مقایسه ی سبک های یادگیری و شیوه های حل مسئله ی دانشجویان دخترو پسر گرایش های علوم انسانی، علوم پایه و فنی- مهندسی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، مقایسه ی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 86 بود . برای این منظور ، 450 دانشجوی دختر و پسر از - واحد مرودشت در سال تحصیلی 87 گرایش های علوم پایه، فنی مهندسی و علوم انسانی (از هر گرایش 150 نفر ) با روش نمونه گی ری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . در این پژوهش از پرسشنامه های سبک های یادگیری فلدر- سولومان و شیوه های حل مس ئله ی هپنر استفاده گردید . داده ها با استفاده از ضریب مستقل ، تحلیل واریانس دوطرفه، آزمون تعقیبی توکی و ضریب اتا مورد t ، همبستگی پیرسون تجزیه و تح لیل قرار گرفت . این پژوهش نشان داد که : الف) بین سبک های یادگیری و شیوه های حل مس ئله ی دانشجویان رابطه ی معنی دار وجود دارد . ب)بین سبک های یادگیری دانشجویان گرایش های علوم پایه، علوم انسانی و فنی - مهندسی تفاوت معنی دار وجود دارد . به این گونه که دانشجویان گر ایش فنی - مهندسی بیش تر سبک یادگیری حسی، کلی، فعال و دیداری را ترجیح می دهند در حالی که دانشجویان گرایش علوم پایه بیش تر از سبک یادگیری کلامی، متوالی ، شهودی و تأملی و دانشجویان گرایش علوم انسانی بیش تر از سبک یادگیری فعال استفاده می کنند . ج) بین سبک ه ای یادگیری دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد به گونه ای که سبک یادگیری پسران از نوع کلامی، شهودی، متوالی و تأملی است . در حالی که سبک یادگیری دختران از نوع حسی، کلی، فعال و دیداری است . د)بین شیوه های حل مسئله دانشجویانگرایش های علوم پایه،علوم انسانی و فنی - مهندسی تفاوت معنی دار وجود دارد .به این صورت که دانشجویان گرایش فنی - مهندسی بیش تر شیوه ی حل مسئله ی خلاقیت، اعتماد، اجتناب و روی آورد را ترجیح می دهند . در حالی که دانشجویان گرایش علوم پایه بیش تر از شیوه ی حل مسئله ی درماندگی و دانشجویان گ رایش علوم انسانی بیش تر از شیوه ی حل مسئله ی خلاقیت و مهارگری استفاده می کنند ). بین شیوه های حل مسئله ی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد . به گونه ای که شیوه ی حل مسئله ی پسران از نوع درماندگی و روی آورد است . در حالی که شیوه ی حل مسئله ی دختران از نوع اعتماد و اجتناب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Learning and Problem-solving Styles of University Students(A Case Study of Marvdasht Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • S Sarvghad
  • A.S Diyanat
چکیده [English]

This study aimed at studying learning styles and problem-solving styles of university students. To this aim, 450 students were selected through stage cluster sampling strategy from among all student of Marvdasht Islamic Azad University. Felder-Solomon's learning styles and Heppner's problem-solving styles questionnaires were administered to the sample. The results of the study showed that there was a significant relationship between students' learning styles and their problem-solving styles. It was also indicated that there was a significant relationship between students' major and the patterns of use of both learning styles and problem-solving styles. Further it was revealed that there was a statistically significant difference between the pattern of use of problemsolving styles of male and female student
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning styles
  • Problem-solving styles
  • university students