رابطه ی تعهد شغلی با مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترای تخصصی مدیریت آموزشی واحد علوم وتحقیقات تهران. مدرس دانشگاه آزاد داریون.

2 استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه­ی تعهد شغلی با مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه­ی شهر بوشهر انجام شد. روش پژوهش، توصیفی– همبستگی بوده و بمنظور تعیین روابط بین متغیرها از پرسشنامه­های استاندارد لوداهل و کیجنر و رندسیپ استفاده گردید. نتایج نشان داد که: الف) بین تعهد شغلی و مقدار خلاقیت مدیران مدارس متوسطه رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. ب) بین وابستگی حرفه­ای مدیران مدارس و مقدار خلاقیت آنها در محیط کار رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. ج) بین پایبندی به ارزش­های کار و مقدار خلاقیت مدیران مدارس رابطه­ی مثبت و معنی­دار وجود دارد. د) بین مزایای دریافتی مناسب و خلاقیت مدیران در محیط کار رابطه معنی­داری وجود ندارد. ه) بین مدیران با مدرک (لیسانس و فوق لیسانس) از لحاظ خلاقیت تفاوت وجود ندارد. و) بین سابقه مدیران و خلاقیت آنان رابطه­ی معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Relationship between Job Commitment and Creativity of High School Principals in Bushehr

نویسندگان [English]

  • V. Ghaedi 1
  • N.Gh. Ghorchiyan 2
چکیده [English]

This correlational study aimed to investigate the relationship between job Commitment and creativity of high school principals in Bushehr.  Research instruments were Lodahel’s and Kejner and Randsip’s questionnaires. As far as the impact of demographic variables is concerned it was specified that the four variables of gender, age, education and management experience might affect the relation between the principals’ job commitment and creativity. The study results suggested that a. there was a significantly positive relation between job commitment and the creativity of high school principals.  b. There was a significantly positive relation between job commitment and creativity in the workplace. c. There was a positive and significant relation between adherence to job values and the principals’ creativity at schools. d. There was no significant relation between the appropriate benefits received principals’ creativity at work. e. There was no significant relation between the level of education of the principal and their creativity. f. There was no significant relation between the principals’ experience and creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Commitment
  • Creativity
  • Adherence to job values