دوره و شماره: دوره 11، شماره 46، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1-338 
ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

صفحه 47-70

ذبیح اله رحیمی؛ مسلم صالحی؛ مژگان امیریان زاده؛ عبادالله احمدی


واکاوی تیم های‌ مجازی پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور: مطالعه موردی کیفی

صفحه 105-126

قاسم سلیمی؛ الناز نظری؛ علی اکبر صفوی؛ مهدی محمدی؛ مریم شفیعی سروستانی


طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور

صفحه 243-266

طیبه جعفری؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث; فرح بخش؛ عباس عباسپور؛ جلیل یونسی