امکان سنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بمنظور ایجاد نوآوری در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 مربی و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

هدف کلی این پژوهش امکان‌سنجی بکارگیری مدیریت کیفیت فراگیر بمنظور ایجاد نوآوری در آموزش و پرورش، بهبود فرآیند کار و درک رابطه‌ی TQM در ساخت محیطی مناسب جهت پیدایش نوآوری در نواحی چهارگانه‌ی آموزش و پرورش شیراز بود. ابزار مورد استفاده، محقق ساخته و از نوع لیکرت است که از اعتبار و پایایی مناسب برخوردار بود( آلفای کرونباخ = 937/0). جامعه آماری این پژوهش شامل 12577 نفر مدیران و دبیران نواحی چهارگانه شهرستان شیراز می‌باشند که از میان آنان ، تعداد 1420 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان دادند که بین متغیرهای مستقل و نوآوری فناورانه همبستگی یالایی وجود داشت. بین نوآوری فناورانه و نوآوری در سازمان ضریب همبستگی وجود داشت. در حالی که بین این عوامل با در نظر گرفتن تاثیر فرهنگ مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری فناورانه ضریب همبستگی وجود داشت. با توجه به نتایج بدست آمده، مدیریت کیفیت فراگیر می تواند به عنوان یک فلسفه مدیریت و فرهنگ سازمانی در جهت ایجاد و بهبود نوآوری در سازمان موثر واقع شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Feasibility Study of Applying TQM for Creating Innovation in Schools of Shiraz City

نویسندگان [English]

  • S.M Sayedi 1
  • N SHahidi 2
  • R SHarafi 3
چکیده [English]

The main purpose of this study was to examine the instructors’ and principals’ perceptions (elementary, secondary, and high schools) regarding the application of TQM in educational systems for creating innovation, improving work process, and understanding the relationship between TQM and creating a supporting environment for innovation in Shiraz educational zones. A Likert scale questionnaire with verified validity and reliability was developed by the researcher to collect the data of the study. Out of a population of 12577, 1420 instructors and principles were selected by employing stratified random sampling. Pearson correlation was then used to analyze the data. The results of the study revealed that, there were strong relationships between the independent variables (autonomy, communication, flexibility, supportive management and participation) and technological innovation (r = 0.735). Furthermore; there was a strong relationship between technological innovation and innovation in organization (r= 0.769). This relationship was intensified when considering the influence of TQM culture. Based on the findings of the study, TQM can perform as a philosophy of management and organizational culture for creating and improving Innovation in educational organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Innovation
  • Technological Innovation
  • Organizational Innovation
  • Feasibility study
Abrunhosa, A .Moura E Sa , P.(2008) .Are TQM principles supporting
innovation in the portuguese footwear industry?. Technovation 28..
Alavi, S,N, (2003), “Studying the relationship between job commitment and
creativity of Directors of Educational Organization of Shiraz”, M.A Thesis on
educational Management, Islamic Azad University- Shiraz branch.
Amini, A, (2009), "Total quality management", personal blog, available at:
http://tqm-iran.blogfa.com
Badakhshan toroghi, E, (2009), “barriers to innovation in educational
institutions”, Journal of effective schools, Vol 2, No. 2
Daft, Richard ,L., (1989), “Organization theory and design”, translated by :
Ali Parsayyan and Mohammad Aarabi, Cultural Research Bureau, Tehran.
Daniel, L& et al, (2006), "The Relationship between performance". The
mediating role of TQM, quality management (TQM), and organization,
european journal of operational research.
Dean Elmuti & et al, (1999), "Are total quality management programmes in
higher education worth the effort?" International jurnal of Quality & Reliability
management. Vol. 13. No6, 29-44.
Delavar, A., (1991), “Research Methods in Psychology and Educational
Sciences”, Payam Noor University Press,Tehran
FeghhiFarahmand, N., (2002),” dynamic management organizations”,
Khorvash publications, Tabriz.
Haghshenas, M, (1999), "Creativity in Education”, Journal of Management
in Education, Volume VI, No. 23-24.
Hamidi, Y, and Tabibi, S.J., (2004), “the results of the implementation of
total quality management in health care networks in Hamedan province 1n
2000-2001”, Journal of Medical Sciences and Health Services, Vol 11, No. 1.
Hosseinpoor, Sh, (1997), "Attitude and management experts, Department of
Education to implement total quality management", MA thesis in educational
management. Alzahra University. Tehran.
Langan, P.W. ,(1998), "A study the use to Teams in the Total Quality
management process, as Implemented Through finance and university services
at the university of Lowa" Dissertation Abstracts international. Vol. 89 No. 5.
Mashhad kordi, B, (2008), "Strategic thinking underlying innovation",
Journal of Management Development, No. 32.Tehran
Niazazari, K., (2002)),” Behavior and human relations in educational
organizations in the third millennium”, Tehran, Metacognitive thinking
publication.
Noohpisheh, E., (2005), “The feasibility study of establishment of total
quality management in Fars organization of education “, MA thesis, Islamic
Azad University -Najaf Abad branch. 
Premila,.K.S, Manivannan, Dr.M, (2009)," Application of Principles of Total
Quality Management (TQM) in Teacher Education Institutions", LABR & TLC
Conference Proceedings, San Antonio, Texas, USA
Prajogo, D.I. and Sohal, A.S., (2006) “The Relationship between TQM
Practices, Quality Performance, and Innovation Performance”, International
Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 20, No. 8.
Saki, R., (2001), "research, development and education, Educational
Research", No. 42.
Salehi, M et al (2008), “Studying the relationship between the preparation
of teachers to implement quality management with organizational culture and
effectiveness ,in middle managers of Marvdasht” ,New approach in Educational
Administration Quarterly, Vol 1 . No.2, Islamic Azad University. Marvdasht
branch
Sam Khanian, M., (2008), "Creativity and innovation in educational
organizations, concepts, theories, techniques and measurements”, PhD thesis
,university of Tehran,
Sheikh, Sh, (2006), “Studying the effect of implementing the principles of
total quality management (TQM) on high school teachers innovation of
Marvdasht city”, MA Thesis on Educational Management, Islamic Azad
University –Shiraz branch
Venkatraman ,Sitalakshmi, (2007) "A framework for implementing TQM in
higher education programs", Quality Assurance in Education, Vol. 15 Iss: 1.
Welsh, Linda, Bell ,(1998),"Features of Total Quality management Training
and their Relationships to Effective TQM Implementation in, K-12 Educational
Organizations" Dissertation Abstracts International Vol. 89. No. 5.
Williams, J. (1998). Total Quality management, continues improvement
Initation and Implementation: A Diffusion study of two Northeast ohio public
school Distracts. Pro Quest-Dissertation Abstract.
Yarahmdikhorasani, M., (2008), “Necessary for creativity and innovation
organizations in the Third Millennium “Journal of Management Development,
No. 33. Tehran
Yazdani, H., (2006), "Evaluation of the Islamic Republic of Iran Shipping
Company innovation based on Amabily model and suggesting some strategies
for improvement", MA.Thesis in Industrial Management. Industrial
Management Organization