شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری مدیران ادارات آموزش‌وپرورش خراسان رضوی با استفاده از تحلیل آنتروپی شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد بردسکن، دانشگاه آزاد اسلامی، بردسکن، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: ارتقای بهره‌وری در آموزش‌وپرورش نه‌تنها به توسعه‌ی اقتصادی - اجتماعی کمک می‌کند بلکه از راه تربیت نیروی انسانی کارآمد و خلاق می‌تواند موجب اعتلای کشور گردد. این پژوهش باهدف شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های بهره‌وری مدیران ادارات آموزش‌وپرورش استان خراسان رضوی انجام گرفت.
روش شناسی پژوهش: روش پژوهش، روش اکتشافی آمیخته (کیفی- کمی) بوده که در بخش کیفی، تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمی، پیمایشی لحاظ گردیده است. نمونه آماری در بخش کیفی،13 نفر از استادان هیات‌علمی رشته مدیریت آموزشی با روش نمونه‌گیری نظری و در قسمت کمی، نیز 13 نفر از استادان شاغل در دانشگاه‌های خراسان رضوی با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تجزیه‌وتحلیل داده‏های مصاحبه در بخش کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش تحلیل آنتروپی شانون انتخاب‌شده است.
یافته­ ها: یافته‌های پژوهش در بخش کیفی شامل 4 شاخص عمده (فردی، مدیریتی، سازمانی و محیطی) و 20 مقوله به دست آمد و نتایج بخش کمی نشان داد که مقوله مدیریتی با ضریب اهمیت 252/0 بیشترین اهمیت و مقوله محیطی با ضریب اهمیت 248/0 کمترین اهمیت را در میان شاخص‌ها دارا هستند.
بحث و نتیجه ­گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که 4 شاخص معرفی‌شده قابلیت ارزیابی بهره‌وری مدیران ادارات آموزش‌وپرورش رادارند و مسوولان می‌توانند این شاخص‌ها را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking Managers Productivity Indicators Using Shannon Entropy Analysis

نویسندگان [English]

 • hosein moghaddam 1
 • Moslem Chrabein 2
 • hassan nodehi 3
 • AKBARI AHMAD 4
1 PhD student, Department of Educational Management, Neyshabur Branch, Islamic Azad University, Neyshabur, Iran
2 Assistant proffesor, Department of Educational Management, Neyshabur Branch ,Islamic Azad university, Neyshabur, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Educational Mangment, Hakim Sabzevari University, Sabzevari, Iran.
4 Assistant proffesor, Department of Educational Science, Bardaskan Branch, Islamic Azad uiversity, bardaskan, iran.
چکیده [English]

Introduction: Promoting productivity in education not only contributes to socio-economic development but also through the training of efficient and creative human resources can lead to the development of the country. The main purpose of this study was to identify and rank the productivity indicators of The managers of Khorasan Razavi offices.
research methodology: The present research interms of purpose is in research area and classification development and interms of how data collection is in exploratory mixed research group and was done in two qualitative and quantitative phases. The statistical population of the study in qualitative stage were professors and experts familiar with the topic of productivity 13 educational mangement professors were selected by theoretical sampling method. In the quantitative phases of research the statistical population were academic professors of educational mangement that 13 people were selected by census sampling method. In order to collect data the researcher was used from interview and researcher made questionnaire.
Findings: The research questionnaire consisted of 20 items and 4 components. To answer the first question was used from interview and thematic analysis method and also has been identified 4 major indicators (individual ‘ managerial ‘ organisational‘ environmental )and 20 categories. From shannon entropy analysis was used to rank indicators. And the results showed that the managerial category with 0.252 Significance factor had the most importance and environmental category with 0.248 significance factor had the least importance among indicators.
Conclusion: According to the findings of the study these four presented indicators are able to evaluate the productivity of the managers of education offices and they can consider these indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity indicator
 • managers
 • education
 • Shannon entropy
 1. Aiyar, S. & Ebeke, C. H. (2016). The Impact of Workforce Aging on European Productivity. International Monetary Fund.
 2. Alvani, S M and Ahmadi, P (2001). Designing a Comprehensive Management Model for Factors Affecting Human Resources Productivity. Humanities of modares, 5 (1), 1-20. [In Persian[.
 3. Amin Bidokhti, A A, Heydari, S A, and Rezvani, M (2013). Investigating Factors Affecting Human Resources Productivity in the State Accounting Court and its Increasing Strategies ", Journal of Audit science, 13 (15), 111 - 137. [In Persian[.
 4. Azam vaziri, S, Mansouri, H, Adiban, A & Mansouri, H (2009). An Analysis of Factors Affecting Human Resources Productivity Improvement Using Fuzzy AHP Technique, Case Study: Hormozgan Province Education Organization ", 7th International Conference on Management, Tehran, Iran. [In Persian[.
 5. Azar, M., & Kaveh, K. (2015), Evaluating the Importance of Human Resources Investment in the Productivity of Employees in Companies. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 5, 211-213, [In Persian[.
 6. Azizi, Sh, Shafiee Rupashti, M (2012). Application of Kano Model to Identify Factors Affecting the Improvement of Productivity of Female Education Managers (Case Study: Region 1 of Tehran City). Women study journal, 2 (3), 71-94. [In Persian[.
 7. Bahadori M, Teimourzadeh E., Masteri Farahani (2013). Factors Affecting Human Resources’ Productivity in a Military Health Organization, Iranian Journal of Military Medicine, 15(1): 77- 86.
 8. Bandara, K.M.N.S, Weligodapola, M (2012). A Study on the Relationship between Labour Productivity and Motivation; With Special Reference to Hirdaramani Group of Companies, PNCTM, 1: 7-12.
 9. Baradaran, V, Valijani, M.(2016). A Model to Improve the Labor Productivity at Iranian Tax Organization (A Case Study of the Eastern Tehran General Tax Directorate). taxjournal. 24 (29) ; 165-189. [In Persian[.
 10. Barmer, M, Ghalavandi, H (2017). Developing Productivity Indicators in Anzal Education West Azarbaijan Province in 1956-1956. M.Sc., Urmia University. [In Persian[.
 11. Bordbar, G(2013). The Effective Factors on Labor Productivity with Multi-criteria Decision Making Techniques, A Case Study: Personnel of Shahid Sadoghi Hospital in Yazd . jha. 16 (51) :70-83. [In Persian[.
 12. emadzade; M (2016). Principles of Education Economics. Esfahan. University Jihad. [In Persian[.
 13. Gubler, T., Larkin, I. & Pierce, L. (2016). Doing Well by Making Well: The Impact of Corporate Wellness Programs on Employee Productivity. Published in Management Science, 4967- 4987.
 14. Mahamid, I. (2013). Principal Factors Impacting Labor Productivity of Public Construction Projects in Palestine: Contractors’ Perspective, International Journal of Architecture, Engineering and Construction. 2(3): 194-202.
 15. Mirkamali, S M (2014). Educational Leadership and Management. Tehran: yastron. [In Persian[.
 16. Razak, M. I. M., Osman, I., Yusof, M. A. M., Naseri, R. N. N. & Ali, M. N. (2014). Factors Affecting Labor Productivity In Malaysia: An Overview. International Journal of Economics, Commerce and Management, 11.
 17. Sherekar, V., Tatikonda, M. & Student, M. (2016). Impact of Factor Affecting on Labour Productivity in Construction Projects by AHP Method. International Journal of Engineering Science and Computing, 6.
 18. Shokooh Sadrabadi, Gholam Reza, Eghbali, Lotfali, Masoumi, Khashayar, Saboori, Davood., (2014). Identifying Effective Factors on Increasing Labor Productivity in Municipality of Shiraz (Sadra), Applied mathematics in Engineering, Management and Technology, The special issue in Management and Technology: 419-424, www.amiemt-journal.com.
 19. Shokri, A (2016). Presenting Human Resources Productivity Model Based on Interpretive Structural Method (Case Study: Pars Caspian Company). M.Sc., Institute of Higher Education rahbordshoma. [In Persian[.
 20. Zarepour, s, Nasrollahi, m(2017). Prioritizing the factors affecting the productivity of human resources using multi-criteria decision-making techniques in water and wastewater company of Qazvin. QUID 2017, pp. 577-584, Special Issue N°1- ISSN: 1692-343X, Medellín-Colombia.
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 53
فروردین و اردیبهشت 1401
صفحه 77-65
 • تاریخ دریافت: 15 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401