ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ازاد اسلامی

2 هیات علمی گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن

3 دانشیار وهیات علمی ورئیس دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتیواحد تهران جنوب

4 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی  انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع کاربردی بود و در آن از رهیافت ترکیبی (کمی – کیفی) استفاده گردید. در بخش کمی جامعه آماری  پژوهش شامل  اعضای هیأت علمی شاغل  در دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بودند که تعداد آنان 5633نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای  و ساده و جدول مورگان به میزان 322 نفر انتخاب و به­منظور گردآوری داده­ها در بخش کیفی از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار اندازه گیری به صورت روایی محتوا و سازه مورد تایید قرار گرفت . و به منظور سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب کلی آن89/0 بود. تحلیل داده‌ها در بخش کمی از تحلیل عاملی تأییدی و جهت ارائه مدل نهایی تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی و نرم‌افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد. یافته­ها نشان داد که ابعاد توانمندسازی حرفه‌ای عبارتند از اعتمادسازی، تیم سازی، دانش، ارتباطات و  فرهنگ سازمانی. و شاخص‌های تراز جهانی عبارتند از: بعد پژوهشی، بعدآموزشی،  بعد پژوهش در ارتباط با مقالات، کنفرانس‌های بین‌المللی و  بعد وجهه بین‌المللی. بر اساس این ابعاد و مولفه ها مدلی ارائه شد که برازش آن مناسب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Model for Improving the Professional Capabilities of Faculty Members of Islamic Azad University Units of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Fateme masoome Hossini kashani 1
  • alireza chenari 2
  • amineh ahmadi 3
  • koroush parsa 4
1 PhD student of Islamic Azad University
2 Faculty of Education, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen
3 Associate Professor Academic staff Dean of Faculty of of Education and psychology South Tehran Branch
4 Faculty of Islamic Azad University, Roodehen Branch
چکیده [English]

The purpose of this study was to present a model to enhance the professional abilities of faculty members of Islamic Azad University of Tehran a global level. Research method in terms of purpose, application and fundamental In terms of data collection method, it was a descriptive survey and according to the type of data, it was a combination of exploratory type. In the quantitative part of the statistical population, the faculty members of the Islamic Azad University of Tehran were 5633 people. 322 individuals were selected using simple cluster random sampling and Morgan table. Interview and questionnaire were used for data collection. The validity of the measuring instrument was confirmed as content and construct validity. Cronbach's alpha coefficient was used to measure reliability with a total coefficient of 0.89. Data analysis was done in quantitative phase in two parts: descriptive statistics (mean, standard deviation, etc.) and inferential statistics (structural equations and t-test) using SPSS and LISREL software. The findings showed that dimensions of professional empowerment include trust building, team building, knowledge, communication and organizational culture. And global alignment indicators are: research dimension, educational dimension, article research dimension, international conferences and international reputation dimension. On the basis of these dimensions and components, a model was presented that was suitable to fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Abilities
  • Global Balance
  • faculty members
Anafarta, H & Apidin,M( 2016). Investigating the Relationship between Teacher Empowerment and Efficiency and Transformational Leadership and Student Achievement, Journal of Human, 3,32-43.
Biasooti, l, Rechard, T,Amo, O(2017). Teaching academic staff to change curriculum for sustainable development. . Journal of Management,20,25-45.
Fazl elahi, F. (2011). Identification and Classification of Barriers to Science Production from the Viewpoints of Faculty Members of Qom Universities, Journal of Innovation and Value Creation, Issue 5.[in Persian]
Ferastkhah, M (2011). Real options and the impact of intellectual capital on corporate value. Journal of Intellectual Capital, No.3. pp.291 - 308.
Forouzesh,A, Bartina,K,Karimi  ,M (2018).The Impact of Information and Communication Technology on Empowering Personnel of Technical and Vocational Education Organization Using Spritzer and Mishra Model,Quarterly Jounal of Skill Training,18.99-120.[in Persian]
Hamidizadeh, M., Bramound, S. (2011). Designing and Explaining the Model of Professional Empowerment and Competence, Journal of Organizational Resource Management, No. 4. .[in Persian]
Ingrid l, Davila,B, Antonio,U (2017). Transforming Higher Education for Sustainable Development. Human Resource Development Quarterly , ,vol 8 , no 4
Lambchest ,S,Miller,K,Peour,L( 2017). Investigating the Relationship between Career Development and Organizational Change Processes towards Sustainability in Higher Education with Special Focus on Empowerment in Flanders, Belgium. Journal Academy of management.32(2), 261- 271.
Mambini, M., Abbaspour, A. (2014), Developing Strategic Faculty Members to Improve the Quality of Universities and Higher Education Institutions, First National Conference on Quality Assessment in Academic Systems, Sharif University of Technology.
Mirkamali,M, Pour karimi,J,Hejri, A, (2015). Investigating the Relationship between Professional Development of Faculty Members' Innovative Teaching Innovation Hebei School of Psychiatry and Educational Sciences, New Approach in Educational Management of Islamic Azad University of Marvdasht,5.88-95.[in Persian]
Nasiri ,A,Naveh Ebrahim Abdul Rahim, Tabibi, J, Ebarez Ali, Izadi, A,(2012). The Study of Psychological Empowerment Status in Qom Hospitals, Qom University of Medical Sciences Journal:7.[in Persian]
 Salimi. A, Steinert Y, Mann Karen, Centeno Angel, Dolmans Diana, Spencer J, Gelula Mark & Prideaux David (2015). A systematic review of faculty development initiatives designedimprove teaching effectiveness in medical education: BEME Guide NO. 8, Medical Teacher, preview article, pp: 1-30. .[in Persian]
Salmi, J. (2011). New World-Class Universities: Cutting Through The Hype. . Journal of Management, 17, 99-120
Vahidizadeh,A.Barzgar, M,Ahmadi ,ebadellah(2017).The mediating role of job security in the relationship between organizational identity and Empowerment of Marvdasht Education Staff. Journal of New Approach in Educational Management Islamic Azad University Marvdasht,2,86-93.[in Persian]
Zahedi ,S,Bazargan,A (2013). A look at the concept of professional development of faculty and successful experiences in Planning and implementation, Higher Education Letter, Vol. 6, No. 21, .[in Persian]
Zare, M., Pour Karimi, C., Zakir Salehi, Gh. (2016), Review of World Class University Components in Iran, Survey of Comprehensive Universities in Iran, Journal of Science and Technology Policy, No. 3.
Presentation of a model to enhance the professional empowerment of faculty members at Islamic Azad University of Tehran with a global level
Fatemeh Masoumeh Hosseini Kashani, Dr. Alireza Chenari *,Dr. Amineh Ahmadi , Dr. Koroush Parsa Moein