ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران ( نویسنده مسئول

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

   این مطالعه با هدف ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک در آموزش­های فنی­وحرفه­ای انجام گرفت. نوع طرح تحقیق، کمّی و روش تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده­ها، توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه­ای استان کهگیلویه و بویراحمد و مراکز آموزشی به تعداد 553 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردید. این تعداد 227 نفر بودند و به روش تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. به منظور توصیف نمونه و جامعه از آمار توصیفی استفاده گردید، جهت تحلیل داده­ها و ارزیابی مدل از روش مدل­یابی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شد. بر اساس یافته­های تحقیق، تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان 95 درصد معنادار شده­اند و در اندازه­گیری سازه­های خود سهم معناداری ایفا کرده اند. مدل از نظر اعتبار همگرا، روایی واگرا، پایایی سازگاری درونی، پایایی مرکب، توان پیش­بینی و برازش از سطح مطلوبی برخوردار متناسب در آموزش­های مهارتی فراهم کند. و پیشنهاد می­شود مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه­ای بستری را مهیا سازند که مدیریت و تفکر استراتژیک در سازمان نهادینه و مبنای عمل قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of strategic management model in technical and vocational Training

نویسندگان [English]

 • Zabihola Rahimi 1
 • Moslem Salehi 2
 • Mozhgan Amirianzadeh 3
 • Ebadollah Ahmadi 3
1 Ph. D. Student of Educational Management, Department of Educational sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 Assistant Professor Department of Educational sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran ( Corresponding author)
3 Assistant Professor Department of Educational sciences, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the strategic management model in technical and professional training. The type of research design, quantitative, and research method were applied in terms of data collection, descriptive-correlation and purpose-oriented approach. The statistical population of the study consisted of 553 employees of Technical and Vocational Training in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad and educational centers. The sample size was calculated using the Cochran formula. This number was 227 and were selected randomly. A questionnaire was used to collect data. Descriptive statistics were used to describe the sample and society. For data analysis and evaluation of the model, structural equation modeling and partial least squares (PLS) technique were used. Based on the findings of the study, all factor loadings were significant at 95% confidence level and played a significant role in measuring their constructs. The model has a good level of convergent validity, divergent validity, internal consistency reliability, composite reliability, predictive power and fit. According to the results of the research, this model can provide a suitable framework for the formulation, implementation and evaluation of appropriate strategies in the training curriculum. It is suggested that administrators of the organization provide vocational training in a context so that strategic management and thinking are institutionalized in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Evaluation
 • Strategic management
 • Technical and Vocational Training
 • AbediJafari, H., Taslimi, M. S., Faghihi, A., & Sheikhzadeh, M. (2011). Thematic analysis and networking of themes. A simple and efficient way to explain patterns in qualitative data. The Thought of Strategic Management, 5 (2): 198-151. [In Persian]
 • Akyel, N., Korkusuzpolat, T. & Arslankaya, S. (2012). Strategic Planning in Institutions of Higher Education: Acase study Of Sakarya University.  Procedia- Social and Behavioral Sciences, 58, 66-72. 
 • AliAhmadi, A., & Tajeddin, I. (2003). A Comprehensive Approach to Strategic Management. Tehran: Tolid Publishing. [In Persian]
 • Ansof, H. (1984).   Implanting strategic management.  Prentice hall.
 • Bazargan, A. (2015). Introduction to qualitative and mixed research methods. Tehran: Didar. [In Persian]
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, P. (2007). Combined research methods. Tehran: AYJ Publishing. [In Persian]
 • Creswell, John. (2017). Quantitative, qualitative and hybrid approaches (Hassan Danaeefard, H., & Salehi, A.). Tehran: The Book of Kindness Publishing. [In Persian]
 • David, F. R.  (2015). Strategic Management. Tehran: Cultural Research Center. [In Persian]
 • Dess G.G., Lumpkin, G.T. and Eisner, A.B. (2008).  Strategic management. McGraw Hill, International Edition, Fourth Edition.
 • Eacott, S. (2008) Strategy in educational leadership: in search of unity, Journal of Educational Administration, (46)3: 353-375.
 • Fornel, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models: with unobservable and measurement error. Journal of Marketing Research, (18): 39-50.
 • Foruzandeh Dehkordi, L. (1999). A Review of Strategic Planning Models. Management Knowledge Quarterly, (45), 97-111. [In Persian]
 • Foruzandeh Dehkordi, L. (2013). Strategic Management. Tehran: Payam Noor University Press. [In Persian]
 • Gharavi, B. (2016). A Study of the Components of Strategic Management in Universities of the Country with the Internationalization Approach: A Case Study of the Faculties of Tehran Azad University. Master's Degree in Strategic Management. University of Tehran, Tehran. [In Persian]
 • Ghasemi, B. (2016). Strategic management with a comprehensive look at paradigms, schools, modeling processes. Tehran: Arshad Sepahan. [In Persian]
 • Ghiaswand, A. (2018). Structural Equation Modeling Using Smart PLS. Tehran: Allameh Tabataba'i University Press. [In Persian]
 • Goldehang, A., Karimi, F., Nadi, M., & Hadeyan, A. (2017). Presenting a customer-oriented culture model based on Islamic teachings in the education of the country. New Approach Quarterly in Educational Management. Eighth Year, (2), 54-31. [In Persian]
 • Habibi, A. (2012). Liserl's Practical Training. Retrieved from
 • Hanafizadeh, P., & Zarehravasan, A. (2012). Multilevel structure analysis method using Smart PLS
 • Hitt, A.M., Ireland, R. D. and Hoshisson, E.R. (1997).  Strategic management: Competitiveness and Globalization. 2nd Edition, International Thompson Publishing Company, Cincinnati Ohio.
 • Hoskisson R.E., Hitt, M.A., Wan WP. And Yiu, D. (1999).  Theory and Strategic Management: Swings of the Pendulum. Gournal of management, (25)3: 417-456.
 • Hunger, D., Wheelen, T.L. (2000).  Essentials of Strategic management. 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersy.
 • Hunger, D., Wheelen, T.L. (2007).  Essentials of Strategic Management. 4th Edition, * Prentice Hall of India private Limited, New Delhi.
 • Karager, D. W. (1991).  Strategic Planning and management: the key to corporate success. Marcel Derkker, Inc. New York.
 • Karager, Delmar W. (1991).  Strategic Planning and management: the key to corporate success. Marcel Derkker, Inc. New York,
 • KhodadadHosseini, S. H., & Azizi, S. (2006). Strategic Management and Planning. Tehran: Saffar
 • Latorrr-Medina, M. & Blanco-Encomiend, F.  (2013). Strategic Management As Key To Improve The Quality Of Education. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 81, 270-274. 
 • Moldovan, L.  (2012). Integration of Strategic Management and Quality Assurance in the Romanian Higher Education. Procedia- Social and Behavioral Sciences, (58): 1458-1465.
 • Niazazeri, K.,  Ismailishad, B., & Rabiidolabi, Majid. (2011). Policy and public policy process in the education system. Tehran: Mehr al-Nabi. 437. [In Persian]
 •  Nuntamanop, P., Ilkka Kauranen, I. and Igel, B.  (2013). A new model of strategic thinking competency, Journal of Strategy and Management (6)3: 242-264.
 • Ogbechie, C. (2018), Strategic Management Practices in Africa, in Uchenna Uzo , Abel Kinoti Meru (ed.) Indigenous Management Practices in Africa (20): 167 – 184
 • Pierce, J. & Robinson, R. (1998). Strategic Planning; (KhaliliShoraini, S.). Tehran: Yadvareh Ketab. [In Persian]
 • Rahimi, Z. (2019). Design and evaluation of strategic management model in technical and vocational education. PhD Thesis.  Unpablished. Islamic Azad University of Marvdasht. [In Persian]
 • Rahnavard, F., Fathi Lairawi, R., & Rosandel Arbalani, T. (2014). Identifying Key Success Factors in Implementing Organizational Strategies: A Case Study of East Azarbaijan Sound and Broadcasting Organization. Quarterly Journal of Productivity Management, (28), 93-75. [In Persian]
 • Rasouli, R., & Salehi, A. (2017). Advanced Strategic Management. Tehran: Payame Noor University Press. [In Persian]
 • Rezvani, H. R., & Shirvani, F. (2010). Mission, vision, values and strategic purpose of the organization: Difference and similarity. Tehran: Fifth International Conference on Strategic Management. [In Persian]
 • Salehi, K., Zain Abadi, H. R., & and Parand, K. (2006). The application of a system approach to assessing the quality of technical and vocational training: a case of girls' technical and vocational schools in Tehran. Quarterly Journal of Educational Innovations, (29), 203-151. [In Persian]
 • Shivaprasad Dandagi, Sh., Bhushi, U.,  Bagodi, V.  And Sinha, D. (2016).  Strategic management of technical university: structural equation modelling approach", Journal of Modelling in Management, (11)1:75-90.
 • Software. First Edition. Tehran:Terme Publishing. [In Persian]
 • Soltani Sarvestani, J., Salehi, M., Gholtah, A., & Nadi, M. (2016). Confirmatory factor analysis of spiritual leadership model in higher education. New Approach Quarterly in Educational Management.  Eighth Year, (4), 42-20. [In Persian]
 • Werts, c. E., Linn, R. L., Joreskog, K. G. (1974). Interclass Reliability Estimates: Testing Structural Assumptions. Education and Psychological Measurement, 34(1): 25-33.
 • Wetzels, M., Oderken, G. & Van Oppen, C. 2009). Assesing Hierarcial Costruct Models. MIS Quarterly, (33)1: 177-195.
 • Zohrabi, A. & Maneghi, N. (2011). A Proposed Model for Strategic Planning In Educational Organizations.  Procedia- Social and Behavioral Sciences, 28, 205-2. .[in Persian]