بررسی راه‌های توانمندسازی کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش مازندران و ارائه الگوی مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم تربیتی دانشگاه مازندران

2 کارشناس دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری مازندران.

چکیده

هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش مازندران و ارائه الگوی مناسب می­باشد. جامعه آماری کارکنان ستادی آموزش و پرورش استان مازندران می­باشند که 336 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گردیده اند. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته­ای است که اعتبار آن بر اساس آلفای کرونباخ برآورد گردیده است. نتایج حاصل از تحقیق بیان می­کند که دسترسی به اطلاعات، آموزش، سیستم پاداش، غنی سازی شغل، مشارکت و سبک رهبری رابطه مثبت و معنی داری با توانمند سازی روانشناختی دارند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن بیانگر آن بوده است که متغیرهای رهبری، دسترسی به اطلاعات، مشارکت، آموزش، غنی سازی شغل، پاداش به ترتیب در رتبه اول تا ششم قرار دارند. هم­چنین بررسی وضعیت این متغیرها نشان دهنده آن است که به غیر از دو متغیر خود تعیینی و موثر بودن تمامی مغیرهای دیگر وضعیت نسبتاً مطلوبی در میان کارکنان ستادی آموزش وپرورش استان مازندران دارد در نهایت بر اساس یافته­های تحقیق مدلی جهت ارتقائ سطح توانمندی کارکنان ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Ways of Empowering the Staff of Education Departments in Mazandaran and Providing a Suitable Model

نویسندگان [English]

 • S. I 1
 • A. M 2
چکیده [English]

The main objective of this research is to investigate the factors which affect empowering the staff of education departments in Mazandaran and provide a suitable model. 336 employees were selected in Mazanderan province as the sample of the study. The research method applied is descriptive - survey.  The data instrument which was used is a questionnaire, the reliability of which was estimated through Cronbach's alpha. The results of the study suggest that access to information, training, reward systems, job enrichment, participation and leadership styles are positively and significantly correlated with psychological empowerment. The results of the Friedman test indicated that the variables of leadership, access to information, participation, training, job enrichment, bonuses, respectively, are ranked first to sixth. Also, the checking of status variable indicates that, with the exception of two variables, self-determination, and to be effective, all other variables are perceived as favorable situation in the education staff of Mazandaran province. Finally, based on the research findings, a model is proposed to promote empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Psychological Empowerment
 • staff
 • education of Mazandaran
 1. Scott and Zhaf (1996), Employee empowerment; translated by Dr. Mehdi Irannejad-Parizi, Karaj, research management training Institute (In Persian).
 2. Esmaeili, B. (2000), Staff training and job rotation, journal of Tadbir, number, 109 (In Persian).
 3. Robbins, Stephen (1997), Management of Organizational Behavior, (Vol. III), translated by Ali Parsaeian & Syed Muhammad Arabi, Institute for Trade Studies and Research (In Persian)
 4. Goodarzi, Akram & Gmynyan, Vajihe (2002), principles and foundations of theories of organizational climate and culture, academic jihad, Branch of Esfahan (In Persian)
 5. Mohammadi, M. (2002), Employee empowerment programs, Journal of Management Studies, No: 36, 35, pp. 159-185 (In Persian)
 6. Mohammadi, M. (2002), Employee Empowerment: Approaches and Processes, Journal of Management Studies, No. 33 & 34, pp. 175-202 (In Persian)
 7. Armisted .C and Rowland. P (1996), " managing Business processes –BPR & beyond", John Wiley Ethic ester
 8. Bandura, A. (1989)," Self-efficacy mechanism in human agency", American Psychologist, Vol. 37, pp. 122-47.
 9. Bowen, D. E and Lawler, E. E (1995)" Empowering Service Employees", Sloan management review. Summer.
 10. Cartwright, R (2002)," Empowerment", Capstone publishing Wiley Company
 11. Casteilano, J. F, Klein, D and Roehn, H. A(1998), Minicomanies: The next generation of empowerment", Management Accounting, Vol,79
 12. Conger، J. A and Kanungo، R. N (1988), The empowerment process: integrating theory and practice" .Academy of Management Review, Vol, 13, pp471-482
 13. Dennis,G (1998) "Here today, gone tomorrow", correction today ,Vol,60
 14. Fullam,G and Lando,A.R(1998) "The trail of empowerment :leadership, Environment and professional traits", Nursing economic .Vol,16
 15. Gordon,J (1991) "A diagnostic approach to Organizational Behavior" , NewYork
 16. Hellriegel (1995) "Organizational Behavior",  Westpublishing company
 17. Horrenkol Boy,c.K (1999) "Defining and measuring employee empowerment", Journal of applied behavioral science, Vol,35
 18. Kirkman,Band Rosen B(1999)"Beyond self-management : Antecedents & consequences of team empowerment ", Academy of management journal, pp58-74
 19. Koberage, C. S, Boss,R,  Senjem, J. C and Goodman,E (1999) "Antecedents and outcomes empowerment", Group& organization   management, Vol,24
 20. Nielsen، J. F and Pedersen، C.P (2003) "The consequences and limits of Empowerment in Financial services", Scandinavian Journal of Management, Vol, 19, pp63-83
 21. Robbins, T.L; Crino, M. D & Fredendall,L.D(2002) "An intrative model of the empowerment process", Human Resource Management Review ,Vol,12 ،pp,419-443
 22. 22.  Robbins,S (1993)" Organizational Behavior", Prentice-Hall.
 23. Smith, Jane (2000) "Empowering people", Kogan page
 24. Spreitzer, G.M. (1995)" Psychological empowerment in the workplace: construct definition, measurement and validation", Academy of management Journal, Vol, 38, pp1442-1465
 25. 25.  Sprietzer، G.M (1996)" Social structural characteristics of psychological Empowerment", Academy of Management journal, Vol, 39, pp483-504
 26. 26.  Spritzer,G.M and Kizilos,M.A(1997)"A dimensional analysis of the relationship between psychological empowerment and effectiveness, satisfaction and strain", Journal of management, Vol,23
 27. 27.  Stainer.A and Stainer .L (2000)" Empowerment and strategic chang – an ethical Perspective", Strategic Change, Vol,9، pp,287-296
 28. 28.  Sullins, C (2001)" Adapting the empowerment Evaluation Model: A mental helthdrop in center", case example
 29. Thomas،K.W and Velthouse، B.A. (1990) "Cognitive elements of empowerment: an interpretive model of intrinsic task motivation", Academy of Management Review, Vol, 15, pp666-681