تأثیر آموزش اندیشه ورزی بر مهارت‌های فراشناخت حالتی دانش-آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 کارمند آموزش و پرورش شهرستان رودسر

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه­ی اثربخشی اندیشه ورزی بر فراشناخت حالتی دانش آموزان دوره­ی متوسطه صورت گرفت. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه دوم دوره­ی متوسطه­ی آموزش و پرورش شهرستان رودسر (205 نفر) در سال تحصیلی 92- 1391 بوده است. که 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی 15 نفر اعضای گروه آزمایش را تشکیل دادند و به همین تعداد، از طریق همتاسازی (از لحاظ نمره­ی حاصل از آزمون خلاقیت عابدی و معدل سال گذشته) در گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار این تحقیق، پرسشنامه­ی فراشناخت حالتی دانش آموزان بود که از 20 عبارت و چهار زیر مقیاس آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی و بررسی خود تشکیل شده است. با توجه به تأیید روایی آن توسط (O Neil & Abedi, 1996) و (Salarifar, 2011)، مقدار پایایی آن با آلفای کرونباخ در چهار زیر مقیاس آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه ریزی و بررسی خود 78/0، 77/0، 78/0 و 73/0 محاسبه شد. یافته­های حاصل از اجرای آزمون مانکوا نشان داد که بین دو گروه از لحاظ هر چهار متغیر وابسته تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارتی برنامه­های آموزش اندیشه ورزی باعث بهبود آگاهی، راهبرد شناختی، برنامه­ریزی و بررسی خود می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of Reflective Thinking Education on Students’ Metacognitive Skills

نویسندگان [English]

  • E. K 1
  • M. B 2
  • S.M A 3
چکیده [English]

The purpose of the current study was to explore the impact of reflective thinking on metacognitive skills of high school students. Research was quasi-experimental with pre-test, post-test and control group. The study population were all high school second graders (N= 205) of Roudsar city in the school year 2013-2104. A sample of thirty students was selected through purposive sampling and then assigned to two experimental and control groups. Metacognition standard questionnaire including 20 questions grouped under four scales of awareness, cognitive strategy, planning and self-checking was the research instrument. Its validity was approved by O’Neil and Abedi (1996) and Salarifar (201). Its Cronbach’s alpha reliability was also calculated to be 0.78, 0.77, 0.78 and 0.73 for awareness, cognitive strategy, planning and self-checking scales respectively. MANCOVA revealed that there was a significant difference between the two groups in terms of the four dependent variables. In other words, it was suggested that reflective thinking programs enhanced the students’ metacognitive skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional competences
  • Knowledge
  • Attitude
  • Skill of teaching
  • Creativity education