بررسی رابطه‌ی میان هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوراسگان

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه‌ی بین هوش و سلامت سازمانی در دانشگاههای شهر اصفهان از نظر اعضای هیئت علمی آن‌ها بود. مولفه‌های هوش سازمانی از نظر آلبرشت شامل: چشم انداز استراتژیک، میل به تغییر، سرنوشت مشترک، جرات و شهامت، فشار عملکرد، کاربرد دانش و اتحاد و توافق و مولفه های سلامت سازمانی از نظر هوی و میسکل شامل:پشتیبانی منابع، یگانگی نهادی، روحیه، تاکید بر پیشرفت تحصیلی، نفوذ مدیر، ملاحظه گری و ساخت دهی می‌باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل تمام اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بود که تعداد آن‌ها حدود 1793 نفر می‌باشد و از راه نمونه گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، تعداد 211 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش پرسشنامه‌های، هوش سازمانی آلبرشت با 35 گویه و پرسشنامه‌ی سلامت سازمانی هوی و فیلدمن با 43 گویه می‌باشد. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ی هوش سازمانی 93 /0 و پرسشنامه‌ی سلامت سازمانی 86/0 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از اجرای پرسشنامه‌ها، در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، فراوانی تراکمی، میانگین، انحراف معیار و واریانس و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند که بین هوش سازمانی و سلامت سازمانی درجه‌ی متوسطی از رابطه وجود دارد؛ بین فشار عملکرد با یگانگی نهادی در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم است؛ بین مولفه‌های هوش سازمانی با ملاحظه گری ارتباط معنی دار نمی‌باشد. بین مولفه‌های جرات و شهامت، اتحاد و توافق و فشار عملکرد با ساخت دهی در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم است. بین سرنوشت مشترک، میل به تغییر و جرات و شهامت با روحیه نیز در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم مشاهده شد. بین سرنوشت مشترک با تاکید علمی نیز در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم می‌باشد. بین سرنوشت مشترک و اتحاد و توافق با پشتیبانی منابع در سطح 05/0≥p ارتباط معنی دار و مستقیم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Organizational Intelligence and Organizational Health in Isfahan Universities

نویسندگان [English]

  • S.M Zahrabi 1
  • S Rajaeipor 2
چکیده [English]

The goal of this research was to study the relationship between organizational intelligence and organizational health at Isfahan universities from the point of view of faculty members. Alberesht believes that organizational intelligence indexes include strategic vision, change appetite, shared fate, courage, performance pressure, knowledge deployment, and; alignment and congruence, while from the view of Hoy and Fieldman organizational health indexes include resource support, institutional integration, morale, academic emphasis, manager influence, consideration, and initiating structure. The statistical universe included all the 1793 teaching staff of all the universities in Isfahan during the 2009-2010 academic year. A sample of 211 participants were selected through stratified random sampling in proportion to the volume.Alberesht’s questionnaire of Organizational Intelligence (OI) with 35 items and; Hoy and Fieldman’s Organizational Health(OH) questionnaire, with 43 items, were used for the collection of data. The Cronbach alpha coefficients for the OI and OH were 0.93 and 0.86respectively. To analyse the data, in addition to descriptive statistics, Pierson correlation, multiple regression, and multivariate analysis of variance were used. Results showed that there was a moderate correlation between organizational intelligence and organizational health. Additionally, there was a direct meaningful relation between the performance pressure and institutional integration at p≤0.5. However, there was no meaningful relationship between the organizational intelligence and consideration. Moreover, a direct relationship between courage, alignment and congruence; and, performance pressure indexes and the initiating structure, at p≤0.5. Furthermore, the relationship between the shared fate, appetite for change, courage, and morale was direct and meaningful. There was also a positive meaningful relationship between the shared fate and academic emphasis at p≤0.5. Finally, The relationship between the shared fate and; the alignment and congruence; with resource support was also direct and meaningful at p≤0.5.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization Intelligence
  • Organization Health
  • university
Alaghheband. A. (2002). Public management .Tehran .Ravan publications
 Alaghehband .A. (2004). Principles and Fundamentals of Educational
Administration. Tehran. Ravan publications
 Alberecht, K. (2003). Organizational intelligence profile. Preliminary
Assesment questionnaire (p.3)san Diego California.
 Allen, R. S. (2001). How Organizations learn form Experience :An Emprieal
exploration of organizational intelligence and learning(p 293). The university of
New mexico
 Akguan A E, Byren j, Keskim H. (2007). Organizational Intelligence: A
Structuction view. Journal of Organizational Change Management. 20 (3), 272.
 Brackett. M. A. Mayer. J.D. (2003). Corer gent ,discriminate ,and
incremental validity of competing measures of organizational intelligence
.Personally And Social Psychology Bulletin,29-1147-1158
 Braynion, Paulo. (2004). Power & leadership .Journal of Organization Power
With Graduat Supervisess in Speech-language Patology.Jurnal of Communicate
Disorders.32, p:351-368. 
 Dejoy & Wilson. (2007). Organizational health promotion: Broadening the
horizon of workplace health promoting. health. Facility Management UAS.
 Dobers, peter. (2009). Translation and inscription in development projects. .
Journal of Organizational Change Management. Vol 22 No5.
 Glyn, M.A. (1996). Innovate qenius: a framework for relating individuals and
organization intelligence to innovation Acadamey of management .Journal of
APPlied Psychology 22-25
 Ghanbari, kohenjani. (1997). Study of situation organizational health in higher
education schools in shiraz according to teachers approach. .university of shiraz
faculty of education & psychology. Department of Educational science .ms
thesis
 Hoy Cecil, Gmiskel. (2002). Education Administration-Theory Research and
practice .translated by :Mirmohammad seied abbaszade the university of urmia
 Hoy .Cecil. Gmiskel. (1991). Education Administration-Theory Research and
practice. translated by :Mirmohammad seied abbaszade the university of urmia.
 Jahed .H. (2004). Organizational Health .Articel of tadbir vol.159 page 16-21
 Korman. A. (1990). Organizational Behavior .Translated by: Hossin
shokrkon.University of Shahid chamran. Ahvaz
Lefter. V. & Prejmerean. M. & Vasilache. S. (2008).The Dimension of
organizational intelligence Romaninacompanise-A human capital perspective.
Academy of Economic Studies
 Mokhtari Por M. (2009). A Comparative Study of the relationship between
organizational intelligence with Team Leadership among
administrator(academic & non-academic)at the public universities of Isfahan.
university of Isfahan faculty of education & psychology. Department of
Educational science.phd thesis
 Matsuda. T. (1992). Organizational intelligence Signifieance as a process an
as a product. Processing of International Conferonce of
Economics/Management And Information Technology. Tokyo. Japan
 Mehmet, Korkmaz. (2007). The Effect of leadership style on organizational
health. Educational Research Quarterly. V30 N2 P23-55
 Miles, Mattew B. (1969). Planned change and organizational health: figure
and Ground .infred D,Cerver and Thomas Sergiovanni Leds. Organizations and
Human BEHAVIOR.NEW YORK:MC GRAW-HILL.
 Moayed. N. (2009). A study of the relationship between educational
Administration source of power and organizational health at Isfahan state
universities in 2007-2009 academic year .university of Isfahan faculty of
education & psychology Department of Educational science .ms thesis
 Mazloomi, P. (2009). Relation Between Transformational Leader Ship
Method of Administrator with organizational Health Schools Islamic university
khorasgan. Branch Faculty of Educational Sciences & psychology.ms thesis 
 Satari ghahfarokhi, M. (2006). A Relationship between organizational
intelligence And Organizational culture. Islamic university khorasgan. Branch
Faculty of Educational Sciences & psychology.ms thesis
 Simic, Ivana. (2005). Organizational Learning as A component of
organizational intelligence-Article provide by department of management and
Informatics: University Of National And World Economy In Its Journal
Information And Marketing Aspects Of the Economically Development of the
Balkan
 Stanley, M. Davis. (1994). Managing Corporate culture .translated by: naser
mirsepasi &patichehre motamed gorji. tehran. morvarid poblication
 Taghi Nasab. (2005). Relation Between manager style Leadership And
Organizational health in schools. university of Shahid beheshti faculty of
education & psychology .Department of Educational science .ms thesis
 Turingan, O M. (2002). Organizational Health: Philippine Colleges of
Nursing citied as center ofexcellence and its relation ship to perceive
organizational Effectivness and school performance. Doctoral Disseration
University of the Incarnate Word. www. Rose-net. co. ir/iaudl.