رابطه آینده‌نگری با هوش سازمانی، خلاقیت سازمانی و تعالی سازمانی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران به منظور ارایه مدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قایمشهر، مازندران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر رابطه آینده­نگری با هوش سازمانی، خلاقیت سازمانی و تعالی سازمانی در دانشگاه­های آزاد اسلامی استان مازندران به منظور ارایه مدل بود. روش اجرای آن توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیأت علمی تمام­وقت و نیمه­وقت دانشگاه­های آزاد اسلامی مازندران در سال 1397 که حدوداً 750 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 254 نفر تعیین گردید. روش نمونه­گیری، تصادفی طبقه­ای انتخاب شد. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه­ای و میدانی بود. داده­ها بر اساس سه پرسشنامه استاندارد آینده­نگری آسکول (2003)، هوش سازمانی آلبرخت (2002)، خلاقیت سازمانی گیلفورد (1967) و پرسشنامه تعالی سازمانی پیترز و واترمن (1982) گردآوری و تنظیم گردید. روایی پرسشنامه از طریق کارشناسان و اساتید دانشگاهی متخصص تعیین و تأیید گردید. پایایی با ضریب آلفای کرونباخ برای هر چهار متغیر بزرگ تر از 7/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با کمک نرم­افزارهای SPSS22  و PLS  Smart  و از آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، میانگین و واریانس) و از  آمار استنباطی (مدل­سازی معادلات ساختاری و روش آنتروپی) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین آینده­نگری با هوش سازمانی، خلاقیت سازمانی و تعالی سازمانی رابطه مثبت و معناداری بود. بر اساس یافته­های پژوهش، آینده­نگری دارای چهار بعد مدیریتی (13­مولفه)، ساختاری (11 مولفه)، پژوهشی (6 مولفه)، فرهنگی (3 مولفه) بود و برازش مدل پژوهش نیز تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futuristic relationship with organizational intelligence, organizational creativity and organizational excellence In the Islamic Azad Universities of Mazandaran Province in order to present the model

نویسندگان [English]

 • maryam taghvaeeyazdi 1
 • Marzieh Niaz Azari 2
1 Islamic Azad University faculty member
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate prospective relationship with organizational intelligence, organizational creativity and organizational excellence in Islamic Azad universities in Mazandaran province in order to present the model. The method of its implementation has been descriptive correlational. The statistical population of the study was all full-time and part-time faculty members of Islamic Azad Universities of Mazandaran in 1397 who were about 750 people. The sample size was determined using Krejcie and Morgan table of 254 people. Sampling method was selected randomly. The method of data collection was library and field type. The data were collected based on three questionnaires of Ascoll's Future Assessment (2003), Albrecht Organizational Intelligence (2002), Guillard's Organizational Creativity (1967), and Peters & Waterman Enterprise Excellence Questionnaire (1982). Validity of the questionnaire was determined by expert experts and professors. Reliability was calculated with Cronbach's alpha coefficient for all four variables larger than 0.7. Data analysis was performed using SPSS-22 and SmartPLS softwares and descriptive statistics (frequency distribution tables, mean and variance) and inferential statistics (structural equation modeling and entropy method). The results of this study showed that there was a positive and significant relationship between future orientation with organizational intelligence, organizational creativity and organizational excellence. According to the research findings, the foresight had four dimensions of management (13 components), structural (11 components), research (6 components), cultural (3 components) and appropriateness of the research model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futurism
 • Organizational Intelligence
 • Organizational Creativity
 • Organizational Excellence
 • References

   

  • Abbasi'khah, Hormat Sadat, Ganjah Recovery, Mojtaba (2016). Investigating the Effect of Organizational Intelligence and Organizational Intelligence Components on Organizational Excellence, Ranking of Organizational Excellence Components Case Study: Iranian Industrial Development and Renovation Organization. International Management and Accounting Conference. [In Persian].
  • Aghapur Ali, Pahlavan. Fatemeh (2011), Futurism; Foundations, Needs and Methodologies, Yas's Reaction Quarterly, No. 9. [In Persian].
  • Ahadi Nejad, Masoumeh, Badami, Facies, Mousavi, Mina. (2012). Organizational intelligence with organizational excellence based on EFQM organizational excellence model in Isfahan sport teams. Sixth National Conference of Physical Education Students in Iran.[In Persian].
  • Akbarian. Mojtaba, Najafi Amir-Abbas (2009), Coordination of the European Quality Excellence Model and Strategic Management for Achieving Performance Improvement, Industrial Management Journal, Volume 1, Issue 2, Pages 19-34. [In Persian].
  • Alsan A, Oner MA (2018). Comparison of national Foresight studies by integrated Foresight management model. Futures 36(8):889–902.
  • Amanatidou E, Guy K (2018). Interpreting Foresight process impacts: steps towards the development of a framework conceptualizing the dynamics of ‘Foresight systems’.­ Techno Forecast Soc Change 75(4):539–557.
  • Bezold C (2017). Lessons from using scenarios for strategic Foresight. Techno Forecast Soc Change 77:1513–151.
  • Coates, J., Durance, P., & Godet, M. (2016). Strategic foresight issue: introduction. Technological Forecasting and Social Change, 77(9), 1423-1425.
  • Cronquist, B. (2014), “Organizational intelligence, a dynamic knowledge creating activity embedded in organizational routines”, http:// bcronquist.se/ research/publist.html.
  • Cuhls, K. (2015). From forecasting to Foresight processes-new participative Foresight activities in Germany. J Forecast 22:93–111.
  • Dahlgaard, S. M. Park (2016). "Towards a human-oriented metrology for improvement and change". Measuring Business Excellence. 13, 1. 3-22.
  • Darabi, Mahshid and Islamiyah, Fatemeh (2015). The Relationship between Knowledge Management with Self-efficacy, Creativity and Organizational Intelligence among Staff of Educational and Research Deputy of Iran University of Medical Sciences, The 2nd International Conference on Modern Research in Management, Economics and Humanities .[In Persian].
  • Fallah Shams Lilastani, Amir; Budaghi Khwaja Nobar, Hussein; Delnavaz Asghari, Beita. (2012).The Relationship between Organizational Intelligence and Personnel Creativity in Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Quarterly Journal of Productivity Management (Beyond Management), summer 2012, Volume 6, Issue 21. [In Persian].
  • Gabbar, H. (2017), “Intelligent topology analyzer for improved plant operation”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 107 No. 2, pp. 229-50.
  • Ghahfarokhi Mahdi, Zamanian. Alireza (2013), Evaluation of Organizational Intelligence in Eastern Municipalities of Mazandaran, Urban Management, No. 31, pp. 175-188. [In Persian].
  • Ghourchian. Nader Gholi, Salehi. Mohammad (2004), Designing a Model for the Future Studies in Islamic Azad University, Knowledge and Research in Education, No. 2, pp. 1-22. [In Persian].
  • Golami Shahram, Ghafourian. Homa, Mahnouipour.­ Davood (2011), The Relationship between Organizational Intelligence and Managers' Performance, New Quarterly on Industrial / Organizational Psychology, Second Year, No. 6, pp. 89-99. [In Persian].
  • Hasan Zazadeh Touraj, Moghimi. Mohammad (2010), The Effect of Social Capital on Organizational Excellence, Strategic Management Studies, No. 3. [In Persian].
  • Jafari Sirus, Goodarzi. Mahmoud Farahani. Abolfazl, Maleknia. Hamid Reza, (2012), Comparison of Organizational Excellence in General Office and Physical Education Institutions of Lorestan Province Based on EFQM Structural Excellence Model, Sports Management Studies, No. 14, pp. 77-88. [In Persian].
  • Javidmehr, Mahmoud and Ismaili, Mehdi. (2017). The Relationship between Creativity and Future in Students, The 5th Scientific Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Dangers in Iran. [In Persian].
  • Klefsjo, B., Bergquist, B., & Garvare, R. (2016). "Quality management and business excellence, customers and stakeholders". The TQM Journal, 20(2), 120-129.
  • Kurtyka, A. (2017). A Study on the Relationship between Futuristic and Organizational Intelligence of Australian Managers, Introductory Measurement, International Journal of Management and Decision Making, 9(5), 452-480.
  • Lefter, L, Podobnik, D., & Dolinsek, S. (2018). Investigation of prospective relationship and dimensions of organizational intelligence in Romanian companies, human capital outlook by presenting a model, Journal of Organizational Change Management. 21, 2, 213-229.
  • Mirsapasi, Nasser; Afeghi, Babak. (2012). Analytical Comparison of Organizational Intelligence in Higher Education: Case Study. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. Year 18, Number 3, autumn. [In Persian].
  • Mojibi Toraj, faith. Niloofar, Arab. Vahid (2012), Evaluation of the Performance of Education Organization of Mazandaran Province Based on EFQM Model, Management Quarterly, Ninth Year, Pages 103-112. [In Persian].
  • Podobnik, D., & Dolinsek, S. (2015). "Competitiveness and performance development: an integrated management model". Journal of Organizational Change Management. 21, 2, 213-229.
  • Rezaee, Bijan, Naderi, Nader, Jafari, Habib; Vakili, Lotfollah. (2015). Investigating the Relationship between Organizational Intelligence and Creativity of the Employees of the Education Directorate of Kurdistan Province. Second National Conference and 2nd International Conference on Management and Accounting of Iran. [In Persian].
  • Sabortinat, Amir Hossein; Mirsapasi, Nasser; Seyyed Javadin, Sayed Reza; Amin, the angel. (2018). Future Modeling in the Design of the Native Model of Strategic Ratio, Journal of Management Studies, Nineteenth, No 112, Spring 97. [In Persian].
  • Slater. Richard, Aghapour. Ali, (2007), a Comprehensive Future Approach: A New Age for Prospective Professionals, Strategic Quarterly, No. 10.
  • Taghvaee Yazdi, Maryam. Sadeghi, Qasim (2015). Future Relationship with Organizational Excellence and Organizational Intelligence. International Conference on Science and Technology. [In Persian].
  • Taghvaee Yazdi, Maryam. Sadeghi, Qasim (2015). Investigating the Relationship between Futuristic and Organizational Excellence. The First Congress on the Transformation and Innovation in the Humanities. [In Persian].
  • Taghvaee Yazdi, Maryam. Sadeghi, Qasim (2015). Investigating the Relationship between Futuristic and Organizational Intelligence. International Conference on Modern Research in Industrial Management and Engineering. [In Persian].
  • Zare'i, Azim, Firoozjajian, Mojtaba, Firoozjajian, Tal'at al-Sharia. (2013). The Effect of Organizational Intelligence on Managers' Future (Case Study: Mazandaran University). The first international epic political conference (with an approach to Middle East developments) and economic epic (with an approach to management and accounting). [In Persian].