نقش واسطه ای حمایت سازمانی در رابطه با مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی در کارکنان آموزش پرورش ناحیه یک شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر نقش واسطه ای حمایت سازمانی در رابطه با مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی در کارکنان آموزش پرورش ناحیه یک شیرازبوده است.روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهر شیراز که تعداد آنها برابر با 150 نفر می باشد  برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول morgan (1970) استفاده شده و از جامعه آماری مورد مطالعه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای 108 نفر از کارکنان  انتخاب شدند.ابزار سنجش در این پژوهش شامل سه  پرسشنامه حمایت سازمانی azynerg ( 1986 )، مسئولیت پذیری کالیفرنیا  و پرسشنامه عملکرد شغلی  توسط "ternik"(1374)   بوده است که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داد­ه ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در سطح آمار توصیفی؛ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آنست که: بین مسئولیت پذیری کارکنان  با  حمایت سازمانی  آنها  رابطه معنا دار دارند. بین  مسئولیت پذیری کارکنان  با  عملکرد شغلی  آنها  رابطه معنا دار دارد. بین حمایت سازمانی  کارکنان  با  عملکرد شغلی  آنها رابطه معنا دار دارند.مسئولیت پذیری کارکنان به طور معناداری قادر به پیش بینی حمایت سازمانی می باشد حمایت سازمانی می تواند بین مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی نقش میانجی را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the intermediate of organizational support in determining the relationship between responsibility and job performance

نویسنده [English]

  • Ebad allah Ahmadi
چکیده [English]

هدف از پژوهش حاضر نقش واسطه ای حمایت سازمانی در رابطه با مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی در کارکنان آموزش پرورش ناحیه یک شیرازبوده است.روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان آموزش و پرورش شهر شیراز که تعداد آنها برابر با 150 نفر می باشد برای تعیین حجم نمونه آماری از جدول morgan (1970) استفاده شده و از جامعه آماری مورد مطالعه به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای 108 نفر از کارکنان انتخاب شدند.ابزار سنجش در این پژوهش شامل سه پرسشنامه حمایت سازمانی azynerg ( 1986 )، مسئولیت پذیری کالیفرنیا و پرسشنامه عملکرد شغلی توسط "ternik"(1374) بوده است که روایی و پایایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت که در سطح آمار توصیفی؛فراوانی،میانگین و انحراف استاندارد و در سطح آمار استنباطی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آنست که: بین مسئولیت پذیری کارکنان با حمایت سازمانی آنها رابطه معنا دار دارند.بین مسئولیت پذیری کارکنان با عملکرد شغلی آنها رابطه معنا دار دارد.بین حمایت سازمانی کارکنان با عملکرد شغلی آنها رابطه معنا دار دارند.مسئولیت پذیری کارکنان به طور معناداری قادر به پیش بینی حمایت سازمانی می باشد حمایت سازمانی می تواند بین مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی نقش میانجی را ایفا کند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حمایت سازمانی
  • مسئولیت پذیری
  • عملکرد شغلی
  • کارکنان
Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003).The role of perceived organizational support and supportive human resource practices  in the turnover process.  Journal of Management, 29, 99-118.
 Armeli, S. Eisenberger, R., Fasolo, P., & Lynch, P. (1998). Perceived organizational support and police performance: The moderating influene of socioemotional needs.  Journal ofApplied Psychology,83, 288-297.
Armeli, S., Eisenberger, R., Fasolo, P., & Lynch, P. (1998). Perceived organizational support and police performance: The moderating influence of socioemotional needs. Journal of AppliedPsychology, 83(2), 288-297.
 Arnold, H.J., & Feldman, D.C. (1982). A multivariate analysis of determinants of job turnover. Journal of Applied Psychology, 67, 350-360.
 Barnard, C. I. (1938). The functions of the executive: Cambridge, MA: Harvard University Press.
Barrett, R. P. (2001). Chores help teach social, personal pesponsibility.The brown university child and Adolescen.
Baruch Yehuda, (1998). Applying Empowerment: Organizational Model, International Journal Of Career Development, Vol. 3. No.2.Pp.82-87.
Bester Field, Dale H., (1999).Total Quality Management; 2ED, Prentice Hall. Inc.
Bishop, J. W., Scott, K. D., & Burroughs, S. M. (2000), "Support, commitment, and employee outcomes in a team environment", Journal of Management, 26(6),1113-1132
 Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York: Wiley.
Block, P (1998). The Empowered Manager: Positive Political Skills At Work. San Francisco: Jossy-Bass.
Borman, W.C. and Motowidlo, S.J. (1993) "Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance", In N. Schmitt, W.C.Borman, & Associates (Eds.), Personnel selection in organizations, pp.71
Cacioppe Ron, (1999). Using Team-Individual Reward & Reorganization Strategies To Drive Organizational Success, Leadership & Organization Development Journal.
Caudron, S. (1995). Create An Empowering Environment. The Personnel Journal. Pp. 74-9.
Chamnberlin, J., (1997). Aworking Definition Of Empowerment, Psychiatric Rehabilitation Journal, Vol. 79. No.4. Pp. 43-46.
Chiang, C. F., & Hsieh, T. S. (2012). The impacts of perceived organizationalsupport and psychological empowerment on job performance: The mediatingeffects of organizational citizenship behavior. International Journal ofHospitality Management, 31(1), 180-190.
Chiang, Chun-Fang, Tsung-Sheng, Hsieh. (2011). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational
 Chrash, V.C., & Spector, P. E. (2001). The role of  justice in organizations: A meta analysis; Organizational behavior and human decision process,86(2), 278-321.
citizenship behavior, International Journalof Hospitality Management.
Coffy, Robert E. Curitise W. Cook & Philip L. Hunsaker, (1994). Management & Organizational Behavior, Burr Ridge, Irwin: Inc.
 Colquitt, J.A. (2001). On the dimensionality of  organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86, 425-445.
Conger, Jay. A & Kanungo, Rabindra. N, (1988). The Empowerment Process: Integrating Theory & Practice, Academy Of Management Review, Vol.13. No.3. Pp.471-482.
Cook, Sarah (1994). The Cultural Implications Of Empowerment, Empowerment In Organizations, Vol.2. Issue. 1.
Coolins, David "A". (1996). Control & Isolation In The Management Of Empowerment, Empowerment In Orgnizations, Vol. 4. No.2. Pp. 29-39.
Decharms, R., (1979). Personal Causation & Perceived Control, Edited By L.C. Perlmuter 7 R.A. Monthy. Hillsdale, N.J: Erlbaum.
Deci, E.L & Ryan R.N (1989). The & Why Of Goal Pursuits: Human Need 7 The Self Determination Of Behavior. Psychological Inquiry, Vol.11, And No.4.
Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 86, 42–51.  
Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 86, 42–51.  
 Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal ofApplied Psychology, 86, 42-51.
Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-lamastro, V. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment,  and innovation. Journal of Applied Psychology, 75, 51-59.
Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-lamastro, V. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment,  and innovation. Journal of Applied Psychology, 75, 51-59.
 Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-LaMastro. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. Journal of Applied Psychology, 75, 51-59.
 Eisenberger, R., Fasolo, P., & Davis-LaMastro. (1990). Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation. Journal of Applied Psychology, 75, 51-59.
Eisenberger, R., Fasolo, P., & LaMastro, V.D. (1990). Perceived Organizational Support and Employee Diligence, Commitment, and Innovation. Journal of Applied Psychology, 75(1): 51-59.
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S., & Sowa. D. (1986). “Perceived organizational support”. Journal of Applied Psychology, 7(3), 500-507.
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S., & Sowa. D. (1986). “Perceived organizational support”. Journal of Applied Psychology, 7(3), 500-507.
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology,  71(3), 500-507
Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology,  71(3), 500-507
 Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal ofApplied Psychology,75, 51-59.
 Eisenberger, R., Stinglhamer, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I., & Rhoades, L. (2002). Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support and employee retention. Journal of Applied Psychology, 87, 565-573.
Ettorre, B. (1997). The Empowerment Gap: Hype Vs. Relity. Oxford University Press.
 Folger, R., “Distributive and Procedural Justice: Combined Impact of Voice and Improvement on Experienced Inequity”, Journal of Personality and Social Psychology, 35, 1977, pp. 108-119.
Forrester, Russ (2000). Empowerment: Rejuvenating A Potent Idea, Academy Of Management Executives, Vol., 14, No. 3.
Fox, John, (1994). Empowering People At Work, Gower Alders Model, University  Of Hartford.
Fu, F. Q., Bolander, W. & Jones, E. (2009), “Managing the drivers of organizational commitment and salesperson effort: An application of Meyer and Allen's threecomponent model”, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 17, No. 4, Pp. 335-350
Fu, F. Q., Bolander, W. & Jones, E. (2009), Managing the drivers of organizational commitment and salesperson effort: An application of Meyer and Allen's threecomponent model”, Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 17, No. 4, Pp. 335-350
Geisler, David., (2005). The Next Level In Employee Empowerment Quality Progress, Research Library Core. Vol. 38. No. 6. Pp. 48-52.
Gelbard, R., & Carmeli, A. (2009). The interactive effect of team dynamics and organizational support on ICT project success, International Journal of Project Management, 27: 464-470.
 Glew, D.J., O'Leary-Kelly, A.M.,Griffin, R.W., & Van Fleet, D.D. (1995). Participation in organization: A review of the issues and proposed framewok for future analysis. Journal of Management, 21, 395-421.
Gordon, R. Judith, (1993). Organizational Behavior, Ally & Bacon, 4th Edition.
 Gouldner, A. W. (1960) The norm of reciprocity : A preliminary statement. American Sociological  Reviw, 25, 161-178.
Greenberg , D. B. Stasser, S. Cummings, L.L., & Dunham, R.B. (1989). The Impact Of Personal Control On Performance & Satisfaction. Organizational Behavior & Human Decision Processes 43.
Greenberg, B. (1997). Behaviors In Organizations: International Edition. (Sixth Edition). USA: Prentice Hall.
Gutieerrez, L.M., (1995). Understanding The Empowerment Process: Does Consciousness Make A Difference? Social Work Research, Vol.19. No.4.
Hammer, M, & Champy. J. May (1993). The Promise Of Reengineering Fortune. Management, 12.
Hardy Cynthia & Leiba, O, Solivan Sharon, (1998). The Power Behind Empowerment: Implications For Research & Practice, Human Relations, Vol. 51. No.4.
Hochwarter, W.A., Kacmar, C., Perrew, P.L., & Johnson, D. (2003). Perceived organizational support as a mediator of the relationship between politics perceptions and work outcomes. Journal of Vocational Behavior,  63: 438-456.
Hofman, D. A., & Stetzer, A. (1998).“The role of safety climate and communication in accident interpretation: Implication from negative events”. Academy of Management Journal, 41, 644-657.
Hofman, D. A., & Stetzer, A. (1998).“The role of safety climate and communication in accident interpretation: Implication from negative events”. Academy of Management Journal, 41, 644-657.
Hollander, Edvin P. Offerman, Lynn R. (1990). Power & Leadership In Organizations, American Psychologist Febraury.
Kaplan, M., Ilhan, I., Ogut, E., & Attar, M. The effect of perceived organizational support on employee’s organizational citizenship behavior: A study of hotel employees in Turkey.
Karavardar, G. (2014). Perceived Organizational Support, PsychologicalEmpowerment, OrganizationalCitizenship Behavior, Job Performance and JobEmbeddedness: A Research on the Fast Food Industry in Istanbul, Turkey.International Journal of Business and Management, 9(4), p131.
Kinlaw. D. (1995a). The Practice Of Empowerment: Making The Most Of Human Competence. Oxford : Oxford University Press.
Koberg Christine S, Boss R. Wayme, Senjem Jasson C. & Goodman Erich A., Mar (1999). Antecedents & Out Comes Of Empowerment: Group & Organization Management, Vol.34, Issue.1.
 Lambert , Eric (2003); "The Impact of Organizational Justice on Correctional Stalf"; Journal of criminal Justice; Vol 31 , Issue 2 , pages 155-168.
Lawler , Edward E. (1994). Total Quality Management & Employee Involvement.
Lee O, Kim Y, Kim OJ. (2012). Relation of perception of responsibility to intrinsic motivation and Physical Activity among Korean middle school students. Perceipt mot skills, 115(3): 941-52
 Locke, E.A., Schweiger, D.M., Latham, G.P. (1986). Participation in decision making: When should it be used? Organizational Dynamics, 14,65-79.
Martinko, M.J. & Gardner W.L. (1982). Learned Helplessness: An Alternative Explanation For Performance Deficities, Academy Of Management Review. Vol. 7. Pp. 207-213.
  Organ, D. W. Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome: Lexington, MA: Lexington Books, (1988).
 Organ, D. W., & Konovsky, M. (1989). Cognitive versus affective determinants of organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 74, 157-164.
  Pack, M.A. S.M. (2005). Antecedents and concequence of perceived organizational support for NCAA athletic administrators. The Ohio State  University. PhD Dissertation.
Randall, M. L., Cropanzano, R., Bormann C. A., & Birjulin A.  (1999). Organizational politics and organizational support as predictors of work attitudes, job performance, and organizationalcitizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 20, 159-174.
Rhoads, L., Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A l review of the literature. Journal ofApplied Psychology,87, 698-814.
Rhoads, L., Eisenberger, R., &  Armeli, S. (2001). Affective commitment to the organization: The contribution of perceived organizational support. Journal ofApplied Psychology,86, 825-836.
Riggle, R. J., Edmondson, D. R., & Hansen, J. D. (2009). A metaanalysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of Business Research, 62(10), 1027-1030
Riggle, R. J., Edmondson, D. R., Hansen, J.D (2009). Meta analysis of the relationshipbetween perceived organizational supportand job outcomes, 20 years of research. Journal of Business Research, 62(10), 1027-1030
Robbins. S.P. (1998). “Organizational behavior: Concepts, Controversies and applications.” Sevent Edition prentice Hall International Editions.
Savery, K. law son, J. Alan Luks. (2001). The relationship between empowerment, job satisfaction & reported stress levels some Australian evidence leadership & organization development journal MCB university Press.
Shanock, S. & Eisenberger, R. (2006). When Supervisors feel supported: Relationships with subordinates’ perceived supervisor support, perceived organizational support and performance. Journal of Applied Psychology, 91, 689-695.
Sigler, Tracy Honeycutt, pearson Christine M, (2000). Creating an empowering culture & perception of empowerment, journal of quarterly management.
Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
Smith, jane, (2000). Empowering people, British library, 2nd edition.
Spertizer, Gretchen M, (1996). Social structure characteristics of psychological empowerment, academy of management review, vol.39. No.2. pp.483-507.
Stroh,  L. K.,  Brett, J. M., & Reilly, A. H. (1996). Familly structure, glass ceiling, an traditional explanation for the differential rate of turnover of female an male managers. Journal of  Vocational Behavior, 49,99-118.
Thomas, Kenneth, W & velthouse, Betty. A, (1990). Cognitive elements of empowerment: An interpretive model of intrinsic task motivation, academy of management review. Vol.15. No.4. pp. 666-681.
Van Dyne, L., Graham, J. W., & Dienesch, R. M. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement, and validation.Academy of management Journal, 37(4), 765-802.
Vroom, V. H., & Jago, A.G. (1988). The new leadership Managing participation  in organization. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Watt, J.D., & Hargis, M.B. (2010). Boredom Proneness: Its Relationship with Subjective Underemployment,  Perceived Organizational Support, and Job Performance. J Bus Psychology, 25:163-174.
Wayne, S.J., Shore, L. M., & Liden., R. C. (1997). Perceived organizational support and leader- member exchange: A social exchange perspective of  Academy of  Management  Journal, 40,82-111.