نقش میانجی رفتار شهروندی در رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه‌های کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه ، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران.

چکیده

مقدمه و هدف: هدف کلی پژوهش ارائه­ی الگوی ساختاری نقش میانجی رفتار شهروندی در رابطه هوش معنوی با عملکرد سازمانی کارکنان دانشگاه­های کرمانشاه بود.
روش شناسی پژوهش: روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی استان کرمانشاه ازجمله دانشگاه­های آزاد، علوم پزشکی، پیام­نور، مؤسسات غیرانتفاعی و علمی کاربردی (13718 نفر) بود که نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان به تعداد 374 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه­های استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلد اسمیت (2009) و پرسشنامه هوش معنوی کینک (2009) و رفتار شهروندی ارگان (1988) بود که روایی پرسشنامه­ها قابل‌تأیید بود و توسط روایی صوری نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ پایایی ابزار نیز توسط آلفای کرونباخ به ترتیب 90/0، 82/0 و 77/0 به دست آمد. پس از توزیع پرسشنامه­ها بین نمونه­ها و جمع­آوری؛ داده­ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتیجه ناشی از فرضیه اصلی
یافته ­ها: پژوهش نشان داد که هوش معنوی دارای رابطه مثبت و معنی­دار با عملکرد سازمانی است (89/0 = β؛ 35/16 = T-value) و این رابطه از طریق رفتار شهروندی نیز وجود دارد (062/1 = β؛ 22/19، 56/15= T-value). علاوه­براین نتایج نشان داد که اثر رفتار شهروندی بر عملکرد سازمانی نیز مثبت و معنی­دار بود (18/1 = β؛ 22/19 = T-value)؛ اثر هوش معنوی بر رفتار سازمانی مثبت و معنی­دار گزارش شد (18/1 = β؛ 22/19 = T-value).
بحث و نتیجه­ گیری: تمرکز بر هوش معنوی و رفتار شهروندی در خصوص تحقق عملکرد سازمانی می تواند موجب موفقیت سازمانی شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of citizenship behavior in the relationship between spiritual intelligence and organizational performance of Kermanshah University staff

نویسندگان [English]

 • ryamm eslampanah 1
 • kolsum chehri 2
1 Associate Professor, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 PhD student in Educational Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The overall purpose of this study was to provide a structural model of the mediating role of citizenship behavior in relation to spiritual intelligence with organizational performance of Kermanshah university staff.
research methodology: The research method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population included all employees of universities and educational institutions in Kermanshah province, including free universities, medical sciences, Payam-e-Noor, non-profit institutions and applied sciences (13718 people). The sample of the research based on Morgan table was 374 people using the sample method. -Random capture, were selected. The instruments of this study were the standard questionnaires of organizational performance of Hersey and Gold Smith (2009) and the Kink Spiritual Intelligence Questionnaire (2009) and Organ Citizenship Behavior (1988). The reliability of the instrument was obtained by Cronbach's alpha of 0.90, 0.82 and 0.77, respectively. After distributing the questionnaires among the samples and collecting; Data were analyzed using structural equation modeling.
Findings: The result of the main hypothesis of the study showed that spiritual intelligence has a positive and significant relationship with organizational performance (β = 0.89; T-value = 16.35) and this relationship also exists through citizenship behavior (β= 1.062; T-value= 15.56؛ 19.22). In addition, the results showed that the effect of citizenship behavior on organizational performance was positive and significant (β = 1.18; T-value = 19.22); The effect of spiritual intelligence on organizational behavior was positive and significant (β = 1.18; T-value = 19.22).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citizenship behavior
 • Spiritual Intelligence
 • organizational performance
 • university
 1. Abbasi, Homayoun, Karimi, Javad, Hosseinabadi, Bahareh. (2016). Explaining the relationship between genuine leadership and organizational citizenship behavior by considering the mediating role of organizational trust in the Ministry of Sports and Youth. Journal of Organizational Behavior Management Studies in Sports 3 (3). 19-25 . (In Persian)
 2. Ahmadian, E. Hakimzadeh, A. Kordestani, S. (2013), Job stress and spiritual intelligence: A case study. World Applied Sciences Journal, 22(11). 1667-1676.
 3. Alam, S. (2014), The relationship between spiritual intelligence and transformational. European Journal of Experimental Biology, 4(3). 369-373.
 4. Ali Shah, T. Ellahi, A. (2012), Workplace spirituality, emotional intelligence and job satisfaction: Pakistani managers in focus. International Conference on Management (2nd ICM 2012) Proceeding. International Conference on Humanities, Economics and Geography. March, 17-18. (In Persian)
 5. Allen, R. S. Dawson, G, Wheatley, K. and White, C.S. (2008). Perceived diversity and Organizational Performance. Employee Relations, 30(1). 20-41.
 6. Amaratunga, D. & Baldry, D. (2002). Moving from Performance Measurement to Performance Management, Facilities, 20(5/6). 218-235.
 7. Anwar MA, Osman-Gani AM. (2015). The effects of spiritual intelligence and its dimensions on organizational citizenship behaviour. Journal of Industrial Engineering and Management; 8(4):1162.
 8. Asghari, M. & Shirvani, A. (2015). The Relation between spiritual intelligence and hospital performance (Case Study: Therapeutic Personnel of Shahid Fayazbakhsh Hospital). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 5(3). 287–303. (In Persian)
 9. Bagherpour M, Abdollahzadeh H. (2016). The relationship between spiritual intelligence and job burnout considering the mediating role of organizational citizenship behavior among education staff in Mazandaran province. National Law Quarterly; 6 (23): 46-35. (In Persian)
 10. Bienstock CC. De Moranville CW. Smith RK. Organizational citizenship behavior and service quality. Journal of Service Marketing. 2003; 17(4): 357-73.
 11. Chen, L. Y. & Barnes, F. B. (2006). Leadership behaviors and Knowledge Sharing in professional Service Firms engaged in strategic Alliances. Journal of applied management and entrepreneurship, 11(2). 51-70.
 12. Cohen A. Koll Y. Professionalism and organizational citizenship behavior: an empirical examination among Israeli nurses. Journal of Managerial Psychology. 2004; 19(4): 6.
 13. Come au DJ.Griffith RL. Structural interdependence, personality, and organizational citizenship behavior: an examination of person-environment interaction. Personnel Review.
 14. Danquah, E. (2014), Analyze of the effect of emotional ‎ntelligence on the financial performance: A banking perspective. British Journal of Marketing Studies, 2(3). 34-50.
 15. Estanesti, S. (2016). The study of impact spiritual intelligence on job performance of manager. International Academic Journal of Organisational Behavior and Human Resource Management, 3(5). 1–8.
 16. Foroudi, P. Jim, Z. & Gupta, S (2016). Influence of innovation and loyalty, Journal of business research. Available at: http://www. slideshare.net/panteagraph/influence-of-innovation-capability-and-customerexperience (Accessed on lion).
 17. Galavandi H. (2016). Predicting work ethics based on the spirituality in the workplace. Ethics in Science and Technology, 11(1). 75-84. (In Persian).
 18. Ghorbani, M. Haghighi, M. Mohammad, I. Tajrishi, A. & Rasta- Moghadam, A. (2012).The relationship between spiritual intelligence and organizational commitment in a government organization. Quarterly Journal of Management and Development Process, 25(3), 67-92. (In Persian(.
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 53
فروردین و اردیبهشت 1401
صفحه 102-92
 • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 01 مرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 مرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 فروردین 1401