شناسایی عوامل موثر در تصمیم گیری های غیرمتمرکز مدیران آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا،گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی ،کازرون،ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسلامی ،کازرون،ایران

3 دانشیارگروه مدیریت آموزشی، واحد کازرون ،دانشگاه آزاد اسلامی ،کازرون،ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف:در نظام های آموزشی نا متمرکز، تصمیم گیری از طریق نهادهای قانونگذار، شوراهای منتخب مردمی و هیئتهای امنا عملی می شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری های غیر متمرکز مدیران آموزش و پرورش است.
روش شناسی:این پژوهش از نوع کاربردی و به صورت کیفی انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید و کارشناسان  به صورت محتوایی مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد.تجزیه و تحلیل به صورت کیفی که به شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری غیرمتمرکز مدیران با استفاده از روش تحلیل مضمون و اولویت بندی آن ها از طریق آزمون فریدمن  انجام شد برای بررسی اعتبار شبکه مضامین به دست آمده، از معیارهای اعتبارسنجی کیفی "قابل قبول بودن" و "قابل اعتماد بودن " و همچنین "ممیزی بیرونی" استفاده شد
یافته ها:.نتایج حاصل از یافته های تحلیل مضمون، به شناسایی 4 مضمون سازمان دهنده، 17 مضمون پایه اصلی و 81 مضمون پایه فرعی منجر شد و در نهایت اولویت بندی نتایج با آزمون فریدمن نشان داد که از دیدگاه خبرگان،  نبود قوانین و مقررات جامع در ارتباط با تمرکززدایی(عامل محیطی) در اولویت اول و دارای بیشترین تاثیر گذاری بر تصمیم گیری های غیرمتمرکز مدیران آموزش و پرورش و مهارت فنی(عامل مدیریتی) در اولویت آخر و کمترین تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های غیرمتمرکز مدیران آموزش و پرورش می باشد.
نتیجه گیری:برای اثربخش نمودن نظام آموزش و پرورش حرکت بسوی کاستن تمرکز ضروری است.در این خصوص شناسایی موانع کم شایان توجهی به مسئولین و سیاستگذاران آموزش و پرورش می کند که در این مقاله بیان شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification the Factors Influencing Decentralized Decisions Made by Education Managers

نویسندگان [English]

 • AHMAD BAYATI 1
 • alireza ghasemizad 2
 • abdolmohammad taheri 3
1 PhD Student, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran.
چکیده [English]

In decentralized education systems, decisions are made through legislative bodies, elected public councils, and trustees. The main purpose of this research is to identify and prioritize the factors influencing the decentralized decision making of education managers. It is a qualitative applied study. Data were collected through semi-structured interviews and questionnaires whose validity was confirmed by university professors and experts and its reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.870. Decentralized recruitment of managers was done by thematic analysis and Friedman test. The results of the content analysis findings led to the identification of 4 organizer themes, 17 basic themes and 81 sub-themes. Finally, prioritizing the results with Friedman test showed that from the experts' point of views, lack of comprehensive rules and regulations associated with decentralization (environmental factor) is the first priority with the most influence while technical skill (management factor) is the last priority with the least impact on decentralized decisions of education managers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Decision Making
 • decentralization
 • managers
 • education
 1. Achmad, S. H. (2017). The Effect of Competency, Motivation, And Organizational Culture On The Employee Performance At The Jayakarta Hotel,Bandung, Indonesia. Journal of Business on Hospitality and Tourism, 2(1), 11-
 2. Alvani, Seyyed Mahdi (2016). Decision Making and State Policy,Tehran:HumanitiesTextbooks Organization[In Persian].
 3. Arefi, Mahboubeh (2007) Analysis of the Decentralization Approach in the Human Resources Based Education System of Iran, Journal of Educational Sciences and Psychology of Sistan and Baluchestan, 10 (4), 101-194. [In Persian].
 4. Bahrampour, Abolfazl (2009). A Critique of Education Inefficiency, Tehran: Baysat Publications[In Persian].
 5. Bayati, A., ghasemizad, A., Taheri, A. (2019). Investigating the Causes of hindering the Implementation of Decentralized Management in Educational Offices in Western Counties of Isfahan Province with the Approach of the Foundation Data Theory. Educational Development of Judishapur, 10(Supplement), 67-78.
 6. Hafez Nia, Mohammadreza (2016). An Introduction to Research in Humanities, Tehran: Post Publication. [In Persian].
 7. Hwang, J. J., Yu, C. C., & Chang, C. Y. (2006). School improvement in Taiwan: 1987–2003. School improvement: International perspectives, 201-212.
 8. Jahanian, Ramazan (2012). Knowledge and Skills of Educational Managers, Journal of Educational Management, No. 1. [In Persian].
 9. Kharrazi, Seyed Kamal (2011). Fundamentals of Cognitive Education, Tehran: Post Publication. [In Persian].
 10. Panicker, S., & Manimala, M. J. (2015). Successful turnarounds: the role of appropriate entrepreneurial strategies. Journal of Strategy and Management, 8(1), 21-40
 11. Saadat, Esfandiar (2013). Decision Making in Organization, Tehran: Tehran University Press. [In Persian].
 12. Salsabili, Nader (2013). Education System Reform Charter, Tehran: Education Research Institute Publications[In Persian].