اثر اعتماد شناختی و عاطفی به رهبر بر هویت سازمانی: نقش میانجی اعتماد به سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی- دانشکده علوم اداری و اقتصاد- دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی- دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی اثر دو بعد شناختی و عاطفی اعتماد به رهبر بر سطح هویت سازمانی اعضا از راه نقش متغیر میانجی اعتماد به سازمان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. بدین منظور، برای جمع آوری داده‌ها از جامعه 305 نفری معلمان مدارس مقطع راهنمایی شهرستان چناران استان خراسان رضوی با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای، 105 نفر از این معلمین با ابزار پرسشنامه‌ برای سنجش متغیرهای مدنظر مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل داده‌ها به روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مبتنی بر تحلیل مسیر و با نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که هر دو بعد اعتماد عاطفی و شناختی معلمان به مدیران مدرسه بر اعتماد کلی (مشتمل بر سه بعد اعتماد درستکارانه، وابستگی و متعهدانه) به مدرسه مؤثر است و از میان این دو متغیر پیش بین، متغیر اعتماد عاطفی به مدیر، قدرت پیش بینی کنندگی بیش­تری برای اعتماد به مدرسه دارد. هم­چنین، مشخص شد که در رابطه بین متغیرهای اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به مدیران مدارس با متغیر هویت سازمانی، اعتماد کلّی به مدرسه می‌تواند متغیر واسطه معتبری بشمار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Trust in Leader on Organizational Identity: The Role of Organizational Trust as a Mediator

نویسندگان [English]

  • Z. M 1
  • H. R 2
  • S.A K 3
چکیده [English]

The main goal of this descriptive-correlational study is to explore the effect of the two dimensions of trust in leader, that is, cognitive trust and affective trust on the organizational identity level through the mediating role of organizational trust. To this end, 105 secondary school teachers were sampled from among 305 teachers in Chenaran city in Khorasan Razavi province using stratified sampling. They were administered a questionnaire assessing the variables of interest. Data analysis was carried out through structural equation modeling (path analysis) employing LISREL software.  The findings indicated that both cognitive and affective components of trust in school principals affected teachers’ trust in school. Compared to the cognitive trust, the affective trust more strongly could predict trust in school. The findings also revealed that trust in school might be a valid mediating variable in predicting organizational identity by cognitive and affective trust in principals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust in leader
  • Affective trust
  • Cognitive trust
  • organizational trust
  • Organizational Identity