ارائه مدل استقرار مدیریت ناب در مدارس متوسطه دوره اول شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: از رویکردهای نو و موثر که امروزه در بسیاری از سازمان ها و شرکت های تولیدی ، خدماتی ، تجاری وحتی اداری مورد توجه قرار گرفته مدیریت ناب است که با شناسایی و حذف اتلاف ها از طریق نو آوری و بهبود مستمر ، موجب افزایش بهره وری در سازمان ها شده است. هدف اصلی این پژوهش ارائه مدل جهت استقرار مدیریت ناب در مدارس متوسطه دوره اول است.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر از  نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی؛ از نظر نوع داده ها آمیخته( کمی و کیفی ) است. در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از متخصصین حوزه مدیرت که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، صورت گرفت و  با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل محتوا،  پرسشنامه‌ای مشتمل بر 7 بخش و 60 سئوال مبتنی بر مقیاس لیکرت ایجاد گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان حوزه مدیریت آموزشی مورد تایید قرار گرفت، علاوه بر آن برای بررسی روایی سازه از دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 98/0 برآورد گردید. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش شامل 1059 نفر از همه مدیران متوسطه دوره اول شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از فرمول کوکران 283 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL صورت گرفت و از روش های آماری توصیفی و استنباطی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و معادلات ساختاری برای تجزیه تحلیل پژوهش استفاده شد.  
یافته‌ها: در بخش یافته ها مدل مدیریت ناب برای مدارس با 7 مولفه اصلی مدیریت و رهبری، ساختار، منابع انسانی، ارتباطی، تکنولوژی، فرهنگ سازمانی و فرایند  و 60  مولفه فرعی شناسایی شده، ارائه گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Lean Management Deployment Model in High Schools of Tehran City

نویسندگان [English]

 • Samaneh Gholi Mesgarha 1
 • Ramezan Jahanian 2
 • Mahtab salimi 3
1 Educational Management, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Educational Management, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
3 Educational Management, Faculty of Psychology, Islamic Azad University Karaj branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: The main purpose of this study is to provide a model for establishing lean management in junior high schools.
Methodology: The method of the present study is applied in terms of purpose; In terms of descriptive-survey data collection method; In terms of data type, it is mixed (quantitative and qualitative). In the qualitative section, a semi-structured interview was conducted with 15 management experts who were selected by purposeful method and snowball, and using the results of content analysis, a questionnaire consisting of 7 sections and 60 questions based on the Likert scale was created.
Results: finally, the lean management model for schools with 7 main components. Management and leadership, structure, human resources, communication, technology, organizational culture and process and 60 identified sub-components were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lean Management
 • education
 • Waste Elimination
 • Continuous Improvement
 1. Alagheband, A. (2014). "Theoretical Foundations and Principles of Educational Management ", Tehran, Ravan Publication. [In Persian]
 2. Alkhoraifa, A. Rashidb, H. McLaughlina, P. (2018)." Lean implementation in small and medium enterprises: Literature review". Operations Research Perspectives. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. pp 1-19
 3. AlManei, M. Salonitis, K. Xu, Y. (2017). "Lean implementation frameworks: the challenges for SMEs. The 50th CIRP Conference on Manufacturing Systems
 4. Bahrami, A. Ahmadi, Gh. Saadatmand, Z. Abbasi, Z. (2013). Isfahan Powerful Evaluation Evaluations from a Perspective, System and teachers. Journal of Rayaftino Dar Modiryat-e-Amoozeshi. 4(4): (16): 141-150. [In Persian]
 5. Baradran, S. Darayee, M. Fatahi, D. (2015). Investigation of the level of readiness of Iran Transfo - Ray Company for implementation of lean production system. Journal of Industrial Management (University of Tehran), (7):2. pp. 243-258. [in Persian]
 6. Barber, Bernadette J. (2011)," Lean and its impact on employee empowerment within a higher education institution". MSc Degree: Pepperdine University.
 7. Barroso, I; Santos, S; Carravilla, (2010) M; "Beyond Calssroom Boundaries: How Higher Education Institutions Apply Lean", FEUP-Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. pp 1-11
 8. Cotte, P., Farber, A., Merchant, A., Paranikas, P., Sirkin, H. L., (2008), Getting More from Lean, BCG publication,
 9. Doman M. S., (2011), A new lean paradigm in higher education: a case study, Quality Assurance in Education, Vol. 19 No.3, Emerald Group Publishing Limited
 10. Edward, D.A and Maleyeff, j. (2005). The integration of lean management and six sigma. The TQM magazine. VOL.17 NO.1
 11. Francis, D, E. (2014), Lean and Learning Organization in Higher Education, Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue 157. pp 1-23
 12. Ghazanfari, M. Fatollah, M. (2003)," The Leanness of Organization and Organizational Processes", Tomorrow's Management Journal, (1)3. pp 15-30. [in Persian]
 13. Hines, p. Lethbridge, S. (2008). New Development: Creating a Lean University. Journal Compilation, Public Money & Management, pp 53-56
 14. Jafari, P. Yazdani, S. (2008)." Six Sigma and Lean Management Approaches in Education ", Journal of Educational Sciences, (1), 3. pp 7-40. [In Persian]
 15. Kakajouibari, A, A. Salsabili, N. Parto, N. (2003)," Iran Education System Reform Charter". The second draft, published by the Ministry of Education, Institute of Education. [In Persian]
 16. Langer, T. (2011)."The Application of Lean thinking for Improving Processes in Higher education Institutions: Evidence from three UK case studies”. Queen `s University Belfast. MSc Management
 17. Lodgaard, E. Ingvaldsen, J. A. Gamme, I. Aschehoug, S. (2016). "Barriers to lean implementation: perceptions of top managers, middle managers and workers", 49th CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP-CMS 2016), Procedia CIRP 57 PP. 595 – 600
 18. Molla, M, Abbasi, E. Choobchian, Sh. Haji mir rahimi, S, D. (2018). "Factors Influencing the Implementation of Lean Production System in Small and Medium Enterprises in Khuzestan Province"; MSc; Tarbiat Modares University, Faculty of Agriculture. [in Persian]
 19. Nosrati Pour, H. Rezvani, H. Nodahi, H. (2015). "Presentation of Lean University Model, Case Study of Hakim Sabzevari University”. M.Sc., Institute of Higher Education - Virtual Mehr Alborz, Faculty of Management. [in Persian]
 20. Randor Z; Bucci, G; (2011), Analysis of Lean Implementation in UK Business Schools and Universities. London, UK: Association of Business School Lean Repot.
 21. Shakibae, Z. Khalkhali, A. Motazed Monji, M. A Model for Establishing Lean Management in Iranian Private Universities. Journal of Applied Mathematics Lahijan Branch. 8(3). PP 57- 74. [in Persian]
 22. Taheri, A. Goldahan, T. Seyedi, S, M. (2011). "Evaluating the Conceptual Model of Productivity Management in the General Office of Education Fars". Journal of Rayaftino Dar Modiryat-e-Amoozeshi. (2):3, pp 141-160. [in Persian]
 23. Tahmassebi limoni, S. Mohammad Esmail, S. (2014). "The Usefulness of Lean Management Components in Libraries of Northern Iran University of Medical Sciences", Journal of Industrial Strategic Management, 11(33). pp 37-46. [in Persian]
 24. Tifarioglu, F. U., (2017), "A New Method in Education: Lean, International Periodical for the Languages", Literature and History of Turkish or Turkish, Volume 12/6, pp 811-826
 25. Urban, W; (2015) the Lean Management Maturity Self-Assessment Tool Based on Organizational Culture Diagnosis, Procedia – Social and Behavioral Science 213, 728- 733
 26. Vukadinovic, S., Djapan, M., Macuzic, I., (2016), Education for lean & lean for education: A literature review, International Journal for Quality Research 11(1) PP 35–50, ISSN 1800-6450, UDC – 005.33 DOI – v
 27. Womack, J., and Jones, D. (2003). " Lean Thinking: Revised and Updated" New York: Simon & Schuster
 28. Womack, J; Jones, D; (1996). Lean thinking. London: Simon & Schuster
 29. Ziskovsky B; Ziskovsky, J; (2007),"Doing more with less- going lean in education", Shoreview, MN: Lean Education Enterprise, Inc