آسیب شناسی مدارس تیزهوشان با توجه به مولفه های (فیزیکی،اجتماعی و اموزشی) از نظر کارشناسان استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وزارت علوم

2 اموزش و پرورش

چکیده

این پژوهش با هدف آسیب شناسی مدارس تیزهوشان از دیدگاه کارشناسان استان البرز، انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی،از لحاظ روش، توصیفی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، میدانی می‌باشد. جامعه آماری، کارشناسان اداره کل و تمامی نواحی1 و2 و3 و4 ساوجبلاغ ،نظراباد و هشتگرد آموزش و پرورش استان البرز و نمونه آماری،تعدادی از کارشناسان اداره کل و نواحی مختلف آموزش و پرورش استان البرز و دبیران مدارس تیزهوشان دخترانه و پسرانه استان البرز با استفاده از جدول مورگان جمعا 150 نفر، می⁠باشند. روش نمونه گیری تصادفی می باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه⁠ می⁠باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها از طریق مشورت با اساتید راهنما و مشاور و افراد متخصص تایید شد. نتایج نشان داد که با اطمینان 95 درصد بین نظـرات اعضای نمونه آماری در خصوص وجود آسیب در عملکرد مدارس تیزهوشان تفاوت معناداری مشاهده نشد . و با اطمینان 95 درصد بین نظـرات اعضای نمونه آماری در خصوص وجود آسیب در مؤلفه‌های رضایت عمومی، عواطف مثبت، رابطه با معلم، فرصت، پیشرفت، ماجراجویی، انسجام اجتماعی از متغیر کیفیت زندگی در مدارس تیزهوشان تفاوت معناداری گزارش گردید. و با اطمینان 95 درصد بین نظـرات اعضای نمونه آماری در خصوص وجود آسیب در تمامی مؤلفه های فیزیکی، آموزشی، اجتماعی فرهنگی، فردی به جز مؤلفه‌ی سازمانی از متغیر عملکرد مدارس تیزهوشان تفاوت معناداری گزارش گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of gifted schools according to the components (physical, social and educational) according to the experts of Alborz province

نویسندگان [English]

 • Talat Diba Vajary 1
 • Marjan khamisabadi 2
1 the Ministry of Science
2 Education
چکیده [English]

Abstract

This study was conducted with the aim of pathology of gifted schools from the perspective of experts in Alborz province. The research method is applied in terms of purpose, descriptive in terms of method and field in terms of data collection. Statistical population, experts of the General Administration and all districts 1, 2, 3 and 4 of Savojbolagh, Nazarabad and Hashtgerd of Alborz province education and statistical sample, a number of experts of the General Administration and different education districts of Alborz province and teachers of gifted schools for girls and boys in Alborz province using Morgan's table totals 150 people. The sampling method is random. The research tool is a questionnaire. The face and content validity of the questionnaires were confirmed through consultation with supervisors, consultants and experts. The results showed that with 95% confidence, there was no significant difference between the views of the statistical sample members regarding the existence of damage in the performance of gifted schools. And with 95% confidence, a significant difference was reported between the views of the statistical sample members regarding the existence of harm in the components of public satisfaction, positive emotions, relationship with the teacher, opportunity, progress, adventure, social cohesion of the quality of life variable in gifted schools. And with 95% confidence, a significant difference was reported between the opinions of the members of the statistical sample regarding the existence of harm in all components of physical, educational, socio-cultural, individual except organizational component of the performance variable of gifted schools.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pathology
 • gifted schools
 • teachers
 • experts
 • mental health
 • تاریخ دریافت: 13 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 10 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 09 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 خرداد 1401