آموزش‌های ضمن خدمت فرهنگیان: از اثربخشی تا کارآمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کوئیندزلند جنوبی

2 دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 مدرس گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان، مرکزی، ایران

چکیده

در هزاره جدید ، آموزش از مهم ترین ارکان توسعه پایدار و نظام آموزش از بنیادی‌ترین ارکان توسعه انسانی به شمار می‌رود و ظرفیت‌افزایی بنیاد پویایی و پیشران پیشرفت روزافزون این فرایند را تشکیل می‌دهد. به همین منظور ، آموزش‌های ضمن خدمت با تامین فرصت توانمندسازی و روزآمدسازی بستر توسعه حرفه‌ای فرهنگیان را فراهم می کند. بنابراین، مقاله حاضر به بررسی عوامل موثر در اثر بخشی و کارآمدی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان پرداخته است. مقاله از نوع کاربردی و به روش پیمایشی است که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق از همه فرهنگیان شهرستان کمیجان تشکیل گردید که در سال 1397 در دوره‌های آموزش ضمن خدمت شرکت داشتند. از مجموع جامعه آماری، تعداد 30 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته با ضریب پایایی 826/. و روایی کارشناسی مقبول مورد مراجعه و نظرسنجی قرار گرفتند. در ادامه، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار آماری و آزمون تی­تک نمونه‌ای و رگرسیون خطی ساده استفاده گردید. نتایج حاصل از ارتباط مثبت و معنی‌دار عوامل محتوا، مدرسین و سازماندهی با اثربخشی و کارآمدی دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان کمیجان حکایت دارد. در این میان، شاخص سازماندهی از بیشترین ضریب تعیین برخوردار می‌باشد. شاخص کیفیت مدرسین و محتوای دوره‌ها نیز در رتبه‌های بعدی اثربخشی و کارآمدی دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-Service Education for Teachers: From Effectiveness to Efficiency

نویسندگان [English]

 • Mehryar Nooriafshar 1
 • Majid Haghverdi 2
 • Ali Komijani 3
1 University of Southern Queensland
2 Islamic Azad University of Arak
3 Islamic Azad University of Komijan
چکیده [English]

At the new Millennium, Education is one of the most significant means of achieving a sustainable progress. The Education system is fundamental in human progression. The in-service education enables and provides opportunities for enhancing the skills and the professional abilities of the teachers. This paper is based on an applied research in which a comprehensive survey was conducted. The Statistical population included the entire teachers of the Komijan City in the Central State of Iran. The selected sample constituted 30 teaches. The method relied on Linear Regression and Statistical analysis. The findings demonstrated that organisation was the most significant factor followed by the quality of the teachers’ educational background, course purpose and course content.

کلیدواژه‌ها [English]

 • In-Service Training
 • Effectiveness
 • Efficiency
 • Abbasi, Z. (2017). A study of the effect of in-service programs on job empowerment and productivity of Khozestan Province teachers. The National Conference on Management and Humanity Sciences in Iran.
 • Abtahi, S. (2005). Teaching and optimization of Human capitals. Tehran Poyand publications.
 • Abdul  Rashid  Hj.Mohamad (1996). Staff  Development: Creating  a  Learning  Culture.  Jurnal  Pendidikan Gerak, Bil.8, MPPP. 
 • Afzalkhani, M. & Nejabati, S. (2003). A study of the quality strategies on teachers and staff in-service programs of Semnan Educational Office. Journal of Modern approach to Educational Management. 83-98.
 • Alikhani, B. (2001). A study of effective factors in advancement of the in-services qua;ity from the viewpoints of the participants. M. A. thesis unpublished. Science and Research IAU. 
 • Amirzadeh, T. (2016). A study of vulnerability on teacher’s in-service programs of Khatam city, M.A thesis unpublished Marvdasht IAU.
 • Chiou-hui , C. (2010). Investigating the effects of incorporating collaborative action research into an in-service teacher training program, A. Taiwan: Department of English Instruction, National Hsinchu University of Education.
 • Çimer, A., & Timuçin, M. (2010). Content of an in-service training to develop and assess activities minding critical thinking. Procedia Social and Behavioral Sciences,  958962.
 • Eslami, Y., et, all. (2001). A study of effect of in-service programs on staff empowerment. Journal of Educational of Leadership and Management Garmsar IAU.
 • Frederick,B.J.A.,&  Stephen,  O.O.  (2010).  Teachers’ Perceptions of Staff Development Programs as It Relates to Teachers’ Effectiveness: A Study of Rural Primary Schools’ in Kenya, Educational Research & Review, Vol.5(1).

 

 • Hakimzadeh, R., et. all. (2015). A study of virtual in-service courses of teachers. Journal of Information and Communication in Human Sciences. 35-50.
 • Khorasani, A. & Hasanzadeh, S (2006). Tactics and strategies for the assessment of educational requirements. The center for education and industrial research of Iran publication.
 • Kazmi,S.F., Pervez,T.,Mumtaz,S.(2011). In-Service Teacher Training in Pakistan Schools and Total Quality Management, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, March Edition 2011.
 • Khattak, Z., & Abbasi, M. (2010). Evaluation of the effectiveness of in-service teacher training courses of the CALL sub-committee of the ELTR project in Pakistan. Procedia Social and Behavioral Sciences, 4911-4917.
 • Noohebrahim, A. & Majidi, D. (2005). Assessment of effectiveness of the in-service courses in improving of job performance for the Police staff. Journal of Human Resources Management for the Police Staff. 97-117.
 • Lai, E. (2009). Getting in step to improve the quality of in-service teacher learning trough mentoring. Journal of articles: reports-research, 35-89.
 • Rabiee, F, et. all. (2011). A study of the effect of in-service courses on the effectiveness of Human resources from the viewpoints of the university staff. Journal of Educational Strategies. 85-89.
 • Ronald W. Rebore (2004).  Human Resource Administration in Education: A Management Approach. USA: Pearson Education, Inc.
 • Serajodin, M., et. all.(2016). A study of therole and effect of in-service programs on professional development of teachers. The Third National Conference on Development and promotion Educational Sciences. Iran