مقایسه دیدگاه معلمان دروس علوم، ریاضی، عربی و ادبیات دوره راهنمایی در بکارگیری و اولویت بندی مهارت های فن آوری داده ای و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه دیدگاه معلمان دروس علوم، ریاضی، عربی و ادبیات در بکارگیری و اولویت بندی مهارت های فاوا بمنظور اثر بخشی برنامه درسی دوره راهنمایی بوده است. این پژوهش از نوع زمینه ای بوده است از بین 4010 نفر از معلمان دروس مورد بررسی، 350 نفر با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی تعیین و از بین نمونه 117 نفر از معلمان دارای شرایط انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ (8/93%) محاسبه و با استفاده از ماژول های بنیاد جهانیICDL تهیه گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها افزون بر آمار توصیفی از آمار استنباطی و آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آنست که از دیدگاه معلمان بکارگیری مهارت های هفت گانه فاوا در یادگیری این دروس موثر است. بین میانگین نمره‌های معلمان در خصوص چهار مهارت مفاهیم پایه سخت افزار و فن آوری داده ها، کامپیوتر و مدیریت فایل ها، بکارگیری نرم افزار واژه پرداز، جستجوی اینترنتی و پست الکترونیک، تفاوتی معنی دار وجود ندارد، ولی در بکارگیری سه مهارت دیگر تفاوت معنی دار مشاهده شد. بکارگیری صفحه گسترده و بانک داده‌ای در آموزش درس ریاضی و نرم افزار ارایه مطالب در آموزش درس علوم از اولویت بالاتری نسبت به سایر مهارت‌های فاوا برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Information and Communication Technology (ICT) Skills Use and Priority from the Viewpoint of Middle School Teachers of Science, Mathematics, Arabic and Literature

نویسندگان [English]

  • A. Shariatmadari 1
  • M Sif Naraghi 1
  • E. Naderi 1
  • Z Taleb 2
چکیده [English]

This field study compared the viewpoint of teachers of science, mathematics, Arabic and literature with respect to the use and priority of information and communication technology (ICT) skills to make middle school curriculum more effective. From among a total of 4010 teachers a sample of 350 respondents was randomly selected according to Morgan’s table. The final sample of participants with required characteristics included 117 teachers. The research instrument was a questionnaire developed by the current researchers drawing on the World Foundation ICDL. Its Cronbach’s Alpha reliability was estimated to be 0.93.8. In order to analyze data a use was made of both descriptive statistics and Kruskal-Wallis test. The results of the study indicated that using the seven ICT skills is effective in middle school curriculum. There was no significant difference among teachers’ viewpoint concerning four ICT skills of concepts of information and communication technology, using the computer and managing files, word processing, and web browsing and emailing. There was, however, a significant difference as regards the other three ICT skills. In respondents’ view, employing spreadsheets and databases in teaching mathematics and presentation software in teaching science had the highest priority over the other ICT skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • ICT Skills
  • Curriculum Effectiveness
  • Middle School
Aghazadeh, A. ( 2009). A Comparative Education. Tehran: Samt. (In Persian
press).
Amani Tehrani , M. (2001). Polarized views on the range of teaching
methods - a new project based learning science education. Journal of Growth
elementary education, Special ver: Science Education . (In Persian press).
Aranda, S. (2005). Creating Learning Communities with Computers.
Techkologia, 2 (3)21-24. Available at: ww.Technowlogia.org ruction in support
of beginning reading instruction: A reviw, Reviw of Educational Resarch,
73(1),101-130 
Asefi amlashi, R., Efkaneh, S., Shkori Shaldehi, A. (2009). Knowledge of
ICT in education. Publisher: Tehran: Ministry of Education, Department of
breeding, Monadi Tarbiat institution. (In Persian press).
Badleh, A. (2007).The effect of ICT Uses in learning boys Middle School
Third level in science Course in city of Sari. Master's thesis. Islamic Azad
University, Tehran South. (In Persian press).
Byravnd, A., Syif, M.H. (2009). Impact of ICT on the school Educational
system. Journal of Research, Science and Technology of Iran. Volume 26. No.
1. Pp. 193-183 p. (In Persian press).
Chuan Kung ,S & Chuo, T.W.(2007).Student pereption of English learning
through ESL/EFL websites.Teeaching Emnglish as a second or foreign
language . TESL-EJ., 6(1)
Emam Jomeh, Tayebeh. (2005). Comparitive study of integrating ICT in
curriculum for suitable model for Iran, Tehran: Organization for Research and
Training Program. (In Persian press).
Eslami, M., & Others ( 2004). Curriculum in the Age of information and
Commnucation Technology. Tehran : AEEIZH , I.C.D.A. (In Persian press).
Feizi, Kamran & et (2007). E-learning in Iran , problems and solutions, with
emphasis on higher education. Proceedings of the Second International
Management Conference, Sharif University of Technology. (In Persian press).
Frailich, Marcel; Kesner, Miri; Hofstein, Avi (2007).The Influence of WebBased
Chemistry Learning on Students' Perceptions, Attitudes, and
Achievements. Research in Science & Technological Education, v25 n2 p179-
197 Jul 2007
Flinderes David. J & Thorenton Stephan j ( 2007). The curriculum studies
reader . Translators :Reza Mahmodi & Morris Shikhi. Tehran: Moaser
Ghasemy, Ali Hussain (2008). Efficiency for information technology,
development committee of the National Research Council of the United States.
the translations - Nama Electronic Journal. http://www.irandoc.ac.ir. (In Persian
press).
Hadad, Vadi. D. & Drakseler, Alechsander. (200 4)Technology for
Education, Features, Parameters and perspectives. Srkarany , M.R &
Moghadam, R; translator: Tehran: Ney. (In Persian press).
Hajforosh, Ahmad & Orangi Abdolmajid(2004). The Study results of the
uses ICT in Tehran High schools. Education Journal, 3 (9) ,31-11. (In Persian
press).
Jalali, A. Akbar & Abbasi, M. (2004). Information technology in other
countries education. Paper presented at the Third Congress of the curriculum.
Tehran: Tehran: AEEIZH, I.C.D.A. (In Persian press).
Kendra Sue, H. (2001).A descriptive analysis of a computer assisted
instruction development English program .DAL-A 62/10,p.3283
Kozma, Robert B. (2005), the Influence of Media on Learning , The Debate
Continues. Available : t:http://www.ala. org /data/aasl/aalpubsandjournals .
slmrb/editorschoiceb /infopower/selectkozmahtml.htm
Maynard ,Sally (2006). Can electronic textbooks help children to learn? “
The electronic library .Vol.23 no.1,pp.103-115
Means,B., & Olson,K.(2006). Technologies role in education reform
findings from a national study of innovating . Educational Technology &
Society, v12 n4 p228-240 2009
Mehrmohammadi, M. ( 2004). Curriculum in the age of Information and
Commnucation Technology. Tehran : AEEIZH , I.C.D.A. (In Persian press).
Miller,E.(March/April2001). A Western Caribbean Profile:Innovating with
ICT on a shoe-ring.techknowlogic ,3(2):71-74.Avalable in the Archive section
at :http:/www.Technologia.org
Mirzaei, R. (2010). ICT uses for teaching mathematics in comparison with
traditional methods. M.Sc. Thesis, Kerman University, Faculty of Mathematics
and Computer . (In Persian press).
Montazer , Gh. A.(2004). Comparative study of the educational system in
many different countries. Paper presented at the Third Congress of the
curriculum, Tehran : AEEIZH , I.C.D.A
Naderi E. & Seifnaraghi M. (2009). Research methods & its evalutation in
human scienes .Tehran : Badr. (In Persian press).
Rauf, A. (2010). Global movement for the restoration of teacher training.
Tehran: Institute for Education. (In Persian press).
Razaviyeh,A.& Fayazi, M.(2009).The effect of Internet on the educational
and research behavior of Shiraz university students. Quariterly Journal of new
Approaches in Education Adminestration. Islamic Azad Unevercity Marvdasht
Branch. 2 (4) :1-16. (In Persian press).
Resta, Paul(2002): Information and Communication technology in Teacher
Education; A Planing . Unesco.USA
Resnick T. (2008) . Learning in school and out , educational researcher ,
18(4)
Rezaeyan, F. (2003). Effect of Computer Assisted Instruction in learning
geography for high school first level Boys in Tehran eight Area.Tehran: Tarbiat
moalem Univercity. M.Sc. Thesis. (In Persian press).
Piskruinch, G. & sanders, E. (2006). ASTD models for learning society for
Training and Development countries : a system approach .JASIS, 32(1),97-102
Sarkarani M. R. (2003). Educational reforms and modernization: a
comparative study of education with emphasis on Iran and Japan, Tehran:
Rozegar. (In Persian press).
Sharifi & Eslami (2008). An investigation into the relationship between
organizational learning and information and communication technology in 
Garmsar Islamic Azad University in the academic year 86-87, Islamic Azad
Unevercity Marvdasht Branch. Quariterly Journal of new Approaches in
Education Adminestration. 1 (2). (In Persian press).
Shariatmadari , A. ( 2010).Some threads in the curriculum. Tehran : samt .
(In Persian press).
Shorakaey, J., Motevalizadeh, M. & Riyahinejad , H.(2006). Decisions of
the Supreme Council of Education. Higher Education Council. Tehran:
Madreseh. (In Persian press).
Tekos,G. &Solomonidou,Ch. (2009).Constructivist Learning and Teaching
of Optics Concepts Using ICT Tools in Greek Primary School: A Pilot Study .
Journal of Science Education and Technology, v18 n5 p415-428
Vyzy, J. (2002). Education in the New World. Muhammad Ali Farjad
translation. Tehran: Electronic Media.
Zameni , F. & Kardan , S. (2010). The Effect of applying Information and
Commnucation Technology on Math Learning .Quarterly journal of Information
and Commnucation Technology in Educational Sciences.vol 1. No.1 Autumn
Zamani, Bibi E. & Azimi , S. A. ( 2008). Utilization of ICT when doing
science homeworks at England primary schools : Evidence frome science
teacher handbook . Review quarterrly journal of educational
innovations.research institution for curriculum development & educational
innovations .No.27, Atumn. (In Persian press).
Zamani, B. E. (2003) Educational Technology textbooks in developed
countries (America), Journal of Educational Technology, Volume 19, Number
3, November, p. pp 61-49. (In Persian press).
Zamani , B. E. (2004). ICT in Canada primary school curriculum. Paper
presented at the Third Congre ss of the curriculum. Tehran: Tehran : AEEIZH ,
I.C.D.A. (In Persian press).
Zolelm,A. (2008). National Curriculum step toward the school of life,
presented in National curriculum : Perspective & Challenges
Zorkoczy and Nicholas(2008) information & Commnucation in
instructional Technology Research in Science & Technological Education, v25
n2 p179-
Zoofan , Sh. ( 2006). Application of new technologies in Teaching .Tehran :
Samt. (In Persian press).