بررسی تاثیر آموزش اکتشافی مدرسه طبیعت بر دانش ، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش آموزان مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران- ایران

2 ، تهران- ایران استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش محیط زیست، گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه و هدف: کسب آگاهی زیست ‌محیطی نخستین گام در راه پایداری است و اساساً شرط بقای آینده بشریت آگاهی زیست‌محیطی،  توانایی فهم اصول شناخت محیط‌زیست و زندگی کردن بر پایه آن­هاست هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش آموزش اکتشافی مدرسه طبیعت بر دانش، نگرش، رفتار زیست محیطی دانش آموزان مقطع ابتدایی بود  روش شناسی: از لحاظ روش اجرا، جزء پژوهش های نیمه تجربی (آزمایشی) است. طرح پژوهش نیز، پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان دوره ابتدایی مدرسه طبیعت در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 185نفر بود که از این تعداد یک نمونه 50 نفری از دانش آموزان پایه چهارم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و به روش جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش (25) نفر و کنترل (25) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش اکتشافی مدرسه طبیعت قرار گرفت.ا بزار گردآوری داده ها شامل ، پرسشنامه نگرش زیست محیطی دانلاپ و جانسون (2001) ، پرسشنامه رفتار زیست محیطی کایرز (2003) و پرسشنامه دانش زیست محیطی محقق ساخته که پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ به ترتیب 85/0؛ 65/0 و 79/0 محاسبه گردید. روایی این ابزارها مورد تایید صاحبنظران و استادان گروه آموزش محیط زیست قرار گرفت.  داده های پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آموزش اکتشافی مدرسه طبیعت در مقایسه با آموزش سنتی، بر دانش، نگرش و رفتار زیست محیطی دانش آموزان مقطع ابتدائی تأثیر مثبت دارد. با توجه به میزان تأثیر آموزش اکتشافی بر دانش زیست محیطی (37/0)؛ نگرش زیست محیطی (44/0) و رفتار زیست محیطی (74/0) در مقایسه با آموزش سنتی، مشخص شد که آموزش آکتشافی بیشترین تأثیر را بر رفتار زیست محیطی داشته است. پس از رفتار زیست محیطی، نگرش زیست محیطی قرار دارد و در نهایت، کمترین تأثیر آموزش اکتشافی بر دانش زیست محیطی بوده است. در نتیجه بهره گیری از محیط زیست می تواند به عنوان یکی از رویکردها و مؤلفه های موفقیت در امر آموزش و تدریس محتوای دروس مختلف در نظر گرفته شود، 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the nature school's exploratory training method on the environmental knowledge, environmental behavior and attitude of elementary students.

نویسندگان [English]

  • mahmoud sharafi 1
  • sirous mahmoudi 2
  • bahman hosseinbar 3
1 professor
2 Payame Noor University
3 education
چکیده [English]

Background and Objective: Acquiring environmental awareness is the first step towards sustainability, and basically the condition for the future survival of humanity is environmental awareness, the ability to understand the principles of knowing the environment and living based on them.The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the nature school's exploratory training method on environmental knowledge,environmental behavior and attitude ofelementary students at Kavikonj School of Natural Sciences in Mashhad. The validity of these instruments was approved by environmental education experts and professors.
 Method: The statistical population of the study consisted of all elementary school students in the academic year of 1396-97 in a number of 75 students. Of these, a sample of 50 students from the second baseline were selected by random sampling method was divided into two experimental and control groups. The experimental group was trained at the nature school during 10 sessions of 40 minutes. The data gathering tool included Ali and McAnneri's Achievement Questionnaire (2001), Don lop & Johnson Environmental Attitude Questionnaire (2001) and researcher-made Environmental Knowledge Questionnaire. The reliability of this Questionnaire was 0.85, 0.65 and 0.85, respectively. 0.79 was calculated. The validity of these tools was approved by environmental education experts and faculty.The findings were analyzed using descriptive statistics and covariance analysis.
Discussion and Conclusion: The results  showed that the nature school's exploratory education has a positive effect on the environmental knowledge, environmental behavior and attitude of elementary students. Finally, compared to traditional education, it was found that exploratory education had the most impact on environmental behavior. After environmental behavior, there is an environmental attitude and, finally, the least has been the effect of exploratory training on environmental knowledge. As a result, using the environment can be considered as one of the approaches and components of success in teaching and teaching the content of different courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exploratory Training
  • nature schools
  • Environmental Knowledge
  • Environmental Attitudes
  • environmental behavior
Ahmadi, G & Abdolmaleki, S. (2013). Investigating the Effect of Exploratory Approaches Based on Exploratory Approaches to Educational Development and Improvement of the Students of Third Year Students in Sanandaj, Journal of Creativity in the Humanities, Volume 2, and Number 2: pp. 123-95. (Persian)
  Akbari, S. Ghasempour, H. Alizadeh, F. (2012). New teaching methods - learning and their application in education. Tehran, Fartab Publication. (Persian).
Barak،M. (2007). Transition from traditional to ICT-enhanced learning nvironments in undergraduate chemistry courses Computers & Education 48 pp (30–43).
  Barchok, K. H. & Abura, O. G. (2013). Effect of discovery method on secondary school student’s achivement in physics in Kenya, Asian journal of social science & humanities.2 (3), 351-359.
   Barr, S. (2003). Strategies for Sustainability: Citizens and Responsible Environmental Behaviour Area. 35(3), 227-240.
  Bashiri, F. Shabiri; M. Ansari, P. Kazemipur, P. (2016) The Role of In-service Training in Promoting Knowledge, Attitude and Environmental Skills of Primary Teachers in Tehran, Quarterly Journal of Curriculum Studies, Volume 10, Issue 38, Autumn, pp. 135-158. (Persian).
  Bo rack, M. (2017). Environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample. Personality and Individual differences; 37(8):1597-613.
  Burton, R. (2014). The influence of farmer demographic characteristics on environmental behavior: A review, Journal of Environmental Management, Issue 135, pp.19-26
  Damerell, P. Howe, C. Milner, EJ. (2013). Child-orientated environmental education influences adult knowledge and household behavior, Environmental Research Letters; 8(1):105-106.
  Davidson, M & Fridenberg, G. (2016). Investigating the role of nature in attracting the students' learning process, Journal of Environmental Education, 34(29), 345-362.
  Demrell, P. (2013). The Effect of Environmental Education of Children on Family Knowledge and Behavior, Mediterranean Journal of Social Sciences, 127(36), pp 149-163.
  Dunlap, R. (2001). International Attitudes towards Environment and Development, in Helge Ole Bergesen and Georg Parmann (eds.), Green Globe Yearbook of International Co -operation on Environment and Development, Oxford University Press, PP. 115–126.
  Frick, J. Kaiser, F. Wilson, M. (2014). Environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample. Personality and Individual differences, vol.37 (8): pp.1597-613.
  Hemmati, Z& Shabiri, M. (2015). Investigating the Status of Environmental Education in Iran and comparing it with Other Countries of the World. Journal of Human and Environment, No. 37. Volume 14, Number 2, summer, pp. 61-81
  Hoffman, J & Gross, E. (2016). Study of the importance of teaching environmental components in schools, Journal of Authentic Learning in the context of Landscapes, 75(15), pp 235-257.
 Kaiser, F & Shimoda, T.A. (2015). Responsibility as a predictor of ecological behavior. Journal of Environmental Psychology; 19(3):243-53.
  Kaiser, F. Wolfing, S. Fuhrer, U. (2003). Environmental Attitude and Ecological Behavior. Journal of Environmental Psychology, vol.5.No, 19. PP. 1-19.
  Kellert, S. (2010). Attitude toward Animals, Age- related Development among Children. Journal of environmental education, vol, 16(3), PP. 29-39.
  Khamami Ghazavi, A. Abedini, R. Malekzadeh, F. (2010). Investigating the Effect of Proving Teaching Using Teachers Learned to Learn Third-Year Students in District 2 of Karaj. 14th Iranian Physics Education Conference and 4th Conference on Physics and Laboratory. (Persian).
  Liming, T. Sekanderis, K & Jordevich, H. (2017). Studying the Importance of Studying the Knowledge and Environmental Attitude of Students. Transport and Environment, vol. 21(9). pp 175-189.
  Malckouses, M & Mezderes, M. (2015). Assessing the awareness of elementary school students in the field of environment and its conservation approaches. Environmental Research Letters, vol. 35(19). pp 1284-1319.
  Manouchehri, P. (2012). Investigating the Effect of Modem Teaching Method and Procurement Teaching Method in Science Degree on the Academic Achievement of 5th Grade Students in Sanandaj. Master's Thesis, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Education and Psychology. (Persian).
  MohammadJani, F. (2018). Studying the components of citizenship education, health education and environmental education in elementary textbooks and introducing a conceptual model. Quarterly journal of Educational Management, New Approach in Educational Management, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Year 9, Number 2, Summer, Successive, 34, pp 18- 1. (Persian).
 Mohammad Janni, F. Safar Nawadeh, I. Hashemi, M. Ghaedi, M. (2018). The Effect of Information and Communication Technology (ICT) on Environmental Literacy of Primary School Students. Journal of Research in New Approach in Educational Management, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Volume 9, Issue 33, Spring.pp 262-247. (Persian).
  Mostafa Pour, R & Maleki, R (2015). Investigating the Effect of Procurement Teaching Method on the Academic Achievement Level of the Empirical Science of the 5th Basic Elementary School Students. Educational Quarterly, Educational and Evaluation Quarterly, No. 29, pp. 52-43. (Persian).
  Norckerass, J. Hansell, I. Roxeir, F & Gravson, S. (2015). Study the Importance of Earning Environmental Knowledge to Students. International research in geographic and environmental knowledge, vol.59 (21), pp 853-875.
  Nordlund, A & Gorvill, J. (2002). Value structures behind pro environmental behavior. Journal of environmental and behavior, Vol. 34, No. 6. pp 740-750.
  Norman, S. (2015). Studying the Importance of Environmental Knowledge teaching of Students. International Journal of Science and Environment Education, vol. 62(27), pp 619-637.
  Oztruk, D. (2010). Preschool children’s attitude towards selected environmental issues dissertation. Turkey, Middle East Technical University.
  Raswell, P. Jamesin, T. Fortruck, F. Massen, K. & Henderick, R. (2017). Reviewing the current environment and knowledge and awareness of the components of environmental protection and the need for training in this field. Journal of Children’s Environment, vol.76 (24), pp 854-892.
  Seif, A. (2004). Educational Psychology, Tehran, Agah Publications, pp. 400-402
  Safavi, A. (2009). General methods and teaching techniques. Tehran: Contemporary Press, Thirteenth Edition. (Persian).
  Salehi, S. Ghaemi, A. (2013). The relationship between environmental education and environmental protection behaviors (Case Study: High school girls in Babol city). Environmental Research; vol.1 (3), pp 67-79. (Persian).
  Sans, M. Damerell, P. Howe, C. Milner, E. (2016). Child-orientated environmental education influences adult knowledge and household behavior. Environmental Research Letters; vol.26 (15): pp289-297.
  Sha'bani, H. (2010). Teaching skills; methods and teaching techniques. Tehran: Publication of the Third, Third Edition. (Persian).
  Tome, G. (2002). Cultural and environmental development. (Translated by: Mahmoud Shari pour). Tehran: Open Publications.
  Williams, E. (2015). Study of the Effects of Recovery Training on Knowledge, Attitudes and Behavior of Primary School Students. Journal of environment, vil.79 (58), pp 348-362.
  Sarmad, Z. Bazar an, A. Hejaz, G. (2010). Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran, Avangard Publications. (Persian).
  Rakotomamonjy, S.N, Jones JPG, Razafimanahaka JH, Ramamonjisoa B, Williams SJ. (2015). the effects of environmental education on children's and parents' knowledge and attitudes towards lemurs in rural Madagascar. Animal Conservation; 18(2):157-66.
  Demrell, P. (2013). The Effect of Environmental Education of Children on Family Knowledge and Behavior. Mediterranean Journal of Social Sciences, vol.127 (36), pp 149-163