کارآفرینی اجتماعی، رهیافتی‌ نو در سیاست‌گذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران

3 گروه علوم تربیتی ، واحدنیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

4 استادیار گروه مدیریت ، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

چکیده

امروزه تنوع و تغییرات سریع محیطی و افزایش عدم اطمینان، موجب شده تا اهمیت سرمایه هایی نظیر سرمایه انسانی که بتواند به خلق ثروت منجر شود افزایش یابد. کارآفرینی اجتماعی در سازمان های امروزی می تواند با راهبردهای مالی بهینه، مشکلات اجتماعی مانند بیکاری، بیکاری پنهان، بی عدالتی در دسترسی به خدمات و محرومیت های اجتماعی را از میان ببرد. پژوهش حاضر با هدف کارآفرینی اجتماعی رهیافتی نو درموآم فرایند سیاست گذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد انجام گرفت. روش پژوهش، روش اکتشافی آمیخته (کیفی- کمی) بوده که در بخش کیفی، تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی، پیمایشی لحاظ گردیده است. نمونه آماری در بخش کیفی،12 نفراز اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با روش نمونه گیری گلوله برفی و در قسمت کمی، اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تعداد 190 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم دانشکده ها انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده‏های مصاحبه در بخش کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی آزمون تی تک نمونه انتخاب شده است. یافته های پژوهش­ در بخش­کیفی شامل 44 کد باز،12 مولفه فرعی و 5 مولفه اصلی به دست آمد و نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که تمامی مولفه های­کارآفرینی اجتماعی شامل آمایش سرزمین، تربیت نیروی کار، تطابق با نیازهای جامعه، ثروت آفرینی و مهارت پروری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بالاتر از حد متوسط(مطلوب) است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Entrepreneurship, A New Approach to Policy Making in the Education System of Islamic Azad University, Mashhad Branch

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Montazer Ataei 1
  • ahmad akbari 2
  • Moslem Charabin 3
  • Mohamad Karimi 4
1 Doctorate student of Department of Education. Neyshabur Branch ,Islamic Azad university ,Neyshabur.Iran
2 Assistant proffesor. Department of Education. Bardaskan Branch ,Islamic Azad university ,Bardaskan.Iran
3 Department of Educational Sciences, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
4 Assistant proffesor. Department of Management. Neyshabur Branch ,Islamic Azad university ,Neyshabur.Iran
چکیده [English]

Nowadays, the variety and rapid environmental changes and increasing uncertainty have increased the importance of capital, such as human capital, which can lead to wealth creation. Social entrepreneurship in today's organizations can eliminate social problems such as unemployment, hidden unemployment, injustice in accessing services and social deprivation with optimal financial strategies. The purpose of this study was to introduce a new approach to social entrepreneurship in the policy making process of Islamic Azad University of Mashhad. The research method is mixed (qualitative-quantitative) exploration method which is considered in qualitative part, qualitative content analysis and quantitative in survey. Statistical sample in qualitative section, 12 members of Islamic Azad University Board by snowball sampling method and in quantitative part, faculty members of Islamic Azad University of Mashhad Branch, 190 individuals were selected by stratified random sampling proportional to the size of the schools. Were. The method of analysis of interview data was selected in qualitative, open coding, axial and selective sections and in the quantitative section of single sample t-test. The findings of the qualitative section consisted of 44 open codes, 12 sub-components and 5 main components. The results of the quantitative research showed that all components of social entrepreneurship including land preparation, workforce training, adapting to community needs, wealth creation and skills Breeding in Islamic Azad University of Mashhad are above average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Making
  • Education System
  • social entrepreneurship
Amiri,Jafar; Soleimani Saeed and Abolqasemi Mahmoud. (2017). The Role of Open Data Policy Making on Policy Optimization in Iranian Higher Education System. Management Research in Iran, 22 (2): 103-124.[in Persian]
Arasti, Zahra ; Zarei, Hadi and Deyedour, Fatemeh.(2013). Investigating Regulatory Policies for Social Entrepreneurship Development with Adaptive approach,Entrepreneurship Development, Volume 6, Issue 2,p. 195-214
Arasti, Zahra and Maleki Karamabad, Mohammad Mehdi (2012). The Formal and Informal Institutional Factors Influencing Women's Entrepreneurial Social Entrepreneurial Activities, Women's Studies, Volume 12, Issue 1,P.97-118
Azmat, F., & Shahriar Ferdous, A. (2015). Understanding the Dynamics Between Social Entrepreneurship and Inclusive Growth in Subsistence Marketplaces. Journal of Public Policy & Marketing, 34(2), 252-271.
Becker, S., Kunze, C., Vancea, M., 2017. Community energy and social entrepreneurship:Addressing purpose, organization and embeddedness of renewable energy projects. J. Clean. Prod.147, 25–36. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.01.048
Behrangi, Mohammad Reza ;Tabatabai, Spring.(2010). Investigating the Relationship between Entrepreneurship and the Effectiveness of Girls' High School Principals in Kerman, A New Approach in Educational Management, 1(1), 86-65.[in Persian]
Bozhikin, I., Macke, J., & da Costa, L. F. (2019). The role of government and key non-state actors in social entrepreneurship: A systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 226, 730-747. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.076.[in Persian]
Cherrier, Helene; Goswami ,Paromita and Ray , Subhasis.(2018). Social entrepreneurship: Creating value in the context of institutional complexity, Journal of Business Research, Volume 86, May 2018, Pages 245-258
Dacin, M. T., Dacin, P. A., & Tracey, P. (2011). Social Entrepreneurship: a critique and future directions. Organ Sci., 22(5), 1203-1213. doi:10.1287/orsc.1100.0620
Danefard, Hassan ;Foroughi ,Mahshid and Salehi ,Ali.(2013). Promoting Entrepreneurship in Iran: An Analysis on the Role of Government. Journal of Business Research, 221, 262-242.[in Persian]
Drini,Mohammad & Namdar Joveimi Ehsan. (2018). Requirements and strategies for formulating and implementing privatization of higher education and making corrective suggestions for it. Journal of Research in Educational Systems, 12 (43): 216-185.
Facca-Miess, T. M., & Santos, N. J. C. (2014). Fostering fair and sustainable marketing for social entrepreneurs in the context of subsistence marketplaces. Journal of Marketing Management, 30(5-6), 501-518. doi:10.1080/0267257X.2014.884620
Félix González, M., Husted, B. W., & Aigner, D. J. (2017). Opportunity discovery and creation in social entrepreneurship: An exploratory study in Mexico. Journal of Business Research, 81, 212-220. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.10.032
Hariri, Najla. (2006). Principles and Methods of Qualitative Research. Tehran: Islamic Azad University Press. [in Persian]
Hejazi, Assad; Naveh Abraham, Abdul Rahim; Behrangi, Mohammad Reza and Zeinabadi, Hassan Reza. (2015). Identifying Factors Influencing Entrepreneurship Education Development Plans in Iranian Higher Education System (A Framework for Implementation and Evaluation Planning), New Approach in Educational Management, 6 (1), 242-229.[in Persian]
Holt, D., Littlewood, D., 2015. Identifying, Mapping and Monitoring the Impact of Hybrid Firms’.Calif Manage Review 57 (3), 107-125. https://doi.org/10.1525/cmr.2015.57.3.107
Lundström, A., Vikström, P., Fink, M., Meuleman*, M., Głodek, P., Storey, D., & Kroksgård, A. (2017). Measuring the Costs and Coverage of SME and Entrepreneurship Policy: A Pioneering Study. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(4), 941–957. http://doi.org/10.1111/etap.12037
Neaz Azeri, Kiomars; Shad Behrang Ismail and Dolabi Majid Rabiei. (2011). Policy and public policy process in the education system. Qaemshahr: Mehr al-Nabi Publications.[in Persian]
O'Neil, A., & Ucbasaran, D. (2016). Balancing “what matters to me” with “what matters to them”: Exploring the legitimation process of environmental entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 31, 133–152
Sharifzadeh, Fattah, Haghi, Attieh Sadat and Hosseinpour, Davood and Mirmohammadi, Seyed Mohammad (2018). A Networked Approach to Entrepreneurial Policy, Public Management Research, : 27-7
Stephan, U., Uhlaner, L. M., Stride, C., 2015. Institutions and social entrepreneurship: the role of institutional voids, institutional support, and institutional configurations. J Int Bus Stud. 46 (3),308-331. https://doi.org/10.1057/jibs.2014.38
Tabatabai, Zahra; Oji Nejad, Ahmad Reza and Ghalatash, Abbas .(2015). The Relationship between Social Intelligence and Entrepreneurial Skills and Creativity of School Students in Shiraz, A New Approach in Educational Management, 6(1),344-323.[in Persian]
Urbano, D., toledano, N., & soriano, D. R. (2010). Analyzing Social Entrepreneurship from an Institutional Perspective: Evidence from.Journal of Social Entrepreneurship, 1(l), 54-69.
Waleed, Muhammad. (2012) "Factor Analysis Test and Software Testing" spss. Faculty of Literature, Zanjan University.