نقش سواد علمی– فناوری مدیران آموزشی در افزایش مؤلفه های مهارت نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مهارت های نرم مدیران برای مؤثری و خودکارآمدی سازمان بسیار مفید است. مدیران مدرسه نیاز دارند که مهارت های رسمی و غیر رسمی خود را در ارتباط با کارکنان و جامعه تکمیل کنند.هدف این پژوهش، بررسی نقش سواد علمی – فناوری مدیران آموزشی در افزایش مؤلفه های مهارت نرم است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث گرد آوری داده ها از نوع میدانی- کتابخانه ای و از نظر روش از نوع همبستگی (رگرسیون همزمان)  است. جامعه آماری شامل همه مدیران مدارس شهر اردبیل به تعداد 200 نفر هستند. حجم نمونه به وسیله فرمول کرجسی- مورگان به تعداد 80 نفر برآورد شد. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفته است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش یک عدد  پرسش نامه استاندارد- پرسشنامه سواد علمی – فناوری میلر (2006) و پرسش نامه محقق ساخته مهارت نرم خالق خواه و نجفی (1397) است. که روایی ابزارها با روش تحلیل عاملی تأئیدی و پایایی آنها با ضریب آلفای کرونباخ (همسانی درونی) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با کمک نرم افزار 20Spss مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان داد که سواد علمی با مهارت نرم مدیران آموزشی رابطه مثبت و معناداری دارند (05/0; p < 56/0r = )  هم چنین سواد فناوری با مهارت نرم مدیران آموزشی رابطه مثبت و معناداری دارند (05/0; p < 55/0r = ). نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که سواد علمی – فناوری  قادر است حدود 67 درصد از تغییرات مهارت نرم مدیران آموزشی را تبیین و پیش بینی نماید                                 (134 /0 Adj= ، 672/0 R2 =، 820/0 r =) که بالاترین آن مر بوط به سواد علمی با ضریب بتای 39/0  (39/0 = β)  است. مهارت های نرم مدیران در دنیای متغیر و رقابتی امروزی بیش از مهارت های سخت و رسمی مورد نیاز است و مدیران آموزشی باید به راهکارهای افزایش آن توجه ویژه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Scientific-Technology Literacy of Educational Leaders in Increasing the Components of Soft Skill

نویسندگان [English]

  • Ali Khalegkhah 1
  • habibeh najafi 2
1 university of mohaghegh ardabili
2 university of ardabili mohaghrgh
چکیده [English]

Background: Administrator soft skills are very useful for organization effective and self-efficacy. School administrators need to complete their formal and informal skills in relation to staff and community. Objectives: The purpose of this study was to investigate the role of educational managers' scientific-technology literacy in increasing the soft skills components. Method: The research is applied in terms of purpose, and in terms of data collection, it is a field-library type and a correlation type (regression) method. The statistical population includes 200 schoolchildren in all cities of Ardabil. The sample size was estimated by the Krejci-Morgan formula of 80 people. Sampling was carried out using simple random sampling. The instrument used in this research is a standard questionnaire - Miller scientific-technology literacy Questionnaire (2006) and a Khalegkhah and Najafi researcher made questionnaire (2018) of soft skills. The validity of the tools was verified by confirmatory factor analysis and their reliability with Cronbach's alpha coefficient (internal consistency). Data was analyzed by using of Spss20 software. Results: The results of the findings showed that there is a positive and significant relationship between scientific literacy and the soft skills of educational managers (r = 0.56; p < 0.05); Also, technology literacy has a positive and significant relationship with soft skills of educational managers (r = 0.55, p < 0.05). The results of simultaneous regression showed that scientific-technology literacy can explain and predict about % 67 of soft skills changes in educational managers (Adj = 0.134; r = 0.820; R2 = 0.672) that The highest is the scientific literacy with a beta coefficient of 0.39 (β = 0.39). Conclusion: Soft skills of managers are needed more than hard and formal skills in today's changing and competitive world and educational managers should pay special attention to the ways to increase it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Skills
  • Scientific Literacy
  • Technology Literacy
  • Educational Leaders
 
lBadriyan.A.(2013). Study of the Components of Different Types of Academic Literacy in the Basic Science Education of  Different Educational Courses, Research Report, Research and Planning rganization,Ministry of Education. (in persian).
lBerko.E.(2013). Communication Management, Translation of Arabs and Izadi, Tehran: Office of Cultural Research. (in persian).
lDergy.P.(2014). Forty Says About Business Leadership and Leadership, Tehran: Marketing Publishing. (in persian).
 
lFriedman.T.L .(2006). The world is flat: A brief history of the twenty-first century. New  York: Farr,Straus and Giroux.
 
lGasemi.A.(2006). Study of the Information Literacy Status of Graduate Students and Drafting Informational Literacy Standards for them in accordance with the four National Development Papers of Iran, Ph.D. in Library and Information Science, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad. (in persian).
 
lGliga. L .(2002). Standarde profesionale pentru profesia didactic a,Bucuresti: Polsib SA.
 
lJeevanantham. L. S. (2005). Why Teach Critical Thinking? Africa Education Review; 2(1): 118-129.
 
lJenkins .E.W .(2014). Scientific and technological literacy: Meanings and rationales; In E. W. Jenkins (Ed.); Innovations in science and technology.
 
lKatz.R.L .(1974). Skill of an effective administrators; Harvard Business Review; 52(5): 90-102.
 
lKhaleghkhah.A; Najafi.H .(2017). Designing a soft skills measurement tool for exploratory blended learning managers, A new approach to educational management, 9 (1): 25-44 . (in persian).
 
lLantz.A&  Brage.C .(2006). Towards a Learning Society– Exploring the  Challenge of Applied Information Literacy through Reality-Based Scenarios,  ITALICS. 5 (1).                                         
lLaugksch.R. C .(2000). Scientific literacy: A conceptual overview;  Journal of Science   Education 84 (1): 71-94.
 
lMason,R; Rennie,F .(2008). E-learning and Social Networking Handbook Resources for   Higher Education. London: Routledge.
 
lMirsepasy.N .(2011). The Need for Strengthening Management Skills, Journal of Management Studies, (8) 13: 23-34. (in persian).
 
lMyburgh. S .(2009). The Convergence of Information Technology & Information Management. Information Management Journal, 3(7): 221-310.
 
lNazary.M.(2011). Information Literacy, Tehran: Iran Information and Documentation Center. (in persian).
 
lNiromand.P; Ranjbar.M.(2010).  The role of competency and skill training in the development of technology capabilities of technology companies Bonyan, 4th National Conference on Technology Management,Tehran: Iran Technology Management Association. (in persian).
 
lParirokh.M .(2007). Teaching Information Literacy, Concepts, Methods and Programs, Tehran: Librarian. (in persian).
 
lPaterson,J .(2010). Do Teams Work? Leadership for Student Activities; National Association of Secondary School Principals Edition.Reston; 39(4): 9-12.
 
lPrasek. P. (2011). Value, book, learning development for 21st Century students. Bangkok: Sodsri-saridwong Foundation.
 
lPurcell. K;  Rainie. L; Heaps. A; Buchanan. J; Friedrich.L; Jacklin.A; et al .(2012). How Teens Do Research in the Digital World: Pew Reseacrh Center; 13(5): 14-32.
 
lRoberts.D .(2007). Scientific literacy/Science literacy. In S. K. Abell, & N. G.Lederman (Eds.), Handbook of research on science education.Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associate; 729-780.
 
lSeidshoja.NS.(2006). Requirement of Banking Trade Managers in Management Triple Skills to Develop Their Curriculum, Master's Thesis, Shahid Beheshti University of Tehran. (in persian).
 
lShakir.R .(2009). Soft Skills at the Malaysian Institutes of Higher Learning; Asia Pacific Educ; 10(3): 309-315.
 
lShamos.M. H .(2010). The Myth of Scientific Literacy; New Brunswick; NJ: Rutgers  University Press.
 
lSimon.S & Collins.S .(2003). Attitudes towards science: a review of the literature and its   implications; International journal of science education; 25(3): 1049-1079.
 
lStarkey.L .(2011). Evaluating learning in the 21 st century: a digital age learning matrix.  Technology, Pedagogy and Education, 20 (1): 19-39.
 
lTaghloff.D .(2001). Seeds of consensus the potential role for information and communication technologiesin development:empowering, appropriateness and   easuring if needs really get met.
 
lTang.K.N .(2012). Soft skills development for higher education institute; Paper presented for special seminar; Faculty of Education; Khon Kaen Univerity.
 
lTrilling.B;  Fadel.C .(2009). 21st Century Skill Learning for Life in our Time; New York: John Wiley; Son.
UNESCO .(1994). The Project 2000+ Declaration: The Way Forward; UNESCO, Paris.
 
lWallapha.A .(2012). Document for organizational development; Educational Administration; Faculty of Education; Khon Kaen University.
 
lWenning.C. (2006). Assessing nature-of-science literacy as one component of scientific  literacy; Journal of Physics Teacher Education Online; 3(4): 3-14.
 
lWijan.P .(2012). How to develop learning for the 21st Century Students. Bangkok: Sodsri-saridwong Foundation.
 
lWilaipan.W .(2013). Staff development; The Second Issue of Palatipat Journal; 13(2):22-37.