رابطه‌ی بین مدیریت دانش و بهره‌وری با نقش واسطه‌گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد. دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بهره­وری با نقش واسطه­گری فرهنگ سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد بود. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه­ی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد بود که در این بین با استفاده از روش سرشماری نمونه گیری انجام شد و 105پرسشنامه عودت داده شده مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش جوزف حداد
(2006)، فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و بهره­وری اسمیت و همکاران (1998) بود که رویی با استفاده از تحلیل گویه و پایایی آن به ترتیب 83/.، 76/. و 87/. محاسبه گردید. نتایج حاصل از تحلیل سؤالات که بر اساس تحلیل رگرسیون بارون و کنی (1986) انجام شد نشان داد؛ مدیریت دانش پیش بینی کننده مثبت و معنادار فرهنگ سازمانی و بهره وری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد می­باشد و هم­چنین مدیریت دانش با نقش واسطه­گری فرهنگ سازمانی نیز می­تواند به نحو مطلوبی بهره­وری را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Management and Efficiency Mediated by Organizational Culture Islamic Azad University of Lamerd

نویسنده [English]

  • S.A H
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between knowledge management and efficiency with a mediating effect of organizational culture in Lamerd IAU. The study population included all faculty members (n=105) of Islamic Azad University of Lamerd. This correlational study involved three standardized questionnaires of knowledge management (Haddad, 2006), organizational culture (Denison, 2000), and efficiency (Smith, et. al., 1998) with reliability indexes of 0.83, 0.76, 0.87 respectively. The results of the regression analysis (Baron & Kenny, 1986) suggested that knowledge management could positively predict organizational culture and efficiency. Knowledge management, mediated by organization culture, could also account for  efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Culture
  • Efficiency
  • Islamic Azad University