvdasht / Iran
2 Assistant Professor of Industrial Management, Marvdasht Unit, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a resource allocation model in educational organizations. In this research, the statistical society was defined in two formats. The research method is a survey and statistically of a type of development. The sampling method was used in the research in the experts section of the census type and in the educational-oriented organizations of the simple cluster type. In this research, to increase the validity of the questionnaire, a questionnaire was prepared, then articles, books and journals were designed and then questioned with a number of professors, and questions were considered. Then, a number of questionnaires were distributed among each section of the statistical society and all ambiguities were identified and resolved and the final questionnaire was distributed. Since the questionnaires are made up of a series of indicators or criteria, their reliability is unnecessary. Delphi analysis method and AHP hierarchical analysis method were used to analyze the data. In Delphi analysis, 23 factors were identified in the form of three dimensions of financial, physical, technological and human resources. Also, the results of the AHP hierarchical analysis showed that financial costs have the highest priority among dimensions. After that, physical and technological resources have been prioritized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • resource allocation
 • training-based organizations
 • Delphi analysis
 • hierarchical analysis
 • Acuna, S. T., Juristo, N., & Moreno, A. M. (2006). Emphasizing human capabilities in software development. IEEE software, 23(2), 94-101.
 • e Silva, L. C., & Costa, A. P. C. S. (2013). Decision model for allocating human resources in information system projects. International Journal of Project Management, 31(1), 100-108.
 • Hendriks, M. H. A., Voeten, B., & Kroep, L. (1999). Human resource allocation in a multi-project R&D environment: resource capacity allocation and project portfolio planning in practice. International journal of project management, 17(3), 181-188.
 • Huemann, M., Keegan, A., & Turner, J. R. (2007). Human resource management in the project-oriented company: A review. International Journal of Project Management, 25(3), 315-323.
 • Joglekar, N. R., & Ford, D. N. (2005). Product development resource allocation with foresight. European Journal of Operational Research, 160(1), 72-87.
 • Joseph, L. N., Maloney, R. F., & Possingham, H. P. (2009). Optimal allocation of resources among threatened species: a project prioritization protocol. Conservation biology, 23(2), 328-338.
 • Khaleghisorush, F., Abolghasemi, M., Geraeenejad., GH, Dolou.,M. (2017). Resource Allocation Model of Higher Education in Iran. Financial Economics Quarterly, 39(11) ,147-170.in Persian
 • Kurdestami, S., Amirtyimori, A., Masoum Zazadeh, AS. (2013). Designing the Optimal Resource Allocation Model in Banks Using Manufacturing Models with Parallel Production Lines, Volume 2, Issue 5, Pages 178-163.in Persian
 • Lin, T. T., Lee, C. C., & Chiu, T. F. (2009). Application of DEA in analyzing a bank’s operating performance. Expert systems with applications, 36(5), 8883-8891.
 • Lozano, R., Carpenter, A., & Huisingh, D. (2015). A review of ‘theories of the firm’and their contributions to Corporate Sustainability. Journal of Cleaner Production, 106, 430-442.
 • Mehdi Beigi, N., Kamalian,a.r., Yaghoubi, n.m. (2013). The Role of Enterprise Resource Planning (ERP) in Organizational Innovation, Second International Management Conference, Entrepreneurship and Economic Development, Qom, Payame Noor University.in Persian
 • Nabi Lou, a., Mohammadi, p., Nabi Lou, gh & a. (2015). Investigating the Relationship between Strategic HR Management and Organizational Creativity in Supporting Institutions (Case Study at Imam Khomeini Relief Committee of West Azerbaijan Province), Fourth National Conference on Management and Accounting, Tehran, Narcish Information Institute.in Persian
 • Sutton, M., Gravelle, H., Morris, S., Leyland, A., Windmeijer, F., Dibben, C., & Muirhead, M. (2002). Allocation of resources to English areas: individual and small area determinants of morbidity and use of healthcare resources. Report to the Department of Health in England. Edinburgh: Information and Statistics Division, 40.
 • Yazdanpanah,a. (1999). Designing mathematical models of allocating financial resources for development projects of the Arts and Culture Department, Ph.D. Management, Tehran University.in Persian