ابعاد مدیریت کیفیت فراگیرآموزشی سازمان دانش آفرین برپایه کارتیمی وپذیرش فن آوری با رویکرد پژوهش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار وهیات علمی ورئیس دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتیواحد تهران جنوب

3 هیات علمی پژوهشگله تعلیم و تربیت

چکیده

این مقاله به بررسی پیش‌آیندهای مدیریت کیفیت فراگیربرپایه پذیرش فن اوری وکار تیمی  با استفاده از پژوهش ترکیبی (ترتیبی- تبیینی) می‌پردازد. در این نوع پژوهش جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کیفی وکمی در یک مطالعه ی واحد در دو مرحله ی جداگانه انجام می‌شود. در این مقاله، با مطالعه ی ادبیات پژوهش، متغیرهای پژوهش شناسایی شده و نتیجه در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. جامعه اماری در بخش کمی اعضای هیات علمی استان فارس می باشد که شامل  2320  نفر می باشند که با استفاده از جدول مورگان 253 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به صورت  نمونه انتخاب شده اند  . به منظور تبیین بیشتر و بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّی، 14 مصاحبه عمیق  در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند وبه صورت گلوله برفی انجام شده است.. ابزار جمع آوری داده ها در خصوص ابعاد پذیرش فن اوری ،کارتیمی    و مدیریت کیفیت فراگیر ، پرسش‌نامه محقق ساخته است که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و همچنین روایی صوری (تایید خبرگان ) و پایایی توسط محاسبه آلفای کرونباخ بترتیب با مقادیر 0.712و0.749  و  0.728سنجیده  شده است مدل مفهومی تحقیق با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه و همچنین بهره‌گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج و یافته‌های پژوهش نشان داد تعهد ، اعتماد، مسوولیت پذیری ، برخورد سازنده مربوط به کار تیمی  بر مدیریت کیفیت فراگیرتاثیرگذار هستند. سودمندی ادراک فن اوری ، فرهنگ رفتار با فن اوری سهولت ، نگرش به فناوری تاثیر بسزایی در مدیریت کیفیت فراگیر دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions of Educational total Quality Management of Knowledge Based on Teamwork and Technology Acceptance with combined Research Approach

نویسندگان [English]

 • Alireza Ghasemi 1
 • Amineh Ahmadi 2
 • ghodse ahghar 3
1 Department of Education,Islamic Azad University, Kish International Branch
2 Associate Professor Academic staff Dean of Faculty of of Education and psychology South Tehran Branch
3 associate profssor of pedagogy
چکیده [English]

This paper examines the implications of inclusive quality management based on technology adoption and teamwork using combined (sequential-explanatory) research. In this type of research, qualitative and quantitative data are collected and analyzed in a single study in two separate stages. In this paper, by studying the research literature, the research variables are identified and the results are presented in the conceptual model. The population of the study consists of 2320 faculty members in the Fars province. 253 individuals were selected using cluster sampling method using Morgan table. In order to better explain the results and to reveal the neglected cases in the quantitative phase, 14 in-depth qualitative interviews were conducted using purposeful sampling and snowballing. Cardiometry and Total Quality Management, a researcher-made questionnaire whose validity was measured by confirmatory factor analysis as well as face validity (expert approval) and reliability by Cronbach's alpha coefficients of 0.712, 0.749, and 0.728, respectively. Data were collected through questionnaires and descriptive statistics techniques Structural equations have been analyzed during and modeled. Findings and findings showed that commitment, trust, responsibility, and constructive approach to teamwork influence overall quality management. Benefits of technology perception, ease of technology culture, attitude to technology have a significant impact on total quality management

کلیدواژه‌ها [English]

 • combined Method
 • Dimensions of Total Quality Management
 • Technology Acceptance
 • team work
 • Alimohammadlou, Moslem and Farzaneh Eslamloo, (2016), Relationship between Total Quality Management, Knowledge Transfer and Knowledge Diffusion in the Academic Settings., Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 230, 12 September 2016, Pages 104-111.
 • Ahmadi E ,Shayan jahromi A,Zaree,(2012), On the Relationship between Total Quality Management and Empowerment and Performance Evaluation Volume 3, Issue 10, Spring 2012, Page 35-54[in Persian]
 • .Chang, A. Duck, J. and Bordia, P, (2015), Understanding the Multidimensionality of Group Development “Small Group Research, 37(4), pp. 327-350.
 • Cheung, Ronnie and Doug Vogel, (2013), Predicting user acceptance of collaborative technologies: An extension of the technology acceptance model for e-learning. Computers & Education. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.12.003.
 • Haffar, Mohamed, Al-Karaghouli, Wafi, Ghoneim, Ahmad, (2014), "An empirical investigation of the influence of organizational culture on individual readiness for change in Syrian manufacturing organizations,"Journal of Organizational Change Management, Vol 27. 1.
 • Hussein, Zuhal, (2017), Leading to Intention: The Role of Attitude in Relation to Technology Acceptance Model in E-Learning. Procedia Computer Science. Volume 105, 2017, Pages 159-164. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.196.
 • Idil, Gulin & Sonmezturk ,The Impact of Technology Transfer Performance on Total Quality Management and Quality Performance , Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 235, 24 November 2016, Pages 746-755. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.11.076.
 • Jing,  Zenga, & Wenqing Zhangb & Yoshiki Matsuic and Xiande Zhao, (2017), The impact of organizational context on hard and soft quality management and innovation performance., International Journal of Production Economics., Volume 185, March 2017, Pages 240-251., https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.12.031.
 • McCarthy, A. and Garavan, T. N, (2015)," Team Learning and Metacognition: A Neglected Area of HRD Research and Practice “ Advances in Developing Human Resources, 10(4), pp. 509- 524.
 • Olszewska, Anna M,( 2017), Research Issues Undertaken within Quality Management – Overview of Selected Literature and a Knowledge Map., Procedia Engineering., Volume 182, 2017, Pages 518-523., https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.146.
 • Ortega, A. Sánchez-Manzanares, M. Gil, F. and Rico, R, (2016), Team learning and effectiveness in virtual project teams: the role of beliefs about interpersonal context “Spanish Journal of Psychology, 13(1), pp. 267-276.
 • Rusu, Costache, (2016), From Quality Management to Managing Quality, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 221, 7 June 2016, Pages 287-293.
 • Seyedi,S.M,(2012), A Feasibility Study of Applying TQM for Creating Innovation in Schools of Shiraz City, Journal management system, Volume 3, Issue 10, Spring 2012, Page 55-70[in Persian]
 • Shayan jahromi  ,Ahamadi  .E  ( 2014 ),Relationship of Total Quality Management With Organizational Communications and Employment Attrition of the Staff Working at Youth Affairs and Sports Department (YASD) in Fars,Journal management system , Volume 5, Issue 19, Autumn 2014, Page 163-176[in Persian]

 

 • Stewart, W, S, Coulson, R, Wilson, (2014), Information Technology: When is it worth the Investment? Communications of the IIMA, VoL 7, Iss 3, PP, 119-122.
 • Tsourela, Maria and Manos Roumeliotis, (2015), The moderating role of technology readiness, gender, and sex in consumer acceptance and actual use of Technology-based services. The Journal of High Technology Management Research. Volume 26, Issue 2, 2015, Pages 124-136. https://doi.org/10.1016/j.hitech.2015.09.003.