تأثیر آموزش زبان تکلیف- محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم تر بیتی، مرودشت، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم تر بیتی، مرودشت، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

این پژوهش بمنظور بررسی تأثیر آموزش زبان تکلیف – محور در مقایسه با روش دستور-ترجمه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی در سال تحصیلی 90-1389 صورت گرفته است. روش پژوهش، شبه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش­آموزان پسر و دختر سال سوم متوسطه تشکیل دادند که از بین آنها 120 نفر بصورت نمونه گیری خوشه­ای دو مرحله­ای انتخاب شدند.60 نفر در دو گروه آزمایش دختر و پسر و 60 نفر در دو گروه کنترل قرار گرفتند. گروه­های کنترل به شیوه تکلیف – محور و گروه­های کنترل به شیوه دستور- ترجمه مورد آموزش قرار گرفتند. در پایان از هر چهار گروه پس آزمون به عمل آمد. داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین گروه­های آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد به این صورت که گروه­های آزمایش که با روش تکلیف – محور آموزش دیده بودند نمرات بهتری نسبت به گروه­های کنترل که با روش سنتی آموزش دیده بودند کسب کردند. ضمنا دختران نسبت به پسران از عملکرد بهتری برخوردار بودند. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت که استفاده از آموزش زبان  تکلیف – محور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Task-Based and Grammar-Translation Method on the Academic Achievement of High School 3rd Grade Students

نویسندگان [English]

  • H Fani 1
  • P. Ghiyasi 2
  • Z Ghane 3
چکیده [English]

This research was done to study the differential effect of task- based and grammar translation language teaching methods on the academic achievement of third grade high school students in the academic year 1389-1390. Research method was quasi-experimental. A sample of 120 high school students (male and female) was chosen through two-stage cluster sampling method. Half of them were assigned to two experimental groups and the rest to two control groups. The experimental and control groups were taught using task-based and grammar- translation methods respectively.  All groups were given a post test. Data was analyzed employing covariance and independent samples t- test .The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups’ scores. The experimental groups could outperform the control groups. Additionally, the girls outdid the boys. All in all, it is concluded that task-based method is more effective in promoting student’s academic achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Task- Based method
  • Grammar-translation method
  • academic achievement
  • high school