رابطه جو و فرهنگ سازمانی با میانجی گری نقش توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم تربیتی، مرودشت. ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه روانشناسی تربیتی، مرودشت. ایران

چکیده

این پژوهش، با هدف آزمودن الگویی از روابط جو و فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی با میانجی­گری توانمندسازی انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. نمونه این پژوهش شامل 162 نفر از کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه‌های جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و توانمندسازی و تعهد سازمانی می‌باشد. روایی و پایایی همه پرسشنامه‌ها در حد قابل قبولی به دست آمد، جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و فراوانی و روش‌های آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده گردید. نشان دادند که از بین مولفه‌های جو سازمانی (جو باز، جو بسته، بعد حمایتی، بعد دستوری، بعد تحدیدی، بعدهمکارانه، بعد صمیمی) رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد و تنها مولفه بعد تظاهر به کار با تعهد سازمانی رابطه معنی­دار ندارد. تمام مولفه‌های فرهنگ سازمانی (خلاقیت و نوآوری، توجه به جزئیات، توجه به افراد، توجه به تشکیل گروه، تهورطلبی و ستیزه جویی و اثبات) رابطه مثبت و معنی­داری با تعهد دارد به جز مولفه توجه به نتیجه که رابطه معنی‌داری با تعهد سازمانی ندارد. تمام مولفه‌های توانمندسازی (احساس شایستگی، احساس استقلال، احساس موثر بودن و احساس اعتماد) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دارد به جز مولفه احساس معنی‌دار بودن که رابطه معنی‌داری با تعهد ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Organizational Culture and Atmosphere with Meditation of Capacitate Rule on the Organizational Assumption of the Stuffs of Fars Province Education Organization

نویسندگان [English]

  • F Rahi 1
  • E Ahmadi 2
  • M Barzegar 3
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate a model of the relationship between organizational culture and atmosphere, and organizational commitment with the mediation of empowerment. The present correlational study included 162 employees of Fars education organization selected through stratified sampling method. This study employed four questionnaires of organizational atmosphere, organizational culture, organizational commitment, and empowerment. They all enjoyed adequate reliability and validity. Both descriptive and inferential statistics (correlation and path analysis) were utilized to analyze data. The research findings indicated that there was significant and positive relation between the components of organizational atmosphere (open atmosphere, close atmosphere, support, order, confinement, cooperation, and bigheartedness) and organizational commitment. All the components of organizational culture (innovation, attention to details, attention to persons, attention to group construction, boldness, pugnacity, and affirmation) except attention to results had a positive and significant relation with organizational commitment. Except significance to others, all the components of empowerment (ability, independence, effectiveness, and confidence) had a positive and significant relation with organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational atmosphere
  • Organizational Culture
  • Empowerment
  • Organizational Commitment