تأثیرآموزش هدف گذاری بر خود تنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: هدف پژوهش تأثیر آموزش هدف‌گذاری بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان بوده است.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر اصفهان بودند که از میان دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان در سال 97 مراجعه کننده به موسسه سلامت اندیشان مهر، به‌طور تصادفی ساده انتخاب شده و تعداد 40 نفر از دانش آموزان با خودتنظیمی پایین و انگیزش تحصیلی پایین انتخاب شدند که از طریق پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران که در سال ۱۹۹۵ طراحی و توسط کدیور در سال ۱۳۸۰ در ایران هنجاریابی شده است و نیز مقیاس انگیزش تحصیلی AMS (2009) شناسایی شدند و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل جایابی شدند. نوع پژوهش نیمه آزمایشی است. پس از انجام پیش آزمون گروه آزمایشی 8 جلسه آموزش هدف‌گذاری دریافت کرد ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای بررسی تفاوت میانگین‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) با استفاده از نرم‌افزارSPSS ویراست21تحلیل شد
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش هدف‌گذاری بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان تأثیر معنی‌داری داشته و باعث افزایش خودتنظیمی و افزایش انگیزش تحصیلی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Goal Setting Training on self-regulation and Academic motivation of male adolescent students in Isfahan city

نویسندگان [English]

 • mohammad kouchaki 1
 • Ali Reza Bakhshayesh 2
 • Samane Asadi 3
1 MSc in General Psycology.Faculty of Psychology and Educational Sciences Yazd University.Yazd Iran
2 Associate Professor of Clinical Psychology - Faculty of Psychology and Educational Sciences - Yazd University.Yazd.Iran
3 Assisstant.Professor.of.Psychology-Faculty.of.Psychology.and.Educational.Sciences.Yazd University.Yazd.Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: The objective behind conducting this research was the effect of goal-setting instruction on self-regulation and educational motivation in Isfahan adolescent students.
Methodology: The population of the current study was all the students at the first grade of Esfahan high schools who were simple randomly selected in (2018) referring to Salamat Andishan-e-Mehr40 students with low self-regulation and low educational motivation were selected based on the self-regulation questionnaire designed by Boffard et al. in 1995 and which was standardized by Kadivar in Iran in 1380 and also educational motivation scale AMS (2009) was identified and were randomly assigned in experimental and control groups. The study is semi-experimental in type. After administering the pretest, the experimental group received 8 goal-setting teaching session but the control group received no specific training. So as to examine the difference in averages due to a diffraction source and also regarding the presence of some dependent variables, using SPSS version 21, MANCOVA was conducted
Results: The results of the analysis indicated that goal-setting instruction has a significant effect on Isfahan adolescent students' self-regulation and educational motivation and has increased self-regulation

کلیدواژه‌ها [English]

 • Goal-setting instruction؛ Self-regulation؛ educational motivation
 • Students؛ Adolescent
 1. Abedi, S. Saeidipour, B. Seyf, M.Farajollahi, M. (2017).The Structural Model of Relationships of the Epistemological Beliefs and Self-Regulatory Learning Strategies: The Mediating Role of Educational Self-efficacy and Achievement Goals. Journal of New Approaches in Educational Administration, 8 (31), 211-238. [In Persian]
 2. Ashari, N. Shafiabadi, A, Sudani, M. (2009). Evaluation of the effectiveness of teaching learning strategies on academic performance and self-regulated learning Ahvaz pre- University students. Journal of New Findings in Psychology, 13 (5), 7- 22. [In Persian]
 3. Azizi, B. (2019). Intermediation role of academic passion in the relationship between goal orientation and academic self-efficacy. Journal of New Approaches in Educational Administration, 10 (39), 315-336. [In Persian]
 4. Bembenutty, H.(2008). Self-Regulation of learning and academic delay of gratification: Gender and ethnic difference among college students. Journal of Advanced Academics, 18, 586-616.
 5. Broadbent, J. Poon, W. (2015). Self-regulated learning strategies& academic achievementin online higher education learning environments: A systematic review. The Internet and Higher Education, 27, 1-13.
 6. Kadivar, P. Farzad, V. Dasta, M. (2009). Relationship between achievement goals and self-regulatory strategies with mathematical problem solving performance. Journal of Educational Psychology. 23 (8), 385-407 [In Persian]
 7. Locke, E. A. & Latham, G. P. (2005). Goal setting theory: theory building by induction, in: K. longitudinal university samples. Journal of Research in Personality, 37, 319-338.
 8. Magno, C. (2010). Assessing Academic Self-regulated learning among Filipino college students: the factor structure and item fit, The International Journal of Educational and Psychological Assessment, 5, 61-76.
 9. Meltzer, L. (2004). Executive function in the classroom: Meta-cognitive strategies for fostering academic success and resilience, paper presented at the learning differences conference, Cambridge, MA.
 10. Pintrich, P. R. (2000). The role of gouls orientation in self-regulated learning. Hand book of self Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self- regulated learning in college student. Educational Psychology Review, 16 (4), 385-407.
 11. Turan, S, Demirel, O. (2010). The Relationship between Self-Regulated Learning Skills and Achievement: A Case from Hacettepe University of Medical School, H. U. Journal of Education. 38, 279-291
 12. Yadollahzadeh, A. Yaghoubi, A. Mohagheghi, H. (2012). The effect of goal setting training on self-efficacy and academic achievement of first female high school
  Journal of Online Psychological Knowledge. 1 (3), 126-134 [In Persian]
 13. Yaqubi, A. (2015). The effect of goal setting training on achievement goals and achievement motivation. Journal of Cognitive Strategies in Learning. 3 (5), 91-105 [In Persian]
 14. Zimmerman, B. J. Martinez-Popns. M. (1986) .Development of a Structured interview for assessing students use of self–regulated learning strategies. American Educational Research Journal, 23, 614-628.