بررسی کارکردهای شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی در آمـوزش و پـرورش شهرستان ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

این پژوهش با هدف بــررسی کارکردهای شاخص توانمند ساز مدل تعالی سازمانی درآموزش و پرورش شهرستان ساری انجام شده است. این پژوهش ازنوع کاربردی ودرچارچوب روش توصیفی از نوع زمینه یابی بوده وجامعه آماری پژوهش شامـل کلیه کارکنان آمــوزش و پــرورش شهرستان ساری به تعداد 300نفر بوده است. نمونه شامل کارکنان آموزش و پـرورش شهرستان ساری، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ی 1و 2، مناطق چهاردانگه، دودانگه و میاندرود بوده است. در ضمن، با توجه به جـدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 170نفــر انتخاب گردید. روش نمونه گیری آن به صورت تصادفـی ساده است. برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی پرسشنامه بسته پاسخ با 25 گویه در مقیاس رتبه ای 1 تا 9 تنظیم گردید که معیارهای توانمندساز را مورد سنجش و اندازه گیری قرار داده است. داده های جمع آوری شده نیز در محیط SPSS طبقه بندی و برای تأیید یا رد فرضیه پژوهش از آزمونT تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان دادند کارکردهای شاخص توانمندساز (رهبری، خط مشی و استراتژی، منابع انسانی، شراکت ها و منابع، فرآیندها در آموزش و پرورش مثبت و از وضعیت مطلوب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Empowering Functions of Organizational Excellence in Sari Education Organization

نویسندگان [English]

  • M. Salehi 1
  • M. Hajizad 2
  • S. E. Mousavi 3
چکیده [English]

This study aimed to study main empowering functions of the organizational excellence model in Sari education organization. This study was of applied research type which used descriptive method. The sampling frame included all staff of the education organization (N=300) in Sari including district one and two, Dodangeh, Chardangeh, and Miandorod. As suggested by Morgan’s table 170 respondents were sampled through simple random sampling method. In order to collect data a use was made of library and survey research methods. A use was made of a closed-ended questionnaire (including 25 items) with a 9-point scale to tap into empowering criteria. Data were analyzed using SPSS and in order to refute or confirm the hypothesis one-sample t-test was employed. The results showed that functional indicators of empowerment (leadership, policy and strategy, human resources, and partnering resources) were positive and satisfactory in education organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Foundation for Quality Management
  • Leadership
  • Policy and Strategy
  • Human Resources
  • Partnering Resources
  • Process
Auckland, John S. (2007). Achieving excellence inclusive world class
performance, Mohsen COLD Translation, Publishing Rasa.
Ghasem Pour, M . (2007) Evaluation of bank branches nation province
excellence model, state management master's thesis, University Vice City.(in
Persian).
Ghoorchian, N. (2009). Pattern Design Evaluation Branch, Islamic Azad
University based on excellence indicators using data envelopment analysis
technique, Journal of Educational Administration new approach. Marvdasht
Islamic Azad University, second year. No. V , Fall. (in Persian).
Gerami, M. R. Alizadeh, H. R. (2008). Foundation for Quality Management
Excellence Model, Publishing excelled.(in Persian).
Iqbal, F. (2007) Evaluation of human resources management based IUMS
excellence model, Education Management MSc thesis, Faculty of Education
and Psychology, Isfahan.(in Persian).
Khyatyan Yazdi, S. (2005). Design patterns based on Educational
Excellence organization excellence model, MSc thesis and management of
education degree, University of Imam Sadeq (AS).(in Persian).
Pashna, Ibrahim. (2007). Identify the path of excellence in areas of
excellence model railway, public management master's thesis, Tehran
University.(in Persian).
Rezayatmand, A.R. Ghasemi, S. (2005). Tools eminent excellence model,
Publishing Science Institute Scholars Brin, Publishing organs.(in Persian).
Rezaei, N. (2007). Introduction to Management Productivity and analyze the
organization emissions Owhadi.(in Persian).
 Salehi, M. (2010). PhD courses Course brochure (DBA) management
theories, Open Education Teacher Training University in Tehran.(in Persian).
Michael Allio, M. (2006). that matter,seven guidelines for better
performance measurement.handbook of business strategy.
Niven, Paul R. B. (2003). Scorecard step-by-step.For Government and
Nonprofit Agencies john wiley.
Njmy, M. Husseini, S. (2003). Eminent model of excellence to the idea of
surgery Publishing madder.(in Persian).
Nakhaee N., M. (2009). Overview of concepts and how to excellence in
police organizations, police Human Development - 12. (in Persian).