بررسی چگونگی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

نویسندگان

نویسنده

چکیده

این پژوهش بمنظور بررسی چگونگی ویژگی های کار افرینی دانشحویان دانشگاه آزاد اسلامی داراب انجام شد . روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی بوده است .به همین منظور نمونه ی آماری 410 نفری از بین کلیه ی دانشجویان با روش نمونه گیری طبقه بندی شده از گروه های آموزشی علوم پایه، علوم انسانی ، فنی و مهندسی وکشاورزی و علوم پزشکی انتخاب شد . ابزار پژوهش پرسشنامه 30 سوالی محقق ساخته در مقیاس لیکرت بود که با توجه به ویژگی های نیاز به موفقیت، مرکز کنترل درونی، خلاقیت، تمایل به مخاطره پذیری و نیاز به استقلال تهیه شد . روایی، پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب نظران و تحلیل گویه ها و پایایی آن با روش باز آزمایی و تک نمونه ای، آزمون رتبه ای t نیز آلفای کرنباخ تعیین گردید و داده ها با استفاده از آزمون برای گروههای مستقل و ضریب همبستگی پ یرسون t فریدمن، تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تحلیل شد . نتایج پژوهش نشان د اد که میانگین روحیه ی کارآفرینی به طور کلی و نیز همه ی مولفه ها به جز مولفه ی مخا طره پذیری بالاتر ازحد میانگین است . نتایج پژوهش همچنین مشخص کرد که بین میانگین گروههای آموزشی در همه ی مولفه ها به جز خلاقیت تفاوت وجود دارد و میانگین های دانشحویان زن و مرد ا گر چه در روحیه ی کارآفرینی، نیاز به موفقیت و نیاز به استقلال تفاوت نشان داد، اما در مولفه های مرکز کنترل درونی، خلاقیت و تمایل به مخاطره پذیری تفاوت معنی دار نداشتند . افزون بر این، بین پیشرفت تحصیلی و روحیه ی کارآفرینی و مولفه های آن به جز خلاقیت همبستگی م ثبت بدست آمد ، ولی بین میانگین دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی به جز در مولفه های نیاز به استقلال، تمایل به مخاطره پذیری ونیاز به موفقیت در سایر مولفه ها تفاوتی مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of Students' Entrepreneurship Traits(A Case Study of Darab Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • M.H Rezaee
  • T Rahsepar
چکیده [English]

This research was conducted to explore Darab Islamic Azad University students' entrepreneurship facets. To this end this descriptivecorrelational study drew a sample of 410 students from among all university students using stratified sampling strategy. The research instrument was a researcher-made likert-scale questionnaire which comprised 30 items tapping five traits of entrepreneurship, that is, need for achievement, internal locus of control, creativity, risking-taking and need for independence. Content validity of the instrument was established by the means of authorities' opinion and item analysis. Its reliability was assessed through test-retest method and Cronbach's alpha. In order to analyze the data a use was made of ANOVA, t-test, Friedman test, and Pearson product moment correlation. The results of this research showed that the means of entrepreneurship on the whole and all its components except risk-taking were above average. The results also showed that there was a significant difference among educational groups in respect of all entrepreneurship components, except creativity. There was also significant difference between male and female students in terms of the need for achievement, the need for independence and entrepreneurship mentality whereas no significant difference was found between them concerning internal locus of control, creativity and risktaking. Furthermore, it was revealed that there was a positive correlation between academic achievement and entrepreneurship components except creativity. And finally as far as the associate and bachelor students were concerned a significant difference was found between them with respect to the need for achievement, the need for independence and risk-taking.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship, Need for achievement, Need for independence, Risk-taking
  • Internal locus of control, Creativity