ارایه الگوی مفهومی تجارب مدیریت موثر کلاس درس در علوم پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار مدیریت آموزشی، واحد اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دکتری تخصصی مدیریت آموزشی، دانشیار، واحد اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر تجارب مدیریت موثر کلاس درس در علوم پزشکی و ارائه الگوی مفهومی بود. روش پژوهش، روش کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی بود. جامعه آماری پژوهش را همه استادان  و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (4389نفر) تشکیل می­دادند. برای تعیین در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از معیار اشباع داده استفاده شد. در مطالعه حاضر 15 شرکت کننده (5 استاد و 10 دانشجو) به شیوه نمونه گیری هدفمند داده ها را به اشباع رسانده و به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها براساس مصاحبه عمیق[1]  و سؤال های باز پاسخ همراه با سؤالهای پیگیرانه برای تشویق مشارکت کنندگان برای در اختیار گذاشتن تجارب عمیق بود. مدت مصاحبه در این پژوهش بین 90-60 دقیقه متغیر بود. جهت بررسی روایی از ضریب هولستی استفاده شد و مقدار آن 86/0 به دست آمد هم چنین برای بررسی روایی محتوایی (CVR) محاسبه گردید که مقدار آن 85/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک  نرم افزار Maxqda12 صورت پذیرفت.  روش اصلی تجزیه و تحلیل داده ها روش کلایزی بود که متغیرهای اصلی و فرعی مربوط به عوامل موثر بر مدیریت کلاس درس، مدل فرضی شامل 7 کُد مفهوم اصلی و 17 کُد مفهوم فرعی برای تبیین این هفت مولفه بدست آمده است. یافته ها حاکی از آن است که پژوهشگر پس از انجام هفت مرحله کلایزی و استخراج هفت مولفه که شامل هفت کُد مفهوم اصلی درس و مولفه ویژگی های فردی مدرس استراتژی های آموزشی، نظارتی، مدیریت فراگیر محور، استراتژی های شناختی و غیر شناختی، مدیریت فضا و زمان و ارزیابی تئوری و عملی بود که به تبیین الگوی اختصاصی مدیریت موثر در کلاس درس در علوم پزشکی پرداخته است. بحث و نتیجه گیری این مطالعه مضامین مهمی برای اساتید و دانشجویان علوم پزشکی داشته است که مولفه های شناسایی شده برای اعمال مدیریت موثر بر کلاس درس و ایجاد بهینه برای یادگیری بهتر و اجرای آن توسط اساتید برای رشد و ارتقای دانش و عملکرد آن نیازمند توجه ویژه است. و باید به دانشجویان مسوولیت هایی را واگذار کرد، نظرات دانشجویان را پذیرفت و به آنان اعتماد کرد تا محیطی سرشار از امنیت، اعتماد متقابل و عزت نفس برای فراگیر فراهم گردد.[1] . in-depth interweive

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Modeling of Effective Classroom Management Experiences in Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Shahla Dabirzadeh 1
 • Narges Saeedian 2
 • Shayesteh Salehi 3
1 PhD Student in Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor of Educational Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 PhD in Educational Management, Associate Professor, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of effective classroom management experiences in medical sciences and to provide a conceptual model. The research method was qualitative and with phenomenological approach.The statistical population consisted of all professors and students of Isfahan University of Medical Sciences (4389 students).Data saturation criterion was used to determine sample size in this study.In the present study, 15 participants (5 professors and 10 students) saturated the data by purposeful sampling and were selected as sample.Data collection was based on in-depth interviews and open-ended questions with follow-up questions to encourage participants to share in-depth experiences. The duration of the interview varied between 60-90 minutes.Validity was assessed using Holstein coefficient and its value was 0.86 and content validity (CVR) was calculated 0.85. Data were analyzed using Maxqda12 software.The main method of data analysis was Colaizzi method with the main variables and sub-variables related to the factors affecting classroom management, the hypothetical model consisting of 7 main concept codes and 17 sub-concept codes to explain these seven components. The findings indicate that the researcher, after performing seven stages of Colaizzi and extracting seven components including seven key concept codes and individual characteristics of the instructor, instructional, supervisory, comprehensive management strategies, cognitive and non-cognitive strategies, space management And it was time and evaluation of theory and practice that explained the specific model of effective classroom management in the medical sciences.Discussion and Conclusion This study has important implications for professors and medical students that the identified components for effective classroom management and optimization for better learning and implementation by professors to enhance their knowledge and practice require special attention. is.And students should be given responsibilities, accepted, and trusted by students to provide an environment of security, mutual trust, and self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Management Experiences
 • Effective Management
 • Conceptual Model
 • Classroom
 • Medical Sciences
 1. Agha Hosseini, Taghi (2010), Introduction to Process Management Classroom Management: Applying the Principles and Foundations of New Management Theories in the Classroom, Science Fiction. .[in Persian]
 2. Alavi Langroodi, Seyyed Kazem-Soleimani, Zahra (2012) Comparison of Teachers' Beliefs and Attitudes about Classroom Management by Demographic Characteristics, Quarterly New Approach in Educational Management,  Number 2,Success 14,pp 115–136. .[in Persian]
 3. Aly, Ameneh Amin Yazdi, Seyed Amir (2008), Influence of teacher characteristics on classroom management style. Education24 (1 (machine gun 93)). .[in Persian]
 4. Batool, Ayesha, (2017) Relationship of Classroom Management Strategies with Academic Performance of Students at College Level.
 5. Cristea G. (2015) Class Management as Methodology of General Didactics / General Theory of Instruction. Procedia - Social and Behavioral Sciences.;180:150-6.
 6. Doyle W. (1986) Classroom organization and management. Handbook of research on teaching. 3:392-431.
 7. Fattar, Mohammad Ali ؛ Khorasani, Abbasat ق Abolghasemi, Mahmood مانی Ghahramani, Mohammad (1979) Designing and Validating the Performance Management Model of Faculty Members of Kabul University, New Approach to Educational Management, Volume 9, Number 35, pp. 311-348. .[in Persian]
 8. George I, Sakirudeen A, Sunday A.( 2017) EFFECTIVE CLASSROOM MANAGEMENT AND STUDENTS’ ACADEMIC PERFORMANCE IN SECONDARY SCHOOLS IN UYO LOCAL GOVERNMENT AREA OF AKWA IBOM STATE. Research in Pedagogy.;7:43-56.
 9. Guba E, Lincoln Y, (1992) Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches, Jossey-Bass.

 

 1. Jafari E, Khorasani A, Abdi H. (2017), Structural Model of Competence and Self-Efficacy Related to Classroom Management and Classroom Management Attitude in the Faculty Members. J Med Educ Dev. 10 (26) :10-23.

 

 1. Kapur.Radhika (2018) Impact of Classroom Management on Students Behaviour. University of Delhi | DU · Department of Adult, Continuing Education & Extension.
 2. Khan Mohammadi, Pour Ebrahim et al. (2010). Comparison of Personality Characteristics and Learning Practices in Basic Sciences and Humanities Students of Mazandaran Islamic Azad University, Journal of Educational Psychology, Volume 16, Number 16. .[in Persian]
 3. Khojasteh Mehr, Reza انی Daniali, Zeinab ؛ Shiralinia, Khadijeh (2015) Married Students' Experiences of Marriage Preparedness: A Qualitative Research in Family Psychology 2,pp 50-39. .[in Persian]
 4. Laslett R, Smith C. (2003) Effective classroom management: A teacher's guide: Routledge.

 

 1. Lincoln, Y. S., & Guba, E. (١٩٩٤). Naturalistic enquiry. Beverley Hills, CA: Sage

 

 1. Martin K, Yin Z, Baldwin B. (1998) Construct validation of the attitudes and beliefs classroom control inventory. Journal of Classroom Interaction; 33(2): 6–
 2. Molavi, Mehran and Jalal Hassanzadeh, (2018), Relationship between Managers 'Leadership Styles and Employees' Job Performance, Third International Conference on Sociology of Sociology of Educational Sciences and Social Studies, Shiraz, Kharazmi Institute of Science and Technology. .[in Persian]
 3. Moradi, Farzaneh; Nasrin Dadras; Seyedeh Softin Vahanshahi and Chenor Karimi, (2017), Investigating the Effective Factors of Classroom Effective Management, 7th International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran, Mehr Eshragh Conference. .[in Persian]
 4. Mousavian, Sayed Rasool (2013), Principles of Organization Supervision: Applicable Management and Supervision Lessons - Principles of Organization Supervision and Management, Topics of Organization Management and Supervision Including: Principles, Concepts, Principles, Publications of Knowledge. .[in Persian]

 

 1.  Moustakas, C. (2010). Phenomenological research methods.London: Sage Publications.

 

 1. Nimtz, M. A. (2011). Satisfaction and contributing factors in satisfying long-term marriage: A phenomenological study a doctoral dissertation in psychology. Liberty University.
 2. Parsonson Bary.( 2012) Evidence-based classroom behaviour management strategies. Kairaranga.;13:16-23.
 3. Raoufi, Mohammad Hussein, (2018), Management of Class Behavior (Educational Skills) in Mashhad. be publish. .[in Persian]
 4. Rezaei H, Haghani F. (2015) Classroom management Techniques: Tips for managing classroom. Iranian Journal of Medical Education.;15(0):192-204.

 

 1. Salehi Mobarkeh, Zahra (2018) Investigating Factors Improving Classroom Management, Journal of Elite Science and Engineering, Volume 3, Number 4, 1-11.

 

 1. Shiravand, Sirus ؛ Hoveyda, Reza (2016) Explaining the Dimensions of Effective Classroom Management, First International Conference on the Role of Islamic Revolution Management in the Geometry of the Power of the World System (Management, Politics, Economics, Culture, Security, Accounting), Tehran, Permanent Conference Secretariat International Political Epic and Economic Epic. .[in Persian]

 

 1. Van Manen, M. (2016). Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Kentucky: Routledge Press.

 

 1. Walker, A. and Dimmock, C. (Ed.) (2002) School Leadership and Administration: Adopting a Cultural Perspective. Routledge Falmer, New York.

 

 1. Weilage, M., & Hope, D. A. (1999). Self-discrepancy in social phobia and dysthymia. Cognitive Therapy and Research, 23, 637–650.

 

 1. Yilmaz, Hulya, Cavas Piner Huyuzel. (2008), the effect of the teaching practice on pre-service elementary teachers’ science teaching efficacy and classroom management beliefs. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1): 45–54.