بررسی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شیراز از لحاظ سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور « بررسی دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شیراز از لحاظ سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی‌در سال تحصیلی 90-89» انجام شده است.روش تحقیق توصیفی، پیمایشی می‌باشد جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شیراز که 271 نفر می‌باشند.بدین منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 160 نفر از اعضای هیأت علمی‌دانشگاه آزاد شیراز انتخاب شدند.ابزار مورد استفاده، پرسشنامه استاندارد سنجش سازمان یادگیرنده می‌باشد که در این پرسشنامه پنج ویژگی از سازمان یادگیرنده مورد بررسی قرار گرفته است که شامل بعد رهبری، بعد منابع انسانی، بعد طرح سازمانی، بعد فرهنگ سازمانی و بعد مأموریت/ استراتژی می‌باشد.برای تعیین روایی و قضاوت و نظرخواهی اساتید و کارشناسان و متخصصان گذارده شد.پایایی این پرسشنامه به وسیله روش آلفای کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت.در تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (t تک متغیره) استفاده گردید.نتایج تحقیق حاکی از این است که دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد شیراز به عنوان سازمان یادگیرنده به بُعد ویژگی‌های رهبری با میانگین 5/3، بیشتر از سطح متوسط توجه دارد.از نظر بعد منابع انسانی با میانگین 06/3 در سطح متوسط توجه دارد و از نظر بعد طرح سازمانی با میانگین 85/2، کمتر از سطح متوسط توجه دارد.از نظر بعد فرهنگ سازمانی با میانگین 79/2، کمتر از سطح متوسط توجه دارد.از نظر بعد مأموریت/استراتژی با میانگین 76/2، کمتر از سطح متوسط توجه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Shiraz Islamic Azad University with regard to Learning Organization from the Perspective of Faculty Membersof Teachers of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jamalzadeh 1
  • H Rahgozar 2
  • Fatemeh Alavi 3
چکیده [English]

This survey addressed Shiraz Islamic Azad University with regard to learning organization from the perspective of its faculty members in the academic year 2010-2011. The target population involved all the faculty members at Shiraz Azad University (N=271). With this end in view, 160 respondents were selected using random sampling. The instrument used was the standard Learning Organization Measurement questionnaire which taps five characteristics of learning organizations such as leadership, human resources, organizational design, organizational culture, and organizational mission/ strategy dimensions. The reliability of this questionnaire was calculated using Cronbach’s alpha and its validity was subjected to the judgment of professors and experts. A use was made of both descriptive (frequency & percentage) and inferential statistics (t-test). The results of the study indicated that Shiraz Islamic Azad University as a learning organization attended to dimensions of leadership characteristics (M=3.5) to an extent above the mean, human resources (M=3.06) around the mean, organizational design (M=2.85), and organizational culture (M=2.79), and strategy/ mission (M=2.76) below the mean. .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • A Survey of Shiraz Islamic Azad University with regard to Learning Organization from the Perspective of Faculty Members
Bazaregan A. (1998). An Introduction to the quatitative and
evaluation of in Iran hiqher Education: Challenges perspectives,
Translated by Davood Hatami Research and planning quarterly In
higher Education. Year 6 Vol. 15 and 16.
 
20 - Bensimon 21 - Watson 
Behroozi M., Farokh Nejad. K., MirAhmadi T. (2009). The survey of
Effective factors on the tendency of the members of Educational
cultural organizations for changing into learning organization in
Busher province. A new approach in Educational management. vol
2. NO 3.
Bensimon, E. (1989). “Making sense of Administrative Leadership”.
Higher Education. ERIC Digest.
Bui, H. and Baruch, Y. (2010), “Creating learning organizations in
higher education: applying a systems perspective”, The Learning
Organization, Vol. 17 No. 3, pp. 228-242.
Davis, Deborah. (2005). The learning organization and its dementias
as key factors in firm performance. (Phd). UMI Proques Digital
Dissertation. The university of Wisconsin-Milwaukee. Dal- A
66/03, P.861.
Garvin, D (1993): Building learning organization, Harvard business
review. 71(July-August).
Goh, S (1998): Toward a learning organization: The strategic building
blocks, S.A.M. advanced Management journal, 63(2).
Goh, S., Richards, G. (1997); “Benchmarking the learning capabilities
of organizations”; European Management Journal; 15(5), (575-
583).
Goh, S.C., Ryan, P.J. (2002); “Learning capability, organizational
factors and firm performance”; Third European Conference on
Organizational Knowledge, Learning and Capabiltities; Athens,
Greece, April 5-6, (3-11).
Javehri kamel, M., kosarneshan M., (2009): the survey of the
relationship between Leadership, Organizational culture. Learning
organizational activities and staff occupational satisfaction. Two
monthly police human Development vol 25.
James, C.R. (2003); “Designing learning organizations”,
Organizational Dynamics; 32(1), (46-61). 
Henry, Tc. And creswell, J. W. (1983). “The Levels of Decision
making in Multi- unit conlnunity college system”. Community
Junior college Quarterly of Research and practice. Vol. 7, n. 22.
Houston, D., Meyer, L.H. and Paewai, S. (2006), “Academic staff
workloads and job satisfaction and values in academe”, Journal of
Higher Education Policy and Management, Vol. 28No. 1, pp. 17-
30. Hosseni Nasab, D. (1993). "Introducing higher Education
Indexes. Research and Planning Quartely in Higher Education
vol2.
Khaligi M. (1997). "Ageneral out look to Higher Education Condition
in Iran, yesterday, today and tomorrow". The Collection of Essays
in the First seminar of Higher Education in Iran. Tehran: Allameeh
Tabatabai University.
Kang, Y. –J., Kim, S. –E and Chang, G.-W. (2008), “The impacts of
knowledge sharing on work performance: an empirical analysis of
the public employees’ perceptions in South Korea”, International
Journal of Public Administration, Vol. 31, pp. 1548-68.
Lin, Hsieny. (2004). A study of learning organization and faculty
development in higher education. Umipro. DAL-A 65102,
P430.Aug.
Molleman, E., Broekhuis, M. (2001). “Sociotechnical systems:
towards an organizational learning approach”; Journal of
Engineering and Technology Management; 18, (271-294).
Paya, A. (2000).The future of the University and the University of
Future. Rahyaft Quartely vol 23.
Pirkhayefi, A. (2003): The factors of Lattle atteation Creativity in the
Universities and the methods for their promotion. Islamic Azad
Univesity. Garamsar Branch.
Sanga, Peter (1990): the Fifth Command: the Creation of prevalent
organization. Tarjome- Hafez Kamale Hedayat and Mohammad
Roshan (1380). Tehran. The Organization of Industrial
Administration. The 3rd Version. 
Atafar. A. Bahrami Samani, M. (2009): The amount of using the
components of learning organization at state and Islamic Azad
University, Higher Education Quarterly. Vol5.
Alinejad, S. (2009). The Greation of Learning Organization in Higher
Education Doctoral Dissertation. Islamic Azad University Science
and Research Branch.
Fazeli, N. (2007). "The comparative survey Iran University culture
and Britain University culture". Anthropology Magazine. Vol3.
Qurbanizadeh. V. (2008). Organizational learning and leaning
organization with a perspective on management of knowledge.
Tehran. Publisher: Bastab.
Qurchian, N, Araste. H, Jafari. P. (2006). Higher Education
Encelopedia. Tehran. Publisher Bonyad Daneshname Bozorge
farsi.
Nobakht, M, B. Sadeqi, A, A. (2008): The survey of the functionality
of Islamic Azad University in socity and Economic development
of the country. Tehran. Islamic Azad University Research
assistanship. The office of the development of the production of
knowledge. Shadan publication.
Pazargadi. M. (1998). Validation in higher education. Tehran: Sabah,
Power. Joe. Waddelll. Di. (2004). The link between self- managed
work teams and learning organizations using performance
indicators. The Learning Organization, 11(3).
Prewitt, V. (2003); “Leadership development for learning
organizations”; Leadership & Organization Development Journal;
24(2), (58-61).
Senge, Peter M (1990): The Leader’s New Work: Building Learning
Organization, New York, Doubleday 
Sharman, Christopher call. (2005). Leadership and the learning
organization.UMI Proquest Digital Dissertation State university of
New York Empire state college.
Taylor; A. L and Koch, A. M. (1995). “The cultural context for
Effective strategy.” New Directions for higher Education. No 94.
Tharenou, P., Saks, A.M. and Moore, C. (2007), “A review and
critique of research on training and organizational- level
outcomes”, Human Resource Management Review, Vol. 17No. 3,
pp.251-73.
Tolbert, A.S., McLean, G.N., Myers, R.C. (2002); “Creating the
global learning organization”; International Journal of Intercultural
Relations; 26, (463-472).
Watson, D. (1995). “Quality Assurance in British aniversities: systems
and outcomes”. Higher Education Management. Vol. 7, n.1.
Woodfield, S. and Kennie, T. (2008), “Teamwork’ or ‘working as a
team’? The theory and practice of top team working in UK Higher
Education”, Higher Education Quarterly, Vol. 62 No. 4, pp. 397-
415. Yarmohammad zadeh, p. Rahimi H (2006). The survey of the
interrelationship implemetability of the components of the learning
organization based on the five ford prineiples of pefersariy with the
quality of occupational life of the academic staff of Isfahan
University.
Yaqubi, M,. karimi, S, Raisi A,R, Javadi M., Sherbafchi, N. (2010).
The survey of interrelationship of the organizational commitment
and the standards of implementability of learning organizational
components among the managers of Educational. Hospitals of
Isphahan Medical school management of information of Mealth
Quarterly, vol 14.
Zhuang. Lee and Et Al,(1999). “Innoration or liguidate- Are All
organizations convinced- Phased stady Into The Innovation”.
Management Decision, Vol 37, No1.