ارزیابی تمایل به پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و تاثیر آن بر تحول پذیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد بناب

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

     هدف کلی تحقیق حاضر ارزیابی تمایل به پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و تاثیر آن بر تحول پذیری سازمانی کارکنان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه می‌باشد. الگوی مورد نظر در این تحقیق در رابطه با تحول پذیری سازمانی، مدل جان گاتر و پیتر دراکر است. برای این منظور پرسشنامه تحول پذیری سازمانی بر اساس مدل جان گاتر و پیتر دراکر در هشت زمینه مختلف؛ در ابعاد ایجاد احساس ضرورت و فوریت، ایجاد ائتلاف راهنما، توسعه چشم انداز و استراتژی، انتقال چشم انداز تحول به دیگران، توانمندسازی کارکنان برای انجام اقدامات فراگیر، خلق پیروزی های کوتاه مدت، جمع بندی پیروزی‌ها و ایجاد تحول بیشتر و نهادینه ساختن دیدگاه های جدید در فرهنگ و تمایل به پذیرش سیستم های اطلاعاتی مدیریت در پنج بعد؛ مرتبط بودن اطلاعات، دقت در اطلاعات ارائه شده، صحت اطلاعات ارائه شده، ایمنی اطلاعات ارائه شده و میزان و نوع اطلاعات تعریف و در این راستا دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. برای آزمون فرضیه‌ها، پرسشنامه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، با 18 سؤال و پرسشنامه تحول پذیری سازمانی با 42 سؤال، پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری که از میان کارکنان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه به تعداد 41 نفر انتخاب شده بودند، قرار داده شد. پس از جمع آوری اطلاعات، اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شده و برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از آزمون کولموگروف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها بیانگر تاثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی مدیریت و هر یک از ابعاد (مرتبط بودن اطلاعات، دقت در اطلاعات ارائه شده، صحت اطلاعات ارائه شده، ایمنی اطلاعات ارائه شده، میزان و نوع اطلاعات) بر تحول پذیری سازمانی کارکنان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان مراغه می‌باشد و همچنین میانگین میزان پذیرش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در کارکنان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان پایین تر از حد متوسط می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the tendency to accept management information systems and their impact on organizational transformation (Case study: Maragheh Education Department)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali mojallal 1
 • Ruhollah Gholamzadeh 2
 • sina asadzadeh 3
1 Academic member of Azad University Bonab Branch
3 Graduate student of educational technology at Bonab Islamic Azad University
چکیده [English]

Abstract The purpose of this study is to assess the tendency to accept management information systems and its impact on the organizational transformation of employees of the education department of Maragheh city. The model in this research is related to organizational transformation, John Gutter and Peter Drucker's model. For this purpose, the organizational transformation questionnaire based on the John Gutter and Peter Drucker model in eight different fields, in terms of creating a sense of urgency and urgency, creating a coalitions guide, developing a vision and strategy, transferring the perspective of transformation to others, empowering employees to carry out actions Inclusive, creating short-term victories, summing up victories and creating more transformation, and institutionalizing new perspectives on culture and the willingness to accept information management systems in five dimensions: the relevance of information, the accuracy of information provided, the accuracy of provided information, The safety of information provided and the amount and type of information defined and in In this way, two main hypotheses and five sub-hypotheses are set. To test the hypotheses, the management information system questionnaire (18 items) and organizational transformation questionnaire (42 items) were evaluated based on the validity and reliability of the sample of 41 managers selected from the education staff of Maragheh city. given. After collecting the information, the obtained information was classified and classified and Kolmogorov Smirnov, R Pireson and regression tests were used to analyze the collected data. The results of hypothesis testing indicate the impact of management information systems and each dimension (relevance of information, accuracy of provided information, accuracy of provided information, provided information safety, amount and type of information) on the organizational transformation of the staff of the education department and Breeding is the city of Maragheh Also, the average of acceptance of management information systems in the staff of the Education Department of the city is lower than the average.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information Systems
 • Management Information Systems
 • Organizational Transformation
 •  

  References

   

  • Awad, E. M, (1988), Management Information System: Concept, structure, and applications, Califonia: The Benjamin Cummings.
  • Barbaroux, P, (2011), A design-oriented approach to organizational change: insights from a military case study, Journal of Organizational Change Management, 24(5), pp.626-639.
  • Beheshtian, Mehdi and Abolhasani, Hossein (1994), Management Information Systems, Mostazafan Foundation and Junkazan Publications, Tehran, First Edition. [Persian].
  • Davis, G.B, & Olson, M.H, (1985), Management Information system: Conceptual,  foundations, structure, and development. 2nd ed, New York: Mc Graw-Hill.
  • Davoudi Ali (2013), A study on productivity improvement based on management information management systems in Fars Regional Electric Company, for obtaining Master's Degree in Public Administration (Human Resource), Faculty of Literature and Humanities, January. [Persian].
  • Ebrahimzadeh, Soodabeh and Ghomi, Mohsen (2014), Organizational culture components and its role on improvement of change management (Case study: Credit Cards Company of Kish), Cultural Management Magazine, Eighth Edition, No.26, Winter, pp. 27-37. [Persian].
  • Eskandari, Mojtaba and Bagheri, Hojjatallah (2012), The Impact of Information Management Systems on Leadership and Commanders Decisions (A Case Study of a Military University), Police Development Quarterly, p. 43, pp. 11-29. [Persian].
  • Erfani, Ashraf and Ghasemi, Mohammad, (2016), The Importance of Management Information Systems in Organizations Case Study: Meteorological Organization, 2nd National Conference on Key Issues in Management and Accounting Sciences. [Persian].
  • Hamidi, Mehrzad, Khabiri, Mohammad, Fallah, Zain al-Abedin (2006), Investigating the Factors Related to Establishing Management Information System in Sport Federations of the Islamic Republic of Iran, Quarterly Journal, No. 29, pp. 99-109. [Persian].
  • Kermani, Behnaz, (2008), Organizational Learning and Organizational Agility in Managing Changes and Development of Health System, Quarterly Journal, Health Services Management, First Year, Second Volume, Pages 1-18. [Persian].
  • Klarner, P, & Probst, G, (2014), Organizational change capacity in public services.
  • Kohi, Soghri (2008), Change Management, Office of Information Technology and Information Technology, July 17. [Persian].
  • Koskinen, K. U, (2015), Identity change in organizations: a philosophical exposition, International Journal of Organizational Analysis, 23(4), pp.621-636.
  • Lawler, E, & Worley, C, (2013), Built to Change: How to Achieve Sustained Organizational Effectiveness. San Francisco, CA: Jossey Bass.
  • Maplws, Glenn, (2014), Information System quality; An examination of service - based  modelsand alternative, Doctorial  dissertation, North Texas University.
  • Moghli, Alireza, Darvish, Hassan, Abbasi, Narges, Mohammadi, Farhang (2016), Evaluation and ranking of the factors affecting the transformational organization model in the Education Organization (Fars Education Study), Public Management Research , Ninth year, thirty-one, spring, pp. 29-50. [Persian].
  • Miller, C, & Stensaker, I, (2012), Developing Capacity for Change, Journal of Change Management, 6, pp. 217-229.
  • Mirhosseini, Minoo, Nik Sarsht, Seyyed Mohammad, Akhlasi, Amir, Feyzad, Sayed Alireza (2008), What is a metaphor and how facilitates organizational change? Journal of Management Science of Iran, No 3, No 12, Winter, Pages 83-97. [Persian].
  • Murdick, R.G, & Munson, J.C, (1986), MIS Concepts & Design, 2nd ed, London: Primtice –Hall.

   

  • Necavi Moghaddam, Mahmood, Hasanzadeh, Ali, Yazdi Feizabadi, Vahid (2008), The Relationship Between Establishing Information Systems Management and Organizational Structure in Government Offices of Kerman, Journal of Health Information Management, Vol. 5, No. 1, spring and summer. [Persian].
  • Omidvar, Majid (2005), Management Information System, Quarterly Journal of Management Solution, Issue 9. [Persian].
  • Panahi Ali (2000), Management Information Systems, Azarakhsh Publications, Tehran, First Edition. [Persian].
  • Pouraghajan, Mehdi and Bigzadeh, Yousef (2016), Organizational Transformation Assessment and Its Impact on Crisis Management (Case Study: East Azarbaijan Co.), Fourth National Management Conference, Economics and Accounting. [Persian].
  • Richard, G, (2011), Managing organizational change: A multiple perspectivesapproach, New York: McGraw-Hill Irwin. The case of the World Health Organization. Journal of Change Management, 8(1), pp.16-32.
  • Roque, Gomes, D, (2009), Organizational change and job satisfaction: the mediating role of organizational commitment, exedra, 1, Junho.
  • Rezaei Rad, Mostafa Pour, Samira, Buyer, Fatemeh (2011), Management of Organizational Change and Innovation in Uncertainty Conditions on Staff Behavioral Indicators (Case Study: Sheikh Hospital Nurses in Mashhad), 2nd Executive Management Conference, 1 & 2 Tue May, Pages 1-14. [Persian].
  • Safaei Ehsan (2011), Management Information Systems, Jabir Ibn Hayan Pharmaceutical Company, Tehran. [Persian].
  • Saeedi Keshavarz, Ismail, (2012), The Effect of Management Information Systems on Human Resources Management in Telecommunication Company of Tehran Province, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Master's Thesis, in Public Administration, MIS Information Systems Trend, September. [Persian].
  • Sullivan, R, & Rothwell, W, & Jane, B & Balasi, M, (2016), Organization development (OD) and change management (CM): whole system transformation. Development and Learning in Organizations, 27(6), pp.18-23.
  • Tabaresa, Gholamali and Gilani, Nima (2011), Explaining the relationship between information systems and the decision-making process of middle managers of the private banking system (Case study: Saman Bank), Daneshvar's two-monthly scientific and research journal and behavior / management and progress / Shahed University / Tue, eighteenth year, Issue 2-47, pp. 1-30. [Persian].
  • Tabibi, Seyyed Jamalodin, Farhangi, Ali Akbar, Nasiripour, Amirashkan, Kazemzadeh Brothers, Reza Ebrahimi, Parvin (2012), The Effect of Supervisors and Working Groups on the Hospital Information System Adoption Model, Journal of Management of Health, No. 15, Pages 52-64. [Persian].
  • Toffler, Alvin, (1994), Future Shock, Translation by Hesmatullah Kamrani, Golshan Printing House, Tehran.