طراحی الگوی موانع توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس بر اساس مدل یابی ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 گروه مدیریت ورزش، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

هدف تحقیق، طراحی الگوی موانع توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس کشور، بر اساس مدل یابی ساختاری تفسیری بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که به صورت میدانی و به روش تحقیق آمیخته انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان دفتر تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، مسئولین اداره تربیت بدنی و رئیس گروه تربیت بدنی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها، برابر با 80 نفر و در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته حاوی 18 مانع توسعه دبیران بود که روایی آن توسط 7 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (85/0=α). برای سطح بندی موانع از نظرات خبرگان، درصد فراوانی و روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج نشان داد که 18 مانع، فراروی توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی مدارس ایران وجود دارد. همچنین موانع کم توجهی مدیران به اهداف و راهبردهای علمی جهت ارتقای دبیران و سیستم و برنامه های آموزشی نا کارآمد در سطح زیربنایی قرار گرفتند. بنابراین مسئولان بایستی با تمرکز بر راهبردهای علمی توسعه دبیران و تغییر در سیستم و محتوای آموزشی، نسبت به توسعه حرفه ای مهارت های دبیران اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of barriers to professional development of school physical education teachers based on interpretive structural modeling

نویسندگان [English]

 • farshid karami 1
 • kamelia abdi 2
 • Seyed Ehsan Amir Hosseini 3
1 Department of Sports Management, Yasuj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 Department of Sport Management, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model of barriers to professional development of physical education teachers in the country, based on interpretive structural modeling. The present study is an applied research that was conducted in the field and by mixed research method. The statistical population in the quantitative section, including officials and experts of the Physical Education Office of the Ministry of Education, officials of the Physical Education Department and the head of the Physical Education Department of the provincial education departments, was equal to 80 people and in the qualitative section 18 experts. Due to the limitations of members, the statistical population was equal to the sample. The research instrument was a researcher-made questionnaire containing 18 barriers to teacher development, the validity of which was confirmed by 7 professors of university sports management and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.85). Experts' opinions, frequency percentage and interpretive structural modeling method were used to level the barriers. The results showed that there are 18 obstacles to the professional development of physical education teachers in Iranian schools. Barriers to managers' lack of attention to scientific goals and strategies to improve teachers and inefficient training systems and programs were also placed at the infrastructure level. Therefore, officials should focus on the scientific strategies of teacher development and change the system and educational content, to professional development of teachers' skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Physical Education Teachers
 • Schools
 • Interpretive Structural Model
 • تاریخ دریافت: 16 آذر 1399
 • تاریخ بازنگری: 09 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 مرداد 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1401