طراحی و تدوین برنامه استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی برنامه استراتژیک نظام مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده که بر مبنای فرایند مطالعات استراتژیک انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان و استادان آگاه در خصوص منابع انسانی، برابر با 65 نفر تشکیل داد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری (کل شمار) بود. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی بود که به صورت آمیخته کمی و کیفی انجام گرفت. همچنین جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه باز و بسته و مصاحبه با اعضای جامعه تحقیق تا حد اشباع نظری انجام شد. سپس در شورای راهبری جمع بندی و نهایی گردید. روایی پرسشنامه بسته توسط اساتید مدیریت ورزشی تایید شد و ضریب پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.86 محاسبه گردید. در مجموع 14 قوت، 7 ضعف، با 9 فرصت و 7 تهدید احصاء گردید و به لحاظ موقعیت استراتژیک، جایگاه تهاجمی به دست آمد. برای تدوین استراتژی ها از روش تجزیه و تحلیل سوات استفاده گردید. از تحلیل و مقایسه عوامل درونی و بیرونی در مجموع 8 استراتژی تدوین گردید. برای اولویت بندی استراتژی ها از تکنیک ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده شد. استراتژی های موقعیت استراتژیک نشان داد که وزارت ورزش و جوانان می بایست در خصوص طراحی نظام توسعه و توانمند سازی مدیران و کارکنان، معیارها و شاخص های استاندارد جهت جذب نیروهای مورد نظر و ایجاد و استقرار طرحی در زمینه تعدیل نیرو، اقدام لازم را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Strategic Plan for Human Resources Management at the Ministry of Sports and Youth

نویسندگان [English]

 • somayeh emadi 1
 • Seyed Ehsan Amir Hosseini 2
 • mehrzad hamidi 3
1 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education, Islamic Azad University, Yasooj, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasuj, Iran
3 Associate Professor at Tehran University
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present research was to design the strategic plan of HRM in the Ministry of Sport and Youth. The research method was descriptive-analytic based on the process of strategic studies.
Methodology: The statistical population of this study consisted of 65 people who were members of well-known managers and experts on human resources in the Ministry of Sports and Youth and some knowledgeable academic staff about human resources in sport. Due to the limited statistical population, sampling was done by the total number of subjects. The method of collecting information was a field that was carried out in a quantitative and qualitative manner. Data collection was done by two open and closed questionnaires and interviews with members of the research community to the extent of theoretical saturation in order to quantify the mission statement, prospects, strengths, weaknesses, opportunities and threats of the organization. Validity of closed questionnaire was confirmed by sport management professors and its reliability coefficient was calculated using Cronbach's alpha 0.86.
Results: A total of 52 strengths, weaknesses, opportunities, and threats were identified. After the plan, 37 supervisory boards, 14 strengths, 7 weaknesses, 9 opportunities and 7 threats were finalized. The internal and external factors were used to analyze the information. Finally, the score of the internal factors of 2.89 and the score of the external factors table was 2.79 calculated.
Conclusion: The strategic position of HRM in the Ministry of Sports and Youth was also in an offensive situation (SO). Therefore, the Ministry of Sport should take steps to develop programs and activities in the human resources basin in order to further expand sport in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Resources
 • Ministry of Sports and Youth
 • Program
 • Strategic
 •  

   

  References

   

  • Abbasi, H., Khanmoradi, S., Eidi, Hossein. (2016). Strategic Pathology of Sports and Youth Department of Kermanshah Province in the Field of Sport Based on SWOT Model, Sports Management Journal, 8 (6), 891-905. (In Persian)
  • Aiello, C. R., Canalella, A., & Altieri, D. (2016). Sport as a strategy for preventing physical inactivity: walking football. Euromediterranean Biomedical Journal, 11.17-30
  • Ali dost ghahghari, A., Sajjadi, S. N., & Mahmoudi, A. (2013). Review of the priorities and strategies for the development of Judo Championship in the country, Sport Management, 6( 2), 231-246. (In Persian)
  • Armstrong, M. (2002). Strategic Human Resource Management (Practice Guide), Translation by Seyyed Mohammad Arabi and Davoud Izadi, Tehran, Office of Cultural Studies.
  • Badri azarin, Y., Godarzi, M., Khabiri, M., & Asadi, H. (2007). The Study of the Status of Gymnastics in Iran with the Approach of Developing a Comprehensive Human Resource Development Scheme, Movement, 32, 97-116. (In Persian)
  • Bartram, T., Dowling, P. (2013). An international perspective on human resource management and performance in the health care sector: Toward a research agenda International Journal of Human Resource Management, 24, pp. 3031–3037
  • Boxall, P., Purcell, J. (2011). Strategy and human resource management, Palgrave Macmillan Publisher, 4th Edition.
  • Chang , L-C. Shin, C-H. Shu –M. (2010). ”The Mediating Role of Psychological Emprowement on job Satisfaction and organizational Commitment for School Health Nurses: A Cross-Sectional Questionnaire Survey “ , International journal of Nursing Studies, 47(4), 427-433.
  • Dayan, R., Heisig, P., Matos, F., & Matos, F. (2017). Knowledge management as a factor for the formulation and implementation of organization strategy. Journal of Knowledge Management, 21(2), 308-329.
  • Ferkins, L., & Shilbury, D. (2015). Board strategic balance: An emerging sport governance theory. Sport management review, 18(4), 489-500.
  • Gholami, B. (2017). Investigating the Role of Strategic Management Tools in Strategic Human Resource Planning, Social Security Insurance, Human Resources Management Research Journal, 9( 2), 119-141. (In Persian)
  • Gohari, Z., Hamidi, M., & Amir Hosseini, S. E. (2018). Strategic Mapping Design and Launching a Strategic Document for Iranian Football Development, PhD, PhD, Islamic Azad University, Yasouj Branch. (In Persian)
  • Griffin , R. W ., Philips, j . M., &  Gully , S .M . (2016). Organizational behavior. Managing people and organizations : nelson Education.
  • Hums, M. A., & MacLean, J. C. (2017). Governance and policy in sport organizations. Taylor & Francis..
  • Jones, G. J., Edwards, M. B., Bocarro, J. N., Bunds, K. S., & Smith, J. W. (2017). Leveraging community sport organizations to promote community capacity: Strategic outcomes, challenges, and theoretical considerations. Sport Management Review.
  • Kalhori, K. (2008). Performance Management and Its Impact on Increasing Human Resource Efficiency, Second Human Resources Empowerment Conference, Tehran, Human Resources Empowerment Foundation. (In Persian)
  • Kaufman, B. (2015). Market competition, HRM, and firm performance: The conventional paradigm critiqued and reformulatedHuman Resource Management Review, 25 , 107–125
  • Khalilnejad, Sh., Amiri, A. (2016). The Role of Knowledge Management in the Development of Human Resources in the Municipality of District 4, Tehran, Quarterly Journal of Human Resource Education and Development, 3( 9), 67-88. (In Persian)
  • Khosrawizadeh, E., Hamidi, M., Yadollahi, J., & Khabiri,.M. (2012). Strategic Development Strategy and Designation of the Islamic Republic of Iran's National Olympic Committee, Development Management, 25-11. (In Persian)
  • Kikulis, L.M., Slack, T., & Hinings, C.R. (1995). Does decision making make adifference? Patterns of change within Canadian national sport organisations.Journal of Sport Management, 9, 273–299.
  • .López-Torres, L., & Prior, D. (2016). Centralized allocation of human resources. An application to public schools. Computers & Operations Research, 73, 104-114.
  • Malekakhlaghi, I; Taslimi, Z; Reyhani; M; Salimi; N. (2017). Identification and Prioritization of Factors Affecting the Implementation of Organizational Strategies in Iranian State Sports Organizations, Journal of Management and Development of Sport, 6 (1), 18-18. (In Persian)
  • Markoulli, M., Lee, C. I., Byington, E., & Felps, W. A. (2016). Mapping Human Resource Management: Reviewing the field and charting future directions. Human Resource Management Review.
  • Moradi, M., & Heshmati, M. R. (2013). Development of Human Resources Strategies Using Environmental Impact Analysis Technique in Mashhad Municipality, Management Studies (Improvement and Evolution), 23(75), 75-93. (In Persian)
  • Padmasiri,M., & sandamali,j. (2018). the relationship between training and development and Employee performance of Executive level Employees in Apparel organizations international invention of scientific , journal 2(1).
  • Rasekh, N., Hamidi, M., Sajjadi, S. N. (2015). Designing and compiling a strategic plan for women's women's championship sport, Sport Management, 7( 3), 309-334. (In Persian)
  • Rastgo, S., Mirkazemi, S. O., Khorashadizadeh, M. (2014). The Study of the Effective Managing Factors on Human Resource Efficiency in Iran's Sports Federations, Second International Conference on Challenges and Solutions Management, Shiraz, Conference Center of Contemporary Journalism. (In Persian)
  • Rogalsky, K., Doherty, A., & Paradis, K. F. (2016). Understanding the Sport Event Volunteer Experience: An Investigation of Role Ambiguity and Its Correlates. Journal of Sport Management, 30(4), 453-469.
  • Rogers, S. E., Jiang, K., Rogers, C. M., & Intindola, M. (2015). Strategic Human Resource Management of Volunteers and the Link to Hospital Patient Satisfaction. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 0899764015596434.
  • Saru ,E. (2007). organizational learning and HRD: how appropriate are they for small firms ? lournal of Europian Industrial Training , 31(1), 36-51.