طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه کابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه کابل- افغانستان

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل و به روش ترکیبی(کیفی و کمی) در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش همبستگی انجام شده است. به منظور اطمینان روایی و اعتبار دسته بندی یافته‌ها و گویه‌های پرسشنامه گزارش نهایی با سه نفر از مصاحبه شوندگان و سه نفر از اساتید همکار و دونفر دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی و برنامه ریزی توسعه آموزش عالی و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرانباخ با مقدار 94/0 انجام گردیده، نظریات و پیشنهادات آنها در نهایی کردن گزارش و طراحی مدل لحاظ شده است. جمع آوری داده‌ها در مرحله نخست به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانشگاه کابل و در مرحله دوم اجرای پرسشنامه محقق ساخته در سطح نزده دانشکده انجام شده است. در بخش کیفی با شناسایی و دسته بندی مقوله‌ها و مضامین، از دل داده‌های مصاحبه چند مؤلفه از مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی بدست آمد که شامل پنج مؤلفه و مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی از جمله شرایط و عوامل تأثیر گذار فردی، شرایط و عوامل سازمانی(دانشگاه) در مورد کار و فعالیت هیئت علمی، ابعاد و جنبه های فعالیت و عملکرد اعضای هیئت علمی، شرایط و عملکرد مسئولان وزارت و دانشگاه، استراتژی بر بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی، نتایج و پیامدها (درون دانشگاهی: (فرایند یاددهی - یادگیری و بیرون دانشگاهی: پاسخگویی به نیازهای جامعه)، چگونگی و فرایند مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل و روابط میان ابعاد و مؤلفه‌های مختلف آن بدست آمده است. در گام دوم تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در قالب تحلیل معادلات ساختاری و لیزرل انجام شده است. نتایج شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری پژوهش حاکی از آن است تمامی شاخص‌ها و همچنین متغیر‌های پیش‌بین 60 درصد واریانس متغیرهای وابسته را تبیین نموده‌اند. این مدل به دلیل انطباق آن با یافته‌های حاصل از تحلیل کیفی؛ مدل اولیه؛ در حد بسیار مطلوب گزارش شده‌اند و مدل با داده‌ها برازش خوبی دارد و بیانگر این است که رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of model performance management faculty of Kabul University

نویسندگان [English]

 • m f 1
 • a kh 2
 • m a 2
 • m gh 2
1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی دانشگاه کابل- افغانستان
2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده [English]

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل و به روش ترکیبی(کیفی و کمی) در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش همبستگی انجام شده است. به منظور اطمینان روایی و اعتبار دسته بندی یافته‌ها و گویه‌های پرسشنامه، گزارش نهایی با سه نفر از مصاحبه شوندگان و سه نفر از اساتید همکار و دونفر دانشجویان دکتری مدیریت آموزشی و برنامه ریزی توسعه آموزش عالی و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرانباخ با مقدار 94/0 انجام گردیده، نظریات و پیشنهادات آنها در نهایی کردن گزارش و طراحی مدل لحاظ شده است. جمع آوری داده‌ها در مرحله نخست به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانشگاه کابل و در مرحله دوم اجرای پرسشنامه محقق ساخته در سطح نوزده دانشکده انجام شده است. در بخش کیفی با شناسایی و دسته بندی مقوله‌ها و مضامین، از دل داده‌های مصاحبه چند مؤلفه از مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی بدست آمد که شامل پنج مؤلفه و مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی از جمله شرایط و عوامل تأثیر گذار فردی، شرایط و عوامل سازمانی(دانشگاه) در مورد کار و فعالیت هیئت علمی، ابعاد و جنبه های فعالیت و عملکرد اعضای هیئت علمی، شرایط و عملکرد مسئولان وزارت و دانشگاه، استراتژی بر بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی، نتایج و پیامدها (درون دانشگاهی: (فرایند یاددهی - یادگیری و بیرون دانشگاهی: پاسخگویی به نیازهای جامعه)، چگونگی و فرایند مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل و روابط میان ابعاد و مؤلفه‌های مختلف آن بدست آمده است. در گام دوم تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش در قالب تحلیل معادلات ساختاری و لیزرل انجام شده است. نتایج شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری پژوهش حاکی از آن است تمامی شاخص‌ها و همچنین متغیر‌های پیش‌بین 60 درصد واریانس متغیرهای وابسته را تبیین نموده‌اند. مدل متذکره به دلیل انطباق آن با یافته‌های حاصل از تحلیل کیفی؛ مدل اولیه؛ در حد بسیار مطلوب گزارش شده‌اند و مدل با داده‌ها برازش خوبی دارد و بیانگر این است که رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance management
 • faculty performance
 • performance improvement faculty members
 •  

  • Armstrong, Michael. (2013). Performance management (individual, team and organization). translators Qelich Lee and Gholamzadeh. Tehran: Saffar.(In Persian).
  • Aghamolaie, Timor, Javadpour, S. & Abedini, Samira. (2011). Hormozgan University of Medical Sciences Evaluation views about teacher by students. Hormozgan Medical Journal, the fourth year of the third issue, pp. 234-240.(In Persian).
  • Ali Yasini, A. Abbasian & T. Yassini. (2014). The role of distributed leadership style of managers on job performance Mehran city middle school teachers. proposing a model, Journal of New Approaches in Educational Administration Islamic Azad University Marvdasht. fourth year - No. 1 Spring 92 Pages 33-50.(In Persian).
  • Alstete, J. W. (2000). Post tenure faculty development: Building a system for faculty improvement and appreciation. ERIC digest. Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement. (ERIC Document Reproduction Service).
  • Amy A.H. (2008).  Leaders as facilitators of individual organization learning Leadership & Organization Development. Journal, 29 (3), 212-34.
  • Arreola, R. A. (2000). Developing a com prehensive faculty Evalvation System (2  ed.) Bolton. MA: Anker Publishing Company.
  • Athanasios Giannopoulos. (2014). Performance management as a process of promoting innovation in software industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences September, 1-4.
  • Bazargan, Abbas. (2011). Introduction to qualitative research methods and mixed Tehran: Nshrdydar second print..
  • Boyatzis, Rrchard E. (2009). Competencies as a behavioral approach to emotional intelligence, Journal of Management Development, Vol. 28, No. 9, pp. 749- 770.
  • Brittingham, S. (2009). Leadership  development: an assessment of the aspiring leaders  program  in seven Delaware school districts and one charter. Ph.D Thesis, University of Delaware,  Amerika Syarikat.
  • Busi, Marco & Bititci, Umit S. (2006). Collaborative performance management: present gaps and future research. International Jourmal of productivity and performance Management. Vol, 55, No. 1, pp. 7- 25.
  • Byars & Rue. (2008). Human Resource Management, Mcgraw. Hill International. Ninth  Edition. P: 215-218.
  • Creswel, J. W. & plano Clark, V. L. (2007). Designing and Conducting mixed methods research Thousand. CA: Sage.
  • Ellstrom, E. (2012). Managerial Support for Learning at Work: A qualitative study of first-line managers in elder care. Leadership in Health Services. (25), 4, 273-287.
  • Farahmand, N. (2009). Employee performance management with an emphasis on corporate social factors. Management perspective Journal. No.32, P: 169-181.
  • Farmer, S. A. (2004). A Performance Measurement Framework for internal audit. MSc Thesis. University of Central England Business School. UK.
  • Fetrat, M. A. (2011). Get the dissatisfaction students how to evaluate teachers at Kabul University. Master's thesis. ethics Science. Center Masters Degree program. Kabul Education University.(In Persian).
  • Francesco Galati, and Chiara Verbano. (2013). Evaluating Performance of University spin-off Companies: Lessons from Italy. Journal of Technology Management & Innovation. J. Technol Manag Innov. 2013, Volume 8, Issue 2.
  • Gaff, J.G. (1975). Towards Faculty Renewal, San Francisco Jossey-Bass. Gaff, J.G., & Justice D.O. (1978). Faculty Development Yesterday, Today ana Tomorrow. New Direction for Higher Education. 24, 96-106.
  • Georji, M. Baqer & Siami, Sahar. (2009). Identifying criteria for evaluating the performance of faculty members of Islamic Azad University. Journal of Management. Issue 11..
  • Gloet, M., Berrell, M. (2003). A Model for Examining the Changing Role of HRM in Chinese Organizations: A Knowledge Management Perspective. Proceeding of 15 Annual Conference of the ACESA, http://mams.rmit. Edu.au/o9o2wg9tdlpp.(Retrieved on 2010).
  • Goldstein, I. L. & Ford, J. K. (2002). Training in Organization: Needs Assessment, Development and Evaluation. CA: Wadsworth Group, Thomson Learning, Inc.
  • Hosseininasab, Davood. (1997). Faculty development center, universities. Tehran: Institute for Research and Planning in Higher Education.(In Persian).
  • Kang, B.,& Miller, M. T. (2000). Facullty Development: Research Findings, Literature Base, and Directions for Future Scholarship.
  • Lancaster, S., Milia, L. D, Cameron, R. (2013). Supervisor behaviours that facilitate training transfer. journal of Workplace Learning. 25 (1), 6- 22.
  • McCormick, Propper and Smith.(2013). Management and university performance. Centre for Market and public Organisation University of Bristol. CMPO Working Paper Series No. 13/308.
  • P. Pavlenko &  A. Khlevnyy. (2014). The method of analysis and performance management of dispersed production planning. Journal INFORMATION TECHNOLOGY. No. 3, p: 105- 106.
  • S. Izadi and & Abbas Mohseni. (2016). Review ways of empowering employees and providing administrative support education Mazandaran suitable model. New Approaches in Educational Administration Quarterly. Issue 3, Fall 94, row 23.(In Persian).
  • Schumacher, Randall & Lumks, Rychardjy. (2010). Introduction to Structural Equation Modeling. Waheed Qasemi translations. Tehran: Sociologists Publications..
  • Sima Fattahian, R. Hoveyda, Syed Ali siadad, Houshang Talebi. (2015). The relationship between empowerment and knowledge management processes with the performance of universities (the case of public universities of Isfahan Province). New Approaches in Educational Administration Quarterly. Vol. 93, pp. 1-18 V, No. 4 winter(In Persian).
  • Strauss, Anselm and Corbin, Juliet. (2007). The principles of qualitative research: grounded theory. procedures and practices; translations Buick Mohammadi. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies.(In Persian).
  • Torkzadeh,  J, Jafari,S. (2012).  Possibility Assessment  of  Performance  management  at  Shiraz University From Viewpoints of Managers. Quarterly Journal of New Approaches in EducationalAdministration. No. 3, P: 63-68.(In Persian).
  • University of Nevada, Reno. (2007). Academic Faculty Evalvation Tool Kit.
  • Warhurst, R. P. (2013). Learning in an age of cuts: managers as enablers of workplace learning. Journal of Workplace Learning. 25(1) 37-57.
  • Werner, J.M. & Desimone, R. L. (2009). Human Resource Developmet. Cengage Learning, Canada.5 edition, p. 5-8, 175-182.
  • Yemeni Duzi Sorkhabi, M. (2004). Planning university development: theories and experiments, Tehran: Shahed  Beheshti University Publishers.(In Persian).