خودارزیابی کانون‌های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM از دیدگاه مربیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی. واحد مرودشت. دانشگاه ازاد اسلامی. مرودشت. ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی. واحد مرودشت. دانشگاه ازاد اسلامی. مرودشت. ایران

3 استادیار گروه روانشناسی .واحد مرودشت. دانشگاه ازاد اسلامی. مرودشت. ایران

چکیده

     از آنجا که خودارزیابی بر اساس مدل تعالی EFQM‎ یک فرایند کلیدی برای انجام بهبود است می­توان به تشخیص نقاط قوت و فرصت­های بهبود دست یافت که منجر به تعالی سازمان شود، لذا هدف از این تحقیق تبیین ابعاد تعالی سازمانی در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس بر اساس مدل EFQM بوده است؛ روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات کاربردی، جامعه آماری شامل کلیه مربیان اعم تمام وقت و پاره وقت شاغل در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس برابر با141نفر بودند. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان و جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد مدل کیفیت بنیاد اروپایی استفاده شده است. به منظور استخراج و تحلیل اطلاعات از روش آماری الگوی مدل تعالی سازمانی و t تک نمونه­ای استفاده شده است. نتایج نشان داد که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در این ارزیابی 449 امتیاز از 1000 امتیاز کسب کرد که 259 امتیاز آن مربوط به حوزه توانمندسازها و190 امتیاز مربوط به حوزه نتایج بود.یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در حوزه توانمند سازها معیارهای رهبری 56 درصد، خط مشی و استراتژی 72 درصد، کارکنان 53 درصد، شرکاء و منابع 57 درصد و فرایندها 33 درصد، در حوزه نتایج نیز معیارهای نتایج مشتری 22 درصد، نتایج کارکنان 43 درصد، نتایج جامعه 92 درصد و نتایج کلیدی عملکرد 34 درصد از امتیاز مربوط به هر معیار را کسب نمود. به جز معیار نتایج جامعه که امتیاز بالایی را داراست؛ در سطح 95% تفاوت معناداری بین میانگین امتیازات کسب شده تا میانگین امتیازات مورد انتظار و مدنظر در مدل تعالی سازمانی وجود دارد. از نتایج حاصله می­توان گفت که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس تا رسیدن به جایگاه کسب نشان تعالی سازمانی راهی را در پیش دارد که مستلزم نگاه ویژه تر به ابعاد مختلف سازمانی از جمله نتایج کارکنان می­باشد. چرا که کمترین امتیاز را در این مدل در معیار نتایج کارکنان کسب نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Self – Evaluation of Child and Young idea Nurture Societies of Fars Provience Based on EFQM from Point of view Teachers

نویسندگان [English]

  • f. r 1
  • e. a 2
  • m. b 3
چکیده [English]

As the Selp – examination is a key process to accomp;ish  the  important   according  to the EFQM sublimity model, It can achiev to recognition the power point and important that leal to the sublimity of organization  and it,s exclling.  So  te aimof this study has been clacification the organizational sublimity  demensions in centers  of in tellectual  Bupbringing of children and adolescents of Fars provice, According to the EFQM model: the procedure of study was describtive and was the kind of  applied  researches.  Statisticed  society  included every teathers wheather fulltime and  parttime  employed  in  center of  intellectual  upbringing  of  children  and aclolescents  of  Fars  province  equal  141  Persons. It has  used  from  simple  accident sample procedure and Morgan scheme and for collecting  the  information  used from standard questinor of  European  foundation  quality  model. It has used  from  statistical  Procedurs  in  order  to  mining  and  analysiz  the  information  used in organizational sublimity. Model and  mono sample. The results  showed  that  in  this  evaluation, the center  of intellectual upbringing of children  and  adolescents  of  Fars  provice, gained  449 scores  of  1000, that 259  scores of  it  related  to  strength domain  and 190 scores  of  it, related  to  domain of results. The finelings of researchs indicate that in strength domain the scoreof leader ship criterinos is %57, policy and strategy %72, employers %53, partners and resources %57 and processes %33. And also in results domain the scores of customer results criterions is %22, the results of employers %43, society results %922 and the key results of performance %34 and except the results of society that has ahigh score, there is a meaning ful difference between the average of gained scores and the average of enpected scores at the %95 level in organizational sublimity model. We can say from the gained results the center of intellectual up bringing of children and aolscent Fars – Province will has away a head, to reach locality of gaining the organizational. submility that demands more special view  to  organizational different demensions such as  employers results. Because it has   gained the  least  score in this model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self – examination
  • organizational sublimity model
  • the center of intellectual upibringing of children and aclolescents of Fars province
AKhshyk, S. (2007). Comparison of Performance Management in Libraries Shahid Chamran university of Medical Sciences Using the Business Excellence Model (EFQM). (Persian)
Barrionuevo, M.D .(2009). From Quality to Innovaton: experiences in EFQM model at university ofCadiz library (Andalucia,spain). Paper presented at the Qualitative and Quantitative methods in libraries QQML.2009, chania, crete Greece.
Barrionuevo, M.D and Pérez, A.M. (2001). Assessment of academic libraries in Andalusia (southern Spain): An EFQM-compliance guide. Paper presented at the 4th Northumbria International Conference, Pittsburgh, PA.
Epstein, M and Manzoni JF.(1998). Implementing Corporate Strategy:From Dashboards to Balanced  Scorecards .Eur Manag J.16(2):190-203.
Farzianpour F.(2001).Control mecanisms of performance evaluation. Tehran; Second Conference on performsnce Evaluation Aspcts of State Country Execuive Agenciies. (Persian)
Hassanzadeh, E and Neshat, N. (2011). Using Two Integrated Approach To Assess The Organization Performance Excellence: A Case Study of Iran National Library and Archives. Quarterly National Library Studies and organization. 38-56. (Persian)
Herget, J and Hierls, S. (2007). Excellence in libraries:a systematic and integrated approach.New Library World,108(11/12):526-544.
Heinz, VR and  Harold, K. (2007). Principles of Management. Translator Ali Parsaeian. Tehran: Publication Termeh. Printed.
Institute For Productivity and Human Resources. (2008). Guide Applicants and the National Productivity Award for Organizational Excellence. Tehran: Saramad./www.IPHRD
Khaluee, M. (2007). Assessing Quality in the Central Library university and teacher training. M.Sc. University. Faculty of Education and Psychology. (Persian)
Melo, L.B and Sampaio ,M.I. (2003). Evaluation and quality libraries performance: A view from Portugal and Brazil. Paper presented at the In 5th Northumbria International Conference on Performance Measurement in Libraries and Information Services, Durham )UK(
Nave ebraham, A and Hamsy, S. (2010). Assessment Centers - Applicable Esophagus Using The EFQM Model, Journal of Educational Leadership and Management, University of Garmsar.149-165. (Persian)
Niazazari, Q and Taghvai Yazdi, M and Niazazari, M. (2010). theories of organization and management in the third millennium, Tehran.mehrenabi. (Persian)
Nejatbakhsh Esfahani, A and Nikookar, GH. (2009). Strategic Control Model of Cultural Familiarity With The Structure,Functions and objectives. Publications Jabari. Printed. (Persian)
Najmi, M and Hosseini, C.(2009). EFQM Excellence Model From idea to Execution. Tehran:Publication Saraamad. (Persian)
Oakland,John.S.(2007).Excellence of(Achieving World-class Performance).Translator S. Mortazavi, F. Motmany, A.Memary, L. Behroozi. Mashhad: publication Quds Razavi. Printed.
Ochoa, P and Pinto, L.G. (2006). Quality – an on-going practice and reflection in a governmental library (1996-2006).Paper presented at the 72nd IFLA Conference, Seoul.
Rajaiyan, MM. (2005). Applying balanced scorecard in information Technology (IT) company evolution and performance. Tehran; second National Conference on performance Management. (Persian)
Stephen P,Robbins. (2012). Principles of Organizational Behavior. Translator Ali Parsaeian and Muhammad Aarabi.Tehran:Office of Cultural Research.
Zaker shahrak, M and Abazari,  Z. (2013). Evaluate the performance of the Intellectual Development of Children and Adolescents in Europe and provide a quality foundation of excellence model proposed creating an international library of children and adolescents.
Journal of Academic Library and Information Science Research. 129-150.