الگوی فراکتالی برنامه درسی دکترای رشته مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ایران با رویکرد بین فرهنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ی دکتری، علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 استادیار، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 مدیر گروه رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

4 استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس سرپرست محترم دانشگاه فرهنگیان

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی واعتباریابی الگوی برنامه درسی دکترای رشته مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ایران با رویکرد بین فرهنگی انجام شد.. روش تحقیق،کیفی، از نوع تحلیل محتوای کیفی استقرایی، و بررسی سیستماتیک چهارده مقاله کیفی منتخب با هدف استخراج مقوله‏های اصلی و فرعی و ابعاد وطیف الگوی فراکتالی برنامه درسی دکترای رشته مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ایران با رویکرد بین فرهنگی بود. ابتدا عناوین 300 کتاب و مقاله بررسی گردید. سپس 47 مقاله معتبر در سطح بین­المللی توسط پژوهشگر انتخاب و در نهایت تعداد 14 مقاله کیفی در راستای موضوع پژوهش از بین آن ها به دست آمد که بعد از مراحل کدگذاری، مقوله‏های اصلی و فرعی این فرایند، استخراج گردید.. بر اساس مضامین موجود در محتوای مقاله‏ها 295 مضمون اولیه (کد) و 44 مقوله و 9 بعد و 7 طیف از تم­ها حاصل گردید. نتایج پژوهش حاکی از مقوله‏های کلی شناسایی شده در قالب یک مدل فراکتالی شامل الزامات (ابعاد نرم افزار و سخت افزار درطیف کاربرد- عدم کاربرد)، اهداف (ابعاد اهداف کلی و اهداف جزیی در طیف قابل دسترس- غیرقابل دسترس)، ویژگی­های محتوا (بعد کیفیت در طیف مرتبط - غیر مرتبط)، روش­های یاددهی ـ یادگیری (بعد همخوانی روش های یاددهی- یادگیری با رویکرد بین فرهنگی در طیف تناسب - عدم تناسب)، ویژگی­های استاد (ابعاد قدرت فرهنگی در طیف زیاد-کم و مرتبه علمی در طیف برخوردار ـ غیربرخوردار)، ارزشیابی (بعد کیفیت ارزشیابی درطیف مطلوب - غیرمطلوب) بود که مؤلفه‏های طراحی الگوی فراکتالی برنامه درسی دکترای رشته مطالعات برنامه درسی با رویکرد بین فرهنگی در آموزش عالی ایران را نمایان ‏کرد. در پایان، فرایند اعتباریابی الگو، با بهره‏گیری از متخصصان این حوزه و روش اعتباریابی سه سویه حداقل 89/0و حداکثر99/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fractal Pattern of PhD Curriculum Studies in Iranian Higher Education Curriculum with Cross-Cultural Approach

نویسندگان [English]

 • Zahra Shahbazi 1
 • Mehdi Kalantari 2
 • Alireza Sadeghi 3
 • Mahmood Mehrmohammadi 4
1 PhD student of curriculum, Islamic Azad of Roodehen Branch, Roodehen, Iran
2 Professor, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University of Roodehen Branch, Roodehen, Iran.
3 Professor, Department of Educational Sciences, University of Allameh Tabatabaee, Tehran, Iran.
4 .Professor, Department of Educational Sciences, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and validate a PhD curriculum template in Iranian higher education curriculum studies with an intercultural approach. The research method was qualitative, inductive qualitative content analysis, and systematic review of fourteen selected qualitative articles aimed at extracting the main and sub-categories and dimensions of fractal pattern of Iranian higher education doctoral curriculum studies with an intercultural approach. At first, the titles of 300 books and articles were reviewed. Then, 47 authoritative articles were selected internationally by the researcher and finally 14 qualitative articles were selected for the research subject. After coding, the main and sub-categories of this process were extracted.. Based on the content of the articles, 295 primary themes (codes) and 44 categories and 9 dimensions and 7 themes were abtained. The research results indicated the general categories identified in a fractal model including requirements (software dimension and hardware dimension in application – non application), objectives (general objectives dimension and partial objectives dimension in accessible – inaccessible range), Content attributes (quality dimension in the spectrum: related – unrelated), teaching – learning methods (dimension of conformity of teaching methods – learning with cross – cultural approach in the spectrum of –proportion – disproportion), master features (dimension of cultural power in high – low spectrum) and dimension of scientific rank in the rich and non – rich spectrum, evaluation (the dimension of evaluation quality in the favorable – unfavorable spectrum) which illustrated the fractal pattern design components of the PhD curriculum studies with an intercultural approach to higher education in Iran. Finally, the model validation process was completed by experts in this field and the three – way validation method, was at least 0.89 and 0.99 maximum.

کلیدواژه‌ها [English]

 • higher education
 • Fractal model
 • curriculum
 • Intercultural
 • References

   

  • Bodycott, P. Mak, A. S. Ramburuth, P. (2013). Utilising an Internationalised Curriculum to Enhance Students Intercultural Interaction, Engagement and Adaptation. Asia-Pacific Edu Res., DOI 10. 1007/s40299-013-0136-3.
  • Bunaiasu, C.  M. (2015). Development perspectives of the intercultural curriculum in Romania. Procedia-Social and Behavioral Science 180 (2015) 42-48. 
  • Cabau, B. (2015). The intercultural approach in a Hong Kong academic setting, The Language Learning Journal, DOI: 10. 1080/09571736. 2013. 858548. 
  • Cont, Henson T. (2017). Curriculum,integration of multi culturism,constructivism & education system's reforms Translation Morteza Shabani,Akbar Hedayati,Seyed Ali Khaleghi nezhad ,Zahra afshar kohan & Babak Salmani,Tehran,Avaye Noor.
  • Crossman, J. Bordia, S. (2011). Friendship and relationships in virtual and intercultural learning: Internationalising the business curriculum. Australian Journal of Adult Learning Volume 51, Number 2, July 2011.
  • De Hei, Miranda., Tabacaru, Corina. & Sjoer, Ellen. (2019). Developing Intercultural Competence Through Collaborative Learning in International Higher Education - Miranda de Hei, Corina Tabacaru, Ellen Sjoer, Ralph Rippe, Jos Walenkamp.  https://doi. org/10. 1177/1028315319826226

   

  • De Wit, H. & Leask, B. (2015). Critical Perspectives on Internationalizing the Curriculum in Disciplines. Volume 23.
  • Dunne, C. (2011). Developing an intercultural curriculum within the context of the internationalization of higher education: terminology, typologies and power. Vol. 30, no. 5m October 2011, 609-622.
  • Fathi vajargah, K.(2016).curriculum in to new identies.Tehran:Abizh.
  • Farajollahi, M.Khatib zanjani, N. Moeeni kia, M. (2014). Virtual global university. Tehran: Elme ostadan.
  • Ferasatkhah, M. (2018). University and higher education, global perspective Iranian problems.Tehran: Ney.
  • Furtuna, A. N. (2015). Essay on personal field experiences from an intercultural approach. Vol. 26, No. 2, 106-113, http://dx. doi. org/10. 1080/14675986/2015. 1023010. Essay on personal field experiences from an intercultural approach
  • Gandana, I. & Parr, G. (2013). Professional identity, curriculum and teaching Intercultural Communication: an Indonesian case study, Language, Culture and Curriculum. 26:3, 229-246.  DOI: 10. 1080/07908318. 2013. 833620.
  • Hagerhall, C. M. (2004). Fractal Dimension as a Tool Defining and Measuring Naturalness, http://iaps. scix. net/cgi-bin/works/Show_id=iaps_18_2004_198.accessed on May 2012.
  • Homan, H. (2015).practical guidance of qualitative reaserches.Tehran: Samt.
  • Jones, Marina Erica Orsini. (2020). The Trouble With Cyberpragmatics: Embedding
  • anOnline Intercultural Learning Project Into the Curriculum: Education Book
  • ChapterIGI Global. 17, DOI: 10. 4018/978-1-5225-9279-2. ch053.
  • Khorsandi taskooh,A.Firoozjaeeyan, T.(2017).The qualification of being international universities with the focus of intercultural curriculum.Higher education curriculum studies.,18(9)7-44.
  • Kidman, J. Manathunga, C & Cornforth, S. (2017). Intercultural PhD supervision: exploring the hidden curriculum in a social science faculty doctoral programme. ISSN: 0729-4360 (print) 1469-8366 (online) Journal homepage:http://www. tandfonline. com/loi/cher20. 
  • Lopes, L., Bezanilla, María J. & Elexpuru, I. (2018). Integrating Intercultural Competence development into the curriculum through Telecollaboration.  A task sequence proposal for Higher Education Núm. 58, Artíc. 7, 31-10-2018 DOI: http://dx. doi. org/10. 6018/red/58/7.
  • Lull, J., Palacios, A. & Ulkuniemi, S. (2018). Fostering Intercultural Competence Through Art and ICT Among University Students in Spain and Finland. DOI: 10. 4018/978-1-5225-5463-9. ch014.
  • Mercer, L & Carter, L.  (2018). An Intercultural Curriculum for a Leadership in Community Engagement Program: Linking Theory and Practice.  Jornal of professional Continuing and Online Education.
  • Miriyan, M. (2012).The role of fractals in geometry, mathematics and their relation with islamic relief in buildings and mosques of Iran..Art and architectural magazine No:85 & 86(107-108)
  • Pamla Blutin, Z & et al. (2014). Cultures of Crriculum, Translation Mahmood mehr Mohammadi and et al.Tehran:samt.
  • Race, R. (2011). Multiculturalis and Education, Contemporary Issues In Education Studies, London SE1 7NX.
  • Sadeghi, A. (2012). The characteristics and necessities of codification of intercultural curriculum studies in Iran.The investigation of challenges and presentation of method. Cultural guidline.(17,18).
  • Sample, G. S. (2013). Developing Intercultural Learning Through the International Curriculum. Journal of Studies in International Education 2013 17:554 originally published online 6 January 2013. DOI: 10. 1177/1028315312469986.
  • Shawer, S. F. (2012). Interdisciplinary and intercultural differences in learning strategy use: implications for language processing, curriculum and instruction. DOI 10. 1007/s12564-012-9211-3. 
  • Unesco. (2018). Intercultural competences, the theoretical & applied frame. Translation: Alireza Sadeghi. Under printing.
  • Wang, L. Zhou, X. Heng Fu. Z. (2016). Developing Bilingual Curriculum to Help Chinese Mainland`s Students to Get Ready to Become Intercultural Citizens.
  • Ye, X., Molitoris, I. & Anderson, D. (2020). Opening the Classroom to the World: A Grounded-Theory Study of Student Perceptions of Integrating Intercultural Competence Into Curriculum: Education Book Chapter| IGI Global. Doi: 10. 4018/978-1-5225-927902. ch046.